สรุปเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 79 5 3 4 87
2 บ้านบึงโน 31 5 4 3 40
3 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 31 0 0 2 31
4 บ้านโนนทรายคำ 27 7 0 4 34
5 อนุบาลพรรณานิคม 26 3 2 1 31
6 บ้านผักคำภู 25 6 4 5 35
7 บ้านภูตะคาม 25 6 1 1 32
8 บ้านไร่บ้านไฮ่ 25 6 1 1 32
9 อนุบาลสว่างแดนดิน 25 3 1 1 29
10 บ้านแร่ 25 1 4 2 30
11 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 22 8 2 3 32
12 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ 22 2 2 4 26
13 บ้านสูงเนินสามัคคี 20 7 2 2 29
14 บ้านคำสะอาด 20 4 2 1 26
15 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 19 4 1 2 24
16 บ้านอูนดง 19 4 0 0 23
17 บ้านต้นผึ้ง 18 6 0 2 24
18 บ้านหนองบัว 17 6 3 1 26
19 บ้านตาลเลียน 17 6 1 3 24
20 บ้านหนองแวงน้อย 17 5 1 2 23
21 อนุบาลสุวรรณเทน 17 3 1 0 21
22 บ้านบึง 17 2 4 4 23
23 บ้านห้วยเหล็กไฟ 17 2 1 3 20
24 บ้านโคกศิลา 16 7 2 4 25
25 บ้านตาดภูวง 15 5 0 2 20
26 บ้านบัว(สระพังวิทยา) 15 4 2 3 21
27 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 15 2 1 2 18
28 บ้านหนองทุ่มหนองโจด 14 7 2 0 23
29 หนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) 14 5 1 6 20
30 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 14 3 0 2 17
31 มารีย์พิทักษ์พังโคน 14 2 2 1 18
32 บ้านคำแหว 14 0 2 1 16
33 บ้านสุวรรณคาม 13 8 2 4 23
34 บ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 13 4 4 3 21
35 อนุบาลเจริญศิลป์ 13 1 2 4 16
36 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 12 6 0 0 18
37 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 12 2 0 2 14
38 บ้านอุ่มเหม้า 12 2 0 0 14
39 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 12 1 2 0 15
40 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 12 1 2 0 15
41 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 12 1 0 2 13
42 บ้านนาสีนวล 11 4 1 0 16
43 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 11 3 1 1 15
44 บ้านหนองเบญจ 11 3 0 1 14
45 บ้านชัยชนะ 11 2 4 1 17
46 บ้านนาถ่อน 11 2 1 1 14
47 บ้านทุ่งเชือก 11 1 1 0 13
48 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 10 6 0 0 16
49 บ้านอูนโคก 10 5 1 2 16
50 บ้านดงบาก 10 4 1 1 15
51 บ้านหนองไผ่ 10 3 3 0 16
52 บ้านผ้าขาวโพนแพง 10 3 2 2 15
53 อุดมสังวรวิทยา 10 3 0 2 13
54 ชุมชนบ้านฝั่งแดง 10 3 0 1 13
55 บ้านหนองหมากแซว 10 2 2 1 14
56 หนองหลวงวิทยานุกูล 10 2 2 1 14
57 บ้านนาดอกไม้ 10 0 1 0 11
58 บ้านกุดตะกาบ 9 8 2 4 19
59 บ้านสีสุกห้วยโมง 9 7 1 4 17
60 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) 9 4 3 2 16
61 บ้านถ่อน 9 4 3 1 16
62 บ้านเหล่าบ้านถ่อน 9 4 2 2 15
63 ตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) 9 4 0 4 13
64 บ้านปทุมวาปี 9 4 0 3 13
65 บ้านดอนชัยวิทยา 9 3 0 1 12
66 บ้านหนองหอยคัน 9 2 1 0 12
67 บ้านห้วยบุ่นนาทัน 9 1 1 0 11
68 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 9 1 0 0 10
69 ราชประชานุเคราะห์ 53 9 1 0 0 10
70 บ้านเชิงชุม 8 6 0 5 14
71 บ้านโคกดินแดง 8 4 3 2 15
72 บงใต้โนนรังพัฒนา 8 4 1 4 13
