สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสกลนคร 24 7 5 36 39 2 1 2 42
2 บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 9 3 1 13 21 4 4 1 29
3 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 8 3 4 15 18 1 1 0 20
4 เชิงชุมราษฎร์นุกูล 8 2 2 12 15 1 1 0 17
5 บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 6 5 1 12 12 2 2 2 16
6 ชุมชนบ้านกุดไห 6 3 6 15 21 1 1 0 23
7 บ้านหลุบเลา 6 3 3 12 12 4 0 2 16
8 กุดบากราษฎร์บำรุง 5 7 3 15 18 4 1 2 23
9 หนองผือเทพนิมิต 5 6 8 19 26 11 7 10 44
10 บ้านแมดนาท่ม 5 3 2 10 17 5 4 3 26
11 บ้านหนองหอย 4 7 2 13 22 7 4 3 33
12 อนุบาลภูพาน 4 5 0 9 10 2 3 3 15
13 ชุมชนบ้านสร้างค้อ 4 2 4 10 14 6 3 3 23
14 บ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 3 3 4 10 17 8 2 1 27
15 บ้านหนองไผ่ 3 3 0 6 12 4 1 1 17
16 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล 3 2 8 13 18 8 3 7 29
17 บ้านโพนวัฒนาวิทยา 3 2 2 7 16 12 1 3 29
18 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 3 2 2 7 12 4 0 1 16
19 เขื่อนน้ำพุง 3 2 1 6 18 1 0 1 19
20 บ้านดงหลวง 3 1 1 5 9 3 3 1 15
21 บ้านกกปลาซิวนาโด่ 3 1 0 4 12 6 1 1 19
22 บ้านม่วงวิทยา 2 4 8 14 27 12 3 2 42
23 เซนต์ยอแซฟสกลนคร 2 3 3 8 14 4 3 3 21
24 อนุบาลโคกศรีสุพรรณ 2 3 1 6 9 4 2 2 15
25 บ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 2 3 1 6 9 3 4 6 16
26 โคกเลาะวิทยาคาร 2 3 0 5 10 0 0 1 10
27 บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 2 2 5 9 16 8 2 2 26
28 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 2 2 2 6 15 8 5 4 28
29 บ้านกลางนาเดื่อ 2 1 2 5 8 2 1 0 11
30 อนุบาลกุสุมาลย์ 2 1 1 4 13 2 0 3 15
31 บ้านโนนกุง 2 1 1 4 7 3 2 0 12
32 บ้านนาคำวิทยาคาร 2 1 1 4 5 3 1 6 9
33 บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 2 1 0 3 7 2 1 1 10
34 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 2 1 0 3 3 1 2 2 6
35 บ้านห้วยยาง 2 0 0 2 6 4 5 4 15
36 ทุ่งมนพิทยาคาร 2 0 0 2 5 1 2 2 8
37 บ้านฮ่องสิมประชาสรร 1 3 0 4 10 3 2 0 15
38 ห้วยปลาใยผดุงวิทยา 1 3 0 4 6 2 0 1 8
39 ศิริราษฎร์วิทยาคาร 1 2 3 6 10 4 2 1 16
40 บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี "ชุมชนพัฒนา" 1 2 0 3 3 0 1 0 4
41 บ้านดงมะไฟ สามัคคีราษฎร์อุทิศ 1 1 3 5 8 7 1 4 16
42 ท่าศาลาราษฎร์วิทยา 1 1 3 5 6 3 1 2 10
43 ท่าแร่วิทยา 1 1 2 4 11 5 3 3 19
44 โพนงามโคกวิทยาคาร 1 1 2 4 5 0 1 0 6
45 บ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 1 1 1 3 5 2 2 3 9
46 อนุบาลเต่างอย 1 1 0 2 14 5 2 2 21
47 บ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์" 1 1 0 2 11 5 1 0 17
48 บ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) 1 1 0 2 6 3 0 1 9
49 อนุบาลภวิกา 1 1 0 2 6 2 1 0 9
50 บ้านนาตาลคำข่า 1 1 0 2 4 2 2 1 8
51 บ้านประชาสุขสันติ์ 1 1 0 2 2 1 1 1 4
52 บ้านซ่งเต่า 1 1 0 2 2 0 2 0 4
53 บ้านกวนบุ่น 1 1 0 2 2 0 0 0 2
54 บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 1 0 2 3 9 4 3 1 16
55 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1 0 2 3 6 1 3 1 10
56 บ้านป่าผาง 1 0 2 3 3 2 3 1 8
57 น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 1 0 1 2 3 1 1 1 5
58 บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
59 ไพศาลวิทยา 1 0 0 1 4 1 0 1 5
60 บ้านกุดน้ำใส 1 0 0 1 4 1 0 0 5
61 บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 1 0 0 1 4 1 0 0 5
62 ผักแพวบำรุงวิทยา 1 0 0 1 3 3 0 0 6
63 บ้านห้วยแคน 1 0 0 1 3 1 0 0 4
64 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 2 2 2 0 6
65 บ้านชมภูพาน 1 0 0 1 2 2 0 0 4
66 บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย 1 0 0 1 2 1 1 0 4
67 บ้านนามนประชาสามัคคี 1 0 0 1 2 0 0 1 2
68 บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา 1 0 0 1 1 2 0 1 3
69 บ้านเชิงดอย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 0 3 2 5 9 5 1 0 15
71 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 0 2 2 4 13 4 1 1 18
72 บ้านไร่นาดี 0 2 1 3 7 1 1 4 9
73 บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 0 2 1 3 6 2 0 4 8
74 บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 0 2 1 3 5 3 0 0 8
75 บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 0 2 0 2 8 8 1 2 17
76 บ้านศรีวิชา "คุรุราษฎร์อุทิศ" 0 2 0 2 4 1 0 2 5
77 บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 0 1 3 4 8 3 0 2 11
78 บ้านนาอ่างม่วงคำ 0 1 2 3 8 5 2 11 15
79 บ้านบ่อเดือนห้า 0 1 2 3 6 0 4 1 10
80 บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 0 1 2 3 5 0 0 0 5
81 บ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) 0 1 2 3 3 1 0 1 4
82 นิรมลวิทยา 0 1 1 2 8 4 0 1 12
83 เซนต์โยเชฟท่าแร่ 0 1 1 2 7 5 4 1 16
84 บ้านกลาง "ผดุงราษฎร์วิทยา" 0 1 1 2 7 2 0 1 9
85 บ้านนาดอกไม้ 0 1 1 2 1 1 0 1 2
