สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 25 13 15 53 73 5 2 4 80
2 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 10 4 4 18 24 0 0 2 24
3 อนุบาลสว่างแดนดิน 8 5 0 13 21 2 1 1 24
4 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ 6 6 3 15 22 2 2 4 26
5 บ้านบึงโน 6 4 2 12 25 5 4 3 34
6 บ้านผักคำภู 5 6 3 14 21 6 3 5 30
7 อนุบาลสุวรรณเทน 5 3 1 9 17 3 1 0 21
8 อนุบาลพรรณานิคม 5 2 3 10 23 3 2 1 28
9 บ้านคำสะอาด 4 5 4 13 19 4 2 1 25
10 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 4 5 2 11 13 2 1 2 16
11 บ้านภูตะคาม 4 5 1 10 25 6 1 1 32
12 บ้านแร่ 4 4 1 9 21 1 4 2 26
13 มารีย์พิทักษ์พังโคน 4 2 3 9 13 2 2 1 17
14 บ้านผ้าขาวโพนแพง 4 1 1 6 7 3 2 2 12
15 บ้านต้นผึ้ง 3 4 2 9 18 6 0 2 24
16 บ้านสูงเนินสามัคคี 3 2 2 7 16 7 2 2 25
17 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 3 0 0 3 5 1 0 2 6
18 บ้านหนองแวงน้อย 2 3 1 6 13 5 1 2 19
19 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 2 2 4 8 20 8 2 3 30
20 บ้านบึง 2 2 3 7 16 2 4 4 22
21 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 2 2 2 6 12 1 2 0 15
22 บ้านดงบาก 2 2 2 6 10 4 1 1 15
23 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 2 2 2 6 10 1 2 0 13
24 บ้านสีสุกห้วยโมง 2 2 2 6 9 7 1 4 17
25 บ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 2 2 1 5 12 4 3 3 19
26 บ้านตาลเลียน 2 2 0 4 12 6 1 3 19
27 บ้านหนองบัว 2 1 2 5 13 6 3 1 22
28 บ้านโคกศิลา 2 1 1 4 15 7 2 4 24
29 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 2 1 1 4 5 0 1 0 6
30 บ้านหนองแสง 2 1 1 4 4 0 0 0 4
31 บ้านนาสีนวล 2 1 0 3 8 4 1 0 13
32 บ้านดงสง่า 2 1 0 3 4 2 1 1 7
33 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 2 0 3 5 6 2 1 1 9
34 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 2 0 2 4 9 1 0 0 10
35 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) 2 0 2 4 7 4 3 2 14
36 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 2 0 0 2 10 6 0 0 16
37 บ้านนาดอกไม้ 2 0 0 2 5 0 1 0 6
38 บ้านหนองทุ่มหนองโจด 1 4 1 6 10 6 2 0 18
39 บ้านคำแหว 1 2 2 5 13 0 2 1 15
40 บ้านแวง 1 2 2 5 6 2 1 2 9
41 การกุศลวัดบูรพา 1 2 0 3 7 2 0 0 9
42 บ้านหนองไผ่ 1 1 2 4 10 3 3 0 16
43 บ้านอุ่มเหม้า 1 1 2 4 10 2 0 0 12
44 บ้านชัยชนะ 1 1 1 3 11 2 4 1 17
45 ชุมชนบ้านท่าศิลา 1 1 1 3 6 0 1 2 7
46 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 1 1 0 2 15 3 1 2 19
47 บ้านนาถ่อน 1 1 0 2 10 1 1 1 12
48 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 1 1 0 2 9 3 0 2 12
49 บ้านโคกคอนดอนม่วย 1 1 0 2 7 1 0 0 8
50 ชุมชนบดมาดพอกน้อย 1 1 0 2 5 1 1 0 7
51 บ้านโคกหนองกุง 1 1 0 2 5 0 0 0 5
52 มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 1 0 2 4 0 1 0 5
53 วัดสุทธิมงคล 1 1 0 2 2 1 0 0 3
54 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
55 บ้านโนนอุดม 1 1 0 2 2 0 0 0 2
56 บ้านหนองเบญจ 1 0 2 3 9 3 0 1 12
57 บ้านหนองหมากแซว 1 0 2 3 8 2 2 1 12
58 อนุบาลสรัลพร 1 0 1 2 4 1 0 0 5
59 ไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 1 0 1 2 4 1 0 0 5
60 บ้านห้วยเหล็กไฟ 1 0 0 1 13 2 1 3 16
61 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 1 0 0 1 5 0 0 0 5
62 บ้านเตาไหสร้างแก้ว 1 0 0 1 4 1 0 2 5
63 บ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1 0 0 1 3 3 1 0 7
64 บ้านโคกสามัคคี 1 0 0 1 2 0 1 1 3
65 บ้านดอนเชียงยืน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
66 บ้านบะทองนาหัวช้าง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
67 บ้านหนองน้อย 1 0 0 1 1 0 1 0 2
68 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
69 บ้านหนองไฮ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 บ้านหวาย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 บ้านโนนเรือตอเรือ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 หนองหลวงวิทยานุกูล 0 5 0 5 10 2 2 1 14
73 อนุบาลเจริญศิลป์ 0 4 0 4 11 1 2 4 14
74 บ้านไร่บ้านไฮ่ 0 3 3 6 15 2 1 1 18
75 บ้านเหล่าบ้านถ่อน 0 3 0 3 9 3 2 2 14
76 บ้านตาดภูวง 0 2 2 4 15 5 0 2 20
77 หนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) 0 2 2 4 14 5 1 6 20
78 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 0 2 1 3 3 0 0 0 3
79 ชุมชนบ้านหนองปลิง 0 2 0 2 7 2 1 0 10
80 บ้านโคกสีไค 0 2 0 2 6 0 0 0 6
81 บ้านนาสาวนาน 0 2 0 2 4 0 0 0 4
82 บ้านนาล้อม 0 2 0 2 3 2 0 0 5
83 บ้านสุวรรณคาม 0 1 3 4 13 7 2 4 22
