หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายดนัย ศรีวงษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สพป.สกลนคร เขต 2 ผู้ดูแลระบบ
2 นางธีรนันท์ รุ่งเรือง ครูธุรการ กรรมการฝ่ายประสานงานข้อมูล ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษา
3 นายชัยณรงค์ นนสุราช ครูธุรการ กรรมการฝ่ายประสานงานข้อมูล ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษา
4 นางสาวนิตยา ไชยปัญหา ครู กรรมการฝ่ายประสานงานข้อมูล ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษา
5 นางสาววนิดา ดากะวงศ์ ครูธุรการ กรรมการฝ่ายประสานงานข้อมูล ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษา
6 นางปฏิพันธ์ วรรณพงศ์ ครูธุรการ กรรมการฝ่ายประสานงานข้อมูล ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษา
7 นางนิรันดร จันลาวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายประสานงานข้อมูล ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษา
8 นางสาวสลิตตา พลศรีลา ครูธุรการ กรรมการฝ่ายประสานงานข้อมูล ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษา
9 นายเอกลักษณ์ สายทอง ครูธุรการ กรรมการฝ่ายประสานงานข้อมูล ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษา
10 นางสาวปิยะมาศ วะนาพรม ครูธุรการ กรรมการฝ่ายประสานงานข้อมูล ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษา
11 นางสุดาวรรณ แสงกล้า ครูธุรการ กรรมการฝ่ายประสานงานข้อมูล ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษา
12 นางสาววัชรี แก้วกาบิล ครูธุรการ กรรมการฝ่ายประสานงานข้อมูล ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษา
13 นางสาวรจนา แสงลี ครูธุรการ กรรมการฝ่ายประสานงานข้อมูล ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษา
14 นายพิทักษ์ สาขามุละ ครูธุรการ กรรมการฝ่ายประสานงานข้อมูล ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษา
15 นางศรอนงค์ จันทร์เต็ม ครูธุรการ กรรมการฝ่ายประสานงานข้อมูล ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษา
16 นายบุญหลาย คำผง ครูธุรการ กรรมการฝ่ายประสานงานข้อมูล ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษา
17 นายวิทยวัส เนื่องจากจันทร์ ครูธุรการ กรรมการฝ่ายประสานงานข้อมูล ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษา
18 นางสาวพัฒสุดา วงศ์สง่า ครูธุรการ กรรมการฝ่ายประสานงานข้อมูล ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษา
19 นายชานนท์ อนันตภักดิ์ ครูธุรการ กรรมการฝ่ายประสานงานข้อมูล ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษา
20 นางวรรณรดา มีสิน ครูธุรการโรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล กรรมการฝ่ายประสานงานข้อมูล ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษา
21 นายธีรพงศ์ อุปทุม ครู ค.ศ.1 กรรมการฝ่ายประสานงานข้อมูล ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษา
22 นายฤทธิไกร เจริญไชย ครูธุรการ กรรมการฝ่ายประสานงานข้อมูล ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษา
23 นางกัษมา ปงผาบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดงสว่าง, บ้านโคกศิลา กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
24 นายศราวุธ วงศ์เตชะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ, บ้านนาสาวนาน กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
25 นายวรวุฒิ แพงดวงแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบะฮี, บ้านสมสะอาด กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
26 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ วุฒิสาร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโคกตาดทอง, บ้านหนองแปน กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
27 นางสาวประริฉัตร อาจหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์, บ้านไฮ่ปลาโหล กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
28 นางสาวปิยะมาศ วะนาพรม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวาริชภูมิวิทยาคาร, บ้านงิ้วพังฮอ กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
29 นางสาวนาวิน พรมน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดอนยานาง, บ้านโคกหลวง กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
30 นางสาวสายใจ คำแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านค้อใต้,บ้านโนนสะอาด,บ้านขาว กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
31 นางสาวนันทกานต์ ไพคำนาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโคกดอนม่วย,บ้านโคกสี กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
32 นายกิตติสิทธิ์ ธิโสภา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบงเหนือ, บ้านบาก กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
33 นายอรรถพล สุเมผา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองกุง, บ้านจำปานาถ่อน กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
34 นายอรรถพล สุเมผา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองกุง, บ้านจำปานาถ่อน กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
35 นายพิทักษ์ สาขามุละ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนาดินจี่, บ้านดงจันทูหนองไผ่ กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
36 นายเสกสันต์ ไชยศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด, บ้านหนองตาล กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
37 นางปิยนุช วิมลภักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านพันนา, บ้านโมน กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
38 นายธงชัย สารีนันท์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนคำเจริญราษฎร์บำรุง, บ้านคำตานา กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
39 นายกิตติกร อินทร์ธิวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนโคกดินแดง, บ้านต้ายนาคูณ กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
40 นายทัชนันท์ สัตถาผล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
41 นายไกรศร พรมนิต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านคำก้าว, บ้านสีสุกห้วยโมง กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
42 นางสาวอนามิกา อิ่มเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
43 นายไมตรี สีดาเดช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้้านโคกศิลา,บ้านหนองทุ่มหนองโจด กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
44 นายณัฐพล สายเสมา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแกดำ,บ้านนาดี,บ้านคำบอน กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
45 นางวงเดือน สีหาปัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านคันชา,บ้านหนองหอยคัน,บ้านคำตานา กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
46 นายชัยณัฎฐ์ สีดารักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนามแท่ง,บ้านคำชนดงต้อง กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
