งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 004
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านโคกศิลา 01อนุบาลเจริญศิลป์ 1. เด็กชายสุรเชษฐ์    แก่นท้าว
2. เด็กชายปราโมทย์    ศิริหัต
3. เด็กชายธนากรณ์    แก่นท้าว
1. นางปิยนุช    กาญจนะกันโห
2. นายอดุลย์    สายบุญครอง
2 โรงเรียนบ้านชัยชนะ 11ชุมชนบ้านท่าศิลา 1. นายสิทธิพล    สุริยมาตย์
2. นายภัทรดนัย    วรรณพัฒน์
3. นายเจษฎา    พูลเพิ่ม
1. นายสุภักษร    ลีนาลาด
2. นายอภิศักดิ์    แก้วดวงสี
3 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 18บ้านโพนสูง 1. เด็กหญิงกิตติมา    ศิริจิตร
2. เด็กหญิงพรรัตน์    พิมพ์ศรีเมือง
3. เด็กหญิงรุ่งนภา    ธะดาดิษ
1. นายบัณฑิต    ชิณเทศ
2. นางสาวเนตรนภา    โพธิ์สาวัง
4 โรงเรียนบ้านหนองแปน 20บ้านนาสีนวล 1. เด็กหญิงเกตุสุดา    เสนาม
2. เด็กหญิงมะลิวรรณ    เสนา
3. เด็กหญิงพิชชาภรณ์    ยศทะแสน
1. นางรัตนาภรณ์    บุญรักษา
2. นางสาวสุดานี    สกุลสุข
5 โรงเรียนตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) 17บ้านสร้างแป้น 1. นางสาวมนัสพร    บุญรุ่ง
2. นางสาววรัญญา    สุดจีวรณ์
3. เด็กหญิงคุณภัทร    ดีด้วยปาก
1. นางรุ่งฤดี    พรมสวัสดิ์
2. นางสาววัชรินทร์    ไชยเลิศ
6 โรงเรียนบ้านคำแหว 03บ้านอูนดง 1. เด็กชายนัฐพงษ์    วงค์จันทร์
2. เด็กชายวีระพล    หุนติราช
3. เด็กชายอัษฏาวุธ    นวลอาสา
1. นางหนูพร    โฮมวงศ์
2. นายอดุล    บาลลา
7 โรงเรียนบ้านบึง 04ชุมชนบดมาดพอกน้อย 1. นายเกียรติภูมิ    โภคา
2. เด็กชายอาทิตย์    โคตรวิชัย
3. เด็กชายสหฤทธิ์    ล้วนวิเศษ
1. นางมาลัยพร    ซองทุมมินทร์
2. นางสุภาณี    จันทร์เพ็งเพ็ญ
8 โรงเรียนบ้านเชิงชุม 06บ้านโนนทรายคำ 1. เด็กหญิงน้ำฝน    พรหมหากุล
2. เด็กหญิงพรสุดา    ปัทราช
3. เด็กหญิงชลิตา    ชาประสอ
1. นายเกียรติชัย    ลุนจักร
2. นางโอลัน    พนันชัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................