รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล,โรงเรียนอนุบาลสกลสคร,โรงเรียนเมืองสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 26 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายปิติพนธ์  ประสานวงษ์
 
1. นางอารมณ์  วงศ์บาสก์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงสิรินญา  อ้วนอินทร์
 
1. นางนภาพร  วงศ์อุดมศิลป์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 1. เด็กหญิงปภิชญา  ชัยรัตน์
 
1. นางเฉลียว  ศิริมาศ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1. เด็กชายกฤตพล  สุบิน
 
1. นางกลิ่นสุรีย์  ไชยทองศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชนาพร  อะนันตะ
 
1. นางกฤติกา  พองพรหม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 1. เด็กหญิงนิรชา   ข่วงทิพย์
 
1. นางพรสวรรค์  วงศ์ธรรม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  แสนสา
 
1. นางแหวนเพชร  ทวีศักดิ์สมบูรณ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   เหล็กกล้า
 
1. นางสาวพรพิมล   แสงสุวรรณ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 1. เด็กชายจิรเมธ  แคนหมั้น
 
1. นางนิตยา  เชื้อดวงผูย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 1. เด็กชายธนกร  ยางธิสาร
 
1. นางลลิตา  ผาใต้
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  แจ่มใส
 
1. นายอภิชาติ  ชมภูทัศน์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงณัฐนรี  สาดี
2. เด็กหญิงอรปรียา  สวัสดิพันธ์
3. เด็กหญิงอายูมิ  อุทัยวัฒน์
 
1. นางประเสริฐศรี   ชาแสน
2. นางรัมภา   เต็มสิรินันท์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนำกมล  ศรีพลาย
2. เด็กหญิงนิตินุช  ชาระ
3. เด็กหญิงพรสุดา  ถึงนามลี
 
1. นางกฤติกา  พองพรหม
2. นางไขนภางค์  ศรีมุกดา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 1. นางสาวชนากานต์   แพงคำตา
2. นางสาวชุติกา  เหลางาม
3. นางสาวอันสุดา   นามฮุง
 
1. นายวิชัย  วงศ์ธรรม
2. นางพรสวรรค์   วงศ์ธรรม
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงทัดตะวัน  ฮ่มป่า
2. เด็กหญิงสุธาวัลย์  พิพิทธภัณฑ์
 
1. นางปาริชาติ  ชินโณ
2. นางอาภรณ์  พลราชม
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พ่อลา
 
1. นางปาริชาติ  ชินโณ
2. นางอาภรณ์  พลราชม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กชายพหล  ศรีเตียเพ็ชร
 
1. นางปุณยนุช  แก้วพิกุล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงธัญธิตา  นามประกาย
 
1. นางปิยนารถ  วงศ์กาฬสินธุ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ต่ายเนาว์ดง
 
1. นายพงษ์นารถ  แก้วก่า
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 1. เด็กชายพงศกร   พานิชนาวา
2. เด็กหญิงมาลีรัตน์  วิชัยยา
3. เด็กชายรัฐภูมิ  สุนี
 
1. นางสาวเพียงตะวัน  ทวีโคตร
2. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร  ล้อมทอง
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 1. เด็กหญิงจิตติพร  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีคำ
3. นางสาวสุดาทิพย์  วิชัย
 
1. นางสัญญา  นิลทะราช
2. นายอดิศักดิ์  ศรีนา
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงจิรัชญา  จิตจำนงค์
2. เด็กชายปฐมพงษ์  อุปพงษ์
3. เด็กหญิงพัทธ์ณัชชา  แก้วปัญญา
 
1. นางละมัย  เจริญศรีศักดิ์
2. นางสุมนทิพย์  อัมภาผล
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 1. เด็กชายภัทรดร  แสงพรมชาลี
2. เด็กชายศราวุฒิ  โคตรบรม
3. เด็กหญิงหฤทัย  ประภาวนัง
 
1. นายมีชัย  ทุพแหม่ง
2. นางสาวทัศนียาพร  บุญผนึก
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายกลย์ธัช  ดุษฎีกุลชัย
2. เด็กชายณษพนธ์  พิฑูรมานิต
 
1. นางวิรัชฎา  เพ็งธรรม
2. นางพัชรินทร์   แสนวิเศษ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายทินกร  โต๊ะชาลี
2. เด็กชายพิทักษ์  คำมะเทพ
 
1. นางสุทธีกานต์  วงศ์วรรณ
2. นางศิริวรรณ  ยตะโคตร
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงชฎาพร  ต่ายเนาว์ดง
 
1. นางปุณยนุช  แก้วพิกุล
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 1. เด็กหญิงสุกัลยา  ภูธรเลิศ
 
1. นางศันสนีย์  บุตรศรีรักษ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเกศกนก    วงศ์สีดา
 
1. นางสาวมยุลี  จันทร์ศรีนวล
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กชายภูมิรพี  ทองพันธ์
2. เด็กหญิงสุขานาฎ  ทองประดิษฐ์
3. เด็กหญิงเนตรอัปสร  เบญจคุ้มครอ
 
1. นางอุดมลักษณ์  บุญซ้าย
2. นางระพีพรรณ  ทองพันธ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. นางสาวชมพูนุช  วงค์บาตร
2. นางสาวชลดา  งอยภูธร
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  วรสาร
 
1. นางพูลทรัพย์  โพธิ์สุ
2. นายเสริมพล  นาสูงชน
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงปภาวินทร์  ไชยตะมาตย์
2. เด็กหญิงศิวนาถ  ทันอินทรอาจ
3. เด็กหญิงอทิตยา  กงสีมา
 
1. นางระพีพรรณ  ทองพันธ์
2. นางอุดมลักษณ์  บุญซ้าย
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วัดแผ่นลำ
2. เด็กหญิงณัฏฐา  วัดแผ่นลำ
3. เด็กหญิงเบญจรงฆ์  พลวิ
 
1. นายเจษฎา  ทองกันทม
2. นายนพพร  ศรีพลพา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายกฤตติน  กมลสินธุ์
2. เด็กชายสุภธิษณ์  ศรีชาติ
3. เด็กหญิงสุวิสาข์  สารวัน
 
1. นางปาริชาติ  พองพรหม
2. นางขนิษฐา  กุลกานนท์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 1. เด็กหญิงประภัสสร   ศรีมุกดา
2. เด็กชายภูมินทร์   เจริญชัยสกุลคีรี
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์   ดุพงษ์
 
1. นายอภิสิทธิ์   นันททรัพย์
2. นายลิขสิทธิ์   ดาบพิมพ์ศรี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แสนภูวา
2. เด็กหญิงยุพิน  พรมคำ
3. เด็กหญิงสาวิภา  เจินเทินบุญ
 
1. นางอรษา  แสงอ่อน
2. นางสาวนิภาภรณ์  พูลสวัสดิ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 1. เด็กหญิงชนากานต์  ทาอ่อน
2. เด็กหญิงรัญธิดา  ศรีมุกดา
3. เด็กหญิงวรินยุพา  คำโคตร
 
1. นางสาวกาญจน์ณภัทร  ดาบพิมพ์ศรี
2. นางเอื้มพร  พองพรหม
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1. เด็กหญิงกนกพร  พรหมพิทักษ์
2. เด็กชายภูริทัต  สุขสอาด
 
1. นายกำพล  ทองพันธ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. นายรสิทธิ์  ยางธิสาร
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เมฆโสภล
 
1. นางศิริวรรณ  ยตะโคตร
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 1. เด็กชายจักรพงษ์  วงคะสุ่ม
2. เด็กชายสายสมร  พูลิพัน
 
1. นางดวงใจ  วงศ์เครือศร
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายชินวัตร  พัสดร
2. เด็กชายพลวัตร  มีแก้ว
 
1. นางพูลทรัพย์  โพธิ์สุ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวนบุ่น 1. เด็กชายปธิภาน  เงินนาม
2. เด็กชายยุทธภูมิ  สาริสิทธิ์
 
1. นายบรรเจิด  ชื่นหทัย
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงสุทัศนีย์  วิริยะกิจ
2. เด็กหญิงสุภัสรา  ลีทนทา
 
1. นางพูลทรัพย์  โพธิ์สุ
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 1. เด็กชายจีระศักดิ์  สมัครนิน
2. เด็กชายธนะกฤษ  นนท์คำวงค์
 
1. นายสุระชัย  วงศ์ตาผา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 1. เด็กหญิงกชกร  ทศราช
2. เด็กหญิงนิรชา   พรมหากุล
3. เด็กหญิงยุพารัตน์   จอมละวงศ์
4. เด็กหญิงวิชญาดา   ประสมศรี
5. เด็กหญิงอรุณี  แก้วประสิทธิ์
 
1. นางมยุรีย์  แพงไชย
2. นางนวลผกา  ชุณห์วิจิตรา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงจรรจิรา  คำคลี่
2. เด็กหญิงดุสิตา  วงศ์กาไสย
3. เด็กหญิงธัญจิตรา  บอนสิทธิ์
4. เด็กหญิงธิญาดา  แสงตรีสุ
5. เด็กหญิงเรณุกา  เคนพิทักษ์
 
