สรุปเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 73 5 2 4 80
2 บ้านภูตะคาม 25 6 1 1 32
3 บ้านบึงโน 25 5 4 3 34
4 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 24 0 0 2 24
5 อนุบาลพรรณานิคม 23 3 2 1 28
6 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ 22 2 2 4 26
7 บ้านผักคำภู 21 6 3 5 30
8 อนุบาลสว่างแดนดิน 21 2 1 1 24
9 บ้านแร่ 21 1 4 2 26
10 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 20 8 2 3 30
11 บ้านคำสะอาด 19 4 2 1 25
12 บ้านต้นผึ้ง 18 6 0 2 24
13 อนุบาลสุวรรณเทน 17 3 1 0 21
14 บ้านสูงเนินสามัคคี 16 7 2 2 25
15 บ้านบึง 16 2 4 4 22
16 บ้านโคกศิลา 15 7 2 4 24
17 บ้านโนนทรายคำ 15 7 0 4 22
18 บ้านตาดภูวง 15 5 0 2 20
19 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 15 3 1 2 19
20 บ้านไร่บ้านไฮ่ 15 2 1 1 18
21 หนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) 14 5 1 6 20
22 บ้านบัว(สระพังวิทยา) 14 4 2 3 20
23 บ้านสุวรรณคาม 13 7 2 4 22
24 บ้านหนองบัว 13 6 3 1 22
25 บ้านหนองแวงน้อย 13 5 1 2 19
26 มารีย์พิทักษ์พังโคน 13 2 2 1 17
27 บ้านห้วยเหล็กไฟ 13 2 1 3 16
28 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 13 2 1 2 16
29 บ้านคำแหว 13 0 2 1 15
30 บ้านตาลเลียน 12 6 1 3 19
31 บ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 12 4 3 3 19
32 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 12 1 2 0 15
33 บ้านชัยชนะ 11 2 4 1 17
34 อนุบาลเจริญศิลป์ 11 1 2 4 14
35 บ้านหนองทุ่มหนองโจด 10 6 2 0 18
36 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 10 6 0 0 16
37 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 10 6 0 0 16
38 บ้านดงบาก 10 4 1 1 15
39 บ้านหนองไผ่ 10 3 3 0 16
40 อุดมสังวรวิทยา 10 3 0 2 13
41 บ้านอูนดง 10 3 0 0 13
42 หนองหลวงวิทยานุกูล 10 2 2 1 14
43 บ้านอุ่มเหม้า 10 2 0 0 12
44 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 10 1 2 0 13
45 บ้านนาถ่อน 10 1 1 1 12
46 บ้านทุ่งเชือก 10 1 1 0 12
47 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 10 1 0 2 11
48 บ้านกุดตะกาบ 9 8 2 4 19
49 บ้านสีสุกห้วยโมง 9 7 1 4 17
50 บ้านถ่อน 9 4 3 1 16
51 ตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) 9 4 0 4 13
52 บ้านปทุมวาปี 9 4 0 3 13
53 บ้านเหล่าบ้านถ่อน 9 3 2 2 14
54 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 9 3 0 2 12
55 บ้านหนองเบญจ 9 3 0 1 12
56 บ้านดอนชัยวิทยา 9 3 0 1 12
57 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 9 1 0 0 10
58 บ้านอูนโคก 8 4 1 1 13
59 บ้านนาสีนวล 8 4 1 0 13
60 บ้านหนองหมากแซว 8 2 2 1 12
61 บ้านเชิงชุม 7 6 0 5 13
62 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) 7 4 3 2 14
63 บงใต้โนนรังพัฒนา 7 4 1 4 12
64 บ้านผ้าขาวโพนแพง 7 3 2 2 12
65 บ้านเสาขวัญกุดก้อม 7 3 0 0 10
66 ชุมชนบ้านหนองปลิง 7 2 1 0 10
67 การกุศลวัดบูรพา 7 2 0 0 9
68 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง 7 1 0 3 8
69 บ้านโคกคอนดอนม่วย 7 1 0 0 8
70 บ้านหนองตาล 7 0 0 0 7
71 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) 6 5 2 2 13