47 นายวิทวัส พันธ์วงศา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพป.สกลนคร เขต 2 กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
48 นายพิทักษ์ อ่อนสิงห์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพป.สกลนคร เขต 2 กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
49 ินายอัครเดช สุราชวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพป.สกลนคร เขต 2 กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
50 นายอารักษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
51 นางกัษมา ปงผาบ ครูธุรการโรงเรียนบ้านดงสว่าง,บ้านโคกศาลา กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
52 นายศราวุธ วงศ์เตชะ ครูธุรการโรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ,บ้านนาสาวนาน กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
53 นายวรวุฒิ แพงดวงแก้ว ครูธุรการโรงเรียนบ้านบะฮี,บ้านสมสะอาด กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
54 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ วุฒิสาร ครูธุรการโรงเรียนบ้านโคกตาดทอง,บ้านหนองแปน กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
55 นางสาวประริฉัตร อาจหาญ ครูธุรการโรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์,บ้านไฮ่ปลาโหล กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
56 นางสาวปิยะมาศ วะนาพรม ครูธุรการโรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร,บ้านงิ้วพังฮอ กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
57 นางสาวนาวิน พรมน้อย ครูธุรการโรงเรียนบ้านดอนยานาง,บ้านโคกหลวง กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
58 นางสาวสายใจ คำแก้ว ครูธุรการโรงเรียนบ้านค้อใต้,บ้านโนนสะอาด,บ้านขาว กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
59 นางสาวนันทิกานต์ ไพคำนาม ครูธุรการโรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย,บ้านโคกสี(จตุฯ) กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
60 นายกิตติสิทธิ์ ธิโสภา ครูธุรการโรงเรียนชุมชนบงเหนือ,บ้านบาก กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
61 นายอรรถพล สุเมผา ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองกุง,บ้านจำปานาถ่อน กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
62 นายพิทักษ์ สาขามุละ ครูธุรการโรงเรียนบ้านนาดินจี่,บ้านดงจันทูหนองไผ่ กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
63 นายเสกสันต์ ไชยศรี ครูธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด,บ้านหนองตาล กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
64 นางปิยะนุช วิมลศักดิ์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านพันนา,บ้านโมน กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
65 นายธงชัย สารีนันท์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง,บ้านหนองบัวแพ กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
66 นายกิตติกร อินทร์ธิวงศ์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านโคกดินแดง,บ้านต้ายนาคูณ กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
67 นายทัชนนท์ สัตถาผล ครูธุรการโรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
68 นายไกรศร พรมนิต ครูธุรการโรงเรียนบ้านคำก้าว,บ้านสีสุกห้วยโมง กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
69 นางสาวอนามิกา อิ่มเจริญ ครูธุรการโรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
70 นายไมตรี สีดาเดช ครูธุรการโรงเรียนบ้านโคกศิลา,บ้านหนองทุ่มหนองโจด กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
71 นายณัฐพล สายเสมา ครูธุรการ ร.ร.บ้านแกดำ,บ้านนาดี,บ้านคำบอน กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
72 นางวงเดือน สีหาปัน ครูธุรการ ร.ร.บ้านคันชา,บ้านหนองหอยคัน,บ้านคำตานา กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
73 นายชยณัฏฐ์ ศรีดารักษ์ ครูธุรการ ร.ร.บ้านหนามแท่ง,บ้านคำชนดงต้อง กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
74 นางสาวอนุสรา จันทะรังศรี ครูธุรการ ร.ร.บ้านม้า,บ้านค้อโพนสวางยางชุม กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
75 นายเสฏฐวุฒิ รวมธรรม ครูธุรการ ร.ร.บ้านหนองชาด กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
76 นายชานนท์ อนันตภักดิ์ ครูธุรการ ร.ร.อนุบาลสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
77 นายดนัย ศรีวงษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
78 นายพิทักษ์ อ่อนสิงห์ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
79 นายวิทวัส พันธ์วงศา นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
80 นายอัครเดช สุราชวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายรับผล ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
81 นายปราณีต ศรีสร้อย รอง ผอ.สพป.สน.๒ กรรมการอำนวยการ
82 นายวิวัฒน์ สมานชาติ รอง ผอ.สพป.สน.๒ กรรมการอำนวยการ
83 นายเจริญ ราชโสภา รอง ผอ.สพป.สน.๒ กรรมการอำนวยการ
84 นายปริวัฏฏ์ พุกพูน รอง ผอ.สพป.สน.๒ กรรมการอำนวยการ
85 นายสมเกียรติ ศิริวัฒนเมธานนท์ รอง ผอ.สพป.สน.๒ กรรมการอำนวยการ
86 นายพงษ์สวัสดิ์ สาขามุละ รอง ผอ.สพป.สน.๒ กรรมการอำนวยการ
87 นายสำราญ ศรีจันทร์ รอง ผอ.สพป.สน.๒ กรรมการอำนวยการ
88 นายชินพรรธน์ บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สน.๒ กรรมการอำนวยการ
89 นายเสาร์ วงศ์กระจ่าง ประธานศูนย์เครือข่ายที่ ๑ กรรมการอำนวยการ
90 นายทองใบ ธุระนนท์ ประธานศูนย์เครือข่ายที่ ๒ กรรมการอำนวยการ
91 นายยุทธนา อุทโธ ประธานศูนย์เครือข่ายที่ ๓ กรรมการอำนวยการ
92 นายประพันธ์เด่น การุณ ประธานศูนย์เครือข่ายที่ ๔ กรรมการอำนวยการ
93 นายรัชตะ สมพมิตร ประธานศูนย์เครือข่ายที่ ๕ กรรมการอำนวยการ
94 นายวรวุฒิ ประทุม ประธานศูนย์เครือข่ายที่ ๖ กรรมการอำนวยการ
95 นายพรชัย อำมุกคะ ประธานศูนย์เครือข่ายที่ ๗ กรรมการอำนวยการ
96 นายสมชาย สัพโส ประธานศูนย์เครือข่ายที่ ๘ กรรมการอำนวยการ
97 นายบุญจันทร์ เจริญไชย ประธานศูนย์เครือข่ายที่ ๙ กรรมการอำนวยการ
98 นายไพโรจน์ คิสาลัง ประธานศูนย์เครือข่ายที่ ๑๐ กรรมการอำนวยการ
99 นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชู ประธานศูนย์เครือข่ายที่ ๑๑ กรรมการอำนวยการ
100 นายธีระ ธนกรกุลชัย ประธานศูนย์เครือข่ายที่ ๑๒ กรรมการอำนวยการ
101 นายบุญศรี ตาเมือง ประธานศูนย์เครือข่ายที่ ๑๓ กรรมการอำนวยการ
102 นายทองพูล เรืองฤาหาร ประธานศูนย์เครือข่ายที่ ๑๔ กรรมการอำนวยการ
103 นายปริญญา สมัครการ ประธานศูนย์เครือข่ายที่ ๑๕ กรรมการอำนวยการ
104 นายอภินันท์ ทิพเนตร ประธานศูนย์เครือข่ายที่ ๑๖ กรรมการอำนวยการ
105 นายเกริกภพ คำภาศรี ประธานศูนย์เครือข่ายที่ ๑๗ กรรมการอำนวยการ
106 นายวีระชน ธิมะสาร ประธานศูนย์เครือข่ายที่ ๑๘ กรรมการอำนวยการ
107 นายวิทิต โคตะมา ประธานศูนย์เครือข่ายที่ ๑๙ กรรมการอำนวยการ
108 นายจินดา สายคำ ประธานศูนย์เครือข่ายที่ ๒๐ กรรมการอำนวยการ
109 นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทน ประธานศูนย์เครือข่ายที่ ๒๑ กรรมการอำนวยการ
110 นายพจน์ กาญจนกัณโห ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการอำนวยการ
