งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 184
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านโคกศิลา 01อนุบาลเจริญศิลป์ 1. เด็กชายเจษฎา    แสนวิลัย
2. เด็กชายเจษฎา    สารบาล
1. นายอธิวัฒน์    แก้วลอดหล้า
4
2 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 08บ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 1. เด็กชายกิตติพงศ์    เหล่าสิงห์
2. เด็กชายอัษราวุธ    พั่วแดง
1. นายพิมล    สีหราช
9
3 โรงเรียนบ้านนาบ่อ 09บ้านไฮ่ปลาโหล 1. เด็กชายชิษณุชา    กรุณานำ
2. เด็กชายพิพิธธน    เจริญไชย
1. นางอรอนงค์    สาขามุละ
20
4 โรงเรียนบ้านตาดภูวง 10บ้านคำบิด 1. เด็กชายพันธกานต์    โพธิ์ศรี
2. เด็กชายขจรศักดิ์    แสงจำปี
1. นางรัตน์ติยา    ศรีสำราญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนชุมชนส่องดาว 11ชุมชนบ้านท่าศิลา 1. เด็กชายชัยนันท์    คุณอุ่น
2. เด็กชายชายวรพจน์    จันทร์ศรีโคตร
1. นางภัทรภร    สุริยมาตร
16
6 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 12จงกลกิตติขจร 1. เด็กชายเนรมิตร    คำคุณคำ
2. เด็กชายสุรเดช    มีแวว
1. นายเวียงชัย    นามวงศ์
6
7 โรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต) 13บ้านหนองหมากแซว 1. เด็กชายอัครชัย    โคตรศรี
2. เด็กชายภูวนารถ    สีน้ำเงิน
1. นายกิตติพงษ์    ขาวกุญชร
17
8 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 14ชุมชนบงเหนือ 1. เด็กชายพรสวรรค์    เภาโพธิ์
2. เด็กชายพลวัฒน์    ศรีพิล
1. นายสมพงษ์    สมบูรณ์พร้อม
13
9 โรงเรียนบ้านหนองเบญจ 02บ้านห้วยเหล็กไฟ 1. เด็กชายวีระชาติ    พรมชาติ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    พรนิคม
1. นางรัตน์มณี    สุพรมจักร์
ชนะเลิศ
10 โรงเรียนบ้านตาล 15บ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายจิรายุศ    อาวะระ
2. เด็กชายศราวุธ    สะอาดวงษ์
1. นายชาติ    พรรื่นเริง
12
11 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 16บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 1. เด็กชายวนินทร    แสงจำปี
2. เด็กชายธีระเทพ    ขำประนม
1. นางจิตรัตดา    เขียวดวงดี
15
12 โรงเรียนบ้านนาเตียง 17บ้านสร้างแป้น 1. เด็กชายภูดินันท์    ช่วยสุข
2. เด็กชายไกรวิชญ์    เขียวดวงดี
1. นายประภาส    เขียวดวงดี
14
13 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 18บ้านโพนสูง 1. เด็กชายธนากร    สุวรรรการ
2. เด็กชายธีรศักดิ์    ประดับศรี
1. นายวิญญู    ไชยทะ
14 โรงเรียนชุมชัยหนองย่างชิ้น 19บ้านคำสะแนน 1. เด็กชายปฏิภัทร    แพทย์จันลา
2. เด็กชายธนัยชนม์    รบศึก
1. นายอภิสิทธ    ศรีวิพันธุ์
7
15 โรงเรียนบ้านหนองแปน 20บ้านนาสีนวล 1. เด็กชายลัทธพล    บัวใหญ่รักษา
2. เด็กชายทานิล    ศิริชัย
1. นางรัตนาภรณ์    บุญรักษา
11
16 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 21อนุบาลสุวรรณเทน 1. เด็กชายอนุวัฒน์    สายคำนึง
2. เด็กชายนันฐวุฒิ    น้อยเมือง
1. นางดารัตน์    งามสันเทียะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
17 โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน 03บ้านอูนดง 1. เด็กชายเอกพล    ฮุงหวน
2. เด็กชายฐนิต    คำมะเมือง
1. นายวีรวัฒน์    นิคร
5
18 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 04ชุมชนบดมาดพอกน้อย 1. เด็กชายภูธิเบศน์    ราชัย
2. เด็กชายยศกร    ไชยตะมาตย์
1. นางสาวสินีนาฏ    ศรีสุทัศน์
8
19 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 05อนุบาลพรรณานิคม 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์    ไพเราะ
2. เด็กชายระพีพัฒน์    คำภาทู
1. นายอดินันท์    สุจริต
18
20 โรงเรียนบ้านถ่อน 06บ้านโนนทรายคำ 1. เด็กชายภาคภูมิ    วรโยธา
2. เด็กชายจัรภพ    สัพโส
1. นายจุลมณี    ชาแสน
10
21 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 07บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายพุฒิพงศ์    มายูร
2. เด็กชายศรเทพ    ดาทอง
1. นายจิระวัฒน์    อำมุกคะ
19
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................