งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 702
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านโคกศิลา 01อนุบาลเจริญศิลป์ 1. เด็กชายอัคคเดช    ปะตะพันธ์
2. เด็กชายรัฐศาสตร์    อินธิจักร์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์    จำปาชาติ
1. นางสาวสะใบแก้ว    ฝ่ายระสาร
2. นางเกศราวดี    พรมวัง
21
2 โรงเรียนบ้านนาถ่อน 08บ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 1. เด็กชายวีรภัทร    วงษาศรี
2. เด็กชายณัฐพล    สัพโส
3. เด็กหญิงลักษิกา    วรรณวาส
1. นางสาวจิราภรณ์    แสนอุบล
2. นางสุภิณดา    สัพโส
14
3 โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ 09บ้านไฮ่ปลาโหล 1. เด็กหญิงนฤมล    ศิริเวช
2. เด็กหญิงแสงรวี    สุขสร้อย
3. เด็กชายทินกร    บูรพา
1. นางพิกุลทอง    ยศเกิ่ง
2. นางภัสรา    เอกมาตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนบ้านตาดภูวง 10บ้านคำบิด 1. เด็กชายอลงกรณ์    กอผจญ
2. เด็กหญิงปุญยนุส    คำโกฎิ
3. เด็กหญิงณัชณิชา    ภาวงค์
1. นางภูริชญา    หลักทอง
2. นางมาลัยวรรณ    พันธ์ชัย
11
5 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 11ชุมชนบ้านท่าศิลา 1. เด็กหญิงปลายฟ้า    สลับแก้ว
2. เด็กหญิงสิริวิมล    ทาลุน
3. เด็กชายชมพูนุท    ธงบัว
1. นางธิดารักษ์    แสงลี
2. นางลัคณา    หาระโคตร
19
6 โรงเรียนบ้านปทุมวาปี 12จงกลกิตติขจร 1. เด็กชายปฏิพัทธ์    บุญล้ำ
2. เด็กหญิงสุพัศสร    งอยไธสง
3. เด็กหญิงธีรารัตน์    อุ่นวิเศษ
1. นางสาววาสินี    พรมศรี
4
7 โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 13บ้านหนองหมากแซว 1. เด็กชายสิทธิพล    พรวิจิตร
2. เด็กหญิงสุภัตติกาญจน์    คณิสาร
3. เด็กหญิงบัณฑิตา    เชื้อแก้ว
1. นางกองแก้ว    ร่วมรักษ์
2. นางรักใจ    อินทะชัย
5
8 โรงเรียนบ้านดงสว่าง 02บ้านห้วยเหล็กไฟ 1. เด็กหญิงสุธาสินี    ศรีพรมษา
2. เด็กหญิงช่อลัดดา    ชมภูโคตร
3. เด็กหญิงวันนา    แก้วสุทอ
1. นางสาวธนพร    นันทราช
2. นายพงศ์ศิริ    ไขสีดา
11
9 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 14ชุมชนบงเหนือ 1. เด็กชายพีธญะ    รู้บุญ
2. เด็กชายคิรินทร์    นะธิศรี
3. เด็กหญิงปาริตา    ช่างเกวียนดี
1. นางธิดารัตน์    สรรพโส
2. นางวงเดือน    คุณวงศ์
9
10 โรงเรียนบ้านบึงโน 15บ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงวิภาวี    ธงศรี
2. เด็กหญิงพิชยา    เปลี่ยนผึ้ง
3. เด็กหญิงภัทรปภา    มองบุญ
1. นางพิมพ์นารา    มองบุญ
2. นางสาวเสาวลักษณ์    บุญรักษา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน 16บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 1. เด็กหญิงประภาพร    อินทรวงศ์
2. เด็กหญิงวินิทรา    อุปโคตร
3. เด็กชายอภิชาติ    โฮมวงศ์
1. นางสาวภัชรากร    รักษาแสง
2. นางแพงศรี    คำภูแสน
16
12 โรงเรียนบ้านแวง 17บ้านสร้างแป้น 1. เด็กหญิงกรวรรณ    กมลพิศ
2. เด็กชายพันธยุทธ    แซ่ท้าว
3. เด็กชายพัชรพล    ศรีดาเดช
1. นางสาววีรพร    สุนารักษ์
2. นางอรดี    จันทร์ต้น
15
13 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 18บ้านโพนสูง 1. เด็กหญิงณิชนาถ    แดนรักษ์
2. เด็กชายไกรวิชญ์    เมืองมุงคุณ
3. เด็กชายภูดิศ    ไชยสาคร
1. นางรัตดาวัน    จันทศรี
2. นางศมนนันท์    ธารานุกูล
17
14 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 19บ้านคำสะแนน 1. เด็กชายอดิศักดิ์    เผาสุข
2. เด็กชายวีระศักดิ์    พระสว่าง
3. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์    จันทนี
1. นางสาวพัชรียา    ศรีเพียชัย
2. นางมารีรัตน์    สิงห์ชัย
7
15 โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) 20บ้านนาสีนวล 1. เด็กหญิงอรอุมา    หลักคำ
2. เด็กชายกิตติเดช    นารงค์พรม
3. เด็กชายภูวดล    มงคลชู
1. นางจีรนันท์    ศิลาแดง
2. นางสาววาสนา    จองระหงษ์
7
16 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 21อนุบาลสุวรรณเทน 1. เด็กชายอติวิชญ์    ทระคำไพ
2. เด็กหญิงช่อจงกล    จงกลณี
3. เด็กหญิงณัฐวรา    ปิดสายะตัง
1. นางสาวกัลยาณี    บุพศิริ
2. นางแต้ม    เชื้อตาเคน
6
17 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 03บ้านอูนดง 1. เด็กชายเอกราช    ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอริยา    มาตราช
3. เด็กชายอภินันท์    กุลบุตร
1. นายชาญนุวัฒน์    การีชุม
2. นางวิภาภรณ์    ก้อนแพง
ชนะเลิศ
18 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 04ชุมชนบดมาดพอกน้อย 1. เด็กชายวิธวินท์    พรมชะนะ
2. เด็กชายศุภกร    เดชไพรศิลป์
3. เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร    พระพล
1. นางพันศักดิ์    ก้อนตาล
2. นางสมพร    คำภูแสน
20
19 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 05อนุบาลพรรณานิคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา    มลาไลย์
2. เด็กหญิงนิรมล    สมฤทธิ์
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์    นิลเขต
1. นางยุพิน    สุจริต
2. นางลำยอง    ขันธ์พัฒน์
9
20 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ 06บ้านโนนทรายคำ 1. เด็กชายศิวกร    วรดี
2. เด็กหญิงภัทรจิตร    คำจวง
3. เด็กหญิงสุวรรณา    สมพันธ์
1. นางสาวขนิษฐา    สุภาพันธ์
2. นางนัตยา    คำทะเนตร
18
21 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 07บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายวรินทร    สาระพันต์
2. เด็กชายปกรณ์    อายุศรี
3. เด็กหญิงเข็มมิกา    คำหล้า
1. นางวรินยุพา    พิลาชัย
2. นางอรพินท์    ศิริบำรุง
11
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................