111 นายคำรณ ดินแดง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการอำนวยการ
112 นางจิตรา ทรัพย์โฉม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการอำนวยการ
113 นางสาวจิรพรรณ พื้นชมภู ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการอำนวยการ
114 นายเกษม คำมุงคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการอำนวยการ
115 นางบุญรวม ศรีสร้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการอำนวยการ
116 นางกมลทิพย์ ประชานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการ
117 นางทรงวาด วิราฑูรย์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการอำนวยการ
118 นางเกษมณี สานุศิษย์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการอำนวยการ
119 นายไพวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๒ กรรมการดำเนินการจัดงาน
120 นายปราณีต ศรีสร้อย รอง ผอ.สพป.สน.๒ กรรมการดำเนินการจัดงาน
121 นายปริวัฏฏ์ พุกพูน รอง ผอ.สพป.สน.๒ กรรมการดำเนินการจัดงาน
122 นายวิวัฒน์ ไขไพวัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กรรมการดำเนินการจัดงาน
123 นายพจน์ กาญจนกัณโห ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการดำเนินการจัดงาน
124 นายคำรณ ดินแดง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการดำเนินการจัดงาน
125 นางจิตรา ทรัพย์โฉม ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการดำเนินการจัดงาน
126 นางสาวจิรพรรณ พื้นชมภู ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการดำเนินการจัดงาน
127 นายเกษม คำมุงคุณ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการดำเนินการจัดงาน
128 นางบุญรวม ศรีสร้อย ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการดำเนินการจัดงาน
129 นางกมลทิพย์ ประชานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการดำเนินการจัดงาน
130 นางวิไลวรรณ โง่นแน่น นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินการจัดงาน
131 นางสุพัชนิดา ตังวาย นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการดำเนินการจัดงาน
132 นางรุ่งนภา บุราณสาร นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการดำเนินการจัดงาน
133 นางสาวนิภาพร ขันธวิชัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กรรมการดำเนินการจัดงาน
134 นางทรงวาด วิราฑูรย์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการดำเนินการจัดงาน
135 นางเกษมณี สานุศิษย์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการดำเนินการจัดงาน
136 นางปาจารีย์ โคสพ ลูกจ้าง สพป.สน.๒ กรรมการดำเนินการจัดงาน
137 นายนิกร ศรีประชัย เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.สน.๒ กรรมการดำเนินการจัดงาน
138 นายวิวัฒน์ สมานชาติ รอง ผอ.สพป.สน.๒ กรรมการจัดเตรียมสถานที่ ในพิธีเปิดงาน
139 นายวัชระ อันโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการจัดเตรียมสถานที่ ในพิธีเปิดงาน
140 นายพิเชษฐ์ พรมเมือง นักทรัพยากรบุคคล กรรมการจัดเตรียมสถานที่ ในพิธีเปิดงาน
141 นายอัครเดช สุราชวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล กรรมการจัดเตรียมสถานที่ ในพิธีเปิดงาน
142 นายอิสระ ไชยพงศ์ พนักงานธุรการ กรรมการจัดเตรียมสถานที่ ในพิธีเปิดงาน
143 นายวุฒิไกร ดาทอง พนักงานธุรการ กรรมการจัดเตรียมสถานที่ ในพิธีเปิดงาน
144 นายจำลอง จันทะจ้อย ยาม กรรมการจัดเตรียมสถานที่ ในพิธีเปิดงาน
145 นายนิเวศ ขันติยู นักการภารโรง กรรมการจัดเตรียมสถานที่ ในพิธีเปิดงาน
146 นายอรุณ บุราณสาร ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการจัดเตรียมสถานที่ ในพิธีเปิดงาน
147 นายอนุสรณ์ บุษบรรณ์ ยาม กรรมการจัดเตรียมสถานที่ ในพิธีเปิดงาน
148 นายประกฤษพงษ์ โสมศรีแพง ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการจัดเตรียมสถานที่ ในพิธีเปิดงาน
149 นางศรีประไพ สมสะอาด ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการจัดเตรียมสถานที่ ในพิธีเปิดงาน
150 นางพิสมัย ราชประสิทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการจัดเตรียมสถานที่ ในพิธีเปิดงาน
151 นายพจน์ กาญจนกัณโห ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการจัดเตรียมสถานที่ ในพิธีเปิดงาน
152 นางฉายา กองแก้ว นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ กรรมการจัดเตรียมสถานที่ ในพิธีเปิดงาน
153 นางสุรีย์พร ปาละสานต์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ กรรมการจัดเตรียมสถานที่ ในพิธีเปิดงาน
154 นายภควัต พลราชม ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการจัดเตรียมสถานที่ ในพิธีเปิดงาน
155 นายนิกร ศรีประชัย ลูกจ้างลูกเสือ กรรมการจัดเตรียมสถานที่ ในพิธีเปิดงาน
156 นายปริวัฏฏ์ พุกพูน รอง ผอ.สพป.สน.๒ กรรมการฝ่ายจัดรูปแบบ ในพิธีเปิดงาน
157 นายแกล้วกล้า ประชานันท์ ผอ.ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯ กรรมการฝ่ายจัดรูปแบบ ในพิธีเปิดงาน
158 นายวิวัฒน์ ไขไพวัน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ กรรมการฝ่ายจัดรูปแบบ ในพิธีเปิดงาน
159 นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทน ผอ.ร.ร.อนุบาลสุวรรณเทน กรรมการฝ่ายจัดรูปแบบ ในพิธีเปิดงาน
160 นายประสาท วงศ์กาฬสินธุ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายจัดรูปแบบ ในพิธีเปิดงาน
161 นางนภาพร พงศ์สิทธิศักดิ์ ผอ.ร.ร.บ้านนางัว กรรมการฝ่ายจัดรูปแบบ ในพิธีเปิดงาน
162 นางมะลิวัลย์ เขื่อนศิริ ผอ.ร.ร.บ้านโคกสำราญ กรรมการฝ่ายจัดรูปแบบ ในพิธีเปิดงาน
163 นางนันท์ปภัทร์ บรรณ์ติเจริญโชติ ผอ.ร.ร.บ้านดอนเชียงยืน กรรมการฝ่ายจัดรูปแบบ ในพิธีเปิดงาน
164 นางชรินดา พิมพบุตร ผอ.ร.ร.บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา กรรมการฝ่ายจัดรูปแบบ ในพิธีเปิดงาน
165 นางศรีสุดา ทิพสิงห์ ผอ.ร.ร.บ้านคันชา กรรมการฝ่ายจัดรูปแบบ ในพิธีเปิดงาน
166 นางสาวพิชชานันท์ นิธิวิรุฬห์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายจัดรูปแบบ ในพิธีเปิดงาน
167 นางปราณี สาไพรวัน นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ กรรมการฝ่ายจัดรูปแบบ ในพิธีเปิดงาน
168 นางสาวพิชชานันท์ นิธิวิรุฬห์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ พิธีกรดำเนินรายการ ในพิธีเปิดงาน
169 นายพิทักษ์ อ่อนสิงห์ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ พิธีกรดำเนินรายการ ในพิธีเปิดงาน
170 นางปราณี สาไพรวัน นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ พิธีกรดำเนินรายการ ในพิธีเปิดงาน
171 นางสาวจิรพรรณ พื้นชมภู ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการฝ่ายต้อนรับ ในพิธีเปิดงาน
172 นางฉายา กองแก้ว นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ในพิธีเปิดงาน
173 นางบังอร ปรีฃา นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ในพิธีเปิดงาน
174 นางธนิภากรณ์ กิตติ์ภาวัลย์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ในพิธีเปิดงาน
175 นางณัฏฐนิช ดวงสุภา นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ในพิธีเปิดงาน
176 นางสุดารัตน์ นาถาดทอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน กรรมการฝ่ายต้อนรับ ในพิธีเปิดงาน
177 นางสุรีย์พร ปาละสานต์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ในพิธีเปิดงาน