84 บ้านโคกสี(จตุภูมิพิทยา) 0 1 2 3 6 1 1 0 8
85 ปารวรรณศึกษา 0 1 2 3 5 1 0 1 6
86 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 0 1 1 2 10 1 0 2 11
87 บ้านกุดตะกาบ 0 1 1 2 9 8 2 4 19
88 ตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) 0 1 1 2 9 4 0 4 13
89 บ้านเสาขวัญกุดก้อม 0 1 1 2 7 3 0 0 10
90 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 0 1 1 2 6 3 0 3 9
91 บ้านโพนสวางกลางเจริญ 0 1 1 2 3 1 0 0 4
92 บ้านธาตุ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
93 บ้านบัว(สระพังวิทยา) 0 1 0 1 14 4 2 3 20
94 อุดมสังวรวิทยา 0 1 0 1 10 3 0 2 13
95 บ้านอูนดง 0 1 0 1 10 3 0 0 13
96 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง 0 1 0 1 7 1 0 3 8
97 บ้านสร้างแป้น 0 1 0 1 6 3 2 0 11
98 บ้านหนามแท่ง 0 1 0 1 6 1 0 4 7
99 บ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) 0 1 0 1 4 4 1 1 9
100 บ้านหนองแปน 0 1 0 1 4 0 2 1 6
101 บ้านโคกมะนาวทันสมัย 0 1 0 1 3 3 2 1 8
102 กุดจิกนาสมบูรณ์ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
103 บ้านหนองม่วง 0 1 0 1 2 1 0 1 3
104 บ้านยางคำ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
105 บ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
106 บ้านภูเพ็ก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
107 บ้านคำข่า 0 0 3 3 4 5 1 1 10
108 บ้านโนนทรายคำ 0 0 2 2 15 7 0 4 22
109 บ้านถ่อน 0 0 2 2 9 4 3 1 16
110 บ้านหนองชาด 0 0 2 2 4 0 0 0 4
111 อนุบาลภัทรวรรณ 0 0 2 2 4 0 0 0 4
112 บ้านดอนชัยวิทยา 0 0 1 1 9 3 0 1 12
113 บ้านเชิงชุม 0 0 1 1 7 6 0 5 13
114 ชุมชนดงม่วงไข่ 0 0 1 1 6 4 0 2 10
115 บ้านหนองผือ 0 0 1 1 6 1 1 0 8
116 บ้านห้วยบุ่นนาทัน 0 0 1 1 6 1 1 0 8
117 จงกลกิตติขจรวิทยา 0 0 1 1 6 1 0 0 7
118 ราชประชานุเคราะห์ 53 0 0 1 1 6 1 0 0 7
119 บ้านดอนกอย 0 0 1 1 6 0 1 1 7
120 บ้านห้วยบาง 0 0 1 1 5 3 1 0 9
121 ชุมชนบ้านฝั่งแดง 0 0 1 1 5 3 0 0 8
122 บ้านโพนบกหนองผือ 0 0 1 1 4 2 0 1 6
123 บ้านท่าสองคอน 0 0 1 1 4 0 0 0 4
124 บ้านจำปาศิริราษฎร์ 0 0 1 1 3 2 0 0 5
125 บ้านนาดินจี่แสงตะวัน 0 0 1 1 3 1 1 2 5
126 บ้านคำบิดโคกโพนยาง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
127 บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) 0 0 1 1 3 0 0 0 3
128 บ้านโคกสวัสดี 0 0 1 1 3 0 0 0 3
129 บ้านกุดน้ำขุ่น 0 0 1 1 2 1 0 0 3
130 บ้านทุ่งปลากัด 0 0 1 1 2 1 0 0 3
131 บ้านนาตากาง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
132 บ้านดงคำโพธิ์ 0 0 1 1 2 0 1 3 3
133 บ้านธาตุกุดพร้าว 0 0 1 1 2 0 0 2 2
134 บ้านเปือย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
135 บ้านจำปานาถ่อน 0 0 1 1 1 2 0 7 3
136 หนองใสพรเจริญวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 1 1
137 บ้านหนองหว้า 0 0 1 1 1 0 0 0 1
138 บ้านหนองฮังแหลว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
139 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 0 0 0 0 10 6 0 0 16
140 บ้านทุ่งเชือก 0 0 0 0 10 1 1 0 12
141 บ้านปทุมวาปี 0 0 0 0 9 4 0 3 13
142 บ้านอูนโคก 0 0 0 0 8 4 1 1 13
143 บงใต้โนนรังพัฒนา 0 0 0 0 7 4 1 4 12
144 บ้านหนองตาล 0 0 0 0 7 0 0 0 7
145 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) 0 0 0 0 6 5 2 2 13
146 บ้านโคกสำราญ 0 0 0 0 6 4 0 0 10
147 บ้านหนองหอยคัน 0 0 0 0 6 2 1 0 9
148 ชุมชัยหนองย่างชิ้น 0 0 0 0 6 1 1 1 8
149 บ้านโคกดินแดง 0 0 0 0 5 4 3 2 12
150 บ้านคำก้าว 0 0 0 0 5 2 0 0 7
151 บ้านขาว 0 0 0 0 5 1 0 0 6
152 บ้านหนองลาดวิทยาคาร 0 0 0 0 4 6 0 1 10
153 บ้านนาเลา 0 0 0 0 4 2 0 0 6
154 ภูพานหลวง 0 0 0 0 4 2 0 0 6
155 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) 0 0 0 0 4 1 0 2 5
156 บ้านดอนหัน 0 0 0 0 4 0 1 0 5
157 บ้านโนนเสาขวัญ 0 0 0 0 4 0 0 1 4
158 บ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) 0 0 0 0 4 0 0 0 4
159 บ้านไฮ่ปลาโหล 0 0 0 0 3 3 1 1 7
160 บ้านดงบังป่าโจด 0 0 0 0 3 3 0 0 6
161 บ้านบะหัวเมย 0 0 0 0 3 2 0 1 5
162 บ้านถ่อน ต.พันนา 0 0 0 0 3 1 1 1 5
163 บ้านนาทม 0 0 0 0 3 1 0 3 4
164 บ้านคำนาดี 0 0 0 0 3 1 0 0 4
165 บ้านดงสว่าง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
166 บ้านคำสะแนน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
167 บ้านต้ายนาคูณวิทยา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
168 บ้านหนองจาน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
169 บ้านดอนม่วงไข่ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
