หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-snk1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายโรจนศักดิ์ อินทนนโรงเรียนโพธิแสนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางประนอม โถบำรุงโรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังกฤษฎ์กรรมการ
3. นางสุภมาส ผาพรมโรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์กรรมการ
4. นางวิวา มานะสารโรงเรียนบ้านไร่่นาดีที่ปรึกษา
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางนภาพร วงศ์อุดมศิลป์โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญส่ง ดำรงไทยโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์กรรมการ
3. นางราตรี วงศ์บาตรโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณี สายคำภาโรงเรียนหนองบัวสร้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ อุปปะโรงเรียนบ้านหลุบเลากรรมการ
3. นางสาวพัทยา ไชยพันธ์โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางสราภรณ์ วุฒิสารโรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิวภรณ์ กลิ่นไสวโรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์กรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ สุนารีโรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางปิยะมาศ ศรีสร้อยโรงเรียนชุมชนนิรมัยประธานกรรมการ
2. นางแหวน จันทรังษีโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์กรรมการ
3. นางมณีรัตน์ แฮนเกตุโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายสวาท วงศ์สีดาโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสมจิต สิทธาหนุนโรงเรียนบ้านป่าฝางกรรมการ
3. นางสาวฤทัยรัตน์ หงส์ชูตาโรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางลลิตา ผาใต้โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณประธานกรรมการ
2. นางรสสุคนธ์ วินัยถนอมโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยากรรมการ
3. นางรุ่งนภา แก้วปัญญาโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางบัวเผื่อน บุตรเพชรโรงเรียนบ้านม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุฬาภรณ์ เมฆอากาศโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)กรรมการ
3. นางอนงค์ ชาทองยศโรงเรียนบ้านหนองนาเลิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสุพรรณี กุตระแสงโรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลาประธานกรรมการ
2. นางจงกลณี ปิยะนันท์โรงเรียนบ้านหนองบึงทวายกรรมการ
3. นางปาริชาติ ชินโณโรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสมรัก พับตาโรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นางทองคำ โคตรผาบโรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้วกรรมการ
3. นางนิตยา เชื้อดวงผุยโรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ชมภูทัศน์โรงเรียนชุมชนสร้างค้อประธานกรรมการ
2. นางศิริสุข โถชัยคำโรงเรียนบ้านหนองค้าดารการ์นนท์วิทยากรรมการ
3. นางวรรณา สมสนุกโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางทองรักษ์ พรหมภาพโรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบประธานกรรมการ
2. นางสาวอารยา นาโควงศ์โรงเรียนนาเพียงวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางวิภาดา นามโสภาโรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ ฤาแก้วมาโรงเรียนโคกก่องสหมิตรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางไขนภางค์ ศรีมุกดาโรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางแหวนเพชร ทวีศักดิ์สมบูรณ์โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางพรสวรรค์ วงศ์ธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยชนก พรายแก้วโรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางนฤมล งอยผาลาโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางออมสิน สิงห์คำมาโรงเรียนบ้านด่านม่วงคำประธานกรรมการ
2. นางชญานิษฐ์ กายราชโรงเรียนท่าแร่วิทยากรรมการ
3. นางปันใจ ปริโตโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางศิวกร สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านป่าหว้านประธานกรรมการ
2. นางจิตดาพร พันธุ์ไชยโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางเรวดี ขาวพิมพ์โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายบรรชา บุตรศรีรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตตรา พรมหมเชษฐาโรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวบุษบา พันธุ์แก้วโรงเรียนบ้านม่วงวิทยากรรมการ
4. นางปิยะธิดา แก้วคำแสนโรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวพันธุ์ทิพย์ แสนพลอ่อนโรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสถาพร แจ้งสว่างโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนันทนา แก้วไกรศรโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ ภักดีไทยโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
4. นายบุญส่ง พรหมเชษฐาโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
5. นางสุมาลี คนใหญ่โรงเรียนบ้านนายอวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวิรัชฎา เพ็งธรรมโรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายมีชัย ทุพแหม่งโรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพิสิจฎ์ พุฒศรีโรงเรียนบ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ5)กรรมการ
4. นางสาวพิสมัย ศิริดำรงค์โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการ
5. นางสาวปิยะมาศ โถแพงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังกฤษฎ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายภานุพงษ์ คำภูษาโรงเรียนบ้านดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายไมตรี เภาโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยากรรมการ
3. นางกฤตกา พองพรหมโรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสัญญา นิลทะราชโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
5. นางนพรัตน์ คำเมืองโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเสาวภา รมราศรีโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นายหิฬัญญ์ โคตรสมบัติโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์กรรมการ
3. นางปรีญาพร บุญร่วมโรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
4. นางจุรีวรรณ งันลาโสมโรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยากรรมการ
5. นางแขนภา พาเสน่ห์โรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายเชวงศักดิ์ งันลาโสมโรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นายดนัย รองหอมโรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางรัตนาพร วภักดิ์เพชรโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายสันติภาพ ยอดยศโรงเรียนบ้านชาภูพานกรรมการ
5. นางจุไรพร วงศ์คำสาโรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายมงคล ศิริสวัสดิ์โรงเรียนท่าแร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ไชยบุตรโรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรีกรรมการ
3. นายสุวิทย์ แก้วก่าโรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายจำเริญ พลราชมโรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวธนัญญา โพชัยคำโรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายมนัสวี ยาทองไชยโรงเรียนบ้านงิ้วด่อนประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤชกร ไพคำนามโรงเรียนนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
3. นางอัมรา ทิพเลิศโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
4. นายศุภชัย ราชมนเทียรโรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์กรรมการ
5. นางสาวนิตยา คำนาทิพย์โรงเรียนบ้านไร่่นาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางมัลลิกา จูมแพงโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมอร ทิพย์สิงห์โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวปิยะมาศ โถแพงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังกฤษฎ์กรรมการ
4. นายพรมมินทร์ นครชัยโรงเรียนบ้านอีกุดกรรมการ
5. นางสาวเพียงตะวัน ทวีโคตรโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายพงษ์นารถ แก้วก่าโรงเรียนบ้านท่าวัด(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางแขนภา พาเสน่ห์โรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
3. นายไกรแก้ว เจริญพงศ์โรงเรียนท่าแร่วิทยากรรมการ
4. นางสาววรรณทิพย์ บัวพรมโรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
5. นางสาวสุพิชณาย์ เลิศสงครามโรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญกรรมการ
6. นางชัยสี ไขแสงโรงเรียนบ้านป่าฝางกรรมการ
7. นางสาวอรลิสา พิมพ์มีลายโรงเรียนผักแพวบำรุงวิทย์กรรมการ
8. นางสาวสาริณี วงศ์สีดาโรงเรียนบ้านหลุบเลากรรมการ
9. นางสาวอนุสรา พิพิทธภัณฑ์โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์กรรมการ
10. นางสาวอักษรชัย สุภาทองโรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสุนทร นิลทะราชโรงเรียนบ้านแมดนาท่มประธานกรรมการ
2. นางไพรัตน์ ชาพลดอนโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
3. นางสาวภาวดี พันธุออนโรงเรียนบ้านม่วงวิทยากรรมการ
4. นายเสพสรร สมน้อยโรงเรียนบ้านห้วยปลาใยผดุงวิทย์กรรมการ
5. นางอภิรดี ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
6. นางมาลินี หาดทวายกาญจน์โรงเรียนบ้านหนองบึงทวายกรรมการ
7. นายบันดาล ประสบดีโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
8. นางหนึ่งฤทัย เหมะธุลินโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
9. นางสาวอังสุมารินทร์ แสงสว่างโรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
10. นางสาววนิดา ดาบพิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวหนูจันทร์ วรรณกาลโรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางปิยนารถ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
3. นางนวลนิตย์ ทอนฮามแก้วโรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา สีละวันโรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยากรรมการ
5. นายมานพ อินธิแสงโรงเรียนบ้านทุ่งมนพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวมยุลี จันทร์ศรีนวลโรงเรียนบ้านนาคำวิทยากรรมการ
7. นางวรานิษฐ์ เลิศวรรณวัชร์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
8. นางราตรี พลาดสุโรงเรียนบ้านอีกุดกรรมการ
9. นางสาวพัชรินทร์ ลี้พลโรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบกรรมการ
10. นางสาวอักษรชัย สุภาทองโรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ วาทะวัฒนะโรงเรียนเมืองสกลนครประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยวรรณ ศิริสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5กรรมการ
3. นางสมคิด ทิพจรโรงเรียนอ่างม่วงคำกรรมการ
4. นางชไมพร ธนูรักษ์โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคารกรรมการ
5. นางอังคณารักษ์ บุตรสุวรรณโรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายเอกชัย ศรีวิไลโรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
7. นายศุภชัย ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นายไพทูล เทพินโรงเรียนบ้านกุดแฮดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายลือชัย รัชอินทร์โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นางภัทรนันท์ ขันทีท้าวโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสุพัตรา สุริยะศรีโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นายศุภชัย ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวเนตรนภิศ คตจำปาโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณกรรมการ
6. นางกฤตพร ประมาชิดโรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นางอุไร คำมณีจันทร์โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางนฤดี นามโนรินทร์โรงเรียนบ้านตองโขบประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา เคนทวายโรงเรียนบ้านหนองบึงทวายกรรมการ
3. นางจุรีวรรณ งันลาโสมโรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยากรรมการ
4. นางสาวนันทิยา กวานดาโรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางกองแก้ว สุระสระโรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางอุไร คำมณีจันทร์โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นางบรรจง สมบูรณ์โรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการ
