งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 003
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 08บ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 1. เด็กชายณัฐพล    สุจริต
2. เด็กชายอนันต์    สังวรจิตร
3. เด็กชายปิยะวัช    ทองสาหร่าย
1. นางสาวทัดทรวง    สัตยารักษ์
2. นางสาวอมรลักษณ์    สัพโส
2 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 10บ้านคำบิด 1. เด็กชายคุณากร    กรุณานำ
2. เด็กชายภัทรพล    มิ่งมิตร
3. เด็กชายพัชรพล    ผาชาตัน
1. นางสาวกัญญาวีร์    สูตรไชย
2. นายพิศมัย    ศรีสำราญ
3 โรงเรียนบ้านชัยชนะ 11ชุมชนบ้านท่าศิลา 1. เด็กหญิงรัตนากรณ์    มีพยุง
2. เด็กหญิงธนัชยา    อินทรักษ์
3. เด็กหญิงนภาวดี    สุทธิประภา
1. นางมาลินี    สัตถาผล
2. นางศิรประภา    พัชรศิรพันธ์
4 โรงเรียนบ้านคำบอน 01อนุบาลเจริญศิลป์ 1. เด็กชายวรวุฒิ    หมั่นมี
2. เด็กชายเฉลิมชัย    พรมวัง
3. เด็กชายวัชรพล    เสนารักษ์
1. นางสาวนำพร    อินทะวงษ์
2. นางสาวรัตติการ    คำแดง
5 โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน 13บ้านหนองหมากแซว 1. เด็กชายสุริยา    พรมผัน
2. เด็กหญิงอนงค์รดี    สังคนาวิ
3. เด็กหญิงกานติมา    วินสะคุ
1. นายพลวรรธน์    รินทะชัย
2. นางสาวสุกัญญา    สัพโส
6 โรงเรียนบ้านขาว 14ชุมชนบงเหนือ 1. เด็กชายภานุวัชร์    แก้วสุวรรณ
2. เด็กชายศักดิ์ชาย    สุราชา
3. เด็กหญิงจิรนันท์    ภูตาคม
1. นายปณิธาน    ภูเวียงแก้ว
2. นางอุดร    ฝ่ายขันธ์
7 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 15บ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงณัฐชุตา    สุวรรณการ
2. เด็กหญิงทักษอร    อุดมมา
3. เด็กชายวุฒิชัย    โวหาร
1. นางศุภนันท์    หงษ์ภู
2. นางเจษฎาวรรณ    สมัครการ
8 โรงเรียนบ้านพันนา 16บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 1. เด็กชายฐิติพงศ์    แจ่มจันทร์
2. เด็กชายธวัชชัย    มาลัย
3. เด็กชายยุทธนา    ทองเหลือง
1. นายสลับ    หอมสร้อย
9 โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย 02บ้านห้วยเหล็กไฟ 1. เด็กชายภูวราช    ลับลิพล
2. เด็กชายนคร    ทับทิมจันทร์
3. เด็กชายศราวุฒิ    เจริญรัตน์
1. นายพีระพงษ์    มุ่งชู
2. นายไชยา    ไพเรืองโสม
10 โรงเรียนบ้านแวง 17บ้านสร้างแป้น 1. เด็กชายวุฒิชัย    ภูบุญอบ
2. เด็กชายกัณธร    ศาลาราช
3. เด็กชายวิรุฬห์    ศรีหะจันทร์
1. นางสาวสมบัติ    สุริยวงศ์
2. นางอนงค์    สานุการ
11 โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน 18บ้านโพนสูง 1. เด็กหญิงเบญชไมพร    ปราบพาล
2. เด็กหญิงปาริชาติ    ดงแสนสุข
3. เด็กหญิงสิรภัทร    พลชัยยา
1. นายบุญเฮือง    ไชยชาติ
2. นางสาวฟ้าสุดา    แดงโชติ
12 โรงเรียนบ้านนาทม 19บ้านคำสะแนน 1. เด็กหญิงปิยธิดา    อ้วนมาฮู
2. เด็กชายกนก    บุญอำนวย
3. เด็กชายนคร    ชนะกิจ
1. นายวิชัย    สุวรรณชัยรบ
2. นายไชยนคร    สุระเสียง
13 โรงเรียนอนุบาลภัทรวรรณ 21อนุบาลสุวรรณเทน 1. เด็กชายสรวิ    คำภูมี
2. เด็กชายธนัฐกร    นันทราช
3. เด็กชายศรัณย์    ยางธิสาร
1. นายชรินทร์    ที่พักบ้านโจด
2. นายเรืองเดช    ภาวงค์
14 โรงเรียนบ้านหนองผือ 03บ้านอูนดง 1. เด็กหญิงรุชณาภรณ์    มะลิทอง
2. เด็กหญิงธัญรดา    ชาดวง
3. เด็กหญิงณัฐริกา    พงษ์อารีย์
1. นายอภิรัฐ    สารทอง
15 โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) 04ชุมชนบดมาดพอกน้อย 1. เด็กชายชนะชัย    ไชยตะมาตย์
2. เด็กชายโรจนัสถ์    มีพันธ์
3. เด็กชายวีระพงศ์    รุ่งรัตน์
1. นางนุภาพ    คำทะเนตร
2. นายสรเพชญ์    พุทธมาตย์
16 โรงเรียนบ้านถ่อน 06บ้านโนนทรายคำ 1. เด็กชายศักดิ์ณรงค์    สุวรรณวงค์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    นาคี
3. เด็กหญิงทิชา    นามทมาต
1. นางทิพย์ขันธ์    เบียนไชย
2. นางศิริพร    สาขามุละ
17 โรงเรียนบ้านแร่ 07บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายศุภชัย    จันทะนบ
2. เด็กชายธนวัฒน์    แก้วหาวงค์
3. เด็กชายธนกร    แท่งตลาดนอก
1. นางนุดาวัลย์    สัมฤทธิคุณากร
2. นางสาวศรีเวียง    บุตรแสน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................