งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 019
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 10บ้านคำบิด 1. นายไกรศักดิ์    ลุนทลา
2. นางสาวชลธิชา    จิตรธรรม
3. นางสาวสุพิชญา    พวงพิลา
1. นายอภิชัย    เมืองแทน
2. นางอินทา    พวงพิลา
2 โรงเรียนบ้านชัยชนะ 11ชุมชนบ้านท่าศิลา 1. นางสาวสุภาวดี    ชินคำ
2. นางสาวแก้วตา    ภูธิจักร
3. นางสาวพิชชาภรณ์    อังคะนาวิน
1. นางสาวกัญญาณัฐ    อุทโท
2. นางปาริชาต    ไชยบุบผา
3 โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 12จงกลกิตติขจร 1. นางสาวรัตน์ติยากร    เพชรบ่อแก
2. นางสาวนิตยา    ทะเลา
3. นายธนกฤติ    จางวางสิทธิ์
1. นางลัดดาวัลย์    บุญรักษา
4 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 13บ้านหนองหมากแซว 1. นางสาวกุลธิดา    โสภาพันธ์
2. นางสาวจินตนา    อุตมะชะ
3. นางสาวปทุมวดี    สีดาดาร
1. นางสารภี    น้อยทุ่ง
2. นายอดิศร    น้อยทุ่ง
5 โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 15บ้านหนองไผ่ 1. นางสาวสุนิตา    สุริโย
2. เด็กหญิงอัญธิชา    มาลา
3. นางสาวสบาไพร    สุระบาล
1. นายรัชพล    พรหมจำปา
2. นางสาวศิรินนา    สระสีสม
6 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 18บ้านโพนสูง 1. เด็กหญิงศศิธร    หวานจิต
2. เด็กหญิงไพริน    ลัดสุ
3. เด็กหญิงพรพิมล    โสภาพันธ์
1. นายธีรศักดิ์    ไชยทะ
2. นางสาวผกาวรรณ    อังคะพนมไพร
7 โรงเรียนบ้านอูนโคก 02บ้านห้วยเหล็กไฟ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ทาระขันธ์
2. เด็กหญิงเกวลิน    ทองเลิศ
3. เด็กหญิงเตชิตา    แสงสิทธิ์
1. นางกรองจิตต์    โล่ห์คำ
2. นางสาวอัจฉรา    ศรีสร้อย
8 โรงเรียนบ้านหนองแปน 20บ้านนาสีนวล 1. เด็กหญิงกัลญา    พนานอก
2. เด็กหญิงจิตรา    น้อยยาโย
3. เด็กหญิงศศิประภา    สละมั่น
1. นางรัตนาภรณ์    บุญรักษา
2. นางสาวสุดานี    สกุลสุข
9 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ 03บ้านอูนดง 1. นายวีรภัทร    พรมสิทธิ์
2. นางสาวกิรัตติกานต์    พรมสิทธิ์
3. นางสาวอริญาพร    ทิพชาติ
1. นางอรทัย    กางทอง
2. นางเนาวรัตน์    เรืองรุจี
10 โรงเรียนบ้านบึง 04ชุมชนบดมาดพอกน้อย 1. เด็กหญิงพัชริดา    กางทอง
2. เด็กหญิงพรสุดา    วงศ์คำแก้ว
3. เด็กหญิงอรพิน    ทิพย์วงษา
1. นางพรเพชร    กงลีมา
2. นางสุรพร    มุงธิสาร
11 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 05อนุบาลพรรณานิคม 1. เด็กหญิงสุมาลินี    แสนต่างนา
2. เด็กหญิงสุธาสินี    งามยิ่ง
3. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    ภูดวงจิตร
1. นางธรรมสรณ์    สรรพศรี
2. นางยุพิน    สุจริต
12 โรงเรียนบ้านเชิงชุม 06บ้านโนนทรายคำ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    เจริญขึ้น
2. เด็กหญิงอัญญารัตน์    ทัศน์จันดา
3. เด็กหญิงเสาวณิต    จิตอาคะ
1. นางวนิดา    โพธิทองดี
2. นางโอลัน    พนันชัย
13 โรงเรียนบ้านหนองบัว 07บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงหฤทัย    พุทธแสน
2. เด็กหญิงสโรชา    ลีทอง
3. นายไกรสร    สร้างช้าง
1. นางวลัยพร    เกษมสานต์
2. นายสุรินทร์พร    เสนาคำ
14 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 08บ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 1. เด็กหญิงอรวรรณ    อ่อนสุระทุม
2. เด็กหญิงสุปราณี    มีผล
3. เด็กหญิงอภัสรา    วงศ์พันธ์
1. นางจุฬาวรรณ    สุวรรณศรี
2. นายวัฒนะชัย    สาระเศรษฐ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................