งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 231
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ 01อนุบาลเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงชนัญญา    เมฆวัน
2. เด็กชายภานุวัฒน์    บุตรน้อย
3. เด็กชายปัญญาวุธ    แซ่กัว
1. นางกุลนาถ    สาขามุละ
2. นางเกื้อกูล    พงษ์บรรณิสสร
2 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 13บ้านหนองหมากแซว 1. เด็กหญิงภัททิยา    วงศ์พุทธา
2. เด็กหญิงปภัสสร    ดุลยะลา
3. เด็กหญิงผกามาศ    ญาติวงศ์
1. นายบันลือ    ใบภักดี
2. นางสาวศรีสุดา    หงษ์ภู
3 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 14ชุมชนบงเหนือ 1. เด็กชายพรพายุ    สร้อยโยธา
2. เด็กชายภูมิพัฒ    พาขุนทด
3. เด็กชายศุภกร    พิงทัยสง
1. นายจรูญ    บุริพา
2. นายจรูญ    บุริพา
3. นายวัชรพล    แพร่เมือง
4 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ 02บ้านห้วยเหล็กไฟ 1. เด็กชายอลงกรณ์    ใจหมาย
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์    บัวปาน
3. เด็กชายสุริยัน    สิริพัฒน์
1. นางบังอร    เจริญไชย
2. นางสิริมา    ศรีสำราญ
5 โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน 16บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 1. เด็กชายธนากร    กาสีคุณ
2. เด็กชายอดิศร    นามพันธ์
3. เด็กหญิงมัลลิกา    รัตนแดง
1. นายมาลาทอง    เป้งคำภา
6 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 18บ้านโพนสูง 1. เด็กชายพิฑุรย์ ผ่องแผ้ว    ผ่องแผ้ว
2. เด็กชายณัฐพล พิศหวงค์    พิศหวงค์
3. เด็กชายธนวัฒน์ สมบูรณ์พร้อม    สมบูรณ์พร้อม
1. นายทนงศักดิ์    อาจหาญ
2. นางศิริกานต์    อาจหาญ
7 โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 10บ้านคำบิด 1. เด็กหญิงสุนันทา    สุนทร
2. เด็กชายสุนิสา    สุนทร
3. เด็กชายจิรพงษ์    วงค์ภาคำ
1. นายธนชาติ    ชาติเทวัญ
2. นางศศิชญาน์    แก้วคำสอน
8 โรงเรียนบ้านคำแหว 03บ้านอูนดง 1. เด็กชายโชคชัย    นวนอาสา
2. เด็กชายวารินทร์    สุดาชม
3. เด็กชายอนันต์    นวนอาสา
1. นายบุญรัตน์    กลยนี
2. นายวีระวรรติ    สาขา
9 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 04ชุมชนบดมาดพอกน้อย 1. เด็กชายธนนันท์    ไชยบัตร
2. เด็กหญิงมนัญชยา    ผิวดี
3. เด็กชายอัครเดช    ฉิมป้อง
1. นางพรเพชร    ไชยศรี
2. นางสาวสินีนาฏ    ศรีสุทัศน์
10 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 07บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายอิสระพงศ์    กอแก้ว
2. เด็กชายอชิตพล    จันทร์สุข
3. เด็กชายธราดล    คะสีทอง
1. นางสาวนิดา    ศรีสร้อย
2. นายไชยา    ศรีสร้อย
11 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 08บ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 1. เด็กชายอภิเดช    มาตราช
2. เด็กชายสรศิลป์    นามวงศ์
3. เด็กชายอำพล    สรรพโส
1. นางวรานุช    สัพโส
2. นายเทิดทูล    สัพโส
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................