รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหนองพอก 1. เด็กหญิงกนกพร   พรมสูงยาง
 
1. นางถนอมจิต   ทองเงิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ไกยเดช
 
1. นางสาวจินดาพร   นพนิยม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 1. นางสาวสุภาพร  ระดาไสย์
 
1. นางพรทิพย์  วิชัยผิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหมิตรพิทยา 1. เด็กหญิงถิรดา  โพธิจักร
 
1. นางสาวปวีณา  บุราณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรนาเจริญ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทุมอนันต์
 
1. นางชบา  ผ่องสนาม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 1. นางสาวสุดารัตน์  ไกรยา
 
1. นางจิราภรณ์  ทาซ้าย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาโด 1. เด็กหญิงเจียระไน  นวลเจริญ
 
1. นางอารยา  โพธิ์มาตย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 1. นางสาวหทัยรัตน์  ปิ่นโสภา
 
1. นางจิราภรณ์  ทาซ้าย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 1. เด็กชายจักริน  นิยมวัน
 
1. นางยุพาพร  วงษ์กาฬสินธุ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 1. เด็กหญิงใบหยก  นิยมวัน
 
1. นายสุรินทร์  ศรีหาตา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ 1. เด็กหญิงประวีณา  แก้วโสภา
 
1. นางสุปราณี  กลางบุรัมย์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 1. เด็กหญิงปฏิมากรณ์  หาญอาสา
2. เด็กชายศุภณัฐ  สายบุญ
3. เด็กหญิงอารียา  สมิธ
 
1. นางลลิดา  เชื้อวงศ์พรหม
2. นางยุพาพร  วงษ์กาฬสินธุ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. เด็กหญิงกฤตชญา  ภูมาศ
2. เด็กหญิงธิติยา  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงศศิกานต์  แซ่ลิ่ว
 
1. นางสุกฤตา  พูลเพิ่ม
2. นางสาวสุพัตรา  ปัญจรักษ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบัวคำ 1. เด็กชายพูนสิน  บิลจรัญ
2. เด็กชายวรัญญู   ระดาเขตร์
3. เด็กหญิงอริศรา  จูมศรี
 
1. นายนราวิชญ์  มาเพชร
2. นางสมใจ  เพชรโรจน์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กชายกานท์กวิน  พันธัง
2. เด็กหญิงปภัสสินีย์  ผูกพันธ์
 
1. นางวรรณวิลาศ  พันธัง
2. นางอัจฉรา  สายเพ็ชร
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียด 1. เด็กหญิงกรวิลัย   ไคร่นุ่นน้อย
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ศรีชมภู
 
1. นางทิพย์บุญญา   สุขคร
2. นายนพดล   หลักกำแพง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางเพ็ญศรี  ประวันเนา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 1. เด็กชายพงศธร  ศิริบูรณ์
 
1. นางทองบาง  อุปปะ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. นางสาวจริยาภรณ์   สิงห์เชื้อ
 
1. นางคณารักษ์   พูลเพิ่ม
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์ 1. เด็กหญิงกนก  พูนทอง
2. เด็กหญิงชนัดดา  สีวะสุทธิ์
3. เด็กหญิงไอรดา  ทิพนัด
 
1. นางสุรางค์  พรหมสูงวงษ์
2. นายเสกศักดิ์  ศรีพล
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียด 1. เด็กชายพลวัตร  มณีกัลย์
2. เด็กหญิงสุนิสา    ระบาเลิศ
3. เด็กหญิงสุพรรษา    เมฆมี
 
1. นางสาวปิยธิดา   ทอนมาตร
2. นางสาวอนุสรณ์   ทมโยธา
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1. เด็กหญิงพาขวัญ  ณ นคร
2. เด็กชายสหฤทธิ์  สายเนตร
3. เด็กหญิงโสภิตา  การินทร์
 
1. นายไชยา  รัตนวงศ์
2. นางนัยนา  ปาปะไพ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) 1. เด็กชายชยากร  ยุระชัย
2. เด็กชายธนวัฒน์  สุเทวี
3. เด็กหญิงสุภัสสร  จูงวงค์
 
1. นายจำรัส  ธงทอง
2. นางสาวสุชาวดี  ไชยโวหาร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล 1. เด็กหญิงถนอมทอง  กลับสมบูรณ์
2. เด็กชายปฏิภาณ  ภูมิประเสริฐ
 
1. นายประครอง  ภูมิยิ่ง
2. นายวชิรา  ดาเชิงเขา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์   เพ็ชร์ประยูร
2. เด็กหญิงสุธาสินี   มณีกัญญ์
 
