หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สกลนคร เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 47 42 89.36% 2 4.26% 1 2.13% 2 4.26% 47
2 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 62 29 50% 12 20.69% 7 12.07% 10 17.24% 58
3 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 45 27 61.36% 12 27.27% 3 6.82% 2 4.55% 44
4 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 28 25 89.29% 2 7.14% 1 3.57% 0 0% 28
5 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 34 24 70.59% 5 14.71% 4 11.76% 1 2.94% 34
6 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 26 24 92.31% 1 3.85% 1 3.85% 0 0% 26
7 โรงเรียนบ้านหนองหอย 38 23 62.16% 7 18.92% 4 10.81% 3 8.11% 37
8 โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 32 21 65.63% 8 25% 2 6.25% 1 3.13% 32
9 โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง 24 21 87.5% 2 8.33% 0 0% 1 4.17% 24
10 โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 31 20 66.67% 6 20% 2 6.67% 2 6.67% 30
11 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 33 18 56.25% 9 28.13% 3 9.38% 2 6.25% 32
12 โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 37 18 50% 8 22.22% 3 8.33% 7 19.44% 36
13 โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 28 18 69.23% 6 23.08% 1 3.85% 1 3.85% 26
14 โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง 28 18 72% 4 16% 1 4% 2 8% 25
15 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 32 17 58.62% 5 17.24% 4 13.79% 3 10.34% 29
16 โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 33 16 50% 12 37.5% 1 3.13% 3 9.38% 32
17 โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 33 16 48.48% 8 24.24% 5 15.15% 4 12.12% 33
18 โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 22 16 76.19% 4 19.05% 0 0% 1 4.76% 21
19 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 20 16 84.21% 2 10.53% 1 5.26% 0 0% 19
20 โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 21 15 71.43% 2 9.52% 2 9.52% 2 9.52% 21
21 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 26 14 53.85% 6 23.08% 3 11.54% 3 11.54% 26
22 โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 22 14 66.67% 6 28.57% 1 4.76% 0 0% 21
23 โรงเรียนบ้านดงหลวง 27 14 60.87% 4 17.39% 4 17.39% 1 4.35% 23
24 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 24 14 58.33% 4 16.67% 3 12.5% 3 12.5% 24
25 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 23 13 56.52% 5 21.74% 2 8.7% 3 13.04% 23
26 โรงเรียนบ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์" 19 13 68.42% 5 26.32% 1 5.26% 0 0% 19
27 โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 20 13 68.42% 4 21.05% 1 5.26% 1 5.26% 19
28 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 21 13 65% 3 15% 3 15% 1 5% 20
29 โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 26 13 65% 3 15% 0 0% 4 20% 20
30 โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 18 13 72.22% 2 11.11% 0 0% 3 16.67% 18
31 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 18 12 66.67% 4 22.22% 1 5.56% 1 5.56% 18
32 โรงเรียนบ้านหลุบเลา 18 12 66.67% 4 22.22% 0 0% 2 11.11% 18
33 โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 27 12 46.15% 3 11.54% 5 19.23% 6 23.08% 26
34 โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 13 12 92.31% 0 0% 0 0% 1 7.69% 13
35 โรงเรียนท่าแร่วิทยา 22 11 50% 5 22.73% 3 13.64% 3 13.64% 22
36 โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 20 11 55% 5 25% 3 15% 1 5% 20
37 โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 16 11 68.75% 3 18.75% 2 12.5% 0 0% 16
38 โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 12 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
39 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 22 10 58.82% 4 23.53% 2 11.76% 1 5.88% 17
40 โรงเรียนอนุบาลภูพาน 21 10 55.56% 2 11.11% 3 16.67% 3 16.67% 18
41 โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 16 9 56.25% 6 37.5% 1 6.25% 0 0% 16
42 โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ 29 9 31.03% 5 17.24% 4 13.79% 11 37.93% 29
43 โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี 13 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
44 โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 19 8 42.11% 8 42.11% 1 5.26% 2 10.53% 19
45 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สามัคคีราษฎร์อุทิศ 20 8 40% 7 35% 1 5% 4 20% 20
46 โรงเรียนนิรมลวิทยา 13 8 61.54% 4 30.77% 0 0% 1 7.69% 13
47 โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) 13 8 61.54% 4 30.77% 0 0% 1 7.69% 13
48 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 15 8 61.54% 3 23.08% 0 0% 2 15.38% 13
49 โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 13 8 61.54% 2 15.38% 2 15.38% 1 7.69% 13
50 โรงเรียนบ้านไร่นาดี 15 8 53.33% 2 13.33% 1 6.67% 4 26.67% 15
51 โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
52 โรงเรียนเซนต์โยเชฟท่าแร่ 18 7 41.18% 5 29.41% 4 23.53% 1 5.88% 17
53 โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 17 7 43.75% 5 31.25% 1 6.25% 3 18.75% 16
54 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 22 7 35% 4 20% 5 25% 4 20% 20
55 โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ 15 7 46.67% 3 20% 2 13.33% 3 20% 15
56 โรงเรียนบ้านโนนกุง 12 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
57 โรงเรียนบ้านกลาง "ผดุงราษฎร์วิทยา" 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
58 โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
59 โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
60 โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า 13 7 58.33% 0 0% 4 33.33% 1 8.33% 12
61 โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
62 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
63 โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 12 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
64 โรงเรียนบ้านโคกม่วง 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
65 โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
66 โรงเรียนอนุบาลภวิกา 10 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
67 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
68 โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
69 โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
70 โรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว 12 5 41.67% 5 41.67% 0 0% 2 16.67% 12
71 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร 15 5 33.33% 3 20% 1 6.67% 6 40% 15
72 โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ 13 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
73 โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