1. นางสาวมนัสวีร์  จันทรังษี
2. นางภาวดี  วัฒนภาศิริ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า 1. นางสาวกุลธิดา  กุลสอนนาน
2. เด็กหญิงนาฏตะวัน  มุงคุณ
3. นางสาววริศรา  ใยพันธ์
4. เด็กหญิงสิริรัตน์  โพธิ์สว่าง
5. นางสาวอทิตยา  มุงคุณ
 
1. นายวรพจน์  พรหมศิริ
2. นางวรรณา  พรหมศิริ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงชมน์ชนาถ  พลมาศ
2. เด็กหญิงญาณิศา  ศิลารักษ์
3. เด็กชายณภัทร  วังยศ
4. เด็กหญิงนวพร  ศิริเจริญกุล
5. เด็กชายภูวดล  ครสาย
 
1. นางพัชรินทร์  จุลบาท
2. นางภาวดี  วัฒนภาศิริ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงจีรพรรณ  ปาทะวงศ์
2. เด็กหญิงพรสุดา  พลไชย
3. เด็กหญิงวรัญชนก  แสนหูม
4. เด็กหญิงวันวิสาข์  คงเจริญ
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  ลาดำ
 
1. นางนภาพร  วงศ์อุดมศิลป์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 1. เด็กหญิงชมัยภร  แก้วมะ
2. เด็กหญิงดาริน  เพียสา
3. เด็กหญิงนฤมล  วงศ์สอน
4. เด็กหญิงพราวพรรณ  นามเพราะ
5. เด็กหญิงวิชชุอร  เพียสา
 
1. นางวัชราภรณ์  ฤกษ์ฉวี
2. นางสาวภัชรินทร์  ชุมพร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ซีมูล
2. เด็กชายชุติเดช  ชื่นอารมณ์
3. เด็กชายณัฐพล  ชีด้วง
4. เด็กหญิงระวิวรรณ  ชีด้วง
5. เด็กหญิงศิรินภา  ลีอวนพิมพ์
 
1. นายฐาปกรณ์  กองแก้ว
2. นายพุทธิชัย  คาดีวี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 1. เด็กหญิงชลลดา  คิดค้า
2. เด็กชายธนกร  ญัติญา
3. เด็กชายปรีชา  สมสลัก
4. เด็กหญิงพรชิตา  นามบุปผา
5. เด็กหญิงวรัญญา  หมื่นสุข
 
1. นายเกียรติภูมิ  มะแสงสม
2. นายโกมินทร์  แสนทิพย์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอย 1. เด็กชายชาคริต  คำฮัง
2. เด็กหญิงฐิติวรรณ  ข่วงทิพย์
3. เด็กหญิงทัษศินา  คำฮัง
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิมพ์มทา
5. เด็กชายนันทวัฒน์  ไชยตะมาตย์
6. เด็กชายปฏิวัติ  โชติพันธ์
7. เด็กชายภูธเนศ  พิลาทา
8. เด็กชายมนัสวิน  ไชยตะมาตย์
9. เด็กชายรัชพล  แก้วอาษา
10. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  เพ็งอำไพ
11. เด็กหญิงวรรณิภา  ไชยตะมาตย์
12. เด็กหญิงวันวิสา  ไชยตะมาตร
13. เด็กชายวินัย  พิลาทา
14. เด็กหญิงศรัญญา  ไชยตะมาตย์
15. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แก้วอาษา
16. เด็กหญิงสาวิตรี  พิลาทา
17. เด็กหญิงอรนงค์  พิลาทา
18. เด็กหญิงอุมากร  พิลาทา
19. เด็กชายเดชฤทธิ์  พิลาทา
20. เด็กหญิงแพรวา  นุธรรม
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  วภักดิ์เพชร
2. นางปาหนัน  หม่อมพระเนาว์
3. นางสาวสุชาวิณี  สนองผัน
4. นางสาวจุฑารัตน์  คิดทำ
5. นายนพดล  แสนบัณฑิต
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงกชกร  บุตรเวียงพันธ์
2. เด็กชายกวีณภัทร  อุปพงษ์
3. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ศรีสุธรรม
4. เด็กชายชยากร  พองคำ
5. เด็กชายฐนโรจน์  อึ้งเกษมกุลดิลก
6. เด็กหญิงณัฐธิชา  ศักดิ์ศรีวัน
7. เด็กหญิงธนพร  โถบำรุง
8. เด็กชายนิติภูมิ  โพธิชัย
9. เด็กชายนิพพัชฌน์  แก้วดี
10. เด็กชายปรานต์  เหลาแก้ว
11. เด็กหญิงพรกนก  เครือเทียน
12. เด็กหญิงภรภัทร  ลาโสภา
13. เด็กหญิงภัทรภรณ์  วังยศ
14. เด็กชายภัทรภูมิ  วะชุม
15. เด็กชายภูเบศ  ผาใตั
16. เด็กหญิงศศิยา   อ้วนอินทร์
17. เด็กหญิงสุพิชชา  นันทพันธ์
18. เด็กชายอชิฎ  คำทอง
19. เด็กหญิงอันนา  ศรีอาจ
20. เด็กหญิงโชติกา  ไชยวงศา
 
1. นางพัชรินทร์  จุลบาท
2. นางสาวมยุรี  หนูอินทร์
3. นางสาวนวลใย  บุพศิริ
4. นางสาวมนัสวีร์  จันทรังษี
5. นางจูรัรัตน์  คำเมือง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 1. เด็กหญิงกมลชนก  จิกจัก
 
1. นางดวงแข  โททุมพล
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงยศุตมา  บรรดาศักดิ์
 
1. นางปัญญาพร  นามโสภา
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 98.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กชายพิเชษฎชัย   ทีคร
 
1. นางจีรนันท์   ฮังกาสี
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กชายพัชรพล   ตาลเมือง
2. เด็กหญิงวรันญา   อุปรีย์
 
1. นางทัศนา   ศรีสร้างทอง
2. นางสุวรรณา  สุริรมย์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 1. เด็กชายจีระวัฒน์  เพียรภูเขา
2. เด็กหญิงศิริธิดา  รัตพลแสน
 
1. นางทองม้วน  พิมพ์เภา
2. นายไพศาล  เลิศสงคราม
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จอมแจ้ง
2. เด็กชายวิทวัส  พุทธคม
 
1. นางทองม้วน  พิมพ์เภา
2. นายประมาณ  พิมพ์เภา
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจณิสตา   การุณ
2. เด็กหญิงจริยา  ถาระสา
3. เด็กหญิงชนากานต์  พิมล
4. เด็กหญิงชนาภา    ชุมชัย
5. เด็กหญิงณีรภัทร   สิงห์ทอง
6. เด็กหญิงธราทิพย์   วงค์สีดา
7. เด็กชายศราวุธ  อรรถประจง
8. เด็กหญิงสุภาวดี   ก้อนกงไกว
9. เด็กหญิงอภิญญา   มาระนอ
10. เด็กหญิงอริษา   ใครบุตร
 
1. นางมะลิวัลย์  ภูดี
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงชลินธร  แสนบรรดิษฐ์
2. เด็กหญิงชุลีภรณ์   หะติง
3. เด็กหญิงธนพร    ธุรกิจ
4. เด็กหญิงปวันรัตน์   คงแก้ว
5. เด็กหญิงปิยฉัตร  ปาฤาชา
6. เด็กหญิงผกามาศ    แสนบรรดิษฐ์
7. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   ตันเสนา
8. เด็กหญิงศิรินภา    ครุธตำคำ
9. เด็กหญิงเบญจมาศ   ลอดซอง
10. เด็กหญิงแก้วตา  เหล่านายอ
 
1. นางอัมรา   ทิพเลิศ
2. นางสุวรรณา   สุริรมย์
3. นางสาวโสภาพร   อุ่นจางวาง
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร 1. นางสาวชุติภรณ์  แก่งเสี้ยน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสนพลอ่อน
3. เด็กหญิงณัฐวดี  วีระพัฒน์
4. เด็กหญิงดาวนิน  สุกมาก
5. เด็กหญิงนันธิญา  อุทาลุน
6. เด็กหญิงนัสชา   ปรีสิงห์
7. นางสาวนิภาภรณ์   สาลีทำ
8. เด็กหญิงประกายดาว  แสนต่างนา
9. เด็กหญิงพีรวัฒน์  เพียโคตร
10. เด็กหญิงวรนารถ  อำจุฬา
11. เด็กหญิงวาสนา  ใจโหม้
12. เด็กหญิงศรินรัตน์  มังสาหุต
13. เด็กหญิงศุพิตา  แสนพลอ่อน
14. เด็กหญิงสุนิตา   ซิมังค์
15. เด็กหญิงเกวรินทร์  แก้วรักษา
 
1. พันจ่าเอกศักดิ์บุรุษ  คำคลี่
2. นางสาวพรพรรณชิดา  วดีศิริศักดิ์
3. นางสาววรดา  พันธ์เพียง
4. นางสาวธนาภรณ์   เวทย์ศิริยานันท์
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกฤตธีรา  ทองอันตัง
2. เด็กชายชาญณรงค์   หมั่นศรี
3. เด็กชายธีรพงช์  มังสาเหตุ
4. เด็กชายธีรภัทร  อุทาลุน
5. เด็กชายธีรภัทร  อุ่นจันสา
6. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ชมเมิน
7. เด็กหญิงนิรพันธุ์   อุทาลุน
8. เด็กหญิงปิยะนุช  อุปพงษ์
9. เด็กหญิงพัชร์วรรณ  ใจชู
10. เด็กชายระพีพัฒน์  ดำขำ
11. เด็กหญิงวรรณนิสา  จันทร์แจ่ม
12. เด็กหญิงสุกัญญ  เฮืองฮุง
13. เด็กหญิงสุจิตตา  โต่งกะโพง
14. เด็กชายสุดารัตน์  เทพอ่อน
15. เด็กหญิงอดิภา   ภูจำปา
 
