งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 185
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านภูตะคาม 11ชุมชนบ้านท่าศิลา 1. เด็กชายอภิรักษ์    จงจิตร
2. เด็กชายถวิล    หอมศรีลา
3. เด็กชายธนากร    โพธิ์สีลอย
1. นางกนกวรรณ    พานะลม
2. นางสาววิมลรัตน์    บรรณารักษ์
2 โรงเรียนบ้านดอนหัน 14ชุมชนบงเหนือ 1. เด็กชายคณัสนันท์    จันทะวงษา
2. เด็กชายธนพงษ์    นาบำรุง
3. เด็กชายณัฏฐา    อินใข
1. นางกมลรัตน์    เตียงชัย
2. นางสาวรัชนีพร    ดวงพิมพ์หาร
3 โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 01อนุบาลเจริญศิลป์ 1. เด็กชายณัฐพล    ลำดวนดง
2. เด็กชายพีรยุทธ    บุราณรมย์
3. เด็กชายศุภนิมิต    สุภีร์คำ
1. นางพงษ์พิศ    พงษ์อินทร์ธรรม
2. นายเรืองยศ    ลาฮาม
4 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 18บ้านโพนสูง 1. เด็กชายธันวา    ทองเฟื่อง
2. เด็กหญิงวรัญญา    มหาพรหม
3. เด็กชายปรเมศว์    ยมโคตร
1. นางนิยะดา    อินทรเกษม
2. นางสุภาพร    หงษ์ชูตา
5 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 20บ้านนาสีนวล 1. เด็กชายธนา    พานิชย์
2. เด็กชายอิทธิฤทธิ์    แข็งฤทธิ์
3. เด็กชายนวพล    วงษ์ก่อ
1. นางสาวรุ่งตะวัน    เย็นวัฒนา
2. นายศุภวัทน์    ปานนิล
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 04ชุมชนบดมาดพอกน้อย 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    ทำบุญ
2. เด็กชายณัฐพล    ผลาจันทร์
3. เด็กชายณัฐพงษ์    บุตรโคษา
1. นางสาวนิลาวรรณ    วังชา
2. นางสาวพรพิมล    ปู๊ดทา
7 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ 03บ้านอูนดง 1. เด็กชายสิทธิเดช    โพคะชัย
2. เด็กหญิงกฤตธิรา    ศูนย์จันทร์
3. เด็กหญิงจารุวัลย์    สิมสาร
1. นางอรทัย    กางทอง
2. นางสาวอรุณี    ไชยเชษฐ์
8 โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง 05อนุบาลพรรณานิคม 1. เด็กชายยิ่งนรา    ทิพม่อม
2. เด็กชายมงคล    มาน้อย
3. เด็กชายภัทธ์พงษ์    นนตะแสน
1. นางกชนันท์    บัวชุม
2. นายสำเริง    ฉ่ำไกร
9 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง 08บ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 1. เด็กชายนิกรรัตน์    อาจโยธา
2. เด็กชายกวี    โฮมวงศ์
3. เด็กชายนนทวัฒน์    สมชาติ
1. นายทวัฒชัย    พิมชาติ
2. นางสาวโอกาส    นามคุณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................