178 นางสาวรัชนี กาญจนะกัณโห นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ในพิธีเปิดงาน
179 นางวิราวรรณ ตันศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ในพิธีเปิดงาน
180 นางรุ่งนภา บุราณสาร นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ในพิธีเปิดงาน
181 นางสาวนิภาพร ขันธวิชัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ในพิธีเปิดงาน
182 นางทิวาวรรณ กั้วพิศมัย เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน กรรมการฝ่ายต้อนรับ ในพิธีเปิดงาน
183 นางกมลทิพย์ ประชานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายรับรองแขก ในพิธีเปิดงาน
184 นางวิไลวรรณ โง่นแน่น นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายรับรองแขก ในพิธีเปิดงาน
185 นางสุพัชนิดา ตังวาย นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการฝ่ายรับรองแขก ในพิธีเปิดงาน
186 นางสุพัชนิดา ตังวาย นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการฝ่ายรับรองแขก ในพิธีเปิดงาน
187 นางดารุณี เจริญจิตร์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการฝ่ายรับรองแขก ในพิธีเปิดงาน
188 นางนภสร มีระหันนอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กรรมการฝ่ายรับรองแขก ในพิธีเปิดงาน
189 นางฐิตาภรณ์ แก้วก่า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กรรมการฝ่ายรับรองแขก ในพิธีเปิดงาน
190 นางเพียงพธู ธิโสภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กรรมการฝ่ายรับรองแขก ในพิธีเปิดงาน
191 นางจิราวรรณ กาศสนุก นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ กรรมการฝ่ายรับรองแขก ในพิธีเปิดงาน
192 นางสาวกาญจนา ภาวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายรับรองแขก ในพิธีเปิดงาน
193 นางวราภรณ์ ไชยแสง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายรับรองแขก ในพิธีเปิดงาน
194 นางสาวธนพร มะณี เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการฝ่ายรับรองแขก ในพิธีเปิดงาน
195 นางสาวอัจฉรินทร์ ศรีสร้อย นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายรับรองแขก ในพิธีเปิดงาน
196 นางสุพัตตรา ชาทิพฮด เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายรับรองแขก ในพิธีเปิดงาน
197 นางสาวปริยากร ปัญญาวัน เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการฝ่ายรับรองแขก ในพิธีเปิดงาน
198 นางสาวทัศนา นามแสน เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด กลุ่มนิเทศฯ กรรมการฝ่ายรับรองแขก ในพิธีเปิดงาน
199 นางสาวรัชดาพร พัฒคาต เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน กลุ่มนิเทศฯ กรรมการฝ่ายรับรองแขก ในพิธีเปิดงาน
200 นางรอยพิมพ์ รัตนานิคม เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน กรรมการฝ่ายรับรองแขก ในพิธีเปิดงาน
201 นางปาจารีย์ โคสพ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายรับรองแขก ในพิธีเปิดงาน
202 นางสาวพรทิพย์ โพธิ์สุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการฝ่ายรับรองแขก ในพิธีเปิดงาน
203 นายปริวัฏฏ์ พุกพูน รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๒ กรรมการดำเนินการออกข้อสอบ
204 นายวิวัฒน์ ชาเสน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินการออกข้อสอบ
205 นางสาวฉลุไล วงษ์ประชุม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินการออกข้อสอบ
206 นายเรืองยศ พลราชม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินการออกข้อสอบ
207 นายทรงศักดิ์ อุปรีย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินการออกข้อสอบ
208 นางสาวสัมฤทธิ์ สายสอน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินการออกข้อสอบ
209 นายพิชญาย์ ไพสีขาว ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินการออกข้อสอบ
210 นางชุติปภา ไตรทิพย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินการออกข้อสอบ
211 นายชรินทร์ เจริญไชย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินการออกข้อสอบ
212 นางปลาทอง อัยวรรณ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินการออกข้อสอบ
213 นางสนธยา ลำต้น ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินการออกข้อสอบ
214 นางสาวฉวีวรรณ จ้อยจิตร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินการออกข้อสอบ
215 นางสาวสุดารัตน์ ศรีสำราญ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินการออกข้อสอบ
216 นายชอบกิจ กนกหงส์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินการออกข้อสอบ
217 นายสนธยา หลักทอง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินการออกข้อสอบ
218 นางสาวพิชชานันท์ นิธิวิรุฬห์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินการออกข้อสอบ
219 นางสาวปรีญา สุทธิโคตร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินการออกข้อสอบ
220 นางภิญญาพัชร์ ไพเรืองโสม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ กรรมการดำเนินการออกข้อสอบ
221 นายวิวัฒน์ ไขไพวัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ กรรมการดำเนินการออกข้อสอบ
222 นายประสาท วงศ์กาฬสินธุ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินการออกข้อสอบ
223 นางสาวรัชดาพร พัฒคาต เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการดำเนินการออกข้อสอบ
224 นางสาวทิศนา นามแสน เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด กรรมการดำเนินการออกข้อสอบ
225 นายปราณีต ศรีสร้อย รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๒ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันสพป.สน.๒
226 นายวิวัฒน์ ไขไพวัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันสพป.สน.๒
227 นายอารักษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันสพป.สน.๒
228 นางสาวปรีญา สุทธิโคตร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันสพป.สน.๒
229 นายนิกร ศรีประชัย เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.สน.๒ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันสพป.สน.๒
230 นางทรงวาด วิราฑูรย์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันสพป.สน.๒
231 นายวีระชน ธิมะสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.อนุบาลสว่างแดนดิน
232 นายวิวัฒน์ ชาเสน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.อนุบาลสว่างแดนดิน
233 นางสาวฉลุไล วงษ์ประชุม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.อนุบาลสว่างแดนดิน
234 นายทรงศักดิ์ อุปรีย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.อนุบาลสว่างแดนดิน
235 นางสนธยา ลำต้น ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.อนุบาลสว่างแดนดิน
236 นายวัฒนา ยะพลหา นักการภารโรง ร.ร.อนุบาลสว่างแดนดิน กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.อนุบาลสว่างแดนดิน
237 นายเจริญทอง บุราณสาร นักการภารโรง ร.ร.อนุบาลสว่างแดนดิน กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.อนุบาลสว่างแดนดิน
238 นางบังอร อาษาเสน ครู ร.ร.อนุบาลสว่างแดนดิน กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.อนุบาลสว่างแดนดิน