1. นางคณารักษ์   พูลเพิ่ม
2. นางสาวกมลชนก   บูรณะกิติ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 1. เด็กหญิงธนภรณ์กมล  ผลรุ่ง
 
1. นางศศิญา  หน่อสีดา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กชายสรวิชญ์  หลิมกุล
 
1. นายสุบรรณ  ทองดี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 1. เด็กหญิงศิริลักญณ์  จีนบุญ
 
1. นายสุพจน์  นาพรม
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสี 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สารวัตร
2. เด็กชายพุทธรัก  กลิ่นจำปา
3. เด็กหญิงศิริประภา  ประเสริฐสังข์
 
1. นายภัทรพงศ์   ศรีดวงโชติ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล 1. นางสาวจรัญญา  ดีสงคราม
2. นางสาววาลี  ป้องสี
3. เด็กหญิงสุภาวดี  พันธะมา
 
1. นางอ้อยใจ  เปรมปราบ
2. นางสำเนียง  สุกรรณ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุชาดา  พรมก้านตรง
3. เด็กหญิงเพชรลดา  เกษเพชร
 
1. นายอรัญ  วรรณพฤกษ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพง 1. เด็กหญิงกนกพร แก้วศรีโท  แก้วศรีโท
2. นางสาวชลธิชา    พละสุ
3. เด็กชายพงศธร   ไสว
 
1. นางสาวจินตนา   แก้วศรีลา
2. นายอุทัย  นามเพ็ง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหมิตรพิทยา 1. เด็กชายธิติ  สุริวาล
2. เด็กหญิงประกายดาว  เก่งเกษม
3. เด็กหญิงวิรัญชนา  จัตวาภักดี
 
1. นางสาวกฤษณา  พันศรี
2. นางสาวเพ็ญสิตางศุ์  เผ่าแสนเมือง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียว 1. เด็กหญิงกฤษณา  ราชกิจมา
2. เด็กหญิงวิยะดา  แก้วสระแสน
3. เด็กชายอัครวินท์  มลากรรณ์
 
1. นายวิทยา   ศรีสุลัย
2. นางสาวกรรณิกา  ผาสุข
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. เด็กหญิงครรธรส  สนิทนวล
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นองนุช
3. เด็กหญิงพรรณภา  บุบผาสังข์
 
1. นางสาวธัญญพัฒน์  อินกอง
2. นางสาวอริษา  เกษร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงจิรัศยา  ตะวงค์
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  คำพวง
3. เด็กหญิงวรรณภา  พลเยี่ยม
 
1. นางเบ็ญจลักษณ์  โพธิคำ
2. นางสุภารักษ์  แท่นแก้ว
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา 1. เด็กชายธนากร  ประเชิญเชื้อ
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ทิพบุญชู
 
1. นายธีรวุฒิ  พลวี
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียด 1. เด็กชายชัยยะ   พระสว่าง
2. เด็กชายไพรัตน์   มณีกัญย์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์   หาญชัย
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเรือ 1. เด็กชายชุมพล  รักน้ำเที่ยง
2. เด็กชายสิรภพ  มาตรวงษ์
 
1. นางสุพรรณี  โพธิล่าม
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 1. เด็กชายพงษ์พล  นามโคตร
2. เด็กหญิงวศินี  บุญหล้า
 
1. นายลำพันธ์  สุวรรณเขต
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วย 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  แสงจันทร์
2. เด็กชายพรสวรรค์  พวงทวี
 
1. นายสุรชัย  ดอกบัว
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 1. นางสาวกฤษฎาวรรณ   ราชกิจ
2. นายธนากรณ์  พรมเท้า
 
1. นางสุภาพร  บุญภิละ
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสี 1. เด็กชายพงษ์ศภัทร  ชายสวัสดิ์
2. เด็กชายเจษฎา  สุโพธิณะ
 
1. นายสิทธิพล  นนท์วงษา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรดล 1. เด็กหญิงณชนก  กิจประชา
2. เด็กหญิงบุญญาภรณ์  สังคะทิพย์
3. เด็กหญิงพิยดา  ฆารไสว
4. เด็กหญิงวรางคณา  สุรเสน
5. เด็กหญิงสุพิชญา  เรืองบุญ
 
1. นางสุพิชญา  บุญชัยแสน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญกร  โมทอง
2. เด็กหญิงจันทิรา  คำลือ
3. เด็กหญิงชลดา  ทิวาพัฒน์
4. เด็กหญิงยลดา  สินหาชัย
5. เด็กหญิงอารยา  สิทธิศาสตร์
 
