สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสกลนคร 26 8 5 39 42 2 1 2 45
2 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 10 4 6 20 25 2 1 0 28
3 บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 9 3 2 14 24 5 4 1 33
4 เชิงชุมราษฎร์นุกูล 8 2 3 13 16 2 1 0 19
5 ชุมชนบ้านกุดไห 7 4 6 17 24 1 1 0 26
6 บ้านกกปลาซิวนาโด่ 7 2 0 9 18 6 1 1 25
7 บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 6 5 3 14 15 2 2 2 19
8 บ้านหลุบเลา 6 3 3 12 12 4 0 2 16
9 หนองผือเทพนิมิต 5 8 8 21 29 12 7 10 48
10 กุดบากราษฎร์บำรุง 5 7 3 15 18 4 1 2 23
11 บ้านแมดนาท่ม 5 3 2 10 17 5 4 3 26
12 บ้านหนองหอย 4 7 2 13 23 7 4 3 34
13 อนุบาลภูพาน 4 5 0 9 10 2 3 3 15
14 บ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 4 3 4 11 21 8 2 1 31
15 บ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 4 3 2 9 12 3 5 6 20
16 บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 4 2 5 11 18 9 3 2 30
17 ชุมชนบ้านสร้างค้อ 4 2 4 10 14 6 3 3 23
18 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 4 2 3 9 16 4 0 1 20
19 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 3 5 3 11 14 6 1 0 21
20 บ้านดงหลวง 3 4 2 9 14 4 4 1 22
21 เขื่อนน้ำพุง 3 4 1 8 21 2 0 1 23
22 อนุบาลโคกศรีสุพรรณ 3 4 1 8 13 5 2 3 20
23 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 3 3 3 9 13 3 3 1 19
24 บ้านหนองไผ่ 3 3 0 6 12 4 1 1 17
25 โคกเลาะวิทยาคาร 3 3 0 6 12 0 0 1 12
26 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล 3 2 8 13 18 8 3 7 29
27 บ้านโพนวัฒนาวิทยา 3 2 2 7 16 12 1 3 29
28 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 3 2 2 7 16 8 5 4 29
29 บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 3 2 2 7 11 0 0 0 11
30 บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 3 1 1 5 9 6 1 0 16
31 บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 3 0 2 5 6 1 0 0 7
32 บ้านม่วงวิทยา 2 4 8 14 27 12 3 2 42
33 เซนต์ยอแซฟสกลนคร 2 3 3 8 14 4 3 3 21
34 ห้วยปลาใยผดุงวิทยา 2 3 0 5 7 2 0 1 9
35 บ้านน้อยจอมศรี 2 2 2 6 9 3 0 0 12
36 บ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) 2 2 0 4 8 4 0 1 12
37 บ้านนาอ่างม่วงคำ 2 1 3 6 9 5 4 11 18
38 บ้านกลางนาเดื่อ 2 1 2 5 8 2 1 0 11
39 อนุบาลกุสุมาลย์ 2 1 1 4 13 2 0 3 15
40 บ้านโนนกุง 2 1 1 4 7 3 2 0 12
41 บ้านนาคำวิทยาคาร 2 1 1 4 5 3 1 6 9
42 บ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์" 2 1 0 3 13 5 1 0 19
43 บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 2 1 0 3 8 2 2 1 12
44 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 2 1 0 3 4 1 2 2 7
45 บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 2 0 1 3 7 0 1 0 8
46 น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 2 0 1 3 4 3 1 1 8
47 บ้านห้วยยาง 2 0 0 2 7 4 5 4 16
48 ทุ่งมนพิทยาคาร 2 0 0 2 5 1 2 2 8
49 บ้านฮ่องสิมประชาสรร 1 4 0 5 11 3 2 0 16
50 บ้านหนองมะเกลือ 1 3 1 5 5 2 0 1 7
51 อนุบาลเต่างอย 1 2 3 6 20 6 2 2 28
52 ศิริราษฎร์วิทยาคาร 1 2 3 6 10 4 2 1 16
53 บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี "ชุมชนพัฒนา" 1 2 0 3 3 0 1 0 4
54 บ้านดงมะไฟ สามัคคีราษฎร์อุทิศ 1 1 3 5 8 7 1 4 16
55 ท่าศาลาราษฎร์วิทยา 1 1 3 5 6 3 1 2 10
56 ท่าแร่วิทยา 1 1 2 4 11 5 3 3 19
57 บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 1 1 2 4 11 5 3 1 19
