สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 27 15 16 58 79 5 3 4 87
2 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 10 6 7 23 31 0 0 2 31
3 อนุบาลสว่างแดนดิน 10 5 0 15 25 3 1 1 29
4 บ้านผักคำภู 7 7 4 18 25 6 4 5 35
5 บ้านบึงโน 7 6 4 17 31 5 4 3 40
6 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ 6 6 3 15 22 2 2 4 26
7 บ้านผ้าขาวโพนแพง 6 2 1 9 10 3 2 2 15
8 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 5 5 2 12 15 2 1 2 18
9 อนุบาลสุวรรณเทน 5 3 1 9 17 3 1 0 21
10 อนุบาลพรรณานิคม 5 2 3 10 26 3 2 1 31
11 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 5 2 3 10 11 3 1 1 15
12 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 5 2 0 7 14 3 0 2 17
13 บ้านนาดอกไม้ 5 1 1 7 10 0 1 0 11
14 บ้านคำสะอาด 4 5 4 13 20 4 2 1 26
15 บ้านภูตะคาม 4 5 1 10 25 6 1 1 32
16 บ้านแร่ 4 5 1 10 25 1 4 2 30
17 บ้านสูงเนินสามัคคี 4 3 3 10 20 7 2 2 29
18 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 4 3 1 8 12 2 0 2 14
19 มารีย์พิทักษ์พังโคน 4 2 3 9 14 2 2 1 18
20 บ้านไร่บ้านไฮ่ 3 5 4 12 25 6 1 1 32
21 บ้านต้นผึ้ง 3 4 2 9 18 6 0 2 24
22 บ้านตาลเลียน 3 4 1 8 17 6 1 3 24
23 บ้านบึง 3 2 3 8 17 2 4 4 23
24 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 3 2 3 8 12 1 2 0 15
25 บ้านนาสีนวล 3 2 1 6 11 4 1 0 16
26 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 3 2 0 5 19 4 1 2 24
27 บ้านโนนทรายคำ 3 1 4 8 27 7 0 4 34
28 บ้านหนองบัว 3 1 3 7 17 6 3 1 26
29 บ้านหนองแวงน้อย 2 4 1 7 17 5 1 2 23
30 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 2 2 5 9 22 8 2 3 32
31 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 2 2 2 6 12 1 2 0 15
32 บ้านดงบาก 2 2 2 6 10 4 1 1 15
33 บ้านสีสุกห้วยโมง 2 2 2 6 9 7 1 4 17
34 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) 2 2 2 6 9 4 3 2 16
35 บ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 2 2 1 5 13 4 4 3 21
36 บ้านโคกศิลา 2 1 2 5 16 7 2 4 25
37 ชุมชนบ้านท่าศิลา 2 1 1 4 8 0 1 2 9
38 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 2 1 1 4 6 0 1 0 7
39 บ้านหนองแสง 2 1 1 4 4 0 0 0 4
40 ชุมชนบดมาดพอกน้อย 2 1 0 3 7 1 1 0 9
41 บ้านดงสง่า 2 1 0 3 4 2 1 1 7
42 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 2 0 2 4 9 1 0 0 10
43 บ้านหนองจาน 2 0 1 3 6 0 0 0 6
44 บ้านกลางหนองดินดำ 2 0 1 3 5 0 0 0 5
45 บ้านบะทองนาหัวช้าง 2 0 1 3 4 0 0 0 4
46 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 2 0 0 2 10 6 0 0 16
47 บ้านหนองทุ่มหนองโจด 1 4 4 9 14 7 2 0 23
48 บ้านอูนดง 1 4 2 7 19 4 0 0 23
49 การกุศลวัดบูรพา 1 3 0 4 8 2 0 0 10
50 บ้านแวง 1 2 3 6 8 2 2 2 12
51 บ้านคำแหว 1 2 2 5 14 0 2 1 16
52 บ้านนาถ่อน 1 2 0 3 11 2 1 1 14
53 บ้านอุ่มเหม้า 1 1 3 5 12 2 0 0 14
54 บ้านหนองเบญจ 1 1 3 5 11 3 0 1 14
55 บ้านหนองไผ่ 1 1 2 4 10 3 3 0 16
56 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 1 1 1 3 12 1 0 2 13
57 บ้านชัยชนะ 1 1 1 3 11 2 4 1 17
58 บ้านคำบ่อ 1 1 1 3 6 1 1 0 8
59 บ้านภูเพ็ก 1 1 1 3 5 0 0 0 5
60 บ้านโคกคอนดอนม่วย 1 1 0 2 7 1 0 0 8
61 บ้านหนองแปน 1 1 0 2 5 0 2 1 7
62 บ้านโคกหนองกุง 1 1 0 2 5 0 0 0 5
63 มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 1 0 2 4 0 1 0 5
