งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 171
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 10บ้านคำบิด 1. เด็กหญิงกนกนิภา    ภูคองตา
2. เด็กชายธราธิป    ปัญญาคุณ
3. เด็กชายชัยยศ    อนันตภูมิ
1. นางสาวกศิมา    เทพิน
2. นางสาวบุญผอง    คุณศักดิ์
5
2 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ 02บ้านห้วยเหล็กไฟ 1. เด็กชายสุริยันต์    สิริพัฒน์
2. เด็กชายอัคริน    ไตรยขันธ์
3. เด็กชายฉลองชัย    วงศ์ประทุม
1. นายกษมา    อาจทุมมา
2. นางบังอร    เจริญไชย
4
3 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ 03บ้านอูนดง 1. เด็กหญิงจารุวัลย์    สิมสาร
2. เด็กหญิงเกณิกา    ธิวะโต
3. เด็กหญิงกฤษธีรา    ศูนย์จันทร์
1. นางรัตนา    หลวงปราบ
2. นางอรทัย    กางทอง
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนบ้านตาลเลียน 05อนุบาลพรรณานิคม 1. เด็กหญิงยุพิน    ทองธิราช
2. เด็กหญิงสายทิพย์    เกิ่งพิทักษ์
3. เด็กชายธนโชติ    ทาอินทะ
1. นางศิลวรรณ    อิ้มพัฒน์
2. นางอ้อยทิพย์    พรหมทะสาร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 07บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายรัฐภูมิ    หมั้นจิตร
2. เด็กชายวสุ    เข็มทอง
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์    โพสาวัง
1. นางพานิช    พลศรีดา
2. นางสมจิต    ศรีกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง 08บ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 1. เด็กหญิงสุพนิต    ทองประทุม
2. เด็กชายสินทวี    สุพินิจ
3. เด็กหญิงอรปรียา    ระศรีจันทร์
1. นางทวีวัลย์    สุวชาติ
2. นางลำใย    ท้าวเพชร
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................