58 บ้านบ่อเดือนห้า 1 1 2 4 7 0 4 1 11
59 โพนงามโคกวิทยาคาร 1 1 2 4 5 0 1 0 6
60 บ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) 1 1 2 4 4 1 0 1 5
61 บ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 1 1 1 3 5 2 2 3 9
62 บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 1 1 1 3 3 0 0 0 3
63 อนุบาลภวิกา 1 1 0 2 6 2 1 0 9
64 บ้านนาตาลคำข่า 1 1 0 2 4 2 2 1 8
65 บ้านประชาสุขสันติ์ 1 1 0 2 2 1 1 1 4
66 บ้านซ่งเต่า 1 1 0 2 2 0 2 0 4
67 บ้านกวนบุ่น 1 1 0 2 2 0 0 0 2
68 บ้านป่าผาง 1 0 2 3 3 2 3 1 8
69 บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 1 0 1 2 5 1 0 0 6
70 บ้านโคกม่วง 1 0 0 1 6 3 0 0 9
71 บ้านนาสีนวล 1 0 0 1 6 2 0 0 8
72 ไพศาลวิทยา 1 0 0 1 4 1 0 1 5
73 บ้านกุดน้ำใส 1 0 0 1 4 1 0 0 5
74 ผักแพวบำรุงวิทยา 1 0 0 1 3 3 0 0 6
75 บ้านห้วยแคน 1 0 0 1 3 1 0 0 4
76 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 2 2 2 0 6
77 บ้านชมภูพาน 1 0 0 1 2 2 0 0 4
78 บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย 1 0 0 1 2 1 1 0 4
79 บ้านนามนประชาสามัคคี 1 0 0 1 2 0 0 1 2
80 บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา 1 0 0 1 1 2 0 1 3
81 บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 1 1 1 1 3
82 บ้านหนองบึงทวาย 1 0 0 1 1 0 0 2 1
83 บ้านพะโค 1 0 0 1 1 0 0 0 1
84 บ้านห้วยหวด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
85 บ้านเชิงดอย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
86 บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 0 4 3 7 13 3 0 4 16
87 บ้านค้อใหญ่ 0 3 0 3 2 3 0 0 5
88 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 0 2 2 4 13 4 1 1 18
89 บ้านไร่นาดี 0 2 2 4 8 2 1 4 11
90 บ้านนาดอกไม้ 0 2 2 4 4 4 0 1 8
91 บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 0 2 1 3 5 3 0 0 8
92 บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 0 2 0 2 8 8 1 2 17
93 บ้านศรีวิชา "คุรุราษฎร์อุทิศ" 0 2 0 2 4 1 0 2 5
94 ห้วยทรายวิทยา 0 2 0 2 2 4 1 1 7
95 บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 0 1 3 4 8 3 0 2 11
96 นิรมลวิทยา 0 1 1 2 8 4 0 1 12
97 เซนต์โยเชฟท่าแร่ 0 1 1 2 7 5 4 1 16
98 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 0 1 1 2 7 5 1 3 13
99 บ้านกลาง "ผดุงราษฎร์วิทยา" 0 1 1 2 7 2 0 1 9
100 ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ 0 1 0 1 7 3 2 3 12
101 บ้านดงขุมข้าว "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 0 1 0 1 6 1 0 1 7
102 งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง 0 1 0 1 5 2 0 1 7
103 บ้านโพนยางคำ กรป. กลางพัฒนา 0 1 0 1 4 2 2 0 8
104 บ้านสะพานสาม 0 1 0 1 3 3 0 0 6
105 บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
106 บ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์) 0 1 0 1 3 0 0 0 3
107 นายอวัฒนา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
108 บ้านหนองสระ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
109 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขานาขาม 0 1 0 1 1 1 1 1 3
110 พังขว้างเหนือ ๙๐๙ กรป. กลางอุปถัมภ์ 0 1 0 1 0 3 0 0 3
111 บ้านกุงศรี 0 1 0 1 0 1 0 2 1
112 บ้านป่าหว้าน 0 0 3 3 7 0 0 0 7
113 บ้านโคกกลาง 0 0 3 3 5 1 1 0 7
114 บ้านหนองกอมป่าขาว 0 0 2 2 5 5 0 2 10
115 บ้านจันทร์เพ็ญ 0 0 2 2 5 3 1 0 9