239 นายแกล้วกล้า ประชานันท์ ผอ.ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
240 นายวิจิตร สายสิงห์ รอง ผอ.ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
241 นายสุพรรณ เอ้มะราช รอง ผอ.ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
242 นายนิมิต สัตถาผล รอง ผอ.ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
243 นางสาวสัมฤทธิ์ สายสอน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
244 นายสนธยา หลักทอง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
245 นายทรงศักดิ์ อุปรีย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
246 นางภิญญาพัชร์ ไพเรืองโสม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
247 นางวรรณา สว่างแวว ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
248 นางระจิตตรา ศรีจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
249 นางลำพูน จันทร์มาลา ครู ชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
250 นางดวงใจ แพงศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
251 นางจุฬาลักษณ์ คอยส์ ครู ชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
252 นางวิมลพักตร์ ดาบพิมพ์ศรี ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
253 นางสาวณัฏฐชนุตตร โคตรคำหาร ครู ชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
254 นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทน ผอ. ร.ร.อนุบาลสุวรรณเทน กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.อนุบาลสุวรรณเทน
255 นายสุรเชฏฐ์ สุวรรณเทน ผช.ฝ่ายสำนักอำนวยการ ครู ร.ร.อนุบาลสุวรรณ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.อนุบาลสุวรรณเทน
256 นายพิชญาย์ ไพสีขาว ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.อนุบาลสุวรรณเทน
257 นางชุติปภา ไตรทิพย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.อนุบาลสุวรรณเทน
258 นายชรินทร์ เจริญไชย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.อนุบาลสุวรรณเทน
259 นางชนัญญา ชินจักร ผช.ฝ่ายบุคคล ครู ร.ร.อนุบาลสุวรรณ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.อนุบาลสุวรรณเทน
260 นายกฤษฎา เขมะสิงคิ ผช.ฝ่ายกิจการนักเรียน ครู ร.ร.อนุบาลสุวรรณ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.อนุบาลสุวรรณเทน
261 นายเดชขจร ไพบูลย์ ผช.ฝ่ายวิชาการ ครู ร.ร.อนุบาลสุวรรณ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.อนุบาลสุวรรณเทน
262 นายจักฤษณ์ นุ่นสวัสดิ์ ผช.ฝ่ายอาคารสถานที่ ครู ร.ร.อนุบาลสุวรรณ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.อนุบาลสุวรรณเทน
263 นางสาวกัลยาณี บุพศิริ หัวหน้าแผนกอนุบาล ครู ร.ร.อนุบาลสุวรรณ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.อนุบาลสุวรรณเทน
264 นางอุษณี ภูศรีฤทธิ์ ผช.ฝ่ายบริการ ครู ร.ร.อนุบาลสุวรรณเทน กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.อนุบาลสุวรรณเทน
265 นายเรวัต หาระโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสวรรค์คุรุราษฎร์รังสรรค์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.บ้านดงสวรรค์ฯ
266 นายประสาท วงศ์กาฬสินธุ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.บ้านดงสวรรค์ฯ
267 นางสาวศรีสุดา ศรีสำราญ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.บ้านดงสวรรค์ฯ
268 นายบุญรักษา อาจหาญ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดงสวรรค์คุรุราษฎร์รังสรรค์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.บ้านดงสวรรค์ฯ
269 นายวิรัชต์ แสนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดงสวรรค์คุรุราษฎร์รังสรรค์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.บ้านดงสวรรค์ฯ
270 นายอนันต์สิทธิ์ โอภาสทิพากร ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดงสวรรค์คุรุราษฎร์รังสรรค์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.บ้านดงสวรรค์ฯ
271 นายประจักษ์ แก้วกิจ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดงสวรรค์คุรุราษฎร์รังสรรค์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.บ้านดงสวรรค์ฯ
272 นางกรรณิการ์ ฐานทองดี ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดงสวรรค์คุรุราษฎร์รังสรรค์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.บ้านดงสวรรค์ฯ
273 นางพัชนี มูลวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดงสวรรค์คุรุราษฎร์รังสรรค์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.บ้านดงสวรรค์ฯ
274 นายเสงี่ยม นรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.ทรายมูลฯ
275 นางวารี ธนะคำดี ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.ทรายมูลฯ
276 นางปลาทอง อัยวรรณ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.ทรายมูลฯ
277 นางสาวฉวีวรรณ จ้อยจิตร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.ทรายมูลฯ
278 นายเรืองยศ พลราชม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.ทรายมูลฯ
279 นางกัลยาณี พิมพะวะ ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.ทรายมูลฯ
280 นางสมพร นุ่นสวัสดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.ทรายมูลฯ
281 นางสุนันท์ จันทร์มาเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.ทรายมูลฯ
282 นายเดชา สารมานิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันรร.ทรายมูลฯ
283 นายประสิทธิ์ จันทร์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
284 นายพูลศักดิ์ เขียวคล้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนดู่ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
285 นายชอบกิจ กนกหงส์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
286 นางสาวพิชชานันท์ นิธิวิรุฬห์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
287 นางสนธยา ลำต้น ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
288 นายสุภาพ ช่างสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนยานาง กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
289 นายสมหวัง มหาวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันฯ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
290 นางอมิลตรา วงศ์เสาร์เนาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
291 นางกมลทิพย์ ประชานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันสพป.สน.๒
292 นางวิไลวรรณ โง่นแน่น นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันสพป.สน.๒
293 นางสุพัชนิดา ตังวาย นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันสพป.สน.๒
294 นางรุ่งนภา บุราณสาร นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันสพป.สน.๒
295 นางสาวนิภาพร ขันธวิชัย นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันสพป.สน.๒
296 นางปาจารีย์ โคสพ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันสพป.สน.๒
297 นางทรงวาด วิราฑูรย์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันสพป.สน.๒
298 นางเกษมณี สานุศิษย์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันสพป.สน.๒
299 นางศรีประไพ สมสะอาด ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันสพป.สน.๒
