หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล,โรงเรียนอนุบาลสกลสคร,โรงเรียนเมืองสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 26 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเทวรัฐ โตไทยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายสมนึก นนธิจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายประสพ ขอดเมชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายสมพร หลิมเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายพิชัย ชาบรรทม หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
6 ่นายสันติภาพ ศรีมามาศ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายบรรพต แสนสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายสมนึก นนธิจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
9 นายประสพ ขอดเมชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
10 นางนวลศรี พรมจ้นทร์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
11 นายฉัตรชัย จูมวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
12 นางสาวสมจิตร นาสีแสน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
13 นายวีระยุทธ ก้อนกั้น หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
14 นายสมพร หลิมเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
15 นายพิชัย ชาบรรทม หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
16 นายสันติภาพ ศรีมามาศ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
17 นายบรรพต แสนสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
18 นายสังวาลย์ ศรีโคตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับปฐมวัย  
19 นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ปฐมวัย คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับปฐมวัย  
20 นางทรงศรี โคตรลือชา ครูโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับปฐมวัย  
21 นางสาวโชติกา กุณสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับปฐมวัย  
22 นางประเทือง สุภาสอน ครูโรงเรียนอนุบาลสกลนคร คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับปฐมวัย  
23 ่นายวิทยา ชุมปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
24 นายอนุสิทธิ์ นามโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่วิทยา คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
25 นายสำรอง เภาโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแก้วพิทยาคม คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
26 นางนภาภรณ์ องศ์อุดมศิลป์ ครูโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
27 นางรสสุคนธ์ วินัยถนอม ครูโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
28 นางนวลศรี พรมจ้นทร์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
29 นางมลิวัลย์ อุดมเดช ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
30 นายประสพ ขอดเมชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระกาเรียนรู้คณิตศาสตร์  
31 นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระกาเรียนรู้คณิตศาสตร์  
32 นายปัญญาฤทธิ์ โพธิราช รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระกาเรียนรู้คณิตศาสตร์  
33 นายทองใส ยอดยศ รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระกาเรียนรู้คณิตศาสตร์  
34 นางสมพร วงศ์กาฬสินธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสกลนคร คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระกาเรียนรู้คณิตศาสตร์  
35 นางสาววิไลรัตน์ วิทยาขาว ครูโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระกาเรียนรู้คณิตศาสตร์  
36 นายวีระยุทธ ก้อนกั้น หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระกาเรียนรู้คณิตศาสตร์  
37 นายสมนึก นนธิจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
38 นายชัญโญ ใครบุตร ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
39 นายชัยวัฒนา วาทะวัฒนะ รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
40 นางสุวรรณศรี จีระวิทย์ ครูโรงเรียนอนุบาลสกลนคร คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
41 นางอุไร คำมณีจันทร์ ครูโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
42 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
43 นายสุปัน วงศ์อุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์บำรุง คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
44 นายเกรียรติวัช ทุมมารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
45 นายปัญญาฤทธิ์ โพธิราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
46 นายสราวุฒิ ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
47 นางสุพิชชา ทะแพงพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสกลนคร คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
48 นายคณุตม์ แสนอาจ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
49 นายฉลาด เดชธิสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
50 นางสาวสำรวย พิมพ์มีลาย ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
51 นางสาวเพ็ญแข นาถโกษา รองประธานศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
52 นายวัยพจน์ ปัญญะ รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
53 นายสำรองชัย สามเมือง ครูโรงเรียนบ้านโนนกุง คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
54 นายเอนก เกตุวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
55 นายทองอยู่ เพียรภายลุน ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปศึกษา คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
56 นายถาวร จรัศแผ้ว รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปศึกษา คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
57 นายศักดิ์ชาย แก้วดี รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปศึกษา คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
58 นายศิริ สัตถาผล ครูโรงเรียนบ้านหลุบเลา คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
59 นายนรินทร์ คำพองไชย ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคม คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
60 นายชัยสวัสดิ์ ศรีวรกุล คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
61 นายสุภักดิ์ จิตราช ครูโรงเรียนบ้านโคกม่วง คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
62 นายวิทยา ทองฮามแก้ว ครูโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
63 นางอ้อยทิพย์ ยะไวทย์ ครูโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
64 นางวีนัส พิมพ์มีลาย ครูโรงเรียนอนุบาลสกลนคร คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
65 นายพิชัย ชาบรรทม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
66 นางพรชนก พรมอารักษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
67 ่นายสันติภาพ ศรีมามาศ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
68 นายวิศิษฐ์ มุ่งนากลาง ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
69 นายสุทัศน์ ชุณห์วิจิตรา รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงาน อาชีพ และเทคโนโลยี คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
70 นายอนงค์ ราชรี ครูโรงเรียนบ้านป่าฝาง คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
71 นายวสันต์ หลวงศรี ครูโรีงเรียนโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
72 นางประพิศ ทางวิชา ครูโรงเรียนอนุบาลสกลนคร คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
73 นายสมพร หลิมเจริญ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
74 นางสาวสมจิตร นาสีแสน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
75 นายทวีเดช แสนชนม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
76 นายสายัญ วงศ์กาฬสินธุ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
77 นายชัยวุฒิ โสภัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