116 อนุบาลวรรณทอง 0 0 2 2 4 0 0 0 4
117 บ้านวังปลาเซือม 0 0 1 1 6 2 1 1 9
118 บ้านนาเดื่อ 0 0 1 1 5 1 2 1 8
119 นางอยโพนปลาโหล 0 0 1 1 3 2 2 0 7
120 ตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย 0 0 1 1 3 1 2 1 6
121 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 3 1 1 3 5
122 บ้านหนองแข้โนนมาลา 0 0 1 1 3 1 1 1 5
123 บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 0 0 1 1 3 1 0 0 4
124 บ้านนาขาม 0 0 1 1 3 1 0 0 4
125 บ้านกุดฮู 0 0 1 1 2 2 1 1 5
126 บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง 0 0 1 1 2 0 0 1 2
127 บ้านนาดี 0 0 1 1 1 1 0 2 2
128 อนุบาลอังสนา 0 0 1 1 1 0 1 0 2
129 บ้านค้อน้อย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
130 บ้านกุดแข้ 0 0 1 1 0 2 0 0 2
131 บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 0 1 2 1 3
132 บ้านโพนทองประชาอุทิศ 0 0 0 0 7 1 1 1 9
133 บ้านห้วยหีบวิทยาธาร 0 0 0 0 5 1 1 1 7
134 บ้านด่านม่วงคำ 0 0 0 0 5 1 0 1 6
135 บ้านโคกภู 0 0 0 0 4 3 0 0 7
136 บ้านอีกุด 0 0 0 0 4 0 0 2 4
137 บ้านตองโขบ 0 0 0 0 4 0 0 2 4
138 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 3 2 0 0 5
139 ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
140 ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 0 0 0 0 2 3 0 2 5
141 บ้านดงหนองเหียน 0 0 0 0 2 2 0 1 4
142 อนุบาลโพนนาแก้ว 0 0 0 0 2 1 3 2 6
143 โพนบกผดุงศาสตร์ 0 0 0 0 2 0 0 2 2
144 บ้านนาแก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
145 แก้งคำประชาสามัคคี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
146 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 0 0 1 4 2 2 7
147 บ้านดงขวาง 0 0 0 0 1 3 1 1 5
148 บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 2 2 1 5
149 บ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) 0 0 0 0 1 1 0 3 2
150 บ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) 0 0 0 0 1 1 0 1 2
151 บ้านกุดสะกอย 0 0 0 0 1 1 0 1 2
152 บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
153 บ้านกกส้มโฮง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
154 บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
155 บ้านสนามบิน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
156 บ้านอุ่มจาน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
157 บ้านนาจาน 0 0 0 0 1 0 1 1 2
158 บ้านท่าม่วง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
159 บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 ธาตุนาเวงวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 บ้านห้วยกอกหนองเค็ม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 นาแก้วพิทยาคม 0 0 0 0 0 5 0 0 5
165 บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา 0 0 0 0 0 3 1 0 4
166 บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 2 1 3
167 ชุมชนนิรมัย 0 0 0 0 0 1 1 2 2
168 บ้านหนองนาเลิศ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
169 บ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ 5) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
170 บ้านนากับแก้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
171 บ้านลาดค้อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
172 หนองปลาดุกศรีวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 232 195 183 610 1,116 402 176 202 1,694