73 บ้านแวง 8 2 2 2 12
74 การกุศลวัดบูรพา 8 2 0 0 10
75 บ้านคำก้าว 8 2 0 0 10
76 ปารวรรณศึกษา 8 1 0 1 9
77 ชุมชนบ้านท่าศิลา 8 0 1 2 9
78 บ้านดอนกอย 8 0 1 1 9
79 บ้านไฮ่ปลาโหล 7 3 1 1 11
80 บ้านเสาขวัญกุดก้อม 7 3 0 0 10
81 ชุมชนบ้านหนองปลิง 7 2 1 0 10
82 ชุมชนบดมาดพอกน้อย 7 1 1 0 9
83 บ้านหนองผือ 7 1 1 0 9
84 บ้านโคกสี(จตุภูมิพิทยา) 7 1 1 0 9
85 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง 7 1 0 3 8
86 บ้านโคกคอนดอนม่วย 7 1 0 0 8
87 บ้านดอนหัน 7 0 1 0 8
88 อนุบาลภัทรวรรณ 7 0 0 0 7
89 บ้านหนองตาล 7 0 0 0 7
90 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) 6 5 2 2 13
91 ชุมชนดงม่วงไข่ 6 4 0 2 10
92 บ้านโคกสำราญ 6 4 0 0 10
93 บ้านสร้างแป้น 6 3 2 0 11
94 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 6 3 0 3 9
95 บ้านโพนบกหนองผือ 6 2 0 1 8
96 ชุมชัยหนองย่างชิ้น 6 1 1 1 8
97 บ้านคำบ่อ 6 1 1 0 8
98 บ้านหนามแท่ง 6 1 0 4 7
99 บ้านดงสว่าง 6 1 0 0 7
100 จงกลกิตติขจรวิทยา 6 1 0 0 7
101 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 6 0 1 0 7
102 บ้านหนองจาน 6 0 0 0 6
103 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 6 0 0 0 6
104 บ้านโคกสีไค 6 0 0 0 6
105 บ้านคำข่า 5 5 1 1 11
106 บ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) 5 5 1 1 11
107 บ้านโคกมะนาวทันสมัย 5 3 2 1 10
108 บ้านห้วยบาง 5 3 1 0 9
109 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 5 2 1 1 8
110 บ้านขาว 5 1 0 0 6
111 บ้านหนองแปน 5 0 2 1 7
112 บ้านกลางหนองดินดำ 5 0 0 0 5
113 บ้านภูเพ็ก 5 0 0 0 5
114 บ้านโคกหนองกุง 5 0 0 0 5
115 บ้านนาสาวนาน 5 0 0 0 5
116 บ้านหนองลาดวิทยาคาร 4 6 0 1 10
117 บ้านตาล 4 3 0 1 7
118 บ้านดงบังป่าโจด 4 3 0 0 7
119 บ้านดงสง่า 4 2 1 1 7
120 บ้านนาเลา 4 2 0 0 6
121 ภูพานหลวง 4 2 0 0 6
122 บ้านเตาไหสร้างแก้ว 4 1 0 2 5
123 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) 4 1 0 2 5
124 หนองใสพรเจริญวิทยา 4 1 0 1 5
125 อนุบาลสรัลพร 4 1 0 0 5
126 ไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 4 1 0 0 5
127 บ้านนาตากาง 4 1 0 0 5
128 บ้านโคกสะอาด 4 1 0 0 5
129 มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 4 0 1 0 5
130 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 4 0 0 1 4
131 บ้านโนนเสาขวัญ 4 0 0 1 4
132 บ้านหนองแสง 4 0 0 0 4
133 บ้านบะทองนาหัวช้าง 4 0 0 0 4
134 กุดจิกนาสมบูรณ์ 4 0 0 0 4
135 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 4 0 0 0 4
136 บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) 4 0 0 0 4
137 บ้านหนองชาด 4 0 0 0 4
138 บ้านท่าสองคอน 4 0 0 0 4
139 บ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) 4 0 0 0 4
140 บ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 3 3 1 0 7
141 บ้านถ่อน ต.พันนา 3 2 1 1 6
142 บ้านบะหัวเมย 3 2 0 1 5
143 บ้านนาล้อม 3 2 0 0 5
144 บ้านจำปาศิริราษฎร์ 3 2 0 0 5
145 บ้านนาดินจี่แสงตะวัน 3 1 1 2 5
146 บ้านนาทม 3 1 0 3 4
147 บ้านงิ้วพังฮอ 3 1 0 2 4
148 บ้านหนองม่วง 3 1 0 1 4
149 บ้านโพนสวางกลางเจริญ 3 1 0 0 4
150 บ้านคำนาดี 3 1 0 0 4
151 บ้านนาเหมือง 3 0 0 0 3
152 บ้านดอนเชียงยืน 3 0 0 0 3