1. นางสาวพรพรรณชิดา  วดีศิริศักดิ์
2. นางสาวทัศนพรรณ   จิรารักษ์
3. นางสาวอัจฉรา  สอนโห
4. นางวิมาณ  วิชวารี
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เอี่ยมอิ่ม
2. เด็กหญิงวรดา  พรหมสุทธิ์
 
1. นายสุวัฒนา  เวชมานิตกุล
2. นางนิตยา  ยางธิสาร
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 1. นางสาวจันทิมา  จันทรังษี
2. นางสาวนริศรา  สวนโคก
 
1. นายสมัย  จันทรังษี
2. นายสุรชัย  วิโรจน์บรรจง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 1. เด็กหญิงชมพูนุช   ข่วงทิพย์
 
1. นางกัลยาณี  สิงหนสาย
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง 1. เด็กชายศุภสิน  ดวงจันทร์สว่างดี
 
1. นางวรรณธิดา  จรทะผา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเลา 1. นางสาวอาภาศรี  แพงดี
 
1. นายศิริ  สัตถาผล
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   คำศรีพล
 
1. นางกัลยาณี  สิงหนสาย
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเลา 1. เด็กหญิงศศิธร  ราชาธร
 
1. นางนาตญา  สัตถาผล
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเลา 1. เด็กหญิงรุจิรา  คุณปัญญา
 
1. นางนาตญา  สัตถาผล
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเลา 1. เด็กชายกิตติพงษ์   จันทร์ทอง
 
1. นางสมจิตร  เลานวดวัน
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 1. เด็กหญิงณัฐธิณี   ศรีถาวร
 
1. นางสาวนาตญา  คำสะอาด
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงภัทรวดี   ครีบภูบุตร
2. เด็กหญิงเพชรดา  ปัญญาพ่อ
 
1. นางทองพิมพ์   นารถโคษา
2. นางสาวอารยา  วรพันธุ์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสนสุข
2. เด็กหญิงนัทธิดา  ชัยแสงราช
 
1. นางเยาวรัตน์  ประทุมรัตน์
2. นางศรีสมร  เหล่าศักดิ์ชัย
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ภูรายเลียบ
 
1. นางสาวภลดา  แสงโคตรมา
2. นางสาวรัชนีกร  บุดดีด้วง
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเลา 1. เด็กชายธนาธิป    ภูแพง
 
1. นายศิริ  สัตถาผล
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี "ชุมชนพัฒนา" 1. เด็กหญิงญาณิศา  บุตราช
2. เด็กหญิงปิยะนันท์  ช่วยเอื้อมา
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จงรักษ์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ถามาตย์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  จงใจ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่งเต่า 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ใจพี่
2. เด็กหญิงพิชชาพร  ดอกสี
3. เด็กหญิงสุวรรณา  ดอกสี
 
1. นางสาววัชรี  แสนโสภา
2. นางสาวปานดวงใจ  แฮนเกตุ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กชายธนพัฒน์  ดวงคุณ
2. เด็กชายนนทวัฒน์   ครุธตำคำ
3. เด็กชายอัฐพล   ไกษรวงศ์
 
1. นายสุวิทย์   ไพภิบาล
2. นางออนอนงค์  ไพภิบาล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แพงคำดี
 
1. นายภูวินทร์  รักษ์พงค์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงนิภาพร   ปิตะแสง
 
1. นางสาวเรวดี  ขาวพิมพ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1. เด็กหญิงปนัดดา  นนท์ไพวัลย์
 
1. นายชาตรี  โพธิ์ทอง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงปนัดดา   นาพรม
 
1. นายศักดิ์ดา   จันทรขันตี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1. เด็กหญิงปนัดดา  นนท์ไพวัลย์
 
1. นายชาตรี  โพธิ์ทอง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กชายณัฐพล   หิมาพรหม
 
1. นายศักดิ์ดา   จันทรขันตี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงมาลินี  จันทรขันตี
 
1. นายศักดิ์ดา   จันทรขันตี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงนภัสกานต์  พันทา
 
1. นายภูวินทร์  รักษ์พงค์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูพาน 1. เด็กชายพีรพล  โพธิ์ม่วง
 
1. นายชานนทร์  สุภายอง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงวริศรา  ออละมาลี
 
1. นายภูวินทร์  รักษ์พงค์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูพาน 1. เด็กหญิงเกตุสินี  แฮนเกตุ
 
1. นายชานนทร์  สุภายอง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1. เด็กหญิงชาลิณี  ทองคำ
 
1. นายชาตรี  โพธิ์ทอง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงญาณิน  แก้วเสถียร
 
1. นายภูวินทร์  รักษ์พงค์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 1. นางสาวสุภาภรณ์  เพียสา
 
1. นายพิชิต  จันทรวงศ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูพาน 1. เด็กชายภูมรินทร์  จิตจักร
 
1. นายชานนทร์  สุภายอง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 1. นางสาวพรศิริ  นึกชัยภูมิ
 
1. นายนิวัติ  ฮามพันเมือง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงสุรดา  ท่องพิมาย
 
1. นายวิทยา  ทอนฮามแก้ว
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายศุภกิณห์   ทิพย์คำมี
 
1. นายศรายุทธ   วงศ์บาสก์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงขวัญมนัส  ฉายจรุง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทวีโชติ
3. เด็กหญิงพัชรีรัชต์  นนท์มหา
4. เด็กหญิงมุทุตา  ใยวังหน้า
5. เด็กหญิงสุรดา  ท่องพิมาย
6. เด็กชายสุรวีย์  พันธ์ดวง
7. เด็กหญิงอนุธิดา  นาศฤงคา
8. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ชัยโสม
 
1. นายวิทยา  ทอนฮามแก้ว
2. นายรัชพล  ต่ายเนาว์ดง
3. นางสาววรรธนีย์  กอบกิจเจริญการ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหลวง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ทาวะลุน
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แก่นกงไว
3. เด็กหญิงณิชากร  แง่ธรรม
4. เด็กหญิงดาราวดี  ศรีทิน
5. เด็กชายตนุภัทร  แง่ธรรม
6. เด็กหญิงธนกนกวรรณ  ทิพจร
7. เด็กหญิงธิดารักษ์  แง่ธรรม
8. เด็กหญิงนงลักษณ์  เฉิดทรัพย์
9. เด็กชายปริพล  โคตรผาย
10. เด็กหญิงพรนภา  นีลายนาค
11. เด็กหญิงพรสุภา  แกะทาคำ
12. เด็กหญิงพัชรี  บีล้ำ
13. เด็กหญิงรวิสรา  สุตะโคตร
14. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  อินยาพงษ
15. เด็กหญิงวราพร  นีลายนาค
16. เด็กชายวีรบุรุษ  กุกำจัด
17. เด็กชายสรยุทธ  ศรีบุญแปลง
18. เด็กหญิงสุดารัตน์  งัดกระโทก
19. เด็กหญิงอรัญญา  ดงจำปา
20. เด็กหญิงเกศรินทร์  ราชราชา
 
1. นางเยาวรัตน์  ดวงกุลสา
2. นางลักขณา  แสนอาจ
3. นางศิรินทร  คำเพชรดี
4. นางพิมลรัตน์  หาดทวายกาญจน์
5. นางภรปภา  ศรีธิสาร
6. นางรุ้งลาวันณ์  วงษ์ธนาสิริ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหลวง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  สาขามุละ
2. เด็กชายกฤษณะ  ศิริฟอง
3. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  คุณปัญญา
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  ลือเรื่อง
5. เด็กชายชวลิต  โคตรธรรม
6. เด็กชายธีระภัทร์  อาจจำนงค์
7. เด็กหญิงประกายแก้ว  คงภูยาว
8. เด็กหญิงประกายแก้ว  ดงภูยาว
9. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ยางธิสาร
10. เด็กชายพนัส  ยวนนา
11. เด็กหญิงรัชนีกร  ดากาวงศ์
12. เด็กชายวัชรพล  กอเนาลี
13. เด็กหญิงวิยะดา  อังมีพิษ
14. เด็กชายวีระพล  ขันบรรจง
15. เด็กหญิงศศิภา  ดากาวงศ์
16. เด็กหญิงสาริษา   ดากาวงศ์
17. เด็กหญิงสุธิดา  แก้วมิ่งดี
18. เด็กหญิงอรปรียา  ศรีคราม
19. เด็กชายอรุณโรจน์  พวงมาลา
20. เด็กชายอำพล  นามตาแสง
 
1. นางธนิกา  ไกยพาย
2. นางบรรจบ  สมบูรณ์
3. นางนฤมล  งอยผาลา
4. นางสาววราภรณ์  งึ้มโพธิ์ขวาง
5. นางพิมพา  มือขุนทด
6. นางวิไลลักษณ์  รังศิริตานนท์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายจตุภัทร  คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงชุติมา  แสงพรมชารี
3. เด็กชายธนกฤต  โสมนาม
4. เด็กชายปิยะพันธุ์  พรมภาพ
5. เด็กชายราชัน  พันธุออน
6. เด็กชายอมรเทพ  มหาชัย
 
