สรุปเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสกลนคร 39 2 1 2 42
2 บ้านม่วงวิทยา 27 12 3 2 42
3 หนองผือเทพนิมิต 26 11 7 10 44
4 บ้านหนองหอย 22 7 4 3 33
5 บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 21 4 4 1 29
6 ชุมชนบ้านกุดไห 21 1 1 0 23
7 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล 18 8 3 7 29
8 กุดบากราษฎร์บำรุง 18 4 1 2 23
9 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 18 1 1 0 20
10 เขื่อนน้ำพุง 18 1 0 1 19
11 บ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 17 8 2 1 27
12 บ้านแมดนาท่ม 17 5 4 3 26
13 บ้านโพนวัฒนาวิทยา 16 12 1 3 29
14 บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 16 8 2 2 26
15 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 15 8 5 4 28
16 เชิงชุมราษฎร์นุกูล 15 1 1 0 17
17 ชุมชนบ้านสร้างค้อ 14 6 3 3 23
18 อนุบาลเต่างอย 14 5 2 2 21
19 เซนต์ยอแซฟสกลนคร 14 4 3 3 21
20 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 13 4 1 1 18
21 อนุบาลกุสุมาลย์ 13 2 0 3 15
22 บ้านกกปลาซิวนาโด่ 12 6 1 1 19
23 บ้านหนองไผ่ 12 4 1 1 17
24 บ้านหลุบเลา 12 4 0 2 16
25 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 12 4 0 1 16
26 บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 12 2 2 2 16
27 ท่าแร่วิทยา 11 5 3 3 19
28 บ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์" 11 5 1 0 17
29 ศิริราษฎร์วิทยาคาร 10 4 2 1 16
30 บ้านฮ่องสิมประชาสรร 10 3 2 0 15
31 อนุบาลภูพาน 10 2 3 3 15
32 โคกเลาะวิทยาคาร 10 0 0 1 10
33 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 9 5 1 0 15
34 บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 9 4 3 1 16
35 อนุบาลโคกศรีสุพรรณ 9 4 2 2 15
36 บ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 9 3 4 6 16
37 บ้านดงหลวง 9 3 3 1 15
38 บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 8 8 1 2 17
39 บ้านดงมะไฟ สามัคคีราษฎร์อุทิศ 8 7 1 4 16
40 บ้านนาอ่างม่วงคำ 8 5 2 11 15
41 นิรมลวิทยา 8 4 0 1 12
42 บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 8 3 0 2 11
43 บ้านกลางนาเดื่อ 8 2 1 0 11
44 เซนต์โยเชฟท่าแร่ 7 5 4 1 16
45 บ้านโนนกุง 7 3 2 0 12
46 บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 7 2 1 1 10
47 บ้านกลาง "ผดุงราษฎร์วิทยา" 7 2 0 1 9
48 บ้านไร่นาดี 7 1 1 4 9
49 บ้านโพนทองประชาอุทิศ 7 1 1 1 9
50 บ้านป่าหว้าน 7 0 0 0 7
51 บ้านห้วยยาง 6 4 5 4 15
52 ท่าศาลาราษฎร์วิทยา 6 3 1 2 10
53 บ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) 6 3 0 1 9
54 บ้านวังปลาเซือม 6 2 1 1 9
55 อนุบาลภวิกา 6 2 1 0 9
56 บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 6 2 0 4 8
57 ห้วยปลาใยผดุงวิทยา 6 2 0 1 8
58 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 6 1 3 1 10
59 บ้านดงขุมข้าว "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 6 1 0 1 7
60 บ้านบ่อเดือนห้า 6 0 4 1 10
61 บ้านนาคำวิทยาคาร 5 3 1 6 9
62 บ้านจันทร์เพ็ญ 5 3 1 0 9
63 บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 5 3 0 0 8
64 บ้านโคกม่วง 5 3 0 0 8
65 บ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 5 2 2 3 9
66 ทุ่งมนพิทยาคาร 5 1 2 2 8
67 บ้านนาเดื่อ 5 1 2 1 8
68 บ้านห้วยหีบวิทยาธาร 5 1 1 1 7
69 บ้านโคกกลาง 5 1 1 0 7
70 บ้านด่านม่วงคำ 5 1 0 1 6
71 โพนงามโคกวิทยาคาร 5 0 1 0 6
72 บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 5 0 0 0 5
73 บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 4 5 1 0 10
74 บ้านหนองกอมป่าขาว 4 5 0 1 9
75 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 4 3 0 3 7
76 บ้านนาตาลคำข่า 4 2 2 1 8
77 บ้านโคกภู 4 2 0 0 6
78 บ้านศรีวิชา "คุรุราษฎร์อุทิศ" 4 1 0 2 5
79 ไพศาลวิทยา 4 1 0 1 5
80 บ้านกุดน้ำใส 4 1 0 0 5
81 บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 4 1 0 0 5
82 บ้านตองโขบ 4 0 0 2 4
83 ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ 3 3 2 2 8
84 ผักแพวบำรุงวิทยา 3 3 0 0 6
85 บ้านสะพานสาม 3 3 0 0 6
86 บ้านป่าผาง 3 2 3 1 8
87 บ้านโพนยางคำ กรป. กลางพัฒนา 3 2 2 0 7