86 บ้านดงขุมข้าว "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 0 1 0 1 6 1 0 1 7
87 บ้านสะพานสาม 0 1 0 1 3 3 0 0 6
88 บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
89 ห้วยทรายวิทยา 0 1 0 1 2 3 1 1 6
90 นายอวัฒนา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
91 บ้านหนองสระ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
92 บ้านค้อใหญ่ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
93 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขานาขาม 0 1 0 1 1 1 1 1 3
94 งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
95 บ้านกุงศรี 0 1 0 1 0 1 0 2 1
96 พังขว้างเหนือ ๙๐๙ กรป. กลางอุปถัมภ์ 0 1 0 1 0 1 0 0 1
97 บ้านป่าหว้าน 0 0 3 3 7 0 0 0 7
98 บ้านโคกกลาง 0 0 3 3 5 1 1 0 7
99 บ้านจันทร์เพ็ญ 0 0 2 2 5 3 1 0 9
100 บ้านวังปลาเซือม 0 0 1 1 6 2 1 1 9
101 บ้านนาเดื่อ 0 0 1 1 5 1 2 1 8
102 บ้านหนองกอมป่าขาว 0 0 1 1 4 5 0 1 9
103 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 0 0 1 1 4 3 0 3 7
104 ตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย 0 0 1 1 3 1 2 1 6
105 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 3 1 1 3 5
106 บ้านนาขาม 0 0 1 1 3 1 0 0 4
107 บ้านน้อยจอมศรี 0 0 1 1 2 2 0 0 4
108 บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง 0 0 1 1 2 0 0 1 2
109 บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
110 อนุบาลอังสนา 0 0 1 1 1 0 1 0 2
111 บ้านค้อน้อย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
112 บ้านหนองมะเกลือ 0 0 1 1 0 2 0 1 2
113 บ้านกุดแข้ 0 0 1 1 0 2 0 0 2
114 บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 0 1 2 1 3
115 บ้านโพนทองประชาอุทิศ 0 0 0 0 7 1 1 1 9
116 บ้านโคกม่วง 0 0 0 0 5 3 0 0 8
117 บ้านห้วยหีบวิทยาธาร 0 0 0 0 5 1 1 1 7
118 บ้านด่านม่วงคำ 0 0 0 0 5 1 0 1 6
119 บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 4 5 1 0 10
120 บ้านโคกภู 0 0 0 0 4 2 0 0 6
121 บ้านตองโขบ 0 0 0 0 4 0 0 2 4
122 ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ 0 0 0 0 3 3 2 2 8
123 บ้านโพนยางคำ กรป. กลางพัฒนา 0 0 0 0 3 2 2 0 7
124 นางอยโพนปลาโหล 0 0 0 0 3 2 1 0 6
125 บ้านนาสีนวล 0 0 0 0 3 2 0 0 5
126 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 3 2 0 0 5
127 ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
128 บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 3 0 1 0 4
129 บ้านอีกุด 0 0 0 0 3 0 0 2 3
130 ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 0 0 0 0 2 3 0 2 5
131 อนุบาลโพนนาแก้ว 0 0 0 0 2 1 3 2 6
132 บ้านหนองแข้โนนมาลา 0 0 0 0 2 1 1 1 4
133 โพนบกผดุงศาสตร์ 0 0 0 0 2 0 0 2 2
134 บ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
135 แก้งคำประชาสามัคคี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
136 บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 2 2 1 5
137 บ้านกุดฮู 0 0 0 0 1 2 1 1 4
138 บ้านดงหนองเหียน 0 0 0 0 1 2 0 1 3
139 บ้านกุดสะกอย 0 0 0 0 1 1 0 1 2
140 บ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) 0 0 0 0 1 1 0 1 2
141 บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
142 บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
143 บ้านสนามบิน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
144 บ้านอุ่มจาน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
145 บ้านท่าม่วง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
146 บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 ธาตุนาเวงวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 บ้านกกส้มโฮง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 บ้านนาแก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 บ้านห้วยกอกหนองเค็ม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 นาแก้วพิทยาคม 0 0 0 0 0 5 0 0 5
155 บ้านดงขวาง 0 0 0 0 0 3 1 1 4
156 บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา 0 0 0 0 0 3 1 0 4
157 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 0 0 0 2 2 2 4
158 บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 2 1 3
159 ชุมชนนิรมัย 0 0 0 0 0 1 1 2 2
160 บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
161 บ้านหนองนาเลิศ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
162 บ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) 0 0 0 0 0 1 0 3 1
163 บ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ 5) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 บ้านนาจาน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
165 บ้านนากับแก้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
166 บ้านลาดค้อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
167 หนองปลาดุกศรีวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
168 บ้านนาดี 0 0 0 0 0 0 0 2 0
169 บ้านหนองบึงทวาย 0 0 0 0 0 0 0 2 0
รวม 181 156 151 488 942 365 168 198 1,475