300 นางพิสมัย ราชประสิทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันสพป.สน.๒
301 นางศิวาภรณ์ สมานชาติ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.อนุบาลสว่างแดนดิน
302 นางกานดา ธีรสิรินานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.อนุบาลสว่างแดนดิน
303 นางจันทิมา นรสาร ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.อนุบาลสว่างแดนดิน
304 นางปิยฉัตร ยิ่งยืนนาน ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.อนุบาลสว่างแดนดิน
305 นางทัศนีย์ สุรโคตร ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.อนุบาลสว่างแดนดิน
306 นางญาณี มนดาร ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.อนุบาลสว่างแดนดิน
307 นางรุ่งนภา ยะพลหา ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.อนุบาลสว่างแดนดิน
308 นางรุ่งนภา สำเนียก แม่บ้าน โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.อนุบาลสว่างแดนดิน
309 นายชัยศักดิ์ โคตรธรรม นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.อนุบาลสว่างแดนดิน
310 นางรุจิรา ตั้งกุลบริบูรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖ กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
311 นางประกายแก้ว ปัญญารัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖ กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
312 นางบุหงา วารินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖ กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
313 นางสาวกนกวรรณ บุราณสาร ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖ กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
314 นางสาวจีราภรณ์ กาญจนะกันโห ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖ กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
315 นางสาวเกษมศรี ศรีชาติ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖ กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
316 นางสาวเอื้ออารี ไชยศรี ครู อัตราจ้าง โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖ กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
317 นางสาวศศิธร ศรีสำราญ ครู อัตราจ้าง โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖ กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
318 นางสาวกนิษฐา วารีย์ ครู อัตราจ้าง โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖ กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
319 นางสาวโสภิตา ไชยทะ ครู อัตราจ้าง โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖ กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
320 นางสาวชุติมา แสนสากล ครู อัตราจ้าง โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖ กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
321 นางสาวสิรินาถ คัดทะจันทร์ ครู อัตราจ้าง โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖ กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
322 นางสาวจิดาภา วรรณสุนทร ครู อัตราจ้าง โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖ กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
323 นางสาววริศรา อุปัญญ์ ครู อัตราจ้าง โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖ กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
324 นางสาวจริยา คำคูณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖ กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
325 นางสาวยุรฉัตร สุวรรณเขต นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖ กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
326 นางสาวนิภาพร รัตนะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖ กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
327 นางรุ่งฤดี สุนารักษ์ ครู ชำนาญการ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖ กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
328 นางรัตถยา แสงศรี ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖ กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
329 นายวสันต์ วารินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.อนุบาลสุวรรณเทน
330 นายภานุพล พิทักษ์เทพสมบัติ ครู โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.อนุบาลสุวรรณเทน
331 นายณัฐวุฒิ ศรีหิน ครู โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.อนุบาลสุวรรณเทน
332 นายอัณณพ จรรยาเพศ ครู โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.อนุบาลสุวรรณเทน
333 นายชัยวัฒน์ ศิลารักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.อนุบาลสุวรรณเทน
334 นายเอกชน ไสแท้ ครู โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.อนุบาลสุวรรณเทน
335 นายครองชนม์ จันทลา ครู โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.อนุบาลสุวรรณเทน
336 นายสมพงษ์ ยันตะพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.อนุบาลสุวรรณเทน
337 นายพงษ์นุวัฒน์ มัยวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.อนุบาลสุวรรณเทน
338 นางสาวจรรยา วงศ์กระต่าย ครู โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.อนุบาลสุวรรณเทน
339 นางนิภา สมบูรณ์พร้อม ครู โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.อนุบาลสุวรรณเทน
340 นายบุญมี สมบูรณ์พร้อม ครู โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.อนุบาลสุวรรณเทน
341 นางศิริพร สุวรรณสน ครู โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.อนุบาลสุวรรณเทน
342 นายเชิดพงษ์ แหล่งหล้า ครู โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.อนุบาลสุวรรณเทน
343 นางเพ็ญศรี พิมพ์จักรแสน ครู โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.อนุบาลสุวรรณเทน
344 นางเกศรี สมบูรณ์พร้อม ครู โรงเรียนบ้านดงสวรรค์คุรุราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.บ้านดงสวรรค์ฯ
345 นางสาวนฤทธิตา โสมศรี ครู โรงเรียนบ้านดงสวรรค์คุรุราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.บ้านดงสวรรค์ฯ
346 นางสุขคิด โอภาสทิพากร ครู โรงเรียนบ้านดงสวรรค์คุรุราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.บ้านดงสวรรค์ฯ
347 นางช่อเพชร โสมศรีแพง ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.ทรายมูลฯ
348 นางบุญชื่น ศรีเพชร ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.ทรายมูลฯ
349 นางเปรมฤดี จงรู้ธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.ทรายมูลฯ
350 นางบุษรินทร์ ศรีเพ็ชร ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.ทรายมูลฯ
351 นางอัจฉราวรรณ สิงห์แก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.ทรายมูลฯ
352 นางศิริกุล แสนสาคร ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.ทรายมูลฯ
353 นางทรงพร ช่างสอน ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.ทรายมูลฯ
354 นางถิรนันท์ เมืองบาล ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.ทรายมูลฯ
355 นางจุฑามาศ สุวรรณเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.ทรายมูลฯ
