หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง 28 118 38
2 002 โรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง 9 12 9
3 003 โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 22 39 25
4 004 โรงเรียนชุมชนนิรมัย 4 5 4
5 005 โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ 15 27 23
6 006 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 26 52 40
7 007 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 26 48 37
8 008 โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 17 24 17
9 009 โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 7 19 11
10 010 โรงเรียนดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ 5 8 6
11 012 โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร 10 45 18
12 013 โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 12 38 24
13 014 โรงเรียนท่าแร่วิทยา 22 60 38
14 015 โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา 1 1 1
15 016 โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล 7 13 9
16 017 โรงเรียนนายอวัฒนา 4 16 4
17 018 โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 37 126 69
18 019 โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม 5 10 7
19 020 โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 17 78 27
20 021 โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 28 55 41
21 022 โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง 2 3 3
22 023 โรงเรียนบ้านกลาง "ผดุงราษฎร์วิทยา" 10 29 17
23 024 โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 11 23 15
24 025 โรงเรียนบ้านกวนบุ่น 2 4 2
25 026 โรงเรียนบ้านกุงศรี 3 5 3
26 027 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 5 15 8
27 028 โรงเรียนบ้านกุดสะกอย 3 6 4
28 029 โรงเรียนบ้านกุดฮู 9 42 18
29 030 โรงเรียนบ้านกุดแข้ 2 7 3
30 031 โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 9 23 13
31 032 โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1 2 1
32 033 โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ 5 13 9
33 034 โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 5 8 6
34 035 โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ 13 41 22
35 036 โรงเรียนบ้านชมภูพาน 4 8 8
36 037 โรงเรียนบ้านซ่งเต่า 4 8 6
37 038 โรงเรียนบ้านดงขวาง 6 12 9
38 039 โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 8 31 16
39 040 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สามัคคีราษฎร์อุทิศ 20 54 32
40 041 โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 7 16 10
41 042 โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน 5 6 6
42 043 โรงเรียนบ้านดงหลวง 27 90 47
43 044 โรงเรียนบ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์) 3 12 5
44 045 โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี "ชุมชนพัฒนา" 4 18 9
45 046 โรงเรียนบ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์" 19 56 33
46 047 โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ 7 12 11
47 048 โรงเรียนบ้านตองโขบ 6 12 9
48 049 โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 6 17 9
49 050 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 2 3 3
50 051 โรงเรียนบ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 12 25 20
51 052 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง 3 6 3
52 053 โรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) 5 9 7
53 054 โรงเรียนบ้านนากับแก้ 1 1 1
54 055 โรงเรียนบ้านนาขาม 4 4 4
55 056 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร 15 34 18
56 057 โรงเรียนบ้านนาจาน 3 6 5
57 058 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 10 19 15
58 059 โรงเรียนบ้านนาดี 4 5 5
59 060 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 34 76 49
60 061 โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า 9 25 15
61 062 โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี 3 8 5
62 063 โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 5 20 9
63 064 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 8 12 11
64 065 โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ 29 70 48
65 066 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 9 12 11
66 067 โรงเรียนบ้านนาแก 2 3 3
67 068 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา 4 10 6
68 069 โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี 13 24 21
69 070 โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 4 6 5
70 071 โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 19 55 23
71 072 โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 3 5 4
72 073 โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 21 42 32
73 074 โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า 13 44 17
74 075 โรงเรียนบ้านประชาสุขสันติ์ 5 15 9
75 076 โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 13 25 20
76 077 โรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา 4 6 5
77 078 โรงเรียนบ้านป่าผาง 10 30 18
78 079 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 7 26 12
79 080 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง 6 11 9
80 081 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขานาขาม 4 16 9
81 082 โรงเรียนบ้านพะโค 1 1 1
82 083 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 2 6 2
83 084 โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง 8 18 14
84 085 โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 33 57 45
85 086 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 45 104 73
86 087 โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 26 66 38
87 088 โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 27 35 29