78 นางสาววารุณี งอยผาลา ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
79 นายกิจพงศ์ สุรันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
80 นายเฉลิมพงษ์ หาญมนตรี ครูโรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์ คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
81 นายเกียรติภูมิ มะแสนสม ครูโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงค์วิทย์ คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
82 นายประกอบ ตันมูล ครูโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
83 นายวีระวัฒน์ งอยผาลา ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  
84 นายนรินทร์ ต่อวงศ์ รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  
85 นายชัยดำนงค์ เอกสุภาพันธ์ รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  
86 นางจุรีรัตน์ คำเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  
87 นายนพดล วิญญาสุข ครูโรงเรียนบ้านป่าฝาง คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  
88 นายฉัตรชัย จูมวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  
89 นายชิญวัฒน์ โถบำรุง ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้แนะแนว คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมสภานักเรียนและกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
90 นายสุพล เผ่ามงคล รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้แนะแนว คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมสภานักเรียนและกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
91 นายสมพงษ์ ศรีโสภาพ รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้แนะแนว คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมสภานักเรียนและกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
92 นายชัยโย โททุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมสภานักเรียนและกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
93 นายเสงี่ยม ถึงนามลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อน้อย คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมสภานักเรียนและกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
94 นายบรรพต แสนสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมสภานักเรียนและกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
95 นายตุรัตน์ วงศ์เครือศร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงหลวง คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
96 นางนภาภรณ์ องศ์อุดมศิลป์ ครูโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
97 นางนภาภรณ์ กวานสุพรรณ ครูโรงเรียนไร่นาดี คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
98 นางสมหมาย ชาบรรทม ครูโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
99 นางพรชนก พรมอารักษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
100 นายเทวาพร โคตรสมบัติ ครูโรงเรียนอนุบาลสกลนคร คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมท้องถิ่น  
101 นายประหยัด แก่นจำปา ครูโรงเรียนบ้านหนองลาด คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมท้องถิ่น  
102 นางเนาวรัตน์ แก้วก่า ครูโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ คณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมท้องถิ่น  
103 นายอรรถพล นนตะเสน โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
104 นายชูศักดิ์ มุลน้อยสุ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
105 นางคำนึงนาถ ศิริขันธ์ ครูโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
106 นางเพียงทอง ไชยสงค์ ครูโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
107 นายสุริยศักดิ์ ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
108 นายชัยวัฒน์ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
109 นายชัยวัฒน์ มหานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
110 นายสมจิตร แก้วเรือง ครูโรงเรียนสายปลาหลาย คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
111 นายวิลัย ศรีกะแจะ ครูโรงเรียนสายปลาหลาย คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
112 นายเกตมณี การุญ ครูโรงเรียนบ้านนาฯ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
113 นายเกษม ไชยงาม ครูโรงเรียนบ้านหนองลาด คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
114 นายอดุลย์ แสนสุข ครูโรงเรียนบ้านหนองลาด คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
115 ว่าที่ ร.อ.วีระศักดิ์ บัวโค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสายปลาหลาย คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
116 นายสกุล แก้วพิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลาด คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
117 นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร กรรมการฝ่่ายพิธีการ  
118 นายทองใส ยอดยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ กรรมการฝ่่ายพิธีการ  
119 นายสกุณ แก้วพิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลาด กรรมการฝ่่ายพิธีการ  
120 นายบรรพต พิมพ์รส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา กรรมการฝ่่ายพิธีการ  
121 นางอุทุมพร ทองวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงหนองเหียน กรรมการฝ่่ายพิธีการ  
122 นางพรชนก พรมอารักษ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่่ายพิธีการ  
123 นางนิราตรี รักษาภักดี นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรรมการฝ่่ายพิธีการ  
124 นายดาวิทย์ พุทธิไสย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด กรรมการฝ่่ายพิธีการ  
125 นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการฝ่่ายพิธีการ  
126 นายศักดิ์สิทธิ์ ไพจิตรโยธี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
127 นางญาณิชศา โชติธนผล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
128 นางศรีสุดา สิงห์คาม ครูโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
129 นางจุฬาลักษณ์ ราชกรม ครูโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
130 นางสาวชฎารัตน์ รื้อเรือง ครูโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
131 นางสาวอาภัสสร พิลารักษ์ ่ครูโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
132 นางสาวชลิดา จันทเวช ครูโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
133 นางชนกนันท์ สวัสดิ์พันธ์ ครูโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
134 นางสมใจนึก แก้วมะ ครูโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
135 นางนงลักษณ์ ตาวงษ์ ครูโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
136 นางสาววารุณี คำคลี่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
137 นางสาววณํชวรรณ ชุมปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
138 นางพนารัตน์ ภัทรจารี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
139 นายพรมมา ศิลารักษ์ ่นักจัดการงานทั่วไป ประชาสัมพันธ์  
140 นายศราวุธ ลุนาวัน นักประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์  
141 นายจตุพร ฮังกาสี นักวิชาการศึกษา สพป.สน.1 ประชาสัมพันธ์  
142 นางอุทัยวรรณ ดีนวลพะเนาว์ นักจัดการงานทั่วไป ประชาสัมพันธ์  
143 นางฌานิกา ถิ่นตองโขบ ครูโรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียนปฐมวัย  
144 นางสายทอง ยะวังพล ครูโรงเรียนบ้านนาเพียงสว่างวิทยานุกูล คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียนปฐมวัย  
145 นางวรรษมน ถาปันแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียนปฐมวัย  
146 นางจริยา น้อยสา ครูโรงเรียนบ้านฮางโฮง คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียนปฐมวัย  
147 นายนภณญ์ คำปิตะ ครูโรงเรียนบ้านโคกม่วง คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียนปฐมวัย  
148 นางวลัยลักษณ์ โจมไตร ครูโรงเรียนบ้านนาแก คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียนปฐมวัย  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]