356 นางบำเพ็ญ พงษ์ไทย ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.ทรายมูลฯ
357 นางทวีรัตน์ เสนากุล ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.ทรายมูลฯ
358 นางพิศวาส วรรณพัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.ทรายมูลฯ
359 นางอนงค์ โพธิ์ศรี ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันรร.ทรายมูลฯ
360 นางชัชธีรา กองแก้ว ครู ร.ร.บ้านเปือยทานตะวันฯ กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
361 นางพรสวรรค์ บุตรแสง ครู โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันฯ กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
362 นางสุภัทรา หงษ์โรจน์วิวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันฯ กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
363 นางพรรัตน์ วัฒนวงศ์ ครู ร.ร.บ้านเปือยทานตะวันฯ กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
364 นางอมรรัตน์ มหาวัง ครู ร.ร.บ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
365 นายทิดตะวัน มหาวัง ครู ร.ร.บ้านหนองตาล กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
366 นายกนกพร ยืนนาน ครู ร.ร.บ้านหนองตาล กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
367 นางรัตน์มณีย์ แสนโคตร ครู ร.ร.บ้านเปือยทานตะวันฯ กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
368 นางมะลิวัลย์ เขื่อนศิริ ผอ.ร.ร.บ้านโคกสำราญ กรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ สนามแข่งขันสพป.สน.๒
369 นางนันท์ปภัทร์ บรรณ์ติเจริญโชติ ผอ.ร.ร.บ้านดอนเชียงยืน กรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ สนามแข่งขันสพป.สน.๒
370 นางชรินดา พิมพบุตร ผอ.ร.ร.บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา กรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ สนามแข่งขันสพป.สน.๒
371 นางสาวเยาวลักษณ์ ยศติวงศ์ ผอ.ร.ร.บ้านโคกสะอาด กรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ สนามแข่งขันสพป.สน.๒
372 นางปราณี สาไพรวัน นักทรัพยากรบุคคล กรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ สนามแข่งขันสพป.สน.๒
373 นายชูทรัพย์ ภาวงศ์ ผอ.ร.ร.บ้านคำก้าว กรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ สนามแข่งขันรร.อนุบาลสว่างแดนดิน
374 นางมณีโสม พุทธโคตร ผอ.ร.ร.บ้านหินแตก กรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ สนามแข่งขันรร.อนุบาลสว่างแดนดิน
375 นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผอ.ร.ร.บ้านถ่อน กรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ สนามแข่งขันรร.อนุบาลสว่างแดนดิน
376 นางนภาพร พงศ์สิทธิศักดิ์ ผอ.ร.ร.บ้านนางัว กรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ สนามแข่งขันรร.อนุบาลสว่างแดนดิน
377 นางนิระมัย นิทัสนะศาสน์ ครู. ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖ กรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ สนามแข่งขันรร.อนุบาลสว่างแดนดิน
378 นายวิจิตร สายสิงห์ รอง ผอ.ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖ กรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
379 นายสุพรรณ์ เอ้มะราช รอง ผอ.ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖ กรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
380 นางนิระมัย นิทัสนะศาสน์ ครู. ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖ กรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
381 นางสุมาลี กางบุญเรือง ครู. ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖ กรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
382 นางดวงใจ พรหมอินทร์ ครู. ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖ กรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
383 นายบัณฑิต ชิณเทศ ครู. ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖ กรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
384 นางดวงใจ แพงศรี ครู. ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖ กรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
385 นายไพโรจน์ บุราณสาร ครู ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖ กรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
386 นายไพโรจน์ บุราณสาร ครู ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖ กรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ สนามแข่งขันรร.บ้านง่อนฯ
387 นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทน ผอ.ร.ร.อนุบาลสุวรรณเทน กรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ สนามแข่งขันรร.อนุบาลสุวรรณเทน
388 นายไข จันโท ผอ.ชุมชัยหนองย่างชิ้น กรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ สนามแข่งขันรร.อนุบาลสุวรรณเทน
389 นางสาวรัชฏาพร ผิวเงิน ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านฝั่งแดง กรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ สนามแข่งขันรร.อนุบาลสุวรรณเทน
390 นางสาวจุฑาทิพย์ ไขไพวัน ครู ร.ร.อนุบาลสุวรรณเทน กรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ สนามแข่งขันรร.อนุบาลสุวรรณเทน
391 นายไพรวัลย์ ชิณโณ ผอ.ร.ร.อนุบาลพรรณานิคม กรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ สนามแข่งขันรร.บ้านดงสวรรค์ฯ
392 นางนิตยา รอดเข็ม ผอ.ร.ร.บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) กรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ สนามแข่งขันรร.บ้านดงสวรรค์ฯ
393 นายประจักษ์ แก้วกิจ ครู ชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านดงสวรรค์ กรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ สนามแข่งขันรร.บ้านดงสวรรค์ฯ
394 นางสาวพณารัตน์ บุตรชารี ผอ.ร.ร.บ้านนาเลา กรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ สนามแข่งขันรร.บ้านดงสวรรค์ฯ
395 นายเสงี่ยม นรสาร ผอ.ร.ร.ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา กรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ สนามแข่งขันรร.ทรายมูลฯ
396 นางศรีสุดา ทิพสิงห์ ผอ.ร.ร.บ้านคันชา กรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ สนามแข่งขันรร.ทรายมูลฯ
397 นางสุนันท์ จันทร์มาเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ร.ร.ทรายมูลหนองกุงทรายศรี กรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ สนามแข่งขันรร.ทรายมูลฯ
398 นายเดชา สารมานิตย์ รองผอ.ร.ร.ทรายมูลหนองกุงทรายศรี กรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ สนามแข่งขันรร.ทรายมูลฯ
399 นายประสิทธิ์ จันทร์ไทย ผอ.ร.ร.บ้านนาดอกไม้ กรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ สนามแข่งขันวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
400 นายพูลศักดิ์ เขียวคล้าย ผอ.ร.ร.บ้านดอนดู่ กรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ สนามแข่งขันวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
401 นางอมิลตรา วงศ์เสาร์เนาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดอนเชียงยืน กรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ สนามแข่งขันวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
