งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 162
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 20บ้านนาสีนวล 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์    สามา
2. เด็กชายอยวัต    รัศมี
3. เด็กชายเจษฎา    คำพรมมา
1. นายชินกร    พิมพิลา
2. นางสาววิลาวัณย์    กุระจินดา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านหนองผือ 03บ้านอูนดง 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ชัยมงคล
2. เด็กชายสิทธิชัย    เทพิน
3. เด็กชายณัฐภูมิ    เชื้อบุญมี
1. นางกิ่งดาว    ชินบุตร
2. นางสาวชลทิพย์    ไพคำนาม
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนบ้านภูเพ็ก 04ชุมชนบดมาดพอกน้อย 1. เด็กชายภีรพัฒน์    คำทะเนตร
2. เด็กชายดัสกร    หนูภักดิ์
3. เด็กชายฉัตรชัย    แสนมะฮุง
1. นางฉวีวรรณ    ชาวันดี
2. นางชฎาพรรณ    ไชยตะมาตย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................