งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 197
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 13บ้านหนองหมากแซว 1. เด็กชายรังสิมันต์    ฤทธิมาลย์
2. เด็กชายกฤติพงศ์    ไผ่โสภา
3. เด็กหญิงฐิติพร    ชนะพรม
1. นางพิมพ์วลัญช์    จันฤาไชย
2. นางรักใจ    อินทะชัย
2 โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน 18บ้านโพนสูง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    สองเมือง
2. เด็กหญิงรินรดา    สองเมือง
3. เด็กชายนัทธดนย์    มิ่งต่าง
1. นางสาวปรียานุช    ศิริชมพู
2. นางสาวพิมพ์ใจ    ใบมะลิ
3 โรงเรียนบ้านอูนโคก 02บ้านห้วยเหล็กไฟ 1. เด็กหญิงอลิชา    ทิพวัง
2. เด็กหญิงพิณยุภา    หัสจันทอง
3. เด็กหญิงคณิตา    ศรีมุกดา
1. นางสาวภาวิณี    ศรีด้วง
2. นางเสาวลักษณ์    เพชรพรรณ
4 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ 03บ้านอูนดง 1. เด็กหญิงณัฐภา    ศรีประภา
2. เด็กหญิงดาราวรรณ    มาตราช
3. เด็กหญิงวิิไลพร    วิเจียร
1. นางอรทัย    กางทอง
2. นางเนาวรัตน์    เรืองรุจิ
5 โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ 04ชุมชนบดมาดพอกน้อย 1. เด็กชายเอกชัย    ไมตรีแพน
2. เด็กชายศิรพัฒน์    ปัญญาประชุม
3. เด็กชายทรงพล    นุเส
1. นางกรรณิการ์    โทแก้ว
2. นางรุ่งอรุณ    แสนภูวา
6 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 07บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายวิวัฒน์    เศษวงศ์
2. เด็กชายรัฐภูมิ    มาลา
3. เด็กหญิงภาวินี    อธิจร
1. นางปิยรัตน์    ท้าวเพชร
2. นางสาวเอมอร    พิยารักษ์
7 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง 08บ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 1. เด็กชายทนุธรรม    เจริญชัย
2. เด็กหญิงอุมากร    ระศรีจันทร์
3. เด็กหญิงใบเตย    อ่อนสุระทุม
1. นางสาวพารุวรรณ    โอทาตะวงศ์
2. นางลำใย    ท้าวเพชร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................