72 ชุมชนดงม่วงไข่ 6 4 0 2 10
73 บ้านโคกสำราญ 6 4 0 0 10
74 บ้านสร้างแป้น 6 3 2 0 11
75 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 6 3 0 3 9
76 บ้านแวง 6 2 1 2 9
77 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 6 2 1 1 9
78 บ้านหนองหอยคัน 6 2 1 0 9
79 ชุมชัยหนองย่างชิ้น 6 1 1 1 8
80 บ้านโคกสี(จตุภูมิพิทยา) 6 1 1 0 8
81 บ้านหนองผือ 6 1 1 0 8
82 บ้านห้วยบุ่นนาทัน 6 1 1 0 8
83 บ้านหนามแท่ง 6 1 0 4 7
84 จงกลกิตติขจรวิทยา 6 1 0 0 7
85 ราชประชานุเคราะห์ 53 6 1 0 0 7
86 ชุมชนบ้านท่าศิลา 6 0 1 2 7
87 บ้านดอนกอย 6 0 1 1 7
88 บ้านโคกสีไค 6 0 0 0 6
89 บ้านโคกดินแดง 5 4 3 2 12
90 บ้านห้วยบาง 5 3 1 0 9
91 ชุมชนบ้านฝั่งแดง 5 3 0 0 8
92 บ้านคำก้าว 5 2 0 0 7
93 ชุมชนบดมาดพอกน้อย 5 1 1 0 7
94 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 5 1 0 2 6
95 ปารวรรณศึกษา 5 1 0 1 6
96 บ้านขาว 5 1 0 0 6
97 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 5 0 1 0 6
98 บ้านนาดอกไม้ 5 0 1 0 6
99 บ้านโคกหนองกุง 5 0 0 0 5
100 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 5 0 0 0 5
101 บ้านหนองลาดวิทยาคาร 4 6 0 1 10
102 บ้านคำข่า 4 5 1 1 10
103 บ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) 4 4 1 1 9
104 บ้านดงสง่า 4 2 1 1 7
105 บ้านโพนบกหนองผือ 4 2 0 1 6
106 บ้านนาเลา 4 2 0 0 6
107 ภูพานหลวง 4 2 0 0 6
108 บ้านเตาไหสร้างแก้ว 4 1 0 2 5
109 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) 4 1 0 2 5
110 อนุบาลสรัลพร 4 1 0 0 5
111 ไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 4 1 0 0 5
112 บ้านหนองแปน 4 0 2 1 6
113 มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 4 0 1 0 5
114 บ้านดอนหัน 4 0 1 0 5
115 บ้านโนนเสาขวัญ 4 0 0 1 4
116 บ้านหนองแสง 4 0 0 0 4
117 บ้านนาสาวนาน 4 0 0 0 4
118 บ้านหนองชาด 4 0 0 0 4
119 อนุบาลภัทรวรรณ 4 0 0 0 4
120 บ้านท่าสองคอน 4 0 0 0 4
121 บ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) 4 0 0 0 4
122 บ้านโคกมะนาวทันสมัย 3 3 2 1 8
123 บ้านไฮ่ปลาโหล 3 3 1 1 7
124 บ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 3 3 1 0 7
125 บ้านดงบังป่าโจด 3 3 0 0 6
126 บ้านบะหัวเมย 3 2 0 1 5
127 บ้านนาล้อม 3 2 0 0 5
128 บ้านจำปาศิริราษฎร์ 3 2 0 0 5
129 บ้านนาดินจี่แสงตะวัน 3 1 1 2 5
130 บ้านถ่อน ต.พันนา 3 1 1 1 5
131 บ้านนาทม 3 1 0 3 4
132 บ้านโพนสวางกลางเจริญ 3 1 0 0 4
133 บ้านคำนาดี 3 1 0 0 4
134 บ้านดงสว่าง 3 1 0 0 4
135 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 3 0 0 0 3
136 กุดจิกนาสมบูรณ์ 3 0 0 0 3
137 บ้านคำบิดโคกโพนยาง 3 0 0 0 3
138 บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) 3 0 0 0 3
139 บ้านโคกสวัสดี 3 0 0 0 3
140 บ้านคำสะแนน 3 0 0 0 3
141 บ้านต้ายนาคูณวิทยา 3 0 0 0 3
142 บ้านหนองจาน 3 0 0 0 3
143 บ้านดอนม่วงไข่ 2 1 1 0 4
144 บ้านหนองม่วง 2 1 0 1 3
145 บ้านท่าวารี 2 1 0 1 3
146 บ้านนาเตียง 2 1 0 1 3
147 อนุบาลวาริชภูมิ 2 1 0 1 3
148 วัดสุทธิมงคล 2 1 0 0 3
149 บ้านยางคำ 2 1 0 0 3
150 บ้านกุดน้ำขุ่น 2 1 0 0 3
151 บ้านทุ่งปลากัด 2 1 0 0 3
152 บ้านนาตากาง 2 1 0 0 3
