งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 050
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ 09บ้านไฮ่ปลาโหล 1. นางสาวชรินรัตน์    ภูถนนนอก
2. เด็กหญิงจารุภา    สอนนุชาติ
3. เด็กหญิงณิชารีย์    แสงอรุณ
4. เด็กหญิงณิชารีย์    แสงอรุณ
1. นางจันทร์สุดา    จันทร์นนท์
2. นางรสสุคนธ์    บุญรักษา
2 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 13บ้านหนองหมากแซว 1. เด็กหญิงเมธาวี    กลางนา
2. เด็กหญิงกนกพร    ประการแก้ว
3. เด็กหญิงมณีรัตน์    ศิลา
1. นางสารภี    น้อยทุ่ง
2. นายอดิศร    น้อยทุ่ง
3 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 16บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 1. เด็กหญิงเขมิกา    มีศรี
2. เด็กหญิงนภาพรรณ    ศิริวงษ์
3. เด็กหญิงปิยะนุช    โคตรแสง
1. นางศิริกุล    แสนสาคร
2. นางอัจฉราวรรณ    สิงห์แก้ว
4 โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน 20บ้านนาสีนวล 1. เด็กหญิงขวัญเรือน    ดอนสีไชย
2. เด็กหญิงธิติญาภรณ์    ขันตี
3. เด็กหญิงนัทตชา    ชายคำ
1. นางบุญรวม    สุวรรณสน
2. นางสาวสกนจัน    โคตรพัฒน์
5 โรงเรียนบ้านแร่ 07บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงเจนจิรา    ทิพม่อม
2. นางสาวจุฑามาศ    ศรีวาจร
3. เด็กหญิงสิริรักษ์    สุนทรสวัสดิ์
1. นางปัจรีย์    เครือทอง
2. นางวนิดา    วงศ์สุกัลป์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................