1. นายสุทัศน์  บุตรโคษา
2. นางเพ็ญพิชา  ศรีพลพา
3. นายสุปัน  วงษ์อุ่น
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายกฤติน  กมลสินธุ์
2. เด็กชายกัตติณัฎร์  แสนพันธ์
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เสนสุข
4. เด็กหญิงกุลภัสสร์  เขียนนอก
5. เด็กหญิงจุฑามาศ   ชำนาญมาก
6. เด็กหญิงชญาน์นันธ์  รักษาขันธ์
7. เด็กหญิงชัญญนุช  เวี่ยนวิเศษ
8. เด็กหญิงช่อชมพู  สกุลโชคชัยรัตน์
9. เด็กชายณัฏฐพล  ฮ่มภูธร
10. เด็กหญิงณัฐชา  โฮมวงศ์
11. เด็กหญิงณัฐชา  ศรีวรรณะ
12. เด็กหญิงณัฐยาน์  ประทุมตะ
13. เด็กหญิงณิชชาอร  จิณณพัตกิติ
14. เด็กชายต้นวสันต์  กันทะใจ
15. เด็กหญิงธันยพร   บุญตาท้าว
16. เด็กหญิงธาริณี  ทัศนพงศ์
17. เด็กหญิงนิรัชพร  สายมาลัย
18. เด็กหญิงปวีณา  สีมา
19. เด็กหญิงปาริฉัตร  ดาบสีพาย
20. เด็กหญิงพรญาณี  คำภา
21. เด็กหญิงพรหมพร  ปรีชาพงศ์กร
22. เด็กหญิงพราวฟ้า  มาประจวบ
23. เด็กหญิงพรไพลิล  ศิริต่อตระกูล
24. เด็กหญิงพีรดา  ด่านลาพล
25. เด็กชายพุฒิพงศ์  สีหามาตย์
26. เด็กหญิงภัทรพร  ศฤงธร
27. เด็กชายภาณุพงษ์  สังวรดี
28. เด็กหญิงวรรณฉัตร  กาบบัวลอย
29. เด็กหญิงวรรณพร   ไสยจรัญ
30. เด็กหญิงศศิวรรณ  สมภาร
31. เด็กชายศักดิ์ศิริ  พุทธิ
32. เด็กชายศิรัช  บุญยืน
33. เด็กชายศุภณัฐ  แสงชาติ
34. เด็กชายสุรเนตร  แก้วมิ่งดี
35. เด็กหญิงสุวัลนี  พิบูลย์ศักดิ์
36. เด็กชายสุวิจักขณ์  พารา
37. เด็กชายอนันต์เอก  ใหญ่พงศกร
38. เด็กหญิงอรุณีพร  จูจรูญ
39. เด็กชายอิทธิพล  พิมพิเศษสาร
40. เด็กชายเจษฎา  คำตลบ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  วงศ์เข็มมา
2. นางสาวมนัสวีร์  จันทรังษี
3. นางวีนัส  พิมพ์มีลาย
4. นางสาววิลาลักษณ์  จันทรังษี
5. นางจูรีรัตน์  คำเมือง
6. นายเอกสิทธิ์  ผลอรรถ
7. นางสาววรรณลักษณ์  แก้วบัวสา
8. นางสาวพัฒฑิตา  สื่อกลาง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนาทิพย์  แสนคำ
 
1. นางอารมณ์  วงศ์บาสก์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายอัดธนนท์   กุดวงค์แก้ว
 
1. นายศรายุทธ   วงศ์บาสก์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงสุวรรณี  นุ่มนก
 
1. นางวิภารัตน์  ซ้ายสุพรรณ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหลวง 1. เด็กหญิงมารตี  สดศรีจันทร์
 
1. นางพิมพา  มือขุนทด
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนาทิพย์  แสนคำ
 
1. นางอารมณ์  วงศ์บาสก์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายอัดธนนท์   กุดวงค์แก้ว
 
1. นายศรายุทธ   กุดวงค์แก้ว
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   เหง้าน้อย
 
1. นางสาวมนัสวีร์  จันทรังษี
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอารยา  เรียมแสน
 
1. นางคณัสนันท์  ศรีมงคล
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายเจริญรัตน์  เลิศศิริ
 
1. นางสมรัก  พับตา
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายอัดธนนท์   กุดวงค์แก้ว
 
1. นายศรายุทธ   กุดวงค์แก้ว
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1. เด็กหญิงจิตรลดา  สิงหศิริ
 
1. นายกิตติศักดิ์  กันเสนา
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวปองทิพย์  คำชมภู
 
1. นายสุวิทย์  สุตะโคตร
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง 1. เด็กชายพีระภัทร  ครุฑสุวรรณ
 
1. นายคารม  สมสาย
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายอัดธนนท์   กุดวงค์แก้ว
 
1. นายศรายุทธ   วงศ์บาสก์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงสุรดา  ท่องพิมาย
 
1. นายวิทยา  ทอนฮามแก้ว
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวปองทิพย์  คำชมภู
 
1. นายสุวิทย์  สุตะโคตร
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เสนสุข
2. เด็กหญิงชัญญนุช  เวี่ยนวิเศษ
3. เด็กหญิงช่อชมพู  สกุลโชคชัยรัตน์
4. เด็กหญิงณัฐชา  โฮมวงศ์
5. เด็กหญิงณัฐยาน์  ประทุมทอง
6. เด็กชายต้นวสนต์  กันทะใจ
7. เด็กชายต้นวสันต์  กันทะใจ
8. เด็กชายอิทธิพล  พิมพิเศษสาร
9. เด็กชายอิทธิพล  พิมพิเศษสาร
10. เด็กชายเจษฎา  คำตลบ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  วงศ์เข็มมา
2. นางสาวมนัสวีร์  จันทรังษี
3. นางจูรีรัตน์  คำเมือง
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  อินทจักร์
2. เด็กชายกฤษฎากรณ์  นระทัด
3. เด็กชายกิตินันท์  ทวีนันท์
4. เด็กหญิงจันทิมา  ดวงภูเมฆ
5. เด็กหญิงจันธิตา  จันทร์แก้ว
6. เด็กหญิงชลธิชา  ซุยเสนา
7. เด็กหญิงชลธิชา  ทาระชัย
8. เด็กหญิงณฐพร  ทิพสุวรรณ
9. เด็กชายณัฐกิตติ์  ไกรยบุตร
10. เด็กชายณัฐภูมิ  คำชมภู
11. เด็กชายดรุณี  วันดี
12. เด็กหญิงธนภรณ์  แดงสง่า
13. เด็กชายธนากร  เวยสาร
14. เด็กชายธรภัทร  ศรีจันทร์
15. เด็กหญิงนฤมล  พินิจสอน
16. เด็กหญิงนวษร  ศึกษานอก
17. เด็กชายนิจติพร  ดีดวงพันธ์
18. เด็กชายปุรเชษฐ์  กิติผง
19. เด็กหญิงพจนีย์  สุวรรณภักดี
20. เด็กหญิงพลอยชมภู  ธรรมสูตร
21. เด็กหญิงพีรดา  อุปเท
22. เด็กหญิงมนัสนันท์  อังกูรสิทธิโชติ
23. เด็กหญิงยุพิณ  กิติผง
24. เด็กชายรัตนชัย  ผาลาพัง
25. เด็กหญิงวารุณี  ศึกษานอก
26. เด็กหญิงวีรดา  เขตบุญไสย
27. เด็กชายวุฒิไกร  ถิ่นรัศมี
28. เด็กชายศุภชัย  ทุมพล
29. เด็กหญิงสิรินทรา  ไสยศาสตร์
30. เด็กหญิงสุจิตรา  ทองดีนอก
31. เด็กหญิงสุชาดา  วันดี
32. เด็กหญิงอังสุนันท์  ปะภะวะนัง
33. เด็กชายอโณทัย  ศิริ
34. เด็กชายเชษฐา  ศิริ
35. เด็กชายเทียนชัย  พืชทองลาง
36. เด็กหญิงเปรมวดี  โสดามุก
37. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เรืองชนะ
38. เด็กหญิงเมริกา  ผาเงิน
39. เด็กชายเอกพจน์  บุญจอง
40. เด็กหญิงไพลิน  ศรีชุมช่วง
 