153 บ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) 2 1 0 0 3
154 บ้านโคกสะอาด 2 1 0 0 3
155 ดอนยาวประชากรอุปการ 2 0 2 4 4
156 บ้านดงคำโพธิ์ 2 0 1 3 3
157 บ้านโคกสามัคคี 2 0 1 1 3
158 บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) 2 0 1 0 3
159 บ้านธาตุกุดพร้าว 2 0 0 2 2
160 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 2 0 0 0 2
161 บ้านโนนอุดม 2 0 0 0 2
162 บ้านดอนเชียงยืน 2 0 0 0 2
163 บ้านบะทองนาหัวช้าง 2 0 0 0 2
164 บ้านธาตุ 2 0 0 0 2
165 บ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 2 0 0 0 2
166 บ้านเปือย 2 0 0 0 2
167 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) 2 0 0 0 2
168 บ้านโคกหลวง 2 0 0 0 2
169 อนุบาลอุดมจิตวิทยา 2 0 0 0 2
170 บ้านตาล 1 3 0 1 4
171 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 1 2 1 1 4
172 บ้านจำปานาถ่อน 1 2 0 7 3
173 บ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต) 1 2 0 1 3
174 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 1 2 0 0 3
175 บ้านหนองบัวบาน 1 2 0 0 3
176 บ้านคำบ่อ 1 1 1 0 3
177 บ้านช้างมิ่ง 1 1 1 0 3
178 ชุมพลศิกษา 1 1 0 1 2
179 บ้านบะฮี 1 1 0 0 2
180 ชุมชนบงเหนือ 1 1 0 0 2
181 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) 1 1 0 0 2
182 บ้านดอนตาลโนนสูง 1 1 0 0 2
183 บ้านพันนา 1 1 0 0 2
184 บ้านสงเปลือย 1 1 0 0 2
185 บ้านสมสะอาด(พังโคน) 1 1 0 0 2
186 บ้านหนองหวาย 1 1 0 0 2
187 คำเจริญวิทยา 1 0 1 1 2
188 บ้านหนองน้อย 1 0 1 0 2
189 บ้านหนองแคนโคกสะอาด 1 0 1 0 2
190 หนองใสพรเจริญวิทยา 1 0 0 1 1
191 บ้านนาบ่อ 1 0 0 1 1
192 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 1 0 0 1 1
193 บ้านม่วงคำ 1 0 0 1 1
194 บ้านม้า 1 0 0 1 1
195 บ้านสร้างฟาก 1 0 0 1 1
196 บ้านสว่าง 1 0 0 1 1
197 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ 1 0 0 0 1
198 บ้านหนองไฮ 1 0 0 0 1
199 บ้านหวาย 1 0 0 0 1
200 บ้านโนนเรือตอเรือ 1 0 0 0 1
201 บ้านภูเพ็ก 1 0 0 0 1
202 บ้านหนองหว้า 1 0 0 0 1
203 บ้านหนองฮังแหลว 1 0 0 0 1
204 บ้านกลางหนองดินดำ 1 0 0 0 1
205 บ้านขมิ้น 1 0 0 0 1
206 บ้านคำตานา(อรัญวาสวิทยา) 1 0 0 0 1
207 บ้านคำบอน 1 0 0 0 1
208 บ้านดงสวรรค์หนองนกกด 1 0 0 0 1
209 บ้านดอนดู่ 1 0 0 0 1
210 บ้านทุ่งคำ 1 0 0 0 1
211 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 1 0 0 0 1
212 บ้านนาเหมือง 1 0 0 0 1
213 บ้านบาก 1 0 0 0 1
214 บ้านหนองกุง(ส่องดาว) 1 0 0 0 1
215 บ้านหนองดินดำ 1 0 0 0 1
216 บ้านหนองหอย 1 0 0 0 1
217 บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 1 0 0 0 1
218 บ้านโนนขมิ้น 1 0 0 0 1
219 บ้านโพนสวาง 1 0 0 0 1
220 บ้านโพนไผ่ 1 0 0 0 1
221 อนุบาลนิคมน้ำอูน 1 0 0 0 1
222 อภัยดำรงธรรม 0 3 1 1 4
223 บ้านงิ้วพังฮอ 0 1 0 2 1
224 บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 0 1 0 0 1
225 บ้านคันชา 0 1 0 0 1
226 บ้านโนนพอก 0 1 0 0 1
227 เมธาศึกษา 0 1 0 0 1
228 ชุมชนส่องดาว 0 0 1 1 1
229 บ้านหนองแวง 0 0 0 1 0
230 วาริชภูมิพิทยาคาร 0 0 0 1 0
231 บ้านดอนหวาย 0 0 0 0 0
232 บ้านหนองหลักช้าง 0 0 0 0 0
รวม 1,348 389 139 211 2,087