64 กุดจิกนาสมบูรณ์ 1 1 0 2 4 0 0 0 4
65 บ้านหนองม่วง 1 1 0 2 3 1 0 1 4
66 วัดสุทธิมงคล 1 1 0 2 2 1 0 0 3
67 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
68 บ้านโนนอุดม 1 1 0 2 2 0 0 0 2
69 ชุมชนบ้านฝั่งแดง 1 0 3 4 10 3 0 1 13
70 บ้านคำข่า 1 0 3 4 5 5 1 1 11
71 บ้านหนองหมากแซว 1 0 2 3 10 2 2 1 14
72 บ้านห้วยเหล็กไฟ 1 0 1 2 17 2 1 3 20
73 ราชประชานุเคราะห์ 53 1 0 1 2 9 1 0 0 10
74 บ้านหนองผือ 1 0 1 2 7 1 1 0 9
75 บ้านดงสว่าง 1 0 1 2 6 1 0 0 7
76 อนุบาลสรัลพร 1 0 1 2 4 1 0 0 5
77 ไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 1 0 1 2 4 1 0 0 5
78 บ้านงิ้วพังฮอ 1 0 1 2 3 1 0 2 4
79 บ้านนาเหมือง 1 0 1 2 3 0 0 0 3
80 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 1 0 0 1 12 6 0 0 18
81 บ้านอูนโคก 1 0 0 1 10 5 1 2 16
82 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 1 0 0 1 6 0 0 0 6
83 บ้านเตาไหสร้างแก้ว 1 0 0 1 4 1 0 2 5
84 บ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1 0 0 1 3 3 1 0 7
85 บ้านดอนเชียงยืน 1 0 0 1 3 0 0 0 3
86 บ้านดอนตาลโนนสูง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
87 บ้านหนองหวาย 1 0 0 1 2 1 0 0 3
88 บ้านโคกสามัคคี 1 0 0 1 2 0 1 1 3
89 บ้านหนองน้อย 1 0 0 1 1 0 1 0 2
90 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
91 บ้านหนองไฮ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
92 บ้านหวาย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
93 บ้านโนนเรือตอเรือ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
94 หนองหลวงวิทยานุกูล 0 5 0 5 10 2 2 1 14
95 อนุบาลเจริญศิลป์ 0 4 0 4 13 1 2 4 16
96 บ้านเหล่าบ้านถ่อน 0 3 0 3 9 4 2 2 15
97 บ้านนาสาวนาน 0 3 0 3 5 0 0 0 5
98 ปารวรรณศึกษา 0 2 3 5 8 1 0 1 9
99 บ้านตาดภูวง 0 2 2 4 15 5 0 2 20
100 หนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) 0 2 2 4 14 5 1 6 20
101 หนองใสพรเจริญวิทยา 0 2 1 3 4 1 0 1 5
102 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 0 2 1 3 4 0 0 0 4
103 ชุมชนบ้านหนองปลิง 0 2 0 2 7 2 1 0 10
104 บ้านโคกสีไค 0 2 0 2 6 0 0 0 6
105 บ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) 0 2 0 2 5 5 1 1 11
106 บ้านโคกมะนาวทันสมัย 0 2 0 2 5 3 2 1 10
107 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 0 2 0 2 4 0 0 1 4
108 บ้านนาล้อม 0 2 0 2 3 2 0 0 5
109 บ้านสุวรรณคาม 0 1 3 4 13 8 2 4 23
110 บ้านโคกสี(จตุภูมิพิทยา) 0 1 2 3 7 1 1 0 9
111 อนุบาลภัทรวรรณ 0 1 2 3 7 0 0 0 7
112 บ้านกุดตะกาบ 0 1 1 2 9 8 2 4 19
113 ตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) 0 1 1 2 9 4 0 4 13
114 บ้านเสาขวัญกุดก้อม 0 1 1 2 7 3 0 0 10
115 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 0 1 1 2 6 3 0 3 9
116 บ้านนาตากาง 0 1 1 2 4 1 0 0 5
117 บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) 0 1 1 2 4 0 0 0 4
118 บ้านโพนสวางกลางเจริญ 0 1 1 2 3 1 0 0 4
119 บ้านธาตุ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
120 บ้านบัว(สระพังวิทยา) 0 1 0 1 15 4 2 3 21
121 อุดมสังวรวิทยา 0 1 0 1 10 3 0 2 13
122 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง 0 1 0 1 7 1 0 3 8
123 บ้านสร้างแป้น 0 1 0 1 6 3 2 0 11
124 บ้านหนามแท่ง 0 1 0 1 6 1 0 4 7
125 บ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 0 1 0 1 3 0 0 0 3