170 บ้านท่าวารี 0 0 0 0 2 1 0 1 3
171 บ้านนาเตียง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
172 อนุบาลวาริชภูมิ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
173 บ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
174 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 2 1 0 0 3
175 ดอนยาวประชากรอุปการ 0 0 0 0 2 0 2 4 4
176 บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 2 0 1 0 3
177 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
178 บ้านโคกหลวง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
179 อนุบาลอุดมจิตวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
180 บ้านตาล 0 0 0 0 1 3 0 1 4
181 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 0 0 0 0 1 2 1 1 4
182 บ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต) 0 0 0 0 1 2 0 1 3
183 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 0 0 0 0 1 2 0 0 3
184 บ้านหนองบัวบาน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
185 บ้านคำบ่อ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
186 บ้านช้างมิ่ง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
187 ชุมพลศิกษา 0 0 0 0 1 1 0 1 2
188 บ้านบะฮี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
189 ชุมชนบงเหนือ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
190 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
191 บ้านดอนตาลโนนสูง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
192 บ้านพันนา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
193 บ้านสงเปลือย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
194 บ้านสมสะอาด(พังโคน) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
195 บ้านหนองหวาย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
196 คำเจริญวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 1 2
197 บ้านหนองแคนโคกสะอาด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
198 บ้านนาบ่อ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
199 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
200 บ้านม่วงคำ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
201 บ้านม้า 0 0 0 0 1 0 0 1 1
202 บ้านสร้างฟาก 0 0 0 0 1 0 0 1 1
203 บ้านสว่าง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
204 บ้านกลางหนองดินดำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
205 บ้านขมิ้น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
206 บ้านคำตานา(อรัญวาสวิทยา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
207 บ้านคำบอน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
208 บ้านดงสวรรค์หนองนกกด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
209 บ้านดอนดู่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
210 บ้านทุ่งคำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
211 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
212 บ้านนาเหมือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
213 บ้านบาก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
214 บ้านหนองกุง(ส่องดาว) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
215 บ้านหนองดินดำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
216 บ้านหนองหอย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
217 บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
218 บ้านโนนขมิ้น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
219 บ้านโพนสวาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
220 บ้านโพนไผ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
221 อนุบาลนิคมน้ำอูน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
222 อภัยดำรงธรรม 0 0 0 0 0 3 1 1 4
223 บ้านงิ้วพังฮอ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
224 บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
225 บ้านคันชา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
226 บ้านโนนพอก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
227 เมธาศึกษา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
228 ชุมชนส่องดาว 0 0 0 0 0 0 1 1 1
229 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
230 วาริชภูมิพิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
231 บ้านดอนหวาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 บ้านหนองหลักช้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 177 173 153 503 1,348 389 139 211 1,876