74 โรงเรียนบ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 12 5 41.67% 2 16.67% 2 16.67% 3 25% 12
75 โรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง 9 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
76 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 9 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
77 โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร 10 5 50% 1 10% 2 20% 2 20% 10
78 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 9 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
79 โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 10 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
80 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 10 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
81 โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
82 โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
83 โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
84 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 10 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
85 โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 17 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
86 โรงเรียนบ้านโคกภู 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
87 โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
88 โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป. กลางพัฒนา 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
89 โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 9 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 9
90 โรงเรียนบ้านศรีวิชา "คุรุราษฎร์อุทิศ" 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
91 โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
92 โรงเรียนไพศาลวิทยา 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
93 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
94 โรงเรียนบ้านอีกุด 7 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
95 โรงเรียนบ้านตองโขบ 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
96 โรงเรียนอนุบาลวรรณทอง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านสะพานสาม 9 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
98 โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
99 โรงเรียนบ้านป่าผาง 10 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 9
100 โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
101 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
102 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
103 โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง 8 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
104 โรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
105 โรงเรียนดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
106 โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
107 โรงเรียนบ้านนาขาม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
109 โรงเรียนบ้านห้วยแคน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี "ชุมชนพัฒนา" 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
113 โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 10 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
114 โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
115 โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
116 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
117 โรงเรียนบ้านกุดฮู 9 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
118 โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
119 โรงเรียนบ้านชมภูพาน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
120 โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว 9 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 8
121 โรงเรียนบ้านประชาสุขสันติ์ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
122 โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
123 โรงเรียนนายอวัฒนา 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
124 โรงเรียนบ้านซ่งเต่า 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
125 โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
126 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
127 โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
128 โรงเรียนบ้านหนองสระ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านกวนบุ่น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านนาแก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 9 1 11.11% 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 9
133 โรงเรียนบ้านดงขวาง 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
134 โรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
135 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
136 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขานาขาม 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
137 โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
138 โรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) 5 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
139 โรงเรียนบ้านนาดี 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
140 โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
141 โรงเรียนบ้านกุดสะกอย 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
142 โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านสนามบิน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านนาจาน 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
148 โรงเรียนอนุบาลอังสนา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
150 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
151 โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านพะโค 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านห้วยหวด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านเชิงดอย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม 5 0 0% 5 100% 0 0% 0 0% 5
161 โรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
162 โรงเรียนพังขว้างเหนือ ๙๐๙ กรป. กลางอุปถัมภ์ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
163 โรงเรียนบ้านกุดแข้ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 5 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
165 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
166 โรงเรียนชุมชนนิรมัย 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
167 โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านกุงศรี 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
169 โรงเรียนบ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ 5) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านนากับแก้ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านลาดค้อ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
172 โรงเรียนหนองปลาดุกศรีวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]