3. นางรักคณา วะลับโรงเรียนบ้านสนามบินกรรมการ
4. นางพรทิพย์ วัฒนาเผ่าหอมโรงเรียนนาเพียงวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางวิภาดา พีระธรรมโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสมภู สุทธิสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางจิราพร ไพจิตรโยธีโรงเรียนบ้านหนองปลาน้อยกรรมการ
3. นายจตุภัทร พองพรหมโรงเรียนบ้านบวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ บุญไชยโยโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
5. นางชุติพร ศรีคำแซงโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สายสมรโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ นาคีสินธุ์โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)กรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ พันธ์นาโรงเรียนบ้านพเนาว์สาชานาขามกรรมการ
4. นางสาวชนัญญา โถชัยคำโรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบกรรมการ
5. นายนพดล ล้านจ็ะโรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสุพัตรา สุริยะศรีโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นางสถาพร พลราชมโรงเรียนบ้านเดงหนองเหียนกรรมการ
3. นางสาวศิรินทิพย์ คำพุทธโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นางรัชฎาพร งอยภูธรโรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการ
5. นางละเอียด ศรีวรกุลโรงเรียนท่าแร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณศรี จีรวิทย์โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัคณินี สขชันธ์โคตรโรงเรียนดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ยตะโคตรโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
4. นางแสงเดือน คำศรีพลโรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาวกรรมการ
5. นางสุมิตรา อุปพงษ์โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายฉลอง เนตรทองคำโรงเรียนท่าวัดประธานกรรมการ
2. นางสุภามาส ผาพรมโรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางสาวภัคสุดา โสนาคูโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นายวิทยพัฒนท สีหาโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
5. นางปาริชาติ อุปพงษ์โรงเรียนบ้านวังปลาเซือมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางไพลินทร์ อุดมเดชโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อประธานกรรมการ
2. นางกฤตพร ประมาชิดโรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสุกัญญา อุ่นสากลโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
4. นางสุรางคณา ขวาธิจักรโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
5. นางวารุณี สีเทียวไทยโรงเรียนหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายมุงคุณ สีหามาตย์โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์นารถ แก้วก่าโรงเรียนบ้านท่าวัด(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)กรรมการ
3. นายวรวิทย์ แสนโสภาโรงเรียนบ้านอุ่มจานกรรมการ
4. นางพูลทรัพย์ โพธิ์สุโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นายสุระทิน สิ่งห์เสนาโรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสุปัน วงษ์อุ่นโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิสประธานกรรมการ
2. นายอติพล เจริญชัยโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายคมพิศิษฐ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นายมานพ อินธิแสงโรงเรียนบ้านทุ่งมนพิทยาคารกรรมการ
5. นายภานุพงษ์ คำภูษาโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ วาทะวัฒนะโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)ประธานกรรมการ
2. นายไพทูล เทพินโรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุงกรรมการ
3. นายมีชัย ทุพแหม่งโรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยากรรมการ
4. นายชูชาติ ไฉนงุ่นโรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคารกรรมการ
5. นายประสพชัย แก้วยะลุนโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายปานพันธ์ กาญจนพันธุ์โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายรุจ วิชาทัพโรงเรียนสกลนคร(วันครู2501)กรรมการ
3. นางสาวพัชรี ปิยะนันท์โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนากรรมการ
4. นายประชามิตร เนาวะเศษโรงเรียนชุมชนสร้างค้อกรรมการ
5. นายนิพนธ์ ประมาชิดโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิษณุ ซ้ายสุพรรณโรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายกำพล ทองพันธ์โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการ
3. นายภัคพล พองพรหมโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
4. นายไกยะสิทธิ์ มหาชัยโรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ ภูยางสิมสพป.สกลนครเขต ๑กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวรพจน์ พรหมศิริโรงเรียนนาตาลคำข่าประธานกรรมการ
2. นางรัตติยา บัวแดงโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ เทพอ่อนโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยากรรมการ
4. นางมยุรี แพงไชยโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์กรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา วงศ์แสนภูโรงเรียนบ้านค้อใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายยุทธยา เทอำรุงโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันพิยา หาชื่นโรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบกรรมการ
3. นางสุขศรี เสาว์บุบผาโรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
4. นางภัทราพร วงศ์เครือศรโรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาวกรรมการ
5. นางทิพพาพร สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประสพพร อ่อนสุระทุมโรงเรียนบ้านไร่่นาดีประธานกรรมการ
2. นางรำไพ เนตรน้อยโรงเรียนห้วยหีบวิทยาธารกรรมการ
3. นางดารุณีย์ วัฒนวิเชียรโรงเรียนบ้านกลาง"ผดุงราษฎร์วิทยา"กรรมการ
4. นางกรนันท์ หาสุขโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
5. นางสาววิภาดา บุญสุนีย์โรงเรียนบ้านโคกม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสำราญ คำชมภูโรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา โยธานักโรงเรียนบ้านหนองสระกรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ ถวิลกาลโรงเรียนบ้านหนองครองกรรมการ
4. นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรีโรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ คำคลี่โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุภรณ์ทิพย์ เกษมสินโรงเรียนบ้านพะโคประธานกรรมการ
2. นางทองเพียร วันดีโรงเรียนพังขว้างเหนือ กรป.กลางพัฒนากรรมการ
3. นางพรรณี แสนเวียนโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์กรรมการ
4. นางจิดาภา ศรีสงครามโรงเรียนนาแก้วพิทยาคมกรรมการ
5. นางนงคราญ พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ หาญมนตรีโรงเรียนบ้านหนองปลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย สายคำภาโรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างกรรมการ
3. นางมกราพร ตระกูลมาโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อกรรมการ
4. นางพันธุ์มณี เรียมแสนโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ สอนสมนึกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายกุศล ชุมปัญญาโรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"ประธานกรรมการ
2. นายทินกร แก้วเสถียรโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
3. นายเฉลิมพงษ์ หาญมนตรีโรงเรียนบ้านท่าวัด(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)กรรมการ
4. นายอนุรักษ์ บุญจันทร์โรงเรียนบ้านพะโคกรรมการ
5. นางสาวอาภรณ์ นาลงพรมโรงเรียนบ้านหนองปลาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายกุศล ชุมปัญญาโรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"ประธานกรรมการ
2. นายทินกร แก้วเสถียรโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
3. นายเฉลิมพงษ์ หาญมนตรีโรงเรียนบ้านท่าวัด(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)กรรมการ
4. นายอนุรักษ์ บุญจันทร์โรงเรียนบ้านพะโคกรรมการ
5. นางสาวอาภรณ์ นาลงพรมโรงเรียนบ้านหนองปลาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายอดิเชษฐ์ บรรดาตั้งโรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางรักชนก บุญนาคโรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ สุขสอนนานโรงเรียนดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นายทักษิณ ุคุณวิภาคย์โรงเรียนบ้านกุดสะกอยกรรมการ
5. นางนวลนิตย์ ทอนฮามแก้วโรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายไพศาล เลิศสงครามโรงเรียนชุมชนสร้างค้อประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร ฤทธิ์สุวรรณโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการ
3. นางนิตยา การถักโรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอุทิศ ขันเงินโรงเรียนบ้านพะโคประธานกรรมการ
2. นางเกศิณี โสภัยโรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณกรรมการ
3. นายมีชัย โถบำรุงโรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังกฤษฎ์กรรมการ
4. นายธนากร เภาโพธิ์โรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
5. นางสมหมาย ไชยพิมพ์โรงเรียนนาคำวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายผดุง ประพันธ์โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างประธานกรรมการ
2. นางวาสนา บัวศรีโรงเรียนบ้านกุดสะกอยกรรมการ
3. นางกัลยาณี พรหมภาพโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการ
4. นายศุภชัย นางามโรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวอนงค์ ยะไชยศรีโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ประธานกรรมการ
2. นางสุพิชชา ทะแพงพันธ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
3. นางสมรัตน์ สวยสุดโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์กรรมการ
4. นางพูนสุข โคตรวิชัยโรงเรียนบ้านหนองนาเลิศกรรมการ
5. นางปิยวรรณ วรรณพงศ์โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสกลรัตน์ มุกดาโรงเรียนบ้านโคกภูประธานกรรมการ
2. นางถนอมศิลป์ คำสงค์โรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางบุษบา ชุมปัญญาโรงเรียนบ้านดงขุมข้าวกรรมการ
4. นางประเทียนทอง ศุภวุฒิโรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรีกรรมการ
5. นางกานดา งอยผาลาโรงเรียนบ้านท่าวัด(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสงวนศักดิ์ ราชแผ้วโรงเรียนบ้านแมดนาท่มประธานกรรมการ
2. นางสุจินต์ สวนไผ่โรงเรียนบ้านชมพูพานกรรมการ
3. นางไพรี แสนนามโรงเรียนบ้านไร่่นาดีกรรมการ
4. นางสายทอง สิงจานุสงค์โรงเรียนบ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ5)กรรมการ
5. นางสายสมร อุปพงษ์โรงเรียนบ้านกกส้มโฮงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายมุงคุณ สีหามาตย์โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางพะยอม คำหุ่งโรงเรียนบ้านม่วงวิทยากรรมการ
3. นางรักศรี ศิริขันธ์โรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
4. นางประไพพรรณ อินธิแสงโรงเรียนนาเพียงวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางนภัตสร แก้วกำพลโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายวานิช บุ่งวิเศษโรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายศิริวัฒน์ บุษภาโรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211กรรมการ
3. นายสถาน ไชยวงคตโรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นางวรรณา พรหมศิริโรงเรียนนาตาลคำข่ากรรมการ
5. นางสุดสวาท ทาแก้วโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายประกอบ ตันมูลโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ทัศครโรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้วกรรมการ
3. นางวงศ์เดือน คุณวิภาคย์โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
4. นายรณวิทย์ มาลีลัยโรงเรียนบ้านดงหนองเหียนกรรมการ
5. นางมัลลิกา ธุวดาราตระกูลโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายนพดล แสนบัณฑิตโรงเรียนบ้านเชิงดอยประธานกรรมการ