126 บ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) 0 1 0 1 2 2 0 0 4
127 บ้านหนองบัวบาน 0 1 0 1 2 2 0 0 4
128 บ้านบะฮี 0 1 0 1 2 1 0 0 3
129 บ้านยางคำ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
130 บ้านนางัว 0 1 0 1 2 0 0 0 2
131 บ้านค้อโพนสวางยางชุม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
132 บ้านถ่อน 0 0 2 2 9 4 3 1 16
133 บ้านห้วยบุ่นนาทัน 0 0 2 2 9 1 1 0 11
134 บ้านเชิงชุม 0 0 2 2 8 6 0 5 14
135 บ้านหนองชาด 0 0 2 2 4 0 0 0 4
136 บ้านดอนชัยวิทยา 0 0 1 1 9 3 0 1 12
137 บ้านหนองหอยคัน 0 0 1 1 9 2 1 0 12
138 บงใต้โนนรังพัฒนา 0 0 1 1 8 4 1 4 13
139 บ้านดอนกอย 0 0 1 1 8 0 1 1 9
140 ชุมชนดงม่วงไข่ 0 0 1 1 6 4 0 2 10
141 บ้านโพนบกหนองผือ 0 0 1 1 6 2 0 1 8
142 จงกลกิตติขจรวิทยา 0 0 1 1 6 1 0 0 7
143 บ้านห้วยบาง 0 0 1 1 5 3 1 0 9
144 บ้านท่าสองคอน 0 0 1 1 4 0 0 0 4
145 บ้านจำปาศิริราษฎร์ 0 0 1 1 3 2 0 0 5
146 บ้านนาดินจี่แสงตะวัน 0 0 1 1 3 1 1 2 5
147 บ้านคำบิดโคกโพนยาง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
148 บ้านโคกสวัสดี 0 0 1 1 3 0 0 0 3
149 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 0 0 1 1 2 2 0 0 4
150 บ้านกุดน้ำขุ่น 0 0 1 1 2 1 0 0 3
151 บ้านทุ่งปลากัด 0 0 1 1 2 1 0 0 3
152 บ้านดงคำโพธิ์ 0 0 1 1 2 0 1 3 3
153 บ้านธาตุกุดพร้าว 0 0 1 1 2 0 0 2 2
154 บ้านเปือย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
155 บ้านจำปานาถ่อน 0 0 1 1 1 2 0 7 3
156 บ้านหนองหว้า 0 0 1 1 1 0 0 0 1
157 บ้านหนองฮังแหลว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
158 บ้านทุ่งเชือก 0 0 0 0 11 1 1 0 13
159 บ้านปทุมวาปี 0 0 0 0 9 4 0 3 13
160 บ้านโคกดินแดง 0 0 0 0 8 4 3 2 15
161 บ้านคำก้าว 0 0 0 0 8 2 0 0 10
162 บ้านไฮ่ปลาโหล 0 0 0 0 7 3 1 1 11
163 บ้านดอนหัน 0 0 0 0 7 0 1 0 8
164 บ้านหนองตาล 0 0 0 0 7 0 0 0 7
165 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) 0 0 0 0 6 5 2 2 13
166 บ้านโคกสำราญ 0 0 0 0 6 4 0 0 10
167 ชุมชัยหนองย่างชิ้น 0 0 0 0 6 1 1 1 8
168 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 0 0 0 0 5 2 1 1 8
169 บ้านขาว 0 0 0 0 5 1 0 0 6
170 บ้านหนองลาดวิทยาคาร 0 0 0 0 4 6 0 1 10
171 บ้านตาล 0 0 0 0 4 3 0 1 7
172 บ้านดงบังป่าโจด 0 0 0 0 4 3 0 0 7
173 บ้านนาเลา 0 0 0 0 4 2 0 0 6
174 ภูพานหลวง 0 0 0 0 4 2 0 0 6
175 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) 0 0 0 0 4 1 0 2 5
176 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 4 1 0 0 5
177 บ้านโนนเสาขวัญ 0 0 0 0 4 0 0 1 4
178 บ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) 0 0 0 0 4 0 0 0 4
179 บ้านถ่อน ต.พันนา 0 0 0 0 3 2 1 1 6
180 บ้านบะหัวเมย 0 0 0 0 3 2 0 1 5
181 บ้านนาทม 0 0 0 0 3 1 0 3 4
182 บ้านคำนาดี 0 0 0 0 3 1 0 0 4
183 บ้านคำสะแนน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
184 บ้านต้ายนาคูณวิทยา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
185 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
186 บ้านดอนม่วงไข่ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
187 บ้านท่าวารี 0 0 0 0 2 1 0 1 3
188 บ้านนาเตียง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
189 อนุบาลวาริชภูมิ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
190 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