88 089 โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 32 93 56
89 090 โรงเรียนบ้านลาดค้อ 1 2 2
90 091 โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม 10 12 13
91 092 โรงเรียนบ้านศรีวิชา "คุรุราษฎร์อุทิศ" 7 20 12
92 093 โรงเรียนบ้านสนามบิน 2 4 3
93 094 โรงเรียนบ้านสะพานสาม 9 14 13
94 095 โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) 6 22 10
95 096 โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 20 54 34
96 097 โรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว 12 33 21
97 098 โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 12 53 22
98 099 โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ 2 3 3
99 100 โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 20 37 25
100 101 โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย 3 5 4
101 102 โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) 4 16 5
102 103 โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) 13 22 17
103 104 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 9 38 15
104 105 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 33 90 52
105 106 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง 4 6 5
106 107 โรงเรียนบ้านหนองสระ 3 9 6
107 108 โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 8 18 13
108 109 โรงเรียนบ้านหนองหอย 38 115 64
109 110 โรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา 6 12 9
110 111 โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 8 25 15
111 112 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 18 30 19
112 113 โรงเรียนบ้านหลุบเลา 18 73 31
113 114 โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 1 2 1
114 115 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 22 43 31
115 116 โรงเรียนบ้านห้วยหวด 1 1 1
116 117 โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 10 12 11
117 118 โรงเรียนบ้านห้วยแคน 4 12 8
118 119 โรงเรียนบ้านอีกุด 7 13 9
119 120 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 2 12 5
120 121 โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 2 2 2
121 122 โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 16 37 25
122 123 โรงเรียนบ้านเชิงดอย 1 20 5
123 124 โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย 4 10 6
124 125 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 15 39 28
125 126 โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 4 7 5
126 127 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 32 101 62
127 128 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 10 17 13
128 129 โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 22 62 39
129 130 โรงเรียนบ้านโคกภู 7 23 13
130 131 โรงเรียนบ้านโคกม่วง 9 15 11
131 132 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 5 10 8
132 133 โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 16 40 30
133 134 โรงเรียนบ้านโนนกุง 12 30 19
134 135 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ 1 1 1
135 136 โรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 6 12 6
136 137 โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา 1 3 2
137 138 โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ 10 27 18
138 139 โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 3 6 4
139 140 โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป. กลางพัฒนา 8 16 11
140 141 โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 33 84 55
141 142 โรงเรียนบ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ 5) 1 1 1
142 143 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 9 20 16
143 144 โรงเรียนบ้านไร่นาดี 15 42 25
144 145 โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา 7 34 15
145 146 โรงเรียนพังขว้างเหนือ ๙๐๙ กรป. กลางอุปถัมภ์ 3 3 3
146 147 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 21 43 27
147 148 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 22 55 31
148 149 โรงเรียนหนองปลาดุกศรีวิทยา 1 1 1
149 150 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 62 220 117
150 151 โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 10 24 15
151 152 โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา 10 19 14
152 153 โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 18 46 29
153 154 โรงเรียนอนุบาลภูพาน 21 44 30
154 155 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 47 216 92
155 156 โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 31 89 55
156 157 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 23 53 37
157 158 โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว 9 21 14
158 159 โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง 24 39 35
159 160 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 20 47 32
160 161 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 28 72 45
161 162 โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคคี 2 2 2
162 163 โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 13 16 15
163 164 โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 6 20 12
164 165 โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ 4 19 8
165 166 โรงเรียนไพศาลวิทยา 6 15 10
166 167 โรงเรียนนิรมลวิทยา 13 21 14
167 168 โรงเรียนอนุบาลภวิกา 10 26 11
168 169 โรงเรียนอนุบาลวรรณทอง 4 4 4
169 170 โรงเรียนอนุบาลอังสนา 2 2 2
170 171 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 24 60 28
171 172 โรงเรียนเซนต์โยเชฟท่าแร่ 18 49 30
172 011 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย 7 11 9
รวม 1987 5104 3083
8187

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]