งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 213
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านนาถ่อน 08บ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 1. เด็กชายธนากร    ไชยปัญหา
2. เด็กชายจตุพร    ศรีวงษา
1. นางสาวจุฑามาศ    วงศ์คำ
2. นางนิตยาพร    คำทะเนตร
14
2 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด 01อนุบาลเจริญศิลป์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    บุราณลือ
2. เด็กชายปิติพล    บุราณลือ
1. นางสาวพัชราภา    แสนสุวรรณ
5
3 โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล 09บ้านไฮ่ปลาโหล 1. เด็กชายอภิชาติ    โคตรโพธิ์
2. เด็กชายอภินันท์    โคตรโพธิ์
1. นางสาวนุชนาถ    สวัสดิ์
2. นางอารยา    ธรรมมา
4
4 โรงเรียนบ้านคำบ่อ 10บ้านคำบิด 1. เด็กหญิงธัญศิริ    ตาระบัตร
2. เด็กหญิงธัญจิรา    บุษบงษ์
1. นางศรีสมร    คุณศักดิ์
2. นางสุดาวรรณ    แสงกล้า
8
5 โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 11ชุมชนบ้านท่าศิลา 1. เด็กชายภานุรุจ    ขันทอง
2. เด็กชายธนากร    การะจักษ์
1. นางจิราพร    ไชยมาศ
13
6 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 12จงกลกิตติขจร 1. เด็กชายศิริศักดิ์    ชัยพยวน
2. เด็กหญิงชไมพร    สมโภชน์
1. นางระพีพรรณ    เกลี้ยงกลิ่น
2. นางศิริพร    นามมะณี
8
7 โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 13บ้านหนองหมากแซว 1. เด็กชายวีรวัตร    พูลสุข
2. เด็กชายจิรายุทธ    วาระมุณี
1. นางประกายแก้ว    เตโชจิตร
2. นางสาววิภารัตน์    คำสงค์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนบ้านดอนหัน 14ชุมชนบงเหนือ 1. เด็กชายธนพงษ์    นาบำรุง
2. เด็กชายคณัสนันท์    จันทะวงษา
1. นางสาวรัชนีพร    ดวงพิมพ์หาร
6
9 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 18บ้านโพนสูง 1. เด็กชายกฤติพงศ์    สุวรรณไชยรบ
2. เด็กชายพงศกร    เทียมราช
1. นางปุณยนุช    ชินทะวัน
2. นางสาวเอื้องไพร    อาจาริยางกูร
8
10 โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ 20บ้านนาสีนวล 1. เด็กชายวิทยา    วันคณะ
2. เด็กชายพัชรพล    อัมทฤทธิ์
1. นายทวีศักดิ์    ธิอัมพร
2. นางวิจัย    ติ่งหมาย
8
11 โรงเรียนบ้านผักคำภู 03บ้านอูนดง 1. เด็กชายสรยุทธ    สีเทียวไทย
2. เด็กชายยศภัทร    บุญเกิด
1. นายฉัตรชัย    ถานะลุน
2. นายนำพล    ถาปันแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 04ชุมชนบดมาดพอกน้อย 1. เด็กชายตรัยเทพ    ไชยวุฒิ
2. เด็กชายศิขรินทร์    อ้วนอินทร์
1. นางอารี    แก้วดี
2. นายไพรบ    บุตรแสง
7
13 โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง 05อนุบาลพรรณานิคม 1. เด็กชายนรภัทร    ปราบไพรี
2. เด็กชายภัทธ์พงษ์    นนตะแสน
1. นางกชนันท์    บัวชุม
2. นายทรงยศ    จันทมงคล
14 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) 06บ้านโนนทรายคำ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    พรหมหากุล
2. เด็กชายกฤษดา    จันทร์เหลา
1. นางสาวภูษณิศา    หนูเนียม
8
15 โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง 07บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายณภคดล    คำลันดา
2. เด็กชายที่รัก    ดอกเรียง
1. นายทศ    จันทา
2. นายสมนึก    คำสร้าง
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................