1. นายเอกชนก  สิทธิรักษ์
2. นางสาวชนัญญา  โถชัยคำ
3. นางสาวพัชรินทร์  ลี้พล
4. นางรัตนา  ผายทอง
5. นางสาวลัดดาวัลย์  วรรุกะกุล
6. นางสาวชวนชิด  ไชยรบ
7. นายศักดิ์สิทธิ  เผือดนอก
8. นายสุริยา   ทานาลาด
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเลา 1. เด็กหญิง ฐานมาศ  เลานวดวัน
2. เด็กชายกฤต   ก้อนธิงาม
3. เด็กชายกิตติพงษ์   จันทร์ทอง
4. เด็กชายก้องภพ  กอนพันธ์
5. เด็กชายจักรติการณ์   แก้วบัณฑิต
6. เด็กหญิงชมัยพร   เลานวดวัน
7. เด็กหญิงฐานิกา   ทองใส
8. เด็กหญิงดลญา  พิษสุวรรณ
9. เด็กหญิงดุสิตา   คำศรีพล
10. เด็กชายทยากร  โปฎก
11. เด็กชายธนากรณ์   ลำพาย
12. เด็กชายธนาธิป   ภูแพง
13. เด็กหญิงธันยมัย   ใจกล้า
14. เด็กชายธีรภัทร  สีสิทธิ์
15. เด็กชายนที   ไชยวงศ์คต
16. เด็กชายนันทวัฒน์   เลานามสิงห์
17. เด็กหญิงน้ำฝน   ราชไมตรี
18. เด็กชายบุญยะฤทธิ์   พรหมสาขา ณ สกลนคร
19. เด็กชายประกร   ชีแพง
20. เด็กหญิงปรัชญาลักษณ์   ผาบแก้ว
21. เด็กหญิงพรนิภา   ราตรี
22. เด็กหญิงพรนิภา   ศรีเลิศ
23. เด็กชายพัสกรณ์  สอนสูญ
24. เด็กหญิงพิงพนา  รูปสะอาด
25. เด็กหญิงพิชชาภา  ม่วงศิลา
26. เด็กชายพีรพัฒน์  แจ้งประจำ
27. เด็กหญิงรุจิรา  คุณปัญญา
28. เด็กหญิงวรัญญา   ผาระกัน
29. เด็กหญิงวราภรณ์   ประพวงพันธ์
30. เด็กชายวิเศษศักดิ์   หงษ์วิเศษ
31. เด็กชายศราวุุธ  เที่ยวไทย
32. เด็กหญิงศศิประภา   แสงตะคร้อ
33. เด็กชายอนุพงษ์   จันทร์เท
34. เด็กหญิงอภิญญา   เนตรวงษ์อินทร์
35. เด็กหญิงอรจิรา   เลานวดวัน
36. เด็กหญิงอรญา   ลมพัด
37. เด็กหญิงอรยา   หาวิลี
38. เด็กหญิงอักษร   คำหงษา
39. เด็กชายเดชณรงค์  หงษ์วิเศษ
40. เด็กชายเอกชัย  หัวดอน
 
1. นางสมจิตร  เลานวดวัน
2. นางสาวสุธาพร  คิสาลัง
3. นางสาวประมวลเพชร  นิลคำ
4. นางลัดดาพร   เหลื่อมศรี
5. นางสาวสุดารัตน์  อุปปะ
6. นางสาวสาริณี  วงศ์ศรีดา
7. นางสาวอินทร์เดีย  นาโสก
8. นางสาวทราภรณ์  เทพเสนา
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายกฤตบุญ  เทเสนา
2. เด็กชายกิตติภพ  คำเมือง
3. เด็กชายจฑาภัทร  วงศ์งาม
4. เด็กชายณพวิทย์  ต้นเชื้อ
5. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  อุทัยสา
6. เด็กหญิงปรีชวัลย์  พรหมคำ
7. เด็กหญิงพรเพชร  สุขล้ำคณา
8. เด็กชายวรปัรชญ์  สีแสนตอ
9. เด็กหญิงศุภกานต์  รุ่งเรือง
10. เด็กหญิงสุพนิต  นามพิกุล
 
1. นายเกียรติยศ  หนึ่งคำมี
2. นางวีนัส  พิมพ์มีลาย
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ยานิตย์
2. เด็กหญิงกรกนก  วงศ์จันทร์แดง
3. เด็กชายกิตติศักดิ์   พรมกระบิล
4. เด็กชายชิตพล  ทะชัยวงค์
5. เด็กหญิงนัญชนก  พรหมจันทะ
6. เด็กหญิงปริสา  ยานิตย์
7. เด็กชายปอนด์  กีสอนโคม
8. เด็กหญิงพนิดา  ดอกสี
9. เด็กชายสิทธิพร  วัดแผ่นลำ
10. เด็กชายไพบูลย์  โคตรธรรม
 
1. นายอุทัย  นีอำมาตย์
2. นางสาวกมลวรรณ  วงศ์มีแก้ว
3. นางสาวเจตนา  จักษุจินดา
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ภูละคร
2. เด็กหญิงณฐยา  อนันต์เอื้อ
3. เด็กหญิงธีริศรา  อุปรีย์
4. เด็กหญิงปทิตตา  เงินลุนเปา
5. เด็กหญิงศิริญญา  อัครศักดิ์ศรี
6. เด็กหญิงหงษ์  พันธุอ่อน
 
1. นางสาวศิวนาถ  ไชยมาศ
2. นางสาวอังศนา  ช่างคำ
3. นางสาวกันลยา  ปาวี
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจตุพร  อิ่มบุญสุ
2. เด็กหญิงทัศนีย์  ประกิ่ง
3. เด็กหญิงธันยมัย  ทะชัยวงศ์
4. เด็กหญิงมุธิตา  ทะชัยวงศ์
5. เด็กหญิงวรรณวิษา  แก้วมุกดา
6. เด็กหญิงศิรินภา  วงศ์คำจันทร์
7. เด็กหญิงสาริณี  เทียวไทย
8. เด็กหญิงสุธิชา  ขวาธิจักร
 
1. นายอุทัย  นีอำมาตย์
2. นายวิทยา  ประกิ่ง
3. นางรัตนากร  ธีระธนานนท์
4. นางสาวตรีชฎา  ขวาธิจักร
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   รักษ์ชน
2. เด็กหญิงณัชชา    ราชราชา
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   หาญมนตรี
4. เด็กหญิงปาริชาติ    เพชรไชย
5. เด็กหญิงพรรณวดี   หาญมนตรี
6. เด็กหญิงยุภาวดี   ภูราษฎร์
7. เด็กหญิงวรนุช    กิ้วลาดแยง
8. เด็กหญิงวิจิตรา   เชื้อตาหมื่น
9. เด็กหญิงสมใจ   นาสามลาด
10. เด็กหญิงสุธิตา    แสนสุริวงศ์
 
1. นายสยาม  แสนหูม
2. นางสาวขนิษฐา  หาญมนตรี
3. นางสาวลับแลวัน  จิอุ่นงอย
4. นางวารุณีย์   กุลธรวิโรจน์
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หินสุข
2. เด็กหญิงนัดดา  สัจสุวรรณ์
3. เด็กหญิงนันท์ธิดา  ศรีหาบรรดิษฐ์
4. เด็กหญิงปุนิกา  ศรีบัวรม
5. เด็กหญิงพัชรา  สายพิมพ์
6. เด็กหญิงวราภรณ์  ภูต้องลม
7. เด็กหญิงสุวภี  แสงสิทธิ์
8. เด็กหญิงเกษร  ไพคำนาม
 
1. นายธิติธาดา  ดวงเคน
2. นางพนมพร  แก้วไกรสร
3. นางสาวอภิญญา  ภูจอมจิตร
4. นางเบญจวรรณ  ภักดีไทย
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1. เด็กหญิงนิรุชา  ฐานทองดี
2. เด็กหญิงปรานปรียา  อินทแสง
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  อินทวงศ์
4. เด็กหญิงพินยดา  ช่างประดิษฐุ์
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สวัสดิผล
6. เด็กหญิงภัสสร  สองสุวรรณ
7. เด็กหญิงศิริวิมล  คูณตุ้ม
8. เด็กหญิงอนุธิดา  เศียรกระโทก
 
1. นางสาวศิวนาถ  ไชยมาศ
2. นางสาวอังศนา  ช่างคำ
3. นางสาวกันลยา  ปาวี
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ยานิตย์
2. เด็กหญิงกรกนก  วงษ์จันทร์แดง
3. เด็กหญิงจตุพร  อิ่มบุญสุ
4. เด็กหญิงทัศนีย์  ประกิ่ง
5. เด็กหญิงธันยมัย  ทะชัยวงค์
6. เด็กหญิงนัญชนก  พรหมจันทะ
7. เด็กหญิงพนิดา  ดอกสี
8. เด็กชายพันกร  พรหมจันทะ
9. เด็กชายภานุวัฒน์  ยานิตย์
10. เด็กหญิงมุธิตา  ทะชัยวงศ์
11. เด็กหญิงวรรณวิษา  แก้วมุกดา
12. เด็กหญิงศิรินภา  วงศ์คำจันทร์
13. เด็กหญิงสาริณี  เทียวไทย
14. เด็กชายสิทธิพร  วัดแผ่นลำ
15. เด็กหญิงสุธิชา  ขวาธิจักร
16. เด็กชายไพบูลย์  โคตรธรรม
 
1. นางสาวมัลลิกา  มานันที
2. นางสาวมะลิสา  พรหมกระบิล
3. นางนงค์นุช  บุตรดาวงษ์
4. นายภสุ  เถาว์ชารี
5. นายอุทัย  นีอำมาตย์
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูพาน 1. เด็กชายชาญชัย  ชัยทองถา
2. เด็กชายพีระพัฒน์  วงค์ศรีดา
3. เด็กชายวรรณลภย์  สีจันทึก
4. เด็กชายเจริญชัย  ประกิ่ง
5. เด็กหญิงแนน  ค่ำจุน
 
