งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 209
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 14ชุมชนบงเหนือ 1. เด็กชายพลับประกาย    หิตะคุณ
2. เด็กชายชาติชาย    จันทร์เรือง
1. นางสาวรุจิรา    พละไกร
2. นายวรันตร์    สิทธิ
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านแวง 17บ้านสร้างแป้น 1. เด็กหญิงกิตติกานต์    อู่ทรัพย์
1. นายกฤษณะ    เวียงวงษ์
2. นายสมัคร    เจริญสุข
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 18บ้านโพนสูง 1. เด็กหญิงไอลดา    บานสดชื่น
2. เด็กหญิงอนัชชานันท์    ศิริบุตร
1. นางสาวณัฏฐชนุตตร    โคตรคำหาร
2. นางรุ่งทิพย์    สุจริต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ 03บ้านอูนดง 1. เด็กชายปฏิภาณ    ศูนย์จันทร์
2. เด็กชายปิยะวัฒน์    จันทร์มาลา
1. นางสาวเกศราภรณ์    ศรีสวัสดิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................