88 นางอยโพนปลาโหล 3 2 1 0 6
89 บ้านนาสีนวล 3 2 0 0 5
90 บ้านโคกสะอาด 3 2 0 0 5
91 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 3 1 2 2 6
92 ตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย 3 1 2 1 6
93 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง 3 1 1 3 5
94 น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 3 1 1 1 5
95 ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ 3 1 1 0 5
96 บ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) 3 1 0 1 4
97 บ้านห้วยแคน 3 1 0 0 4
98 บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 3 1 0 0 4
99 บ้านนาขาม 3 1 0 0 4
100 บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี "ชุมชนพัฒนา" 3 0 1 0 4
101 บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 3 0 1 0 4
102 บ้านอีกุด 3 0 0 2 3
103 ห้วยทรายวิทยา 2 3 1 1 6
104 ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 2 3 0 2 5
105 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง 2 2 2 0 6
106 บ้านชมภูพาน 2 2 0 0 4
107 บ้านน้อยจอมศรี 2 2 0 0 4
108 อนุบาลโพนนาแก้ว 2 1 3 2 6
109 บ้านประชาสุขสันติ์ 2 1 1 1 4
110 บ้านหนองแข้โนนมาลา 2 1 1 1 4
111 บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย 2 1 1 0 4
112 นายอวัฒนา 2 1 0 0 3
113 บ้านซ่งเต่า 2 0 2 0 4
114 โพนบกผดุงศาสตร์ 2 0 0 2 2
115 บ้านนามนประชาสามัคคี 2 0 0 1 2
116 บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง 2 0 0 1 2
117 บ้านกวนบุ่น 2 0 0 0 2
118 บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 2 0 0 0 2
119 บ้านหนองสระ 2 0 0 0 2
120 บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 2 0 0 0 2
121 บ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์) 2 0 0 0 2
122 แก้งคำประชาสามัคคี 2 0 0 0 2
123 บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 1 2 2 1 5
124 บ้านกุดฮู 1 2 1 1 4
125 บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา 1 2 0 1 3
126 บ้านดงหนองเหียน 1 2 0 1 3
127 บ้านค้อใหญ่ 1 2 0 0 3
128 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขานาขาม 1 1 1 1 3
129 บ้านนาดอกไม้ 1 1 0 1 2
130 บ้านกุดสะกอย 1 1 0 1 2
131 บ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) 1 1 0 1 2
132 งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง 1 1 0 0 2
133 บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 1 1 0 0 2
134 บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 1 1 0 0 2
135 บ้านสนามบิน 1 1 0 0 2
136 บ้านอุ่มจาน 1 1 0 0 2
137 อนุบาลอังสนา 1 0 1 0 2
138 บ้านท่าม่วง 1 0 0 1 1
139 บ้านเชิงดอย 1 0 0 0 1
140 บ้านค้อน้อย 1 0 0 0 1
141 บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 1 0 0 0 1
142 ธาตุนาเวงวิทยา 1 0 0 0 1
143 บ้านกกส้มโฮง 1 0 0 0 1
144 บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 1 0 0 0 1
145 บ้านนาแก 1 0 0 0 1
146 บ้านห้วยกอกหนองเค็ม 1 0 0 0 1
147 บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ 1 0 0 0 1
148 บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา 1 0 0 0 1
149 นาแก้วพิทยาคม 0 5 0 0 5
150 บ้านดงขวาง 0 3 1 1 4
151 บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา 0 3 1 0 4
152 บ้านใหม่พัฒนา 0 2 2 2 4
153 บ้านหนองมะเกลือ 0 2 0 1 2
154 บ้านกุดแข้ 0 2 0 0 2
155 บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 0 1 2 1 3
156 บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง 0 1 2 1 3
157 ชุมชนนิรมัย 0 1 1 2 2
158 บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 0 1 1 1 2
159 บ้านหนองนาเลิศ 0 1 1 0 2
160 บ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) 0 1 0 3 1
161 บ้านกุงศรี 0 1 0 2 1
162 พังขว้างเหนือ ๙๐๙ กรป. กลางอุปถัมภ์ 0 1 0 0 1
163 บ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ 5) 0 1 0 0 1
164 บ้านนาจาน 0 0 1 1 1
165 บ้านนากับแก้ 0 0 1 0 1
166 บ้านลาดค้อ 0 0 1 0 1
167 หนองปลาดุกศรีวิทยา 0 0 1 0 1
168 บ้านนาดี 0 0 0 2 0
169 บ้านหนองบึงทวาย 0 0 0 2 0
รวม 942 365 168 198 1,673