1. นายไทยวรรธน์  ทิพมนต์
2. นางวินิตตรา  เหลือจันทร์
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1. เด็กหญิงคิมญาดา  สิงห์วงค์ษา
2. เด็กหญิงวาสนา  สิทธิชำนาญ
 
1. นางบุญเหลือ  จันทะวงษ์
2. นางจินดา  พรหมหากุล
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงภูริชญา  บุญจันทร์
 
1. นางสาววรรยา  รัตนสีหา
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 1. เด็กชายภูวดล  หมู่แสนกอ
 
1. นางสาวบุญฑริกา  มุศิริ
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแร่วิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  อินยา
2. เด็กชายธีร์ธนิก  ธัมนุวัติ
3. เด็กชายปวฤทธิ์   แสนสมศักดิ์
4. เด็กชายมงคล  ยงบรรทม
5. เด็กชายสุทธิภัทร  เชาว์ช่างเหล็ก
6. เด็กชายสุภคม  ต้นปรึกษา
 
1. นายพงษ์พิศ  นามละคร
2. นายไกรแก้ว  เจริญพงศ์
3. นางวาลิกา  เจริญพงศ์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สามัคคีราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายบุญยืน    ทศพล
2. เด็กชายภูวดล   วงศ์เตชะ
3. เด็กชายวรากร  กูลรินพล
4. เด็กชายอานัด   แก้ววิหาร
5. เด็กชายเด่นดนัย   แผงนาวิน
6. เด็กชายเอกชัย  หรหมจำปา
 
1. นายสุวีระนาเดช   มะลาไว
2. นางบัวทรัพย์   แสงบุญ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าผาง 1. เด็กชายจักรพรรณ์  อุ่นตูม
2. เด็กชายนัฐพงษ์  สุระชัย
3. เด็กชายภัทรพล  ดาบพลหาร
4. เด็กชายภูมราช  แสนพระพล
5. เด็กชายภูมิมินทร์  จันทะรังศรี
6. เด็กชายมุณีพงษ์  กุลมินทร์
7. เด็กชายศุภากร  บุตรโคษา
8. เด็กชายอนิวัตติ์  วงศ์เครือสอน
 
1. นายนพดล  วิญญาสุข
2. นายสาคร  ผายป้องนา
3. ดร.วีรเทพ  เนียมหัตถี
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีวิรัญ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  การุญ
3. เด็กหญิงธัญญาสิริ  สารจิต
4. เด็กหญิงนันฐิญา  ชาภักดี
5. เด็กหญิงปรมาพร  พรหมสาขาฯ
6. เด็กหญิงปิยรัตน์  โกษาแสง
7. เด็กหญิงรมิตา  นาอุดม
8. เด็กหญิงวริศรา  ศรีเมือง
9. เด็กหญิงอาทิรยา  ศิริประจักษ์ชัย
10. เด็กหญิงโชติกา  คำชนะ
 
1. นางดวงจันทร์  ภู่ขำ
2. นางทรายแพรว  ไชยมัชชิม
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 1. เด็กหญิงฐิติมา   ทแกล้วพันธุ์
2. เด็กหญิงฑีราภัค   ภูเพ็งใจ
3. เด็กหญิงดาอนุพร   กุลวงษ์
 
1. นางสมหมาย  ชาบรรทม
2. นายสุทัศน์  ชุณห์วิจิตรา
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงวรรณภา    แสนบรรดิษฐ์
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์   วงค์คำพันธ์
3. เด็กหญิงสมใจ   อุ่นจางวาง
 
1. นางสาวโสภาพร   อุ่นจางวาง
2. นายสมคิด   หมอกมีชัย
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชั้นน้อย
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  อิดอ่อน
3. เด็กหญิงอนุสรา  แสนสุข
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สัพโส
2. นางธันยภรณ์  คำภูษา
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ม่อมพะเนาว์
2. นางสาวธวัลกร  อาญาสูญ
3. เด็กหญิงวรรณษา  ศรีเพียชัย
 
1. นางสุรางคนา  ลาแสดง
2. นางสุปราณี  ป้องวงษ์
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชมภูพาน 1. เด็กหญิงปราณธีรดา   โทไข่ษร
2. เด็กหญิงอนงค์นุช   ศรีคะรัตน์
 
1. นางสาวดารุณี   ใสลำเพาะ
2. นางสาวชนัฏกานต์   โทไข่ษร
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 1. นางสาวนันทวรรณ  นันทตา
2. นางสาวเจนจิรา  บุตราช
 
1. นางเบญจพร   กาลบุตร
2. นางปทิตตา   วงศ์ราษี
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 1. นางสาวมณฑา  บุตโรบล
2. นางสาวอารยา  เลียงลาด
 
1. ส.ต.ต.นิกรณ์  ศรีทะชิต
2. นางบุษรา  บุญตะหล้า
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประชาสุขสันติ์ 1. เด็กชายพีรภัทร  พ่อศรีชา
2. เด็กชายอภิชาติ  ถานทองดี
 
1. นายจักริน  ลุนจักร
2. นางสาวประภัสสร  คำทองไชย
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 1. เด็กหญิงรินดา  ขันบุรี
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  ดวงปากดี
 
1. นายเสกสันติ์  เจริญพร
2. นายสิทธิกร  ก้อนคำ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายณัชนน  สกุลวิชชาดา
2. เด็กหญิงปภาวี  ศรีบุญรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  พินิจ
2. นางสาวมนัสวีร์  จันทรังษี
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 1. เด็กชายกิตติธร  แซ่เอี๊ย
2. เด็กหญิงดุสิตตา  ดุพงษ์
 
1. นายเสกสันติ์  เจริญพร
2. นายบันดาล  ประสพดี
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงทิพากร  ปุ่งคำน้อย
2. เด็กหญิงนิธยาภรณ์  อุตพันธ์
 
1. นางยุวธิดา  เมฆวัน
2. นางสาวกิรติกาญจน์  ชาแสน
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายธานี  ไก่ษะแก้ว
2. เด็กหญิงอลิษา  นนท์สุข
 
1. นายวิทยา  เมฆวัน
2. นายจิระวิทย์  อำภาวงศ์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลวิทยา 1. เด็กหญิงทิภาพร  รมจันทร์อินทร์
2. เด็กหญิงอนัญญา  ผึ้งศรี
 
1. นางดาวใจ  ราชาไชย
2. นางสาวลัดดาวรรณ  ว่องไว
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายปรวีย์  กุดวงค์แก้ว
2. เด็กชายวัชรพร  กุดวงค์แก้ว
 
1. นางสาวนิภาภรณ์   จำวงศ์ลา
2. นายศราวุธ   ไชยพันธ์
 
154 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. นางสาววนัญญา  บุบผาวรรณ์
2. นางสาวอลิชา   พรมเมือง
3. นางสาวโนราห์  ปุ่งคำน้อย
 
1. นายวิทยา  เมฆวัน
2. นางเพ็ญพิชา  ศรีพลพา
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภวิกา 1. เด็กชายจาตุรงค์  ราชิวงศ์
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  บุญกอบ
3. เด็กชายสุธีพัฒน์  กุนาง
 
1. นายปรวัฒน์  แจ้งสุข
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงนรพร  ไชยวังราช
2. เด็กชายวรเชษฐ์  หาญทองไชย
3. นางสาวศิริกัญญา  ไชยโคตร
 
1. นายวิทยา  เมฆวัน
2. นายจักรี  จันทะลุน
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายกันตินันท์  บุบผาวรรณ์
2. เด็กชายรพีภัทร  คันทะนาด
3. เด็กชายเดชณรงค์  ไชยโคตร
 
1. นายวิทยา  เมฆวัน
2. นายสุปัน  วงษ์อุ่น
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. นายกิติศักดิ์  แสนสวาท
2. นายบารมี  อินธิแสง
3. นางสาวปิยวรรณ์  ทิพย์สุวรรณ์
 
1. นายวิทยา  เมฆวัน
2. นายสุปัน  วงษ์อุ่น
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แสงวงศ์
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  แสงพรมชารี
3. เด็กชายอัครชัย  ชาชมราช
 
1. นายไกยะสิทธิ์  มหาชัย
2. นางยุวธิดา  เมฆวัน
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายธนากร  บลลา
2. เด็กชายภีระภัทร  แก้วคำแจ้ง
3. เด็กชายเกียรติก้อง  คันทะนาด
 
1. นางสาวตีรณา  นนสุข
2. นายวิทยา  เมฆวัน
 
161 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงจิราพร  ศุภวิเศษ
2. เด็กชายธนภัทร  ภู่ขำ
3. เด็กหญิงปุณญาพร  วงศ์มีแก้ว
 
1. นางสุกัญญา  วงศ์มีแก้ว
2. นายรัตน์ณรงค์  วงศ์กาฬสินธุ์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา 1. เด็กชายรัฐภูมิ   เสนสิทธิ์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์    เสนสิทธิ์
3. เด็กชายไชยภพ    ไชยบุญ
 
1. นายเสกสรร    สมน้อย
2. นายสุรศักดิ์  เสนสิทธิ์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 1. เด็กชายชลิต   เสนาทิพย์
2. เด็กชายธนพล   มูลชาติ
3. เด็กชายธานินทร์   พุทธวงค์ษา
 