1. นางประดิษฐ์  พรมนิล
2. นางประสันต์มิตร  ศรีแสนตอ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียว 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิพโชติ
2. เด็กชายธนากร  วงสุเพ็ง
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ศรีสุลัย
4. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ทิพชรา
5. เด็กหญิงอินทิรา  หล้าพูน
 
1. นางเบญจลักษณ์  เพชรฤๅชัย
2. นางอโนชา  เวียงอินทร์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดขุ่น 1. เด็กหญิงจันทิมา  กุมารสิทธฺ์
2. เด็กหญิงณัฐพร  โพธิ์สุข
3. เด็กหญิงพจนารถ  หงษ์ชุมแพ
4. เด็กหญิงวรินยุพา  โยธาจันทร์
5. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ดาวประสงค์
 
1. นางเรืองรอง  บุคลิก
2. นางชื่นกมล  วิเศษศรี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบะเค (ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจันทรกานต์  อัศวภูมิ
2. เด็กชายพงศธร  แสงอาจ
3. เด็กหญิงภัทราภา  เกาไศยนันท์
4. เด็กชายสุมิตรา  มะอาจเลิศ
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  โพบุตระ
 
1. นางสาวสุดถนอม  อัครประชะ
2. นางสาววรรณา  จันทรโคตร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียว 1. เด็กหญิงจิระพัด  อังคะสาสตร์
2. เด็กชายทรงยศ  ยศบุญเรือง
3. เด็กหญิงพรพรรณ  ยังปาน
4. เด็กหญิงสุภลักษณ์  เสตะพะ
5. เด็กหญิงเอมอร  แก้วกาหลง
 
1. นายสุเทพ  เพชรฤๅชัย
2. นางเบญจลักษณ์  เพชรฤๅชัย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีใส 1. เด็กชายทรงพล  พรมมี
2. เด็กชายธัญเทพ  แสนดี
3. เด็กชายพีระพัฒน์  ภูมิภาค
4. เด็กชายภานุ  มานะพิมพ์
5. เด็กชายภูวนาท  พระสว่าง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ประภาการ
2. นางปภาวรินท์  สีหาบุตร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายธีรภัทร  ซ้อขุนทด
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  พิมพ์หอม
3. เด็กหญิงวรรณิภา  หาญพละ
4. เด็กหญิงวรัญญา  เนินสนิท
5. เด็กหญิงเจษฎาพร  มนัสจุฑาบูลย์
 
1. นางชมพูนุท  จันทะแสง
2. นางศิรินันท์  ดวงวงษา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คุณทิพย์
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  สายสมบูรณ์
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  ศรีแนน
4. เด็กชายชนะพงษ์  บิลชัย
5. เด็กหญิงญาดา  วรธรรม
6. เด็กหญิงฐานิดา  อุทธา
7. เด็กชายต้นตระกูล  ชาญตลาด
8. เด็กหญิงธันวาพร  สารนาเรียง
9. เด็กหญิงนัดชฏา  โพธิ์เปี้ยศรี
10. เด็กหญิงปนัดดา  พรมวง
11. เด็กชายปิยวัฒน์  มาดา
12. เด็กหญิงภัทธวี  นันทโสภา
13. เด็กชายรัตนาพร  บุญกระจ่าง
14. เด็กชายศิรวิทย์  แก้วกาจญน์
15. เด็กหญิงศุภากร  จันทลึก
16. เด็กหญิงสุทธิดา  โคตรวงทอง
17. เด็กหญิงสุพัตรา  กรอบแป้น
18. เด็กชายสุรศักดิ์  ปะสารทศรี
19. เด็กชายสุรศักดิ์  ไทยน้อย
20. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ไตรภูมิ
 
1. นางภัทราพร  นิลารัตน์
2. นางสาวเมธปิยา  ชูศรีทอง
3. นางสาวพรรณธิวา  คำจุมจัง
4. นางสาวมาลินี  ชินทะวัน
5. นางสาวรุ่งนภา  นรมาตย์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  คุณพานิชย์โชติ
 
1. นางพิกุล  ละมุล
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  คุณพานิชย์โชติ
 
1. นางพิกุล  ละมุล
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 1. เด็กหญิงพรรณลดา  มณีฉาย
 
1. นางไรทอง  นาพรม
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   พุ่มพวง
2. เด็กชายธีระวัฒน์