153 บ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 3 0 0 0 3
154 บ้านคำบิดโคกโพนยาง 3 0 0 0 3
155 บ้านโคกสวัสดี 3 0 0 0 3
156 บ้านคำสะแนน 3 0 0 0 3
157 บ้านต้ายนาคูณวิทยา 3 0 0 0 3
158 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) 3 0 0 0 3
159 บ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) 2 2 0 0 4
160 บ้านหนองบัวบาน 2 2 0 0 4
161 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 2 2 0 0 4
162 บ้านดอนม่วงไข่ 2 1 1 0 4
163 บ้านท่าวารี 2 1 0 1 3
164 บ้านนาเตียง 2 1 0 1 3
165 อนุบาลวาริชภูมิ 2 1 0 1 3
166 วัดสุทธิมงคล 2 1 0 0 3
167 บ้านดอนตาลโนนสูง 2 1 0 0 3
168 บ้านหนองหวาย 2 1 0 0 3
169 บ้านบะฮี 2 1 0 0 3
170 บ้านยางคำ 2 1 0 0 3
171 บ้านกุดน้ำขุ่น 2 1 0 0 3
172 บ้านทุ่งปลากัด 2 1 0 0 3
173 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) 2 1 0 0 3
174 ดอนยาวประชากรอุปการ 2 0 2 4 4
175 บ้านดงคำโพธิ์ 2 0 1 3 3
176 บ้านโคกสามัคคี 2 0 1 1 3
177 บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) 2 0 1 0 3
178 บ้านธาตุกุดพร้าว 2 0 0 2 2
179 บ้านสว่าง 2 0 0 1 2
180 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 2 0 0 0 2
181 บ้านโนนอุดม 2 0 0 0 2
182 บ้านธาตุ 2 0 0 0 2
183 บ้านนางัว 2 0 0 0 2
184 บ้านเปือย 2 0 0 0 2
185 บ้านโคกหลวง 2 0 0 0 2
186 บ้านโนนขมิ้น 2 0 0 0 2
187 อนุบาลอุดมจิตวิทยา 2 0 0 0 2
188 อภัยดำรงธรรม 1 3 1 1 5
189 บ้านจำปานาถ่อน 1 2 0 7 3
190 บ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต) 1 2 0 1 3
191 บ้านช้างมิ่ง 1 1 1 0 3
192 ชุมพลศิกษา 1 1 0 1 2
193 ชุมชนบงเหนือ 1 1 0 0 2
194 บ้านพันนา 1 1 0 0 2
195 บ้านสงเปลือย 1 1 0 0 2
196 บ้านสมสะอาด(พังโคน) 1 1 0 0 2
197 คำเจริญวิทยา 1 0 1 1 2
198 บ้านหนองน้อย 1 0 1 0 2
199 บ้านหนองแคนโคกสะอาด 1 0 1 0 2
200 บ้านนาบ่อ 1 0 0 1 1
201 บ้านม่วงคำ 1 0 0 1 1
202 บ้านม้า 1 0 0 1 1
203 บ้านสร้างฟาก 1 0 0 1 1
204 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ 1 0 0 0 1
205 บ้านหนองไฮ 1 0 0 0 1
206 บ้านหวาย 1 0 0 0 1
207 บ้านโนนเรือตอเรือ 1 0 0 0 1
208 บ้านค้อโพนสวางยางชุม 1 0 0 0 1
209 บ้านหนองหว้า 1 0 0 0 1
210 บ้านหนองฮังแหลว 1 0 0 0 1
211 บ้านหนองหลักช้าง 1 0 0 0 1
212 บ้านขมิ้น 1 0 0 0 1
213 บ้านคำตานา(อรัญวาสวิทยา) 1 0 0 0 1
214 บ้านคำบอน 1 0 0 0 1
215 บ้านดงสวรรค์หนองนกกด 1 0 0 0 1
216 บ้านดอนดู่ 1 0 0 0 1
217 บ้านทุ่งคำ 1 0 0 0 1
218 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 1 0 0 0 1
219 บ้านบาก 1 0 0 0 1
220 บ้านหนองกุง(ส่องดาว) 1 0 0 0 1
221 บ้านหนองดินดำ 1 0 0 0 1
222 บ้านหนองหอย 1 0 0 0 1
223 บ้านหนองเดิ่นดอนขาว 1 0 0 0 1
224 บ้านหนองแปน(วาริชภูมิ) 1 0 0 0 1
225 บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 1 0 0 0 1
226 บ้านโพนสวาง 1 0 0 0 1
227 บ้านโพนไผ่ 1 0 0 0 1
228 อนุบาลนิคมน้ำอูน 1 0 0 0 1
229 บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 0 1 0 0 1
230 บ้านคันชา 0 1 0 0 1
231 บ้านโนนพอก 0 1 0 0 1
232 เมธาศึกษา 0 1 0 0 1
233 ชุมชนส่องดาว 0 0 1 1 1
234 บ้านหนองแวง 0 0 0 1 0
235 วาริชภูมิพิทยาคาร 0 0 0 1 0
236 บ้านดอนหวาย 0 0 0 0 0
รวม 1,623 407 143 213 2,173