งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 022
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 08บ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 1. เด็กชายนิพนธ์    คุณสิงห์
2. เด็กหญิงธัญญเรศ    ศรีสมัย
3. เด็กหญิงสุดที่รัก    คณะเมือง
1. นายวิญญา    พรหมส่วน
2. นางศศิธร    สังกฤษ
2 โรงเรียนบ้านตาดภูวง 10บ้านคำบิด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ฤทธิธรรม
2. เด็กหญิงศลิษา    ปาระพิมพ์
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ    ฤทธิธรรม
1. นางจันทร์เพ็ญ    สุภาชาติ
2. นายประจวบ    บุญจู
3 โรงเรียนบ้านชัยชนะ 11ชุมชนบ้านท่าศิลา 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา    พิมพ์โล้น
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี    การบุญ
3. เด็กหญิงกัญญ์วรา    โพธิอามาตย์
1. นายภัทร    ศรีชม
2. นายอภิศักดิ์    แก้วดวงสี
4 โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา 12จงกลกิตติขจร 1. เด็กหญิงนิตยา    คำพันธ์
2. เด็กหญิงวนิดา    สียางนอก
3. เด็กหญิงปิยะพร    เพียรจริง
1. นางบวรลักษณ์    ยะไชสี
2. นางลำดวน    พรหมวิชัย
5 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 13บ้านหนองหมากแซว 1. เด็กหญิงณัชชา    พร้อมใจ
2. เด็กหญิงลภัสรดา    ผลจันทร์
3. เด็กหญิงศุจินธรา    สารมานิตย์
1. นายบันลือ    ใบภักดี
2. นางอทิตยา    ณ หนองคาย
6 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม 02บ้านห้วยเหล็กไฟ 1. เด็กชายศาสตรา    ผลาจันทร์
2. เด็กหญิงดอกฟ้า    ผลาจันทร์
3. เด็กหญิงเอมิกา    เนตรสันเทียะ
1. นางสาวจิรภัทร    สิงห์ชัย
2. นางชรัญรัตน์    ปารีพันธ์
7 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 14ชุมชนบงเหนือ 1. เด็กชายธนากร    คุณพิมพ์
2. เด็กชายศิวกร    รอดเปล่ง
3. เด็กชายปิยะวัฒน์    ขันทะโคตร
1. นายวัชรพล    แพร่เมือง
8 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 15บ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงนันทิพร    แดงน้อย
2. เด็กหญิงธานทิพย์    พลดี
3. เด็กหญิงสิรินยา    พิลาวงศ์
1. นางยุวดี    พงษ์เภรินทร์
2. นางสวาท    ถาทุมมา
9 โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 01อนุบาลเจริญศิลป์ 1. เด็กชายภัทรกร    ทุมสุด
2. เด็กชายกฤติพงศ์    สุปะมา
3. เด็กชายเรืองฤทธิ์    เหาะเหิน
1. นางวิเชียร    รักษ์กระโทก
2. นายเรืองยศ    ลาฮาม
10 โรงเรียนบ้านม้า 16บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    บรรณะฑิต
2. เด็กหญิงญานิศา    อุปชา
3. เด็กหญิงจันทกานต์    มาละอินทร์
1. นางสาวกัลยรัตน์    ศิริบำรุง
2. นางสุภาพ    แสงมณี
11 โรงเรียนบ้านนาเตียง 17บ้านสร้างแป้น 1. เด็กหญิงปานวาด    วะจีปะสี
2. เด็กหญิงจุฑาภรณ์    พาพิจิตร
3. เด็กชายธีรวิทย์    เกลี้ยงไธสง
1. นางยินดี    มาลาทอง
12 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 18บ้านโพนสูง 1. เด็กชายวัชระ    นาใจดี
2. เด็กชายวัชรพล    เพียลาด
3. เด็กชายกิตตินันท์    กุมภิโร
1. นางจุไรวรรณ    พัฒน์มะณี
2. นายทนงศักดิ์    อาจหาญ
13 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 19บ้านคำสะแนน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    บุญโสม
2. เด็กชายธีรวัฒน์    สุรัตน์
3. เด็กชายภัทรพล    ชูแก้ว
1. นายอุทัยวุฒิ    ไชยตะมาตย์
2. นางอ่อนศรี    จันทร์ไทย
14 โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา 20บ้านนาสีนวล 1. เด็กชายอภิมงคล    แอกอ้วน
2. เด็กชายอนุชิต    อุทรพรมราช
3. เด็กชายณัฐพล    ไสยาศน์
1. นายธนากร    วงษาเนาว์
2. นางสาววงเดือน    แวงวรรณ์
15 โรงเรียนภูพานหลวง 21อนุบาลสุวรรณเทน 1. เด็กชายณัฐพล    พิมพ์ษร
2. เด็กหญิงอนุธิดา    ช่างสอน
3. เด็กหญิงจิราพร    จิมอาษา
1. นายจีรศักดิ์    โบราณินทร์
2. นายวีระพล    ทะบัญหา
16 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ 03บ้านอูนดง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    ศูนย์จันทร์
2. เด็กหญิงยุภารัตน์    จันทร์มาลา
3. เด็กหญิงศิริญญา    ทิพชาติ
1. นางจันจีรา    ชมจันทร์
2. นางสาวนิตยา    ไชยปัญหา
17 โรงเรียนบ้านบึง 04ชุมชนบดมาดพอกน้อย 1. เด็กหญิงจินตนา    ปีคุณ
2. เด็กหญิงศิริธร    ฟองอ่อน
3. เด็กหญิงปาริชาติ    เหลาแตว
1. นางสุรพร    มุงธิสาร
2. นายไพบูลย์    จันทร์มาลา
18 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 05อนุบาลพรรณานิคม 1. เด็กชายวรยุทธ์    นิลดา
2. เด็กหญิงพิรญาณ์    สารศรี
3. เด็กหญิงอริสา    ขำสุข
1. นางปราถนา    สาขา
2. นางปริญญา    นามม่อง
19 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ 06บ้านโนนทรายคำ 1. เด็กหญิงสุพรรษา    ศรีผูย
2. เด็กหญิงอภัสรา    บุราคร
3. เด็กหญิงศิริธร    โนตสุพา
1. นางนิรันดร    จันลาวงศ์
2. นายสมหมาย    ทิพวงศ์ษา
20 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 07บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงนัดนารินทร์    ศรีสุข
2. เด็กหญิงกรรณิกา    แสพลกรัง
3. เด็กหญิงนิลวรรณ    สีหาคง
1. นางสมจิต    ศรีกุล
2. นายไชยา    ศรีสร้อย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................