1. นายศราวุธ   แป้นโคตร
2. นายพะนากร   มีภูคำ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) 1. เด็กชายปกรณ์    เสาว์มนตรี
2. เด็กหญิงสุธิมา    โคตรธรรม
3. เด็กหญิงอินธิรา  ลาดประมา
 
1. นายนิคม  คำทอง
2. นางสาวอาภรณ์  นาลงพรม
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 1. เด็กหญิงวริศรา  ชาวดา
2. เด็กหญิงวารุณี  นรินทร์
3. เด็กหญิงสิริญากรณ์  พุฒปา
 
1. นางกุศลิน  นามหงษา
2. นางสาวอัมพาวรรณ  สิงห์ทอง
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกพร  วงศ์เครือศร
2. เด็กหญิงจิรัชญา  แสงวงค์
3. เด็กหญิงธิดาพร  บุญอยู่
4. เด็กหญิงปภัสพร  วงศ์เครือศร
5. เด็กหญิงประไพพรรณ  สินภูมี
6. เด็กหญิงวรัมพร  อภัยวงษา
 
1. นางเฉลิมศรี  โกมินทรชาติ
2. นางหัทยา  ราชบุญเรือง
3. นางสาวสอระสินธุ์  วงศ์เครือศร
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 1. เด็กหญิงณัฐพร  เพียสา
2. เด็กหญิงบุญฑิตา  คำภูษา
3. เด็กชายพิชิตพล  ลีนาลาด
4. เด็กหญิงยุพารัตน์  พลราชม
5. เด็กหญิงอรศิริ  แก้วมะ
6. เด็กหญิงอาทิตติยา  เชื้อมอญยาว
 
1. นายอดิศักดิ์  ศรีนา
2. นายพิชิต  จันทรวงศ์
3. นางสัญญา  นิลทะราช
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   บุญมี
2. เด็กชายดัสกร   ศรีมุกดา
3. เด็กชายวิทวิณญ์   วงศ์ศรีดา
 
1. นายสำเริง  ทรงศิริ
2. นางพัฒญา  ทรงศิริ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  แก้วมะ
2. เด็กหญิงศิรินันท์  บุตรชาติ
3. เด็กหญิงสุวรรณา  โภคา
 
1. นางวัชราภรณ์  ฤกษ์ฉวี
2. นางสาวภัชรินทร์  ชุมพร
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 1. เด็กหญิงจิดาภา  นารถชมสา
2. เด็กหญิงมินวดี  ชีมุล
3. เด็กชายสิทธินนท์  นาคชมสา
 
1. นายวรากูร  ซีด้วง
2. นางสาวเขมณภัทร  นีลัยนารถ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พิษสุวรรณ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  คำมุนนา
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  อ่อนจงไกร
 
1. นายวรากูร  ซีด้วง
2. นางสาวสลิตตา  วงศ์ษาพาน
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กหญิงนุชจรินทร์  อุตนาม
2. เด็กหญิงนุชภาวดี  แสนเมือง
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  อุปครุธ
 
1. นางสุขสวรรค์  พละบารมีธรรมช์
2. นางรุ่งนภา  แก้วปัญญา
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  โคตรพรม
2. เด็กชายธนาวัฒน์  หล้าพรหม
3. เด็กหญิงปนิตา  แสนรัตน์
 
1. นางประภัสสร  ฤทธิ์สุวรรณ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์" 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เล็กอ่อน
2. เด็กหญิงรัตนาภร  เล็กอ่อน
3. เด็กหญิงโสรญา  หลุมทอง
 
1. นายเชาวฤทธิ์  จันฤาชัย
2. นางนีระนุช  สุรทัศน์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 1. เด็กหญิงชไมพร  มงคล
2. เด็กหญิงพิมนภา  จำวิเศษ
3. เด็กหญิงสิตานันท์  มีมุข
 
1. นางสาวนิศากร  สุวรรณเจริญ
2. นางสาวกุญช์ณัฏฐา  ประณต
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง 1. เด็กหญิงจันจิรา  เพ็งศรี
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีโพนทอง
3. เด็กหญิงอริศรา  ภูมิรี
 
1. นางอัจฉพราพร  พันธรักษ์
2. นางสาวสุกานดา  ทานาลาด
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวทิติยา  ฮุงหวน
2. นางสาวอรนภา  คุ้มหินลาด
3. นางสาวอิสราภรณ์  เกตวงษา
 
1. นางจุฬาภรณ์  แก้วเรือง
2. นางจิตดาพร  พันธุ์ไชย
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคน 1. เด็กหญิงชรีณา  ผาใต้
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ใยวังหน้า
3. เด็กหญิงศิรัญญา  กงแก่นทา
 
1. นางไวภร  ชาไชย
2. นางรัตนี  ทองพันธุ์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สุขสบาย
2. นายธนากร  แสงวงค์
3. เด็กหญิงพรนภา  วงศ์สิงห์
 
1. นางสาวลมัยลักษณ์  เภารังค์
2. นางสาวพัชรินทร์  คณานันท์
 
180 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงธีรนาฎ  เจ้าทรัพย์
2. เด็กหญิงภิญญาพัชร  ไชยสิทธิ์
3. เด็กหญิงวรมน  ศิริขันธ์
 
1. นางปราณีนิตย์  ศรีพานิชย์
2. นางวรรณวิมล  พลศักดิ์
 
181 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงฉมา   อุดมชาลี
2. เด็กชายณชปกร  ทองคำ
3. เด็กหญิงณัฎริกา  ชายมาตร์
 
1. นางอภิญญา  รุดดิษฐ์
2. นางพิราวรรณ  ขจรเกษ
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1. เด็กชายอนุกูล  จักรศรี
 
1. นางสาวอมรลักษณ์  นามโยธา
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหวด 1. เด็กชายธวัชชัย  ทรงเล็กสิงห์
 
1. นางสาวพรรณิภา  งอยแพง
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กชายมานพ  ทาสีภู
 
1. นางสุวรรณี  เกษมสานต์
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1. เด็กชายมินธาดา  โชคถิรโภคิน
 
1. นางสาวระพีพรรณ  พิมพิสาร
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ 1. เด็กหญิงปุณยนุช  ศรีทิน
 
1. นางสาววิลาศินี  ยะพลหา
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะโค 1. เด็กชายบรรณวัฒน์  โคตรธรรม
 
1. นางสาวปรียาพร  ดำรงไทย
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) 1. เด็กหญิงชลธิชา  นามอินทร์
2. เด็กชายณัฐพล  ฮามพันเมือง
3. เด็กหญิงเนฐิตา   ไชโย
 
1. นางมิรันตี  คลังทรัพย์
2. นายกฤษฎา  ทัดไทย
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 1. เด็กชายปิยะวัตร  อุปละ
2. เด็กชายพิชิตชัย  ครุธตำคำ
3. เด็กชายวสุรัตน์  อุปันนะ
 
1. นางจุฬาภรณ์  เมฆอากาศ
2. นางสาวอัมพาวรรณ  สิงห์ทอง
 
190 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี 1. เด็กชายบุญพิทักษ์  ถาวรพยัคฆ์
2. เด็กหญิงรัญชิดา  อินธิบาล
 
1. นางจิรภา  อินทนนท์
2. นางอัมพร  นิลสุวรรณ
 
191 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 1. เด็กหญิงนันทนา  อุ่นใจ
2. เด็กชายศราวุธ  พันธุ์ชัย
 
1. นางกุศลิน  นามหงษา
2. นางสาวอัมพาวรรณ  สิงห์ทอง
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 1. เด็กชายปรเมศร์  บุระวงศ์
 
1. นางอวยพร  จรัสแผ้ว
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 1. เด็กชายสุพจน์  นารถชมสา
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  หงษ์ชูตา
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา 1. เด็กชายสมภพ  ใยวังหน้า
 
1. นายพรรวินท์  ศรีนารัตน์
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า 1. เด็กหญิงกัญฑริกา  ตะราษี
 
1. นางทองทิพย์  จันทรังษี
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ยั่งยืน
 
1. นางสาวพิมพรรณ  สายประศาสน์
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 1. เด็กชายสุบรรณ   นิพรรัมย์
 
1. นางอินเขียน  ไชยพันธ์
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1. เด็กหญิงอารยา   โถชัยคำ
 
1. นายวรัญญู  โถชาลี
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายชาคริต  นนท์สะเกตุ
 
1. นางสาววิไลพรรณ  บุระผากา
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 1. เด็กชายภัทรพงษ์  แก้วเคน
 
1. นายบัญชา  พันธุ์แก้ว
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 1. เด็กชายจักรพงษ์  พลหาญ
 
1. นางสาวบุญฑริกา  มุศิริ
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  หมู่แสนตอ
 
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกม่วง 1. เด็กชายธนา  รันชิตโคตร
 
1. นายกิตติ  คำภูษา
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 1. เด็กหญิงพิยะดา  นารถชมสา
 
1. นางอนงค์ลักษณ์  วงศ์ษาพาน
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ย้อยญาติ
 
1. นางนิ่มนวล  พันธุ์แก้ว
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุชาสินี  ลาดำ
 
1. นางคณัสนันท์  ศรีมงคล
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกฤษฎา  คำภูษา
2. เด็กชายณัฐนนท์  พรมเมือง
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ทาวังราช
4. เด็กชายนัฐพงษ์  พรมวงค์ษา
5. เด็กชายนิติกานต์  คำสงค์
6. เด็กชายรัฐภูมิ  สินสวาท
7. เด็กชายอัฉริยะ  รอบรู้
 
