งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 208
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 18บ้านโพนสูง 1. เด็กชายสมหวัง    ปราสาทแก้ว
2. เด็กชายชานันท์    ธะณะคุณ
1. นางปุณยนุช    ชินทะวัน
2. นางพิศมัย    เหล่าการ
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านผักคำภู 03บ้านอูนดง 1. เด็กหญิงผลิตา    มะโนรักษ์
2. เด็กชายทวีชัย    ทองตาม
1. นายฉัตรชัย    ถานะลุน
2. นายนำพล    ถาปันแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) 04ชุมชนบดมาดพอกน้อย 1. เด็กชายธีระวัฒน์    คุณชัย
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    ไชยตะมาตย์
1. นายบรรพต    พิศสุวรรณ
2. นายสรเพชญ์    พุทธมาตย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................