402 นายปราณีต ศรีสร้อย รอง ผอ.สพป.สน.๒ กรรมการฝ่ายจัดทำแผนผังรายการแข่งขัน
403 นายวีระชน ธิมะสาร ผอ.ร.ร.อนุบาลสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายจัดทำแผนผังรายการแข่งขัน
404 นายแกล้วกล้า ประชานันท์ ผอ.ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖ กรรมการฝ่ายจัดทำแผนผังรายการแข่งขัน
405 นายเสงี่ยม นรสาร ผอ.ร.ร.ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแผนผังรายการแข่งขัน
406 นายเรวัต หาระโคตร ผอ.ร.ร.บ้านดงสวรรค์คุรุราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดทำแผนผังรายการแข่งขัน
407 นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทน ผอ.ร.ร.อนุบาลสุวรรณเทน กรรมการฝ่ายจัดทำแผนผังรายการแข่งขัน
408 นายสมหวัง มหาวัง ผอ.ร.ร.บ้านเปือยทานตะวันฯ กรรมการฝ่ายจัดทำแผนผังรายการแข่งขัน
409 นางทรงวาด วิราฑูรย์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการฝ่ายจัดทำแผนผังรายการแข่งขัน
410 นางเกษมณี สานุศิษย์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการฝ่ายจัดทำแผนผังรายการแข่งขัน
411 นายดนัย ศรีวงษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายจัดทำแผนผังรายการแข่งขัน
412 นายชรินทร์ เจริญไชย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายประเมินและสรุปผล
413 นางสาวพิชชานันท์ นิธิวิรุฬห์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายประเมินและสรุปผล
414 นางสาวฉวีวรรณ จ้อยจิตร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายประเมินและสรุปผล
415 นางสนธยา ลำต้น ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายประเมินและสรุปผล
416 นายศิวะกานต์ ไตรยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง กรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม
417 นายชอบกิจ กนกหงส์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม
418 นางกมลมาศ พลสีลา ครูโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน กรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม
419 นายเสฏฐวุฒิ รวมธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม
420 นายนิกร ศรีประชัย ลูกจ้างลูกเสือ สพป.สกลนคร เขต ๒ กรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม
421 นางสาวชุลีพร สแวนเทสสัน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม
422 นายนุกูล กระโจม ครู โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖ กรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม
423 นายเจริญ ราชโสภา รอง ผอ.สพป.สน.๒ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
424 นายสำราญ ศรีจันทร์ รอง ผอ.สพป.สน.๒ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
425 นายวิวัฒน์ ไขไพวัน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
426 นายพจน์ กาญจนกัณโห ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
427 นายเกษม คำมุงคุณ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
428 นางสาวชุลีพร สแวนเทสสัน นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
429 นายสมเกียรติ ศิริวัฒนเมธานนท์ รอง.ผอ.สพป.สน.๒ กรรมการฝ่ายการเงิน
430 นางจิตรา ทรัพย์โฉม ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการฝ่ายการเงิน
431 นางกมลทิพย์ ประชานันท์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายการเงิน
432 นางณัฏฐนิช ดวงสุภา นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงิน
433 นางวิราวรรณ ตันศิริ นักวิชาการการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายการเงิน
434 นางสาวกาญจนา ภาวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายการเงิน
435 นางสุดารัตน์ นาถาดทอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน กรรมการฝ่ายการเงิน
436 นายมีศิลป์ ศิษยศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายการเงิน
437 นางสาวขวัญตา สุรินทร์ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายการเงิน
438 นางวราภรณ์ ไชยแสง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายการเงิน
439 นางทรงวาด วิราฑูรย์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงิน
440 นางเกษมณี สานุศิษย์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงิน
441 นายปราณีต ศรีสร้อย รอง ผอ. สพป.สกลนคร เขต ๒ กรรมการฝ่ายพิจารณาคัดเลือกกรรมการตัดสิน
442 นายเสาร์ วงศ์กระจ่าง ผอ.ร.ร.อนุบาลเจริญศิลป์ กรรมการฝ่ายพิจารณาคัดเลือกกรรมการตัดสิน
443 นางภรินทร อัคนิจ ผอ.ร.ร.บ้านโคกมะนาวทันสมัย กรรมการฝ่ายพิจารณาคัดเลือกกรรมการตัดสิน
444 นายณัฐวุฒิ บุรีแสง ผอ.บ้านเสาขวัญกุดก้อม กรรมการฝ่ายพิจารณาคัดเลือกกรรมการตัดสิน
445 นายธีรพล ผ่องกมล ผอ.ร.ร.ชุมชนบดมาดพอกน้อย กรรมการฝ่ายพิจารณาคัดเลือกกรรมการตัดสิน
446 นายศราวุธ บุญยืน ผอ.ร.ร.บ้านช้างมิ่ง กรรมการฝ่ายพิจารณาคัดเลือกกรรมการตัดสิน
447 นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผอ.ร.ร.บ้านถ่อน กรรมการฝ่ายพิจารณาคัดเลือกกรรมการตัดสิน
448 นายไมตรี บนปาก ผอ.ร.ร.บ้านหนองบัว กรรมการฝ่ายพิจารณาคัดเลือกกรรมการตัดสิน
449 นายพูลศักดิ์ เขียวคล้าย ผอ.ร.ร.บ้านดอนดู่ กรรมการฝ่ายพิจารณาคัดเลือกกรรมการตัดสิน
450 นายดีใหม่ อินทรพาณิฃย์ ผอ.ร.ร.บ้านดงคำโพธิ์ กรรมการฝ่ายพิจารณาคัดเลือกกรรมการตัดสิน
451 นายคงเดช ภาวงศ์ ผอ.ร.ร.บ้านคำบิดโคกโพนยาง กรรมการฝ่ายพิจารณาคัดเลือกกรรมการตัดสิน
452 นายชูทรัพย์ ภาวงศ์ ผอ.ร.ร.บ้านคำก้าว กรรมการฝ่ายพิจารณาคัดเลือกกรรมการตัดสิน
453 นางสาวเยาวลักษณ์ ยศติวงศ์ ผอ.ร.ร.บ้านโคกสะอาด กรรมการฝ่ายพิจารณาคัดเลือกกรรมการตัดสิน
454 นางชรินดา พิมพบุตร ผอ.ร.ร.บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา กรรมการฝ่ายพิจารณาคัดเลือกกรรมการตัดสิน
455 นายสุรเกียรติ รวมธรรม ผอ.ร.ร.บ้านดอนหัน กรรมการฝ่ายพิจารณาคัดเลือกกรรมการตัดสิน
456 นายจารุ ทองประกอบ ผอ.ร.ร.บ้านบึงโน กรรมการฝ่ายพิจารณาคัดเลือกกรรมการตัดสิน
457 นายสุภพ พิลาโสภา ผอ.ร.ร.บ้านคำเม็กฯ กรรมการฝ่ายพิจารณาคัดเลือกกรรมการตัดสิน
458 นายเกริกภพ คำภาศรี ผอ.ร.ร.บ้านสร้างแป้น กรรมการฝ่ายพิจารณาคัดเลือกกรรมการตัดสิน
459 นางสาวสุดารัตน์ ชนะมาร ผอ.ร.ร.บ้านหนองชาด กรรมการฝ่ายพิจารณาคัดเลือกกรรมการตัดสิน
460 นางมะลิวัลย์ เขื่อนศิริ ผอ.ร.ร.บ้านโคกสำราญ กรรมการฝ่ายพิจารณาคัดเลือกกรรมการตัดสิน
461 นายนิคม ศรีสิงห์ ผอ.ร.ร.บ้านโสกวังอ้อยหนู กรรมการฝ่ายพิจารณาคัดเลือกกรรมการตัดสิน
462 นางสาวลัดดาวัลย แก่นจันทร์ ผอ.ร.ร.อนุบาลศิริพร กรรมการฝ่ายพิจารณาคัดเลือกกรรมการตัดสิน
463 นางกมลทิพย์ ประชานันท์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายพิจารณาคัดเลือกกรรมการตัดสิน
464 นางทรงวาด วิราฑูรย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายพิจารณาคัดเลือกกรรมการตัดสิน
465 นางเกษมณี สานุศิษย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายพิจารณาคัดเลือกกรรมการตัดสิน
466 นายราเชนทร์ ฟองอ่อน ผอ. โรงเรียนบ้านคำแหว กรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายดนัย ศรีวงษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ id line : doym82
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]