191 ดอนยาวประชากรอุปการ 0 0 0 0 2 0 2 4 4
192 บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 2 0 1 0 3
193 บ้านสว่าง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
194 บ้านโคกหลวง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
195 บ้านโนนขมิ้น 0 0 0 0 2 0 0 0 2
196 อนุบาลอุดมจิตวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
197 อภัยดำรงธรรม 0 0 0 0 1 3 1 1 5
198 บ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต) 0 0 0 0 1 2 0 1 3
199 บ้านช้างมิ่ง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
200 ชุมพลศิกษา 0 0 0 0 1 1 0 1 2
201 ชุมชนบงเหนือ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
202 บ้านพันนา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
203 บ้านสงเปลือย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
204 บ้านสมสะอาด(พังโคน) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
205 คำเจริญวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 1 2
206 บ้านหนองแคนโคกสะอาด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
207 บ้านนาบ่อ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
208 บ้านม่วงคำ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
209 บ้านม้า 0 0 0 0 1 0 0 1 1
210 บ้านสร้างฟาก 0 0 0 0 1 0 0 1 1
211 บ้านหนองหลักช้าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
212 บ้านขมิ้น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
213 บ้านคำตานา(อรัญวาสวิทยา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
214 บ้านคำบอน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
215 บ้านดงสวรรค์หนองนกกด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
216 บ้านดอนดู่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
217 บ้านทุ่งคำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
218 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
219 บ้านบาก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
220 บ้านหนองกุง(ส่องดาว) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
221 บ้านหนองดินดำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
222 บ้านหนองหอย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
223 บ้านหนองเดิ่นดอนขาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
224 บ้านหนองแปน(วาริชภูมิ) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
225 บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
226 บ้านโพนสวาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
227 บ้านโพนไผ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
228 อนุบาลนิคมน้ำอูน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
229 บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
230 บ้านคันชา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
231 บ้านโนนพอก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
232 เมธาศึกษา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
233 ชุมชนส่องดาว 0 0 0 0 0 0 1 1 1
234 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
235 วาริชภูมิพิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
236 บ้านดอนหวาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 237 223 197 657 1,623 407 143 213 2,173