1. นางสมพาน  สิงห์เสนา
2. นางสาวสุทิศา  แสนดวง
3. นายสุระทิน  สิงห์เสนา
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วินบาเพชร
2. เด็กหญิงวนิดา  พลวงค์ษา
3. เด็กหญิงอภิญญา  ขุนแก้ว
 
1. นางสิริกาญจน์  เพ็งอินทร์
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  เพ็งอินทร์
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจริยา  ชามุล
2. เด็กหญิงชฎาพร  อ้วนอินทร์
3. เด็กหญิงพรนภา  ดอกสี
 
1. นางละเมียด  เกตวงษา
2. นางนภาพร  เกตวงษา
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เกิดผล
2. เด็กชายรัฐพงษ์  เม็งไธสง
3. เด็กชายอนุนาท  ศรีทิน
 
1. นางสาวเขมณภัทร  นีลัยนารถ
2. นางสาวฤทัยรัตน์  หงษ์ชูตา
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 1. เด็กชายกิตติ  อัมพรอัจฉริยะ
2. เด็กชายจงศิริ  ประจงจิตร
3. เด็กชายชลาวุธ  บุญมาศ
 
1. นางสาวพรรณวิสา  ไกรวิสุทธิ์
2. นางลำพึง  กระโจม
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี 1. เด็กหญิงขวัญใจ  นาคำ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  พลเหตุ
3. เด็กหญิงสุดาพร  อุ่นภูธร
 
1. นางอัมพร  นิลสุวรรณ
2. นางจิรภา  อินทนนท์
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายชานนท์  พรมเมือง
2. เด็กชายวัชรพล  พรมเมือง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ถาปันแก้ว
 
1. นางจิตรประสงค์  รัตนหน
2. นายสุระทิน  สิงห์เสนา
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  พักแพง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุ้ยศรีแคน
3. เด็กหญิงพรวิลัย  แย้มเรณู
 
1. นางสาวอัจฉราวดี  ประพันธ์
2. นางนุชนารถ  ธนะคำดี
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงสุทธิดา  อรุณสิงขร
2. เด็กหญิงอนุชิดา  วันชัย
3. เด็กหญิงไพริน  นีละวงค์
 
1. นางสาวอัจฉราวดี  ประพันธ์
2. นางนุชนารถ  ธนะคำดี
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายศักดิ์ดา  พลวงค์ษา
2. เด็กชายอมร  เตยหอม
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  เพ็งอินทร์
2. นางดาวเรือง  มุลน้อยสุ
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายอนิวัฒน์  เบ้าหล่อ
2. เด็กหญิงอุสาน  ศรีเชษฐา
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  เพ็งอินทร์
2. นายสุวิทย์  เพ็งอินทร์
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายทวีชัย  พรมประศรี
2. เด็กชายปรัตถกร  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวสุทิศา  แสนดวง
2. นายเกรียงศักดิ์  ศิริรัตน์
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์" 1. เด็กชายณัฐนันท์  เชื้อปรีชา
2. เด็กชายศราวยุทธ  ตะไลช่าง
 
1. นายปรัชญา  วรรณพษ์
2. นางสาวสมพร  พงษ์พิศ
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 1. เด็กหญิงกันยา  ชีด้วง
2. เด็กชายดานุพร  แสนศรี
3. เด็กชายธีรภัทร  ทันใจ
 
1. นายวรางกูร  ชีด้วง
2. นางสาวฤทัยรัตน์  หงษ์ชูตา
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายณัฐพัทธ์  ธีระอกนิษฐ์
2. เด็กชายนนทชัย  ประกอบศร
3. เด็กชายศิรวิญช์  มาตะรักษ์
 
1. นางประพิศ  ทรงวิชา
2. นางสาวรัศมี  กวนฮางฮอง
 
222 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 91.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) 1. เด็กชายประเสริฐ  ยืนนาน
 
1. นางวิลัย  ศรีกะแจะ
 
223 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 1. นายเกียรติศักดิ์  ศรีเชษฐา
 
1. นายสมัย  จันทรังษี
 
224 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 1. เด็กชายอภิวุฒิ  กิตตินุวงศ์
 
1. นายลิขิต  นาสีแสน
 
225 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1. เด็กชายธนารักษ์   ถึงคำภู
 
1. นายธีระวุฒิ  จันทร์หอม
 
226 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย 1. เด็กชายภูมินทร์  มุงคุณ
 
1. นางจงกลณี  ปิยะนันท์
 
227 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 1. เด็กชายภูมรินทร์  ไขไพวัน
 
1. นายธนพงศ์  พงศ์สิทธิศักดิ์
 
228 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 1. เด็กชายนนทกานต์  เทศงามถ้วน
 
1. นายประสิทธิ์  มาศรี
 
229 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายภูริเดช   ไชยสงคราม
 
1. นายพิพัฒน์  สอนสมนึก
 
230 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกอร   อ่อนศรี
2. เด็กหญิงกรกนก   ถึงคำภู
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   โถปาคำ
4. เด็กชายชัยโชติ   จันทร์แดง
5. เด็กชายชินาธิป   พิธีการ
6. เด็กชายณัฐภูมิ   โถชัยคำ
7. เด็กชายธนวัฒ   ใจคำ
8. เด็กหญิงธัญปัตย์   ใจคำ
9. เด็กชายนนทวัฒน์   พิมสอน
10. เด็กชายนพรัตน์   ด้วงสีเงิน
11. เด็กชายนวมินทร์   หลินภู
12. เด็กชายนิพัฒน์   ศรพรหม
13. เด็กหญิงปรายนภา   โถชัยคำ
14. เด็กหญิงพรชิตา   มาตรา
15. เด็กชายพลพล   วรรณบุตร
16. เด็กชายภาณุพงศ์   โถชัยคำ
17. เด็กชายภูริพัสร์   หลินภู
18. เด็กชายภูริภัทร   ภูสีดวง
19. เด็กหญิงรัญชิดา   โถชัยคำ
20. เด็กหญิงลริสรา   หมู่แสนกอ
21. เด็กหญิงวนิศรา   สีนูเดช
22. เด็กชายวิรัตน์   ศรีบุญเรือง
23. เด็กหญิงศศิวิมล   โถชัยคำ
24. เด็กหญิงศิรากานต์   โถชัยคำ
25. เด็กหญิงสรัญญา   สารอ่อน
26. เด็กหญิงอัญชิษฐา   คำมะภา
27. เด็กหญิงอุษาชิณี   บุญเทียม
28. เด็กหญิงเขมิกา   วงศ์เครือศร
29. เด็กหญิงเบญจรัตน์   ทิทา
30. เด็กชายไตรภพ   อิ้มทับ
 
1. นายธีระวุฒิ  จันทร์หอม
2. นายเจษฎา  โถชัยคำ
3. นายประภาส  วิทยาขาว
4. นางไพวรรณ  วิทยาขาว
5. นางนริสรา  ศรีทอง
6. นายวรัญญู  โถชารี
7. นางสาวปิยะนุช  โถชัยคำ
 
231 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  นระบุตร
2. เด็กหญิงขวัญนภา  การุณ
3. เด็กชายคมสัน  สุขจันโท
4. เด็กหญิงจิดาภา  ชาสงวน
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  หินสุข
6. เด็กชายธณาวัตร  มาตะรักษ์
7. เด็กชายธนูเดช  วงค์ละคร
8. เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณนุรักษ์
9. เด็กหญิงนริศรา  ศรีทิน
10. เด็กหญิงนัดดา  สัจสุวรรณ์
11. เด็กหญิงนันท์ธิดา  ศรีหาบรรดิษฐ์
12. เด็กหญิงปัทมา  ขามรัฐ
13. เด็กชายปุณญพัฒน์  หารคำภา
14. เด็กหญิงปุนิกา  ศรีบัวรม
15. เด็กหญิงพัชรา  สายพิมพ์
16. เด็กหญิงพิณทองทา  วงค์ละคร
17. เด็กชายภูรินัฐ  ผันอากาศ
18. เด็กหญิงวราภรณ์  ภูต้องลม
19. เด็กหญิงวีรลักษณ์  ชำนาญ
20. เด็กหญิงศุภัตรา  เพียลุน
21. เด็กหญิงสุนิษา  ลมดวง
22. เด็กหญิงสุมาลิน  สันสาสน์
23. เด็กชายสุรศักดิ์  จิตรเที่ยง
24. เด็กหญิงสุวภี  แสงสิทธิ์
25. เด็กหญิงสุวันนา  มากลาง
26. เด็กชายอติพัฒน์  พรมปากดี
27. เด็กชายอธิปัตย์  อนุสรณ์
28. เด็กชายอภิรักษ์  ไตรวงษ์
29. เด็กหญิงเกวริน  เจริญศรี
30. เด็กหญิงเกษร  ไพคำนาม
 
1. นายบุญทรง  สุนทรส
2. นายทรงมี  ชุมปัญญา
3. นายธิติธาดา  ดวงเคน
4. นายวิศรุต  หนันสุข
5. นางธนพรรณ  ม่อมพะเนาว์
6. นางสาวอมรศิริ  ม่อมพะเนาว์
7. นางดวงตา  วงค์ละคร