2. นายนิติกร โพธิยาโรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยากรรมการ
3. นางนงนุช อัครจันทร์โรงเรียนบ้านนาตาคำข่ากรรมการ
4. นายธนากร วงศ์รำพันโรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
5. นางสาวนิรัติศัย วิเศษศิลป์โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายวิษณุ ซ้ายสุพรรณโรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสำรองชัย สามเมืองโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการ
3. นายเรืองทรัพย์ งอยจันทร์ศรีโรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการ
4. นางจินดา เผือดผุดโรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศกรรมการ
5. นางศรีสมร เหล่าศักดิ์ชัยโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ พลเศษโรงเรียนบ้านกุดแข้ประธานกรรมการ
2. นางสมพาน สิงหเสนาโรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายอุดร ผ่านสุวรรณโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายทองยศ ชิณบุตรโรงเรียนบ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์)กรรมการ
5. นายอุดมศักดิ์ มีภูคำโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสุนันท์ หลวงศรีโรงเรียนบ้านห้วยยางประธานกรรมการ
2. นายวชิรญาณ โดยธสิงห์โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือกรรมการ
3. นางโสภา ฮ่มป่าโรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาคารกรรมการ
4. นายศักดิ์บุรุษ คำคลี่โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคารกรรมการ
5. นางพนิดา กองจันทร์ดีโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายอรรถสิทธิ์ ศิริขันธ์โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางบุญล้อม สุวรรณเรืองโรงเรียนบ้านน้อยจอมศรีกรรมการ
3. นางวริณี ธนะคำดีโรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่กรรมการ
4. นายเสรี ไชยวังราชโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ สุระเสนโรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ มูลตองคะโรงเรียนชุมชนนิรมัยกรรมการ
3. นางสาวจันทร์ทิมา สุวรรณเจริญโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยากรรมการ
4. นายชาตรี ตะประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลาตองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายศิริ สัตถาผลโรงเรียนบ้านหลุบเลาประธานกรรมการ
2. นายสุริยา โกมินทรชาติโรงเรียนบ้านตองโขบกรรมการ
3. นายปนิทัศน์ กุลวงษ์โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์กรรมการ
4. นายปิติยวัฒน์ พิชัยคำโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายถวิล งิ้วพรหมโรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวพรนิภา จันทรมนตรีโรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาวกรรมการ
3. นายพนมพร พลราชมโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
4. นางนาตญา สัตถาผลโรงเรียนบ้านหลุบเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายบัญญัติ แก่นจำปาโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นางชไมพร มาละอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยทรายวิทยากรรมการ
3. นางสาวมรกต ไชยภูมิโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
4. นางจุรีพร เชียรรัมย์โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายปรีดา หาญคำโรงเรียนบ้านดงขุมข้าวประธานกรรมการ
2. นางพรรณวดี ใครบุตรโรงเรียนบ้านห้วยทรายวิทยากรรมการ
3. นายสุวิทย์ ไพภิบาลโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
4. นางนุชพร เจริญร่วงโรงเรียนบ้านสะพานสามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ คำทองไชยโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย ปัดนาโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
3. นายนรรยพร ศิริจันทะพันธ์โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยากรรมการ
4. นายสมัย จันทรรังษีโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายทองสุข เมืองอามาตย์โรงเรียนบ้านวังปลาเซือมประธานกรรมการ
2. นางวรรณธิดา จรทะผาโรงเรียนเขื่อนน้ำพุงกรรมการ
3. นางประพันธ์ พลราชมโรงเรียนบ้านไร่่นาดีกรรมการ
4. นายสรุศาสตร์ โสภัยโรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายธนิตย์ ผงสูงเนินโรงเรียนเขื่อนน้ำพุงประธานกรรมการ
2. นางเพียงใจ สุภาอ้วนโรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายสุระทิน สิงห์เสนาโรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางวัฒนา คำโสมศรีโรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายประภาส แก้วเคนโรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาวกรรมการ
2. นายสุภาชัย ่นางามโรงเรียนบ้านไร่่นาดีกรรมการ
3. นางกฤษณา จันตะเสนโรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์กรรมการ
4. นายแมน บุญเรืองจักรโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย จันทะรังษีโรงเรียนบ้านหนองนาเลิศประธานกรรมการ
2. นายประจญ หิรัญอรโรงเรียนบ้านโพนก้างปลากรรมการ
3. นายประยูร ยศกำธรโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
4. นางประไพพร วรนามโรงเรียนบ้านห้วยทรายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเสริมโชค บุระเนตรโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมประธานกรรมการ
2. นายชวลิต งอยผาลาโรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการ
3. นางพิมพิสร แสนเมืองโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการ
4. นางนวลปรางค์ พองดวงโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายมหรรณพ สังข์กฤษ์โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้าประธานกรรมการ
2. นายรุจ วิชาทัพโรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายยุทธพงษ์ กิตติอาษาโรงเรียนบ้านกุงศรีกรรมการ
4. นายไสว เคนะอ่อนโรงเรียนบ้านหนองบึงทวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุมิตรชัย ด่านลาผลโรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี อินทนามโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
3. นายสิทธิกร ก้อนคำโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
4. นางสาวรชกมล สาดีโรงเรียนดอนหมูโพธิ์ศรีชุมชนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายพนมพร พลราชมโรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยากรรมการ
2. นางจุฬาวรรณ พรหมดาโรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน)กรรมการ
3. นางสุภัค สะตะโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
4. นายปรีชา แสนสวาทโรงเรียนบ้านนานมประชาสามัคคีกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายบัญญัติ แก่นจำปาโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นายวิศรุท หนันสุขโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
4. นายศรายุทธ วงศ์บาสก์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ พิษสุวรรณโรงเรียนนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
7. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการ
8. นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ แก่นจำปาโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นายวิศรุท หนันสุขโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
4. นายศรายุทธ วงศ์บาสก์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ พิษสุวรรณโรงเรียนนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
7. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการ
8. นายภูวินทร์ ่รักษ์พงศ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายบัญญัติ แก่นจำปาโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นายวิศรุท หนันสุขโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
4. นายศรายุทธ ่วงศ์บาสก์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ พิษสุวรรณโรงเรียนนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
7. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการ
8. นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ แก่นจำปาโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นายวิศรุท หนันสุขโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
4. นายศรายุทธ วงศ์บาสก์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ พิษสุวรรณโรงเรียนนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
7. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการ
8. นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายบัญญัติ แก่นจำปาโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นายวิศรุท หนันสุขโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
4. นายศรายุทธ วงศ์บาสก์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ พิษสุวรรณโรงเรียนนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
7. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการ
8. นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ แก่นจำปาโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นายวิศรุท หนันสุขโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
4. นายศรายุทธ วงศ์บาสก์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ พิษสุวรรณโรงเรียนนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
7. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการ
8. นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายบัญญัติ แก่นจำปาโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นายวิศรุท หนันสุขโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
4. นายศรายุทธ วงศ์บาสก์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ พิษสุวรรณโรงเรียนนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
7. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการ
8. นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ แก่นจำปาโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นายวิศรุท หนันสุขโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
4. นายศรายุทธ วงศ์บาสก์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ พิษสุวรรณโรงเรียนนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
7. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการ
8. นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายบัญญัติ แก่นจำปาโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นายวิศรุท หนันสุขโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
4. นายศรายุทธ วงศ์บาสก์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ พิษสุวรรณโรงเรียนนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
7. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการ
8. นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ แก่นจำปาโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นายวิศรุท หนันสุขโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
4. นายศรายุทธ วงศ์บาสก์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ พิษสุวรรณโรงเรียนนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
7. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการ
8. นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายบัญญัติ แก่นจำปาโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นายวิศรุท หนันสุขโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
4. นายศรายุทธ วงศ์บาสก์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ พิษสุวรรณโรงเรียนนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
7. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการ
8. นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ แก่นจำปาโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นายวิศรุท หนันสุขโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
4. นายศรายุทธ วงศ์บาสก์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ พิษสุวรรณโรงเรียนนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
7. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการ
8. นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายบัญญัติ แก่นจำปาโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นายวิศรุท หนันสุขโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
4. นายศรายุทธ วงศ์บาสก์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ พิษสุวรรณโรงเรียนนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
7. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการ
8. นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ แก่นจำปาโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นายวิศรุท หนันสุขโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
4. นายศรายุทธ วงศ์บาสก์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
6. สิบเอกทวีศักดิ์ พิษสุวรรณโรงเรียนนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
7. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการ
8. นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายบัญญัติ แก่นจำปาโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นายวิศรุท หนันสุขโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
4. นายศรายุทธ วงศ์บาสก์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ พิษสุวรรณโรงเรียนนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
7. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการ
8. นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ แก่นจำปาโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นายวิศรุท หนันสุขโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
4. นายศรายุทธ วงศ์บาสก์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ พิษสุวรรณโรงเรียนนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
7. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการ
8. นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายบัญญัติ แก่นจำปาโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นายวิศรุท หนันสุขโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
4. นายศรายุทธ วงศ์บาสก์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ พิษสุวรรณโรงเรียนนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
7. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการ
8. นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ แก่นจำปาโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นายวิศรุท หนันสุขโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
4. นายศรายุทธ วงศ์บาสก์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ พิษสุวรรณโรงเรียนนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
7. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการ
8. นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นายศิวุธ ชินโคตรโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์กรรมการ
4. สิบเอกพิรุฬห์วัฒน์ กฤตยานันทร์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายศักดิ์ดา สุทรขันตีโรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ พิษสุวรรณโรงเรียนนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นายศิวุธ ชินโคตรโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์กรรมการ
4. สิบเอกพิรุฬห์วัฒน์ กฤตยานันทร์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายศักดิ์ดา สุทรขันตีโรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ พิษสุวรรณโรงเรียนนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"ประธานกรรมการ
2. นายมงคลศักดิ์ วงศ์กำไชยโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการ
3. นายสยาม แสนหมูโรงเรียนผักแพวบำรุงวิทย์กรรมการ
4. นายสุทัศน์ บุตรโคษาโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นายวิศรุท หนันสุขโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
6. นายเชษฐา ไตรพิษโรงเรียนฮ่องสิมประชาสรรกรรมการ
7. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"ประธานกรรมการ
2. นายมงคลศักดิ์ วงศ์กำไชยโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการ
3. นายสยาม ่แสนหมูโรงเรียนผักแพวบำรุงวิทย์กรรมการ
4. นายสุทัศน์ บุตรโคษาโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นายวิศรุท หนันสุขโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
6. นายเชษฐา ไตรพิษโรงเรียนฮ่องสิมประชาสรรกรรมการ
7. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"ประธานกรรมการ
2. นายมงคลศักดิ์ วงศ์กำไชยโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการ
3. นายสยาม แสนหมูโรงเรียนผักแพวบำรุงวิทย์กรรมการ
4. นายสุทัศน์ บุตรโคษาโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นายวิศรุท หนันสุขโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
6. นายเชษฐา ไตรพิษโรงเรียนฮ่องสิมประชาสรรกรรมการ
7. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"ประธานกรรมการ
2. นายมงคลศักดิ์ วงศ์กำไชยโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการ
3. นายสยาม แสนหมูโรงเรียนผักแพวบำรุงวิทย์กรรมการ
4. นายสุทัศน์ บุตรโคษาโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นายวิศรุท หนันสุขโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
6. นายเชษฐา ไตรพิษโรงเรียนฮ่องสิมประชาสรรกรรมการ
7. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"ประธานกรรมการ
2. นายมงคลศักดิ์ วงศ์กำไชยโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการ
3. นายสยาม แสนหมูโรงเรียนผักแพวบำรุงวิทย์กรรมการ
4. นายสุทัศน์ บุตรโคษาโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นายวิศรุท หนันสุขโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
6. นายเชษฐา ไตรพิษโรงเรียนฮ่องสิมประชาสรรกรรมการ
7. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"ประธานกรรมการ
2. นายมงคลศักดิ์ วงศ์กำไชยโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการ
3. นายสยาม แสนหมูโรงเรียนผักแพวบำรุงวิทย์กรรมการ
4. นายสุทัศน์ บุตรโคษาโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นายวิศรุท หนันสุขโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
6. นายเชษฐา ไตรพิษโรงเรียนฮ่องสิมประชาสรรกรรมการ
7. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"ประธานกรรมการ
2. นายมงคลศักดิ์ วงศ์กำไชยโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการ
3. นายสยาม แสนหมูโรงเรียนผักแพวบำรุงวิทย์กรรมการ
4. นายสุทัศน์ บุตรโคษาโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นายวิศรุท หนันสุขโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
6. นายเชษฐา ไตรพิษโรงเรียนฮ่องสิมประชาสรรกรรมการ
7. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"ประธานกรรมการ
2. นายมงคลศักดิ์ วงศ์กำไชยโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการ
3. นายสยาม แสนหมูโรงเรียนผักแพวบำรุงวิทย์กรรมการ
4. นายสุทัศน์ บุตรโคษาโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นายวิศรุท หนันสุขโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
6. นายเชษฐา ไตรพิษโรงเรียนฮ่องสิมประชาสรรกรรมการ
7. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"ประธานกรรมการ
2. นายมงคลศักดิ์ วงศ์กำไชยโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการ
3. นายสยาม แสนหมูโรงเรียนผักแพวบำรุงวิทย์กรรมการ
4. นายสุทัศน์ บุตรโคษาโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นายวิศรุท หนันสุขโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
6. นายเชษฐา ไตรพิษโรงเรียนฮ่องสิมประชาสรรกรรมการ
7. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"ประธานกรรมการ
2. นายมงคลศักดิ์ วงศ์กำไชยโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการ
3. นายสยาม แสนหมูโรงเรียนผักแพวบำรุงวิทย์กรรมการ
4. นายสุทัศน์ บุตรโคษาโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นายวิศรุท หนันสุขโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
6. นายเชษฐา ไตรพิษโรงเรียนฮ่องสิมประชาสรรกรรมการ
7. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"ประธานกรรมการ
2. นายมงคลศักดิ์ วงศ์กำไชยโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการ
3. นายสยาม แสนหมูโรงเรียนผักแพวบำรุงวิทย์กรรมการ
4. นายสุทัศน์ บุตรโคษาโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นายวิศรุท หนันสุขโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
6. นายเชษฐา ไตรพิษโรงเรียนฮ่องสิมประชาสรรกรรมการ
7. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเดชาชั้ย งอยภูธรโรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ชัย อุดด้วงโรงเรียนผักแพวบำรุงวิทย์กรรมการ
3. นายวิบูลย์ บุญกองโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
4. นายผดุงกิจ อิ่มบุญสุโรงเรียนบ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางพรรณี มังทะโรงเรียนบ้านน้อยจอมศรีกรรมการ
6. นายบรรจง ใบภักดีโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อกรรมการ
7. นางรวิวรรณ บุตรวงศ์โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกิตติ วงศ์เครือศรโรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลาประธานกรรมการ
2. นายบัญญัติ แก่นจำปาโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)กรรมการ
3. นายสัญญา แดนรักษ์โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญกรรมการ
4. นายประเสริฐ กัมโฮมภูโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
5. นางนริสรา ศรีทองโรงเรียนหนองค้อดารกานนท์วิทยากรรมการ
6. นางดารุณี สมดีตีโรงเรียนเขื่อนน้ำพุงกรรมการ
7. นางสาวเยาวภา ่จักรเสนโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเดชาชัย งอยภูธรโรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ชัย อุดด้วงโรงเรียนผักแพวบำรุงวิทย์กรรมการ
3. นายวิบูลย์ บุญกองโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
4. นายผดุงกิจ อิ่มบุญสุโรงเรียนบ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางพรรณี มังทะโรงเรียนบ้านน้อยจอมศรีกรรมการ
6. นางระวีวรรณ บุตรวงศ์โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
7. นายบรรจง ใบภักดีโรงเรียนกลางนาเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกิตติ วงศ์เครือศรโรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลาประธานกรรมการ
2. นายบัญญัติ แก่นจำปาโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)กรรมการ
3. นายสัญญา แดนรักษ์โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญกรรมการ
4. นายประเสริฐ กัมโฮมภูโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
5. นางนริสรา ศรีทองโรงเรียนหนองค้อดารกานนท์วิทยากรรมการ
6. นางดารุณี สมดีตีโรงเรียนเขื่อนน้ำพุงกรรมการ
7. นางสาวเยาวภา จักรเสนโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นาง่จันทร์เพ็ญ คำพรมมาโรงเรียนบ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ5)ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา อุปพงษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างกรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ แป้นโคตรโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุงกรรมการ
4. นายสมยศ ทวีพันธ์โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายกษิดิส สุวรรณแทนโรงเรียนบ้านโคกภูกรรมการ
6. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเรืองวัฒนา พรหมเมืองโรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายลิขิต นาสีแสนโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์กรรมการ
3. นางสาวทัศรา ภูมิศรีฐานโรงเรียนบ้านห้วยทรายวิทยากรรมการ
4. นางนิรัญดา มูลตองคะโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์กรรมการ
5. นางประคองศรี นามวงษาโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
6. นาง่ประภาพร วรรณบุ้งทองโรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางรวมยศ เพ๊ชรเลิศโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ คำพรมมาโรงเรียนบ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ5)ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา อุปพงษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างกรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ แป้นโคตรโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุงกรรมการ
4. นายสมยศ ทวีพันธ์โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายกษิดิส สุวรรณแทนโรงเรียนบ้านโคกภูกรรมการ
6. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเรืองวัฒนา พรหมเมืองโรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายลิขิต นาสีแสนโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์กรรมการ
3. นางทัศรา ภูมิศรีฐานโรงเรียนบ้านห้วยทรายวิทยากรรมการ
4. นาง่นิรัญดา มูลตองคะโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์กรรมการ
5. นางประคองศรี นามวงษาโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
6. นางประภาพร วรรณบุ้งทองโรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางรวมยศ เพ๊ชรเลิศโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรศาสตร์ โสภัยโรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวบุณทริกา มุศิริโรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์กรรมการ
3. นายเฉลิมชัย จันทรังษีโรงเรียนบ้านหนองนาเลิศกรรมการ
4. นายพรพิไล เชื้อคมตาโรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการ
5. นางศศิวิมล วงศรียาโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการ
6. นางประพิน อ่อนพินาโรงเรียนบ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ5)กรรมการ
7. Mr.Richad Agamahโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางณัฐภัสสร ไชยทองพันธ์โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต พิเชฐภูรีโรงเรียนบ้านม่วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวชลนิศา นาวงศ์หาโรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวสลิตตา วงศ์ษาพานโรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่กรรมการ
5. นายอานนท์ ยุนะตาโรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
6. นายวุฒิชัย ดวงคุณโรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรศาสตร์ โสภัยโรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวบุณทริกา มุศิริโรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์กรรมการ
3. นายเฉลิมชัย ่จันทรรังษีโรงเรียนบ้านหนองนาเลิศกรรมการ
4. นายพรพิไล เชิ้อคมตาโรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการ
5. นางสาวศศิวิมล วงศรียาโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการ
6. นางประพิน อ่อนพินาโรงเรียนบ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ5)กรรมการ
7. Mr.Richad Agamahโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางณัฐภัสสร ไชยทองพันธ์โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต พิเชฐภูรีโรงเรียนบ้านม่วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวชลนิศา นาวงศ์หาโรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวสลิตตา วงศ์ษาพานโรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่กรรมการ
5. นายอานนท์ ยุนะตาโรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
6. นายวุฒิชัย ดวงคุณโรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางหนูเล็ก บุญสิงห์โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ นามเมืองรักษ์โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยากรรมการ
3. นายชาญณรงค์ ทองอันตังโรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่กรรมการ
4. นางมนเทียน สุขศรีโรงเรียนห้วยทรายวิทยากรรมการ
5. นายบุศรา โรจนชีวะโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
6. นางนรรยพร ศิริจันทะพันธ์โรงเรียนนาดอกไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางพิมพา มือขุดทดโรงเรียนบ้านดงหลวงประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ วงศ์ธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหกรรมการ
3. นางสาวสมพร พงษ์พิศโรงเรียนบ้านดอนแคนคุรุราษฎร์ผดุงกรรมการ
4. นายสุวิทย์ สุตะโคตรโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางหงษ์สุดา อยู่โสนะโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
6. นางสาววรารัตน์ ไพยเสนโรงเรียนห้วยทรายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางหนูเล็ก บุญสิงห์โรงเรียนห้วยหีบวิทยาธารประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ นามเมืองรักษ์โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยากรรมการ
3. นายชาญณรงค์ ทองอันตังโรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่กรรมการ
4. นางมนเทียน สุขศรีโรงเรียนห้วยทรายวิทยากรรมการ
5. นายบุศรา โรจนชีวะโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
6. นางนรรยพร ศิริจันทะพันธ์โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยากรรมการ
7. นางสาวเพชรขวัญ สอนศูนย์โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพา มือขุดทดโรงเรียนบ้านดงหลวงประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ วงศ์ธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหกรรมการ
3. นางสาวสมพร พงษ์พิศโรงเรียนบ้านดอนแคนคุรุราษฎร์ผดุงกรรมการ
4. นายสุวิทย์ สุตะโคตรโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางหงษ์สุดา อยู่โสนะโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
6. นางสาววรารัตน์ ไพยเสนโรงเรียนห้วยทรายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"ประธานกรรมการ
2. นายมงคลศักดิ์ วงศ์กำไชยโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการ
3. นายสยาม แสนหมูโรงเรียนผักแพวบำรุงวิทย์กรรมการ
4. นายสุทัศน์ บุตรโคษาโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นายวิศรุท หนันสุขโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
6. นายเชษฐา ไตรพิษโรงเรียนฮ่องสิมประชาสรรกรรมการ
7. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"ประธานกรรมการ
2. นายมงคลศักดิ์ วงศ์กำไชยโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการ
3. นายสยาม แสนหมูโรงเรียนผักแพวบำรุงวิทย์กรรมการ
4. นายสุทัศน์ บุตรโคษาโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นายวิศรุท หนันสุขโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
6. นายเชษฐา ไตรพิษโรงเรียนฮ่องสิมประชาสรรกรรมการ
7. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"ประธานกรรมการ
2. นายมงคลศักดิ์ วงศ์กำไชยโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการ
3. นายสยาม แสนหมูโรงเรียนผักแพวบำรุงวิทย์กรรมการ
4. นายสุทัศน์ บุตรโคษาโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นายวิศรุท หนันสุขโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
6. นายเชษฐา ไตรพิษโรงเรียนฮ่องสิมประชาสรรกรรมการ
7. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางพรรณมหา เพชรพรรณโรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางวรุณีย์ กุลธรวิโรจน์โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทย์กรรมการ
3. นางสาวสมพิศ อุปพงษ์โรงเรียนบ้านป่าฝางกรรมการ
4. นางวีนัส พิมพ์มีลายโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
5. นายอนุชา สอนสกุลโรงเรียนบ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ5)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวอรัญญา ชนะเพียโรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเสาวนิต นรภารโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
3. นางสาวศิวนาถ ไชยมาศโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการ
4. นางวิภารัตน์ ซ้ายสุพรรณโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์กรรมการ
5. นายอนุชา สอนสกุลโรงเรียนบ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ5)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางรินทร มาลาวาสน์โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี คึ้มยะราชโรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์กรรมการ
3. นางเสวนิต นรภารโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นางอรัญญา สร้อยเสนาโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณกรรมการ
5. นางวารุณีย์ กุลธรวิโรจน์โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรินทร มาลาวาสน์โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี คึ้มยะราชโรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์กรรมการ
3. นางเสาวนิต นรภารโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นางอรัญญา สร้อยเสนาโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณกรรมการ
5. นางวรุณีย์ กุลธรวิโรจน์โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางกษมน มังคละคีรีโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพิศ อุปพงษ์โรงเรียนบ้านป่าฝางกรรมการ
3. นางนวลผกา ชุณห์วิจิตราโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์กรรมการ
4. นายอนุชา สอนสกุลโรงเรียนบ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ5)กรรมการ
5. นางสาววัฒนพร นาเตยโรงเรียนบ้านค้อใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางกษมน ่มังคละคีรีโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อประธานกรรมการ
2. นางอ้อยทิพย์ ยะไวทย์โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
3. นายเกียรติยศ หนึ่งคำมีโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
4. นางถนอมศิลป์ คำสงค์โรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
5. นางวรุณีย์ กุลธรวิโรจน์โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวอรัญญา ชนะเพียโรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยาประธานกรรมการ
2. นางถนอมศิลป์ คำสงค์โรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางอ้อยทิพย์ ยะไวทย์โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นายเกียรติยศ หนึ่งคำมีโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
5. นางสาววัฒนพร ่นาเตยโรงเรียนบ้านค้อใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอรัญญา ชนะเพียโรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยาประธานกรรมการ
2. นางถนอมศิลป์ คำสงค์โรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางอ้อยทิพย์ ยะไวทย์โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นายเกียรติยศ หนึ่งคำมีโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
5. นางสาววัฒนพร นาเตยโรงเรียนบ้านค้อใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายศุภชัย บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ประธานกรรมการ
2. นายกงจักร อุทัยวัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. นางสาวศิวพร บุญตาท้าวโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
4. นางสาวอารีจิตร อินทะสันตาโรงเรียนไพศาลวิทยากรรมการ
5. นายทณาสิทธิ์ บัณฑิตวรภูมิโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายศักชาย แก้วดีโรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบประธานกรรมการ
2. นางเวียงจันทร์ พรไชยยาโรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหกรรมการ
3. นายกงจักร อุทัยวัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
4. นายพิชิต จันทวงศ์โรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
5. นางสาวสิริกร มาตราชโรงเรียนนาอ้อยคำสะอาดกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวปิยวรรณ ชโลธรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. MissGen Longhui Longhuiโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. MissGao Qiโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเฉลิมพงษ์ หาญมนตรีโรงเรียนบ้านท่าวัด(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยวรรณ ชโลธรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. MissGen Longhui Longhuiโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. MissGao Qiโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเฉลิมพงษ์ หาญมนตรีโรงเรียนบ้านท่าวัด(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)กรรมการ
5. นางประภัสสร โกศัลวัฒน์สพป.สกลนคร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายประกาศ อารีพันธ์โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือประธานกรรมการ
2. นายเอกนรินทร์ ต่อวงษ์โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายอิสเรส เสงี่ยมวัฒนะโรงเรียนบ้านโคกม่วงกรรมการ
4. นายพงษ์พิษ นามละครโรงเรียนท่าแร่วิทยากรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ดาบสมเด็จโรงเรียนบ้านกุดแข้กรรมการ
6. นายอภินันท์ ศิริฟองโรงเรียนบ้านนาตาลคำข่ากรรมการ
7. นายอาคม มังคละคีรีโรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
8. นายกรีฑา สิงห์วิโรจน์โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้วกรรมการ
9. นางพิกุลทอง ทุมรีโรงเรียนโพนทองวิทยาคารกรรมการ
10. นายสุวีระนาเดช มะระไวโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศกรรมการ
11. นางประคอง คำโสมศรีโรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนากรรมการ
12. นางนิภาพร อุปพงษ์โรงเรียนบ้านนาเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายวีรเทพ เนียมหัตถีโรงเรียนบ้านป่าฝางประธานกรรมการ
2. นางศิระพัชร์ รพีพัฒนวงศ์โรงเรียนบ้านโคกแก้วกรรมการ
3. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
4. นายสายันห์ โกมินทรชาติโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณกรรมการ
5. นายพงษ์พิพัฒน์ นำสุ่ยโรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่กรรมการ
6. นายเกษม ทุมรีโรงเรียนโพนทองวิทยาคารกรรมการ
7. นางรินทนา ผลวิเชียรวิทยากรลูกเสือจังหวัดสกลนครกรรมการ
8. ร้อยตำรวจตรีสมัย และในสิงห์วิทยากรลูกเสือจังหวัดสกลนครกรรมการ
9. นางสาววราภรณ์ กลยณีย์โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
10. นายสรรพสิทธิ์ แก้วมุกดาวิทยากรลูกเสือจังหวัดสกลนครกรรมการ
11. นายสิทธิพร สิมลาโรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
12. นายสุรเชษฐ์ เดชาพิทักษ์วิทยากรลูกเสือจังหวัดสกลนครกรรมการ
13. นายนภดล วิญญาสุขโรงเรียนบ้านป่าฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชัยดำรง เอกสุภาพันธ์โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ ดาโอภาโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
3. นายปารณทัตต์ แสนวิเศษโรงเรียนบ้านนาเพียงเก่ากรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ไชยญาติโรงเรียนนิรมลวิทยากรรมการ
5. นายบรรดาล ประสบดีโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
6. นางพนมพร แก้วไกรศรโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
7. นายสมบัติ วรรณศิริวิทยากรลูกเสือจังหวัดสกลนครกรรมการ
8. นางสาวคุ้มขวัญ ศิริขันธ์สพป.สกลนคร เขต 1กรรมการ
9. นางกิ่งแก้ว กาวรรณธงวิทยากรลูกเสือจังหวัดสกลนครกรรมการ
10. นายวิชชุ วงศ์เครือศรโรงเรียนบ้านป่าฝางกรรมการ
11. นายประภาส ไตรธิเลนโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศกรรมการ
12. นายปรีชา แสนสวาทโรงเรียนบ้านนานมประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายชัยโย โททุมพลโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางสาวกรุณา อุสาพรหมโรงเรียนบ้านกลาง"ผดุงราษฎร์วิทยา"กรรมการ
3. นายพบรัก หาญสุโพธิ์โรงเรียนนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
4. นายสิริชัย ใจศิริโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาววารณี งอยผาลาโรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นางนภาพร วงศ์อุดมศิลป์โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์กรรมการ
3. นางพรรณี แสนเวียนโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์กรรมการ
4. นางบัวเผื่อน บุตรเพชรโรงเรียนบ้านม่วงวิทยากรรมการ
5. นางจารุณี เหมะธุลินโรงเรียนบ้านค้อใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางนวลตา จาเพียราชโรงเรียนบ้า่นโพนงามโคกประธานกรรมการ
2. นางวารี บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านโคกภูกรรมการ
3. นางสมรักษ์ พับตาโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
4. นางเกษสุดา ร้อยพิลาโรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211กรรมการ
5. นางสมหมาย ชาบรรทมโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางกนกวรรณ ภูศรีฐานโรงเรียนบ้านหนองสระประธานกรรมการ
2. นางนุชิดา ทวีโคตรโรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางสุปราณี ป้องวงษ์โรงเรียนพะเนาว์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลา พุทธดีโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
5. นางจุฬาภรณ์ เมฆอากาศโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายสกลรัตน์ มุกดาโรงเรียนบ้านโคกภูประธานกรรมการ
2. นางธันยภรณ์ คำภูษาโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการ
3. นางสาวณัฐนันท์ สมเดชโรงเรียนบ้านนาแก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจอมทอง ศรีเพียชัยโรงเรียนบ้านหนองสระกรรมการ
5. นางนภาพร กวานสุพรรณโรงเรียนบ้านไร่่นาดีกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสมเด็จ ไชยวงศ์คตโรงเรียนบ้านป่าฝางประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา จันทร์งามโรงเรียนบ้านหนองสระกรรมการ
3. นายทินกร พรหมเทศโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี ศรีสุชาติโรงเรียนบ้านม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายภาสกร มั่งสวัสดิ์โรงเรียนห้วยทรายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวครองทรัพย์ อุตนามโรงเรียนห้วยหีบวิทยาธารกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางพิกุล เคนประคองโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายคารม สมสายโรงเรียนเขื่อนน้ำพุงประธานกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ ไทยเหนือโรงเรียนบ้านอุ่มจานกรรมการ
3. นายสุริยันต์ รองไชยโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ ใยวังหน้าโรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวญาสุมินทร์ นนทมาตรโรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้วประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ภัทร ภูมีศรีโรงเรียนบ้านกุดแฮดกรรมการ
3. นายมีธี มุงคุณโรงเรียนบ้านนาตาลคำข่ากรรมการ
4. นางพนาวรรณ อินธิแสงโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. สิบเอกประสาท อุระภาโรงเรียนบ้านงิ้วประธานกรรมการ
2. นางศันศนี บุตรศรีรัตน์โรงเรียนชุมชนสร้างค้อกรรมการ
3. นายเสกสันต์ เจริญพรโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
4. นางสาวชลธิชา ชาวันดีโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสมชาย คำโคตรโรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหประธานกรรมการ
2. นายบรรยง รัตน์โสภาโรงเรียนเขื่อนน้ำพุงกรรมการ
3. นางยุพิน พุฒแล่มโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางสาวกิติยารัตน์ โพธิ์สุโรงเรียนบ้านแก้งคำประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายไพวัน สำเภาทองโรงเรียนบ้านห้วยหวดประธานกรรมการ
2. นายเสริมพล นาสูงชนโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นายมนตรี นามศรีโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ ข้ามประเทศโรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายเบ็ง วงศ์อินทร์อยู่โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย สังขกฤษ์โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังกฤษฎ์กรรมการ
3. นายธนูรักษ์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านดงขุมข้าวกรรมการ
4. นางดวงใจ ราชาไชยโรงเรียนไพศาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายพงศ์หรัณย์ มากกลางโรงเรียนบ้านม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุกูล บุญจันทร์โรงเรียนดงมะไฟฯกรรมการ
3. นายพูนศักดิ์ อุดมเดชโรงเรียนบ้านนาเพียงเก่ากรรมการ
4. นางสาวอมรศิริ ม่อมพะเนาว์โรงเรียนบ้านลาดกระเฌอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายนิติรักษ์ ไชยเพ็ชรโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พินืจโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
3. นางนงค์นุช บุตรดาวงษ์โรงเรียนนาเพียงวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวอารยา ทวายตาคำโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายกัมปนาท มูลเมืองแสนโรงเรียนบ้านตองโขบประธานกรรมการ
2. นายสุดสาคร ไชยเพชรโรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายประยูร ยศกำธรโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
4. นางสาวสิริภัทร จิตรเอื้อโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ หาดทวายกาญจน์โรงเรียนบ้านดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ ไชยพันธ์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายเทพนม จันทรังษีโรงเรียนบ้านหนองนาเลิศกรรมการ
4. นางสาวพัทธนันท์ พงศ์พักแพงโรงเรียนเหล่าโพนค้อกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสมาน อรุณแย้มโรงเรียนบ้านม่วงลายประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เมฆวันโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นายอุบล จันทร์นาคโรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา มะหัตกุลโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสมาน อรุณแย้มโรงเรียนบ้านม่วงลายประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เมฆวันโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นายอุบล จันทร์นาคโรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา มะหัตกุลโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสมาน อรุณแย้มโรงเรียนบ้านม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เมฆวันโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นายอุบล จันทร์นาคโรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา ิมะหัตกุลโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ สารสมัครโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายนิยม บุญกองโรงเรียนนายอวัฒนากรรมการ
3. นายชูศักดิ์ มูลน้อยสุโรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นางทองทิพย์ จันทรังษีโรงเรียนบ่อเดือนห้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ สารสมัครโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นาย่นิยม บุญกองโรงเรียนนายอวัฒนากรรมการ
3. นายชูศักดิ์ มูลน้อยสุโรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นางทองทิพย์ ่จันทรรังษีโรงเรียนบ่อเดือนห้ากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ สารสมัครโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายนิยม บุญกองโรงเรียนนายอวัฒนากรรมการ
3. นายชูศักดิ์ มูลน้อยสุโรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นางทองทิพย์ ่จันทรรังษีโรงเรียนบ่อเดือนห้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสมาน อรุณแย้มโรงเรียนบ้านม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เมฆวันโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นายอุบล จันทร์นาคโรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา มะหัตกุลโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ สารสมัครโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายนิยม บุญกองโรงเรียนนายอวัฒนากรรมการ
3. นายชูศักดิ์ มูลน้อยสุโรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นางทองทิพย์ จันทรังษีโรงเรียนบ่อเดือนห้ากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสว่าง จิตปรีดาโรงเรียนบ้านหลุบเลาประธานกรรมการ
2. นายสมปอง โถชัยคำโรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยากรรมการ
3. นางจารุวรรณ ดวงกลางโรงเรียนบ้านหนองนาเลิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวิสัน คำสงค์โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังกฤษฎ์ประธานกรรมการ
2. นายชาติสาคร ศรีครามโรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการ
3. นายบุญยัง คิ้มยะราชโรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสุนทร นิลทะราชโรงเรียนแมดนาท่มประธานกรรมการ
2. นายหนูเทียน คะอังกุโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ พรมศรีโรงเรียนบ้านโคกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอุบล รัดทีโรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ สารนอกโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
3. นางศิริพร รังหอมโรงเรียนท่าศาลาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสุกัลยา ไตรธิเลนโรงเรียนบ้านนาแกประธานกรรมการ
2. นางรสรินทร์ ทองอันตังโรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยากรรมการ
3. นางอานัญญา ศิริเกตุโรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังกฤษฎ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุมิตรา จำวงศ์ลาโรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุงประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ ลาวงศ์เกิดโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำกรรมการ
3. นางยุวดี บรรไพโรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายชาญยุทธ บุตรโคษาโรงเรียนบ้านเชียงสือฯประธานกรรมการ
2. นางประพิศ ทรงวิชาโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
3. นางสาวดวงพร แสนภูวาโรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ สุนารีโรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายทรงรจน์ ไสยสาลีโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นางจารุณี เหมะธุลินโรงเรียนบ้านค้อใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมบัติ ชมชายผลโรงเรียนบ้านม่วงลายประธานกรรมการ
2. นางวิไล ลิ้มเลิศเจริญวานิชโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอกรรมการ
3. นางสาวฉันทยา อัคนิจโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวประภัสสร ธรรมยศโรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางนฤมล งอยผาลาโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการ
3. นางวรรณวิไล บึงสุวรรณโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางมยุรี หนูอินทร์โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายเทพนิมิต ตาลสถิตย์โรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
3. นางลำยอง ศรีจันแก้วโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางศิริวัฒนา ไชยฮั่งโรงเรียนบ้านกุดแฮดประธานกรรมการ
2. นายนาวา ศรีษะเนตรโรงเรียนบ้านท่าวัด(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)กรรมการ
3. นางศรีสุดา สิงห์คามโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางละเมียด เกตวงษ์โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. ส.ต.อ.อมรรัตน์ บุญชมภูโรงเรียน ตชด.ค๊อกนิสไทยกรรมการ
3. นางเพ็ญพักตร์ โคตรสมบัติโรงเรียนสกลนครวันครู(วันครู 250)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจิตรประสงค์ รัตนหนโรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทุมพร ทิพย์คำมีโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อกรรมการ
3. นางสาวดารารัตน์ ธรรมรักษ์โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายจุไรพร วงศ์คำสาโรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายนิคม คาทองโรงเรียนบ้านหนองปลาน้อยกรรมการ
3. นางนงศรี บุญยอดโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณา นิลทะราชโรงเรียนบ้านแมดนาท่มประธานกรรมการ
2. นางพิมลวรรณ วรบุตรโรงเรียนบ้านฮ่องสิมกรรมการ
3. นางสาวปริญญา ดาบโสมศรีโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางหวานตา ปัญญาประชุมโรงเรียนบ้านดงขุมข้าวประธานกรรมการ
2. นางวราวรรณ ด่านลาพลโรงเรียนบ้านลาดค้อกรรมการ
3. นางออนอนงค์ ไพภิบาลโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสุระศักดิ์ นาระคลโรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้าประธานกรรมการ
2. นายสาคร ผายป้องนาโรงเรียนบ้านป่าฝางกรรมการ
3. นายขวัญเพชร พลวงศ์โรงเรียนบ้านนาจานกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางอวยพร ออละมาลีโรงเรียนบ้านโนนกุงประธานกรรมการ
2. นางดอกไม้ คำนาทิพย์โรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นายกุหลาบ ไชยะลังโรงเรียนบ้านนาตาลคำข่ากรรมการ
4. นางกมลพรรณ ทิพย์สุวรรณโรงเรียนบ้านหนองนาเลิศกรรมการ
5. นางอภิญญา แน่นอุดรโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางทัศนีย์ วงษ์สินธุ์โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสุรณรงค์ วงศ์วิลาศโรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรรกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ พิทักษ์ชัยโสภณโรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางศรีวรา คำทองไชยโรงเรียนบ้านดอนแคนคุรุราษฎร์ผดุงกรรมการ
5. นางวิภาพร แก่นจันทร์โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวลัดดา แสงสิทธิ์โรงเรียนบัานบัวคุรุราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวจำเนียร แสนภูวาโรงเรียนบ้านดอนแคนคุรุราษฎร์ผดุงกรรมการ
3. นางภรปภา ศรีธิสารโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดา แสงสิทธิ์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวจำเนียร แสนภูวาโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการ
3. นางภรปภา ศรีธิสารโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวลัดดา แสงสิทธิ์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวจำเนียร แสนภูวาโรงเรียนบ้านดอนแคนคุรุราษฎร์ผดุงกรรมการ
3. นางภรปภา ศรีธิสารโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดา แสงสิทธิ์โรงเรียนบัานบัวคุรุราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวจำเนียร แสนภูวาโรงเรียนบ้านดอนแคนคุรุราษฎร์ผดุงกรรมการ
3. นางภรปภา ศรีธิสารโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวลัดดา แสงสิทธิ์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวจำเนียร แสนภูวาโรงเรียนบ้านดอนแคนคุรุราษฎร์ผดุงกรรมการ
3. นางภรปภา ศรีธิสารโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดา แสงสิทธิ์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวจำเนียร แสนภูวาโรงเรียนบ้านดอนแคนคุรุราษฎร์ผดุงกรรมการ
3. นางภรปภา ศรีธิสารโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวลัดดา แสงสิทธิ์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวจำเนียร แสนภูวาโรงเรียนบ้านดอนแคนคุรุราษฎร์ผดุงกรรมการ
3. นางภรปภา ศรีธิสารโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดา แสนสิทธิ์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
2. นางสาวจำเนียร แสนภูวาโรงเรียนบ้านดอนแคนคุรุราษฎร์ผดุงกรรมการ
3. นางภรปภา ศรีธิสารโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวลัดดา แสงสิทธิ์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวจำเนียร แสนภูวาโรงเรียนบ้านดอนแคนคุรุราษฎร์ผดุงกรรมการ
3. นางภรปภา ศรีธิสารโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดา แสงสิทธิ์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
2. นางสาวจำเนียร แสนภูวาโรงเรียนบ้านดอนแคนคุรุราษฎร์ผดุงกรรมการ
3. นางภรปภา ศรีธิสารโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุวรรณ หดทะเสนโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวธณัฐภรณ์ แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางรุ่งนภา แก้วปัญญาโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุวรรณ หดทะเสนโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวธณัฐภรณ์ แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางรุ่งนภา แก้วปัญญาโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุวรรณ หดทะเสนโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวธณัฐภรณ์ แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางรุ่งนภา แก้วปัญญาโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุวรรณ หดทะเสนโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวธณัฐภรณ์ แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางรุ่งนภา แก้วปัญญาโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุวรรณ หดทะเสนโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวธณัฐภรณ์ แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางรุ่งนภา แก้วปัญญาโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางดอกไม้ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา บุรัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสิริกาญจน์ เพ็งอินทร์โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางดอกไม้ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา บุรัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสิริกาญจน์ เพ็งอินทร์โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางกุศลืน นามหงษาโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา จูมแพงโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
3. นางกาญจนา สุทธิสารโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกุศล นามวงษาโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา จูมแพงโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
3. นางกาญจนา สุทธิสารโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกุศลืน นามหงษาโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา จูมแพงโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
3. นางกาญจนา สุทธิสารโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอินทร์เขียน ไชยพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหประธานกรรมการ
2. นางนิรัติศัย นารถพลายพันธ์โรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ นพคุณวงศฺ์โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอัญชิสา ชำนาญศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางสาวชมพู พวงไพวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
6. นางสายยนต์ ดาบพิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางอินทร์เขียน ไชยพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหประธานกรรมการ
2. นายนิรัติศัย นารถพลายพันธ์โรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ นพคุณวงศฺ์โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอัญชิสา ชำนาญศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางสาวชมพู พวงไพวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
6. นางสายยนต์ ดาบพิมพ์ศรีโรงเรียนบัานบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอินทร์เขียน ไชยพันธ์โรงเรียนบ้านกุดไหประธานกรรมการ
2. นางนิรัติศัย นารถพลายพันธ์โรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการ
3. นางเยาวรัตน์ นพคุณวงศฺ์โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอัญชิสา ชำนาญศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางสาวชมพู พวงไพวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
6. นางสายยนต์ ดาบพิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอินทร์เขียน ไชยพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหประธานกรรมการ
2. นางนิรัติศัย นารถพลายพันธ์โรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ นพคุณวงศฺ์โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอัญชิสา ชำนาญศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางสาวชมพู พวงไพวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
6. นางสายยนต์ ดาบพิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอินทร์เขียน ไชยพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหประธานกรรมการ
2. นางนิรัติศัย นารถพลายพันธ์โรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ นพคุณวงศฺ์โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอัญชิสา ชำนาญศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางสาวชมพู พวงไพวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
6. นางสายยนต์ ดาบพิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอินทร์เขียน ไชยพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหประธานกรรมการ
2. นางนิรัติศัย นารถพลายพันธ์โรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ นพคุณวงศฺ์โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอัญชิสา ชำนาญศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางสาวชมพู พวงไพวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
6. นางสายยนต์ ดาบพิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอินทร์เขียน ไชยพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหประธานกรรมการ
2. นางนิรัติศัย นารถพลายพันธ์โรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ นพคุณวงศฺ์โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอัญชิสา ชำนาญศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางสาวชมพู พวงไพวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
6. นางสายยนต์ ดาบพิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอินทร์เขียน ไชยพันธ์โรงเรียนบ้านกุดไหประธานกรรมการ
2. นางนิรัติศัย นารถพลายพันธ์โรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ นพคุณวงศฺ์โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอัญชิสา ชำนาญศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางสาวชมพู พวงไพวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
6. นางสายยนต์ ดาบพิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอินทร์เขียน ไชยพันธ์โรงเรียนบ้านกุดไหประธานกรรมการ
2. นางนิรัติศัย นารถพลายพันธ์โรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ นพคุณวงศฺ์โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอัญชิสา ชำนาญศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางสาวชมพู พวงไพวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
6. นางสายยนต์ ดาบพิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางอินทร์เขียน ไชยพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหประธานกรรมการ
2. นางนิรัติศัย นารถพลายพันธ์โรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ นพคุณวงศฺ์โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอัญชิสา ชำนาญศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางสาวชมพู พวงไพวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
6. นางสายยนต์ ดาบพิมพ์ศรีโรงเรียนบัานบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางงาม กิ่งนาคมโรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นางคะนึงนิจ กุลแพทย์โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคารกรรมการ
3. นางศิริวรรณ วงษ์วิจิตรโรงเรียนบ้านท่าวัด(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางงาม กิ่งนาคมโรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นางคะนึงนิจ กุลแพทย์โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคารกรรมการ
3. นางศิริวรรณ วงษ์วิจิตรโรงเรียนบ้านท่าวัด(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางงาม กิ่งนาคมโรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นางคะนึงนิจ กุลแพทย์โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคารกรรมการ
3. นางศิริวรรณ วงษ์วิจิตรโรงเรียนบ้านท่าวัด(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางงาม กิ่งนาคมโรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นางคะนึงนิจ กุลแพทย์โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคารกรรมการ
3. นางศิริวรรณ วงษ์วิจิตรโรงเรียนบ้านท่าวัด(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางงาม กิ่งนาคมโรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นางคะนึงนิจ กุลแพทย์โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคารกรรมการ
3. นางศิริวรรณ วงษ์วิจิตรโรงเรียนบ้านท่าวัด(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางงาม กิ่งนาคมโรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นางคะนึงนิจ กุลแพทย์โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคารกรรมการ
3. นางศิริวรรณ วงษ์วิจิตรโรงเรียนบ้านท่าวัด(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางงาม กิ่งนาคมโรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นางคะนึงนิจ กุลแพทย์โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคารกรรมการ
3. นางศิริวรรณ วงษ์วิจิตรโรงเรียนบ้านท่าวัด(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางงาม กิ่งนาคมโรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นางคะนึงนิจ กุลแพทย์โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคารกรรมการ
3. นางศิริวรรณ วงษ์วิจิตรโรงเรียนบ้านท่าวัด(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางงาม กิ่งนาคมโรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นางคะนึงนิจ กุลแพทย์โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคารกรรมการ
3. นางศิริวรรณ วงษ์วิจิตรโรงเรียนบ้านท่าวัด(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางงาม กิ่งนาคมโรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นางคะนึงนิจ กุลแพทย์โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคารกรรมการ
3. นางศิริวรรณ วงษ์วิจิตรโรงเรียนบ้านท่าวัด(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประภาวดี หาญมนตรีโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือประธานกรรมการ
2. นางบังอร สกุลโพนโรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคารกรรมการ
3. นางพนาวรรณ อินธิแสงโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางประยงค์ ซึมเมฆนักวิชาการศึกษา สพป.สน.1ประธานกรรมการ
2. นางวิชชุดา บุญยืนโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ศรีสถานโรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประยงค์ ซึมเมฆนักวิชาการศึกษา สพป.สน.1ประธานกรรมการ
2. นางวิชชุดา บุญยืนโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ศรีสถานโรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกัลยรัตน์ คำทะเนตรโรงเรียนบ้านดอนแคนคุรุราษฎร์ผดุงประธานกรรมการ
2. นางไข่มุก ขันประเดิมโรงเรียนบ้านน้อยจอมศรีกรรมการ
3. นางสาวบัวทิพย์ จูมศรีโรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกัลยรัตน์ คำทะเนตรโรงเรียนบ้านดอนแคนคุรุราษฎร์ผดุงประธานกรรมการ
2. นางไข่มุก ขันประเดิมโรงเรียนบ้านน้อยจอมศรีกรรมการ
3. นางสาวบัวทิพย์ จูมศรีโรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปาริฉัตร กุลดิลกโรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางศุภวาลัย ปัญญาบัณฑิตโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายพัฒนา อุปพงษ์โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปาริฉัตร กุลดิลกโรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางศุภาวาลัย ปัญญาบัณฑิตโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายพัฒนา อุปพงษ์โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวิลัย ศรีกระแจะโรงเรียนบ้านสายปลาหลายประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย ไชยพิมพ์โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคารกรรมการ
3. นางโสภิตา เชิดชนโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิลัย ศรีกระแจะโรงเรียนบ้านสายปลาหลายประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย ไชยพิมพ์โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคารกรรมการ
3. นางโสภิตา เชิดชนโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกัลยรัตน์ คำทะเนตรโรงเรียนบ้านดอนแคนคุรุราษฎร์ผดุงประธานกรรมการ
2. นางไข่มุก ่ขันประเดิมโรงเรียนบ้านน้อยจอมศรีกรรมการ
3. นางสาวบัวทิพย์ จูมศรีโรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกัลยรัตน์ คำทะเนตรโรงเรียนบ้านดอนแคนคุรุราษฎร์ผดุงประธานกรรมการ
2. นางไข่มุก ขันประเดิมโรงเรียนบ้านน้อยจอมศรีกรรมการ
3. นางสาวบัวทิพย์ จูมศรีโรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายศราวุธ ไชยพันธ์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายวิษรุจน์ ศรีภูมิศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ เกษวงษาโรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ ไชยพันธ์โรงเรียนบัานบัวคุรุราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายวิษรุจน์ ศรีภูมิศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ เกษวงษาโรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายศราวุธ ไชยพันธ์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายวิษรุจน์ ศรีภูมิศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ เกษวงษาโรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ ไชยพันธ์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายวิษรุจน์ ศรีภูมิศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ เกษวงษาโรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศราวุธ ไชยพันธ์โรงเรียนบัานบัวคุรุราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายวิษรุจน์ ศรีภูมิศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ เกษวงษาโรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ ไชยพันธ์โรงเรียนบัานบัวคุรุราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายวิษรุจน์ ศรีภูมิศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ เกษวงษาโรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประคอง วุฒิสารโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)ประธานกรรมการ
2. นายนพดล วงศ์กาฬสินธุ์นักวิชาการศึกษา สพป.สน.1กรรมการ
3. นางสาวภลาดา แสนโคตรมาโรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัมพร นิลสุวรรณโรงเรียนบ้านน้อยจอมศรีประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ เจริญชัยโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. นางสุจินตนา จอมจันทร์โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายนาวา ศรีษะเนตรโรงเรียนบ้านท่าวัด(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช บางศิริโรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลากรรมการ
3. นายศุภชัย หาญชัยโรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายนิคม คำทองโรงเรียนบ้านหนองปลาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายนาวา ศรีษะเนตรโรงเรียนบ้านท่าวัด(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นายวรัช บางศิริโรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลากรรมการ
3. นายศุภชัย หาญชัยโรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายนิคม คำทองโรงเรียนบ้านหนองปลาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายพิพัฒน์ สอนสมนึกโรงเรียนบ้านสายปลาหลายประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิลักษณ์ ดาวังปลาโรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคารกรรมการ
3. นายมีชัย สอนพิมพ์โรงเรียนโคกแก้วกรรมการ
4. นายมงคล คำทะเนตรโรงเรียนบ้านหนองครองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ สอนสมนึกโรงเรียนบ้านสายปลาหลายประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิลักษณ์ ดาวังปลาโรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคารกรรมการ
3. นายมีชัย สอนพิมพ์โรงเรียนโคกแก้วกรรมการ
4. นายมงคล คำทะเนตรโรงเรียนบ้านหนองครองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายเรืองทรัพย์ งอยจันทร์ศรีโรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นายอัศวิน งอยผาลาโรงเรียนบ้านนาตาลคำข่ากรรมการ
3. นายเติม แจ่มใสโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายเรืองทรัพย์ งอยจันทร์ศรีโรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นายอัศวิน งอยผาลาโรงเรียนบ้านนาตาลคำข่ากรรมการ
3. นายเติม แจ่มใสโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ทอนฮามแก้วโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำกรรมการ
3. นายเจษฎา ยืนยั่งโรงเรียนบ้านไร่่นาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ทอนฮามแก้วโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำกรรมการ
3. นายเจษฎา ยืนยั่งโรงเรียนบ้านไร่่นาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายพรชัย รอดอุตม์โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตประธานกรรมการ
2. นายวิทยา คำโสมศรีโรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายวรวิทย์ อ่อนจงไกรโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
4. นายกิตติ แสนเมืองโรงเรียนบ้านด่านม่วงคำกรรมการ
5. นายเอกชนก สิทธิรักษ์โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบกรรมการ
6. นายชีวานันท์ คะนองมากโรงเรียนบ้านโคกเลาะวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายพักรบ หาญสุโพธิ์โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ อุ่นหนองกุงโรงเรียนประชาสุขสันต์กรรมการ
3. นายณฏวัน แสงวงศ์โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายประหยัด แก่นจำปาโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)กรรมการ
5. นายสุทัศน์ บุตรโคษาโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
6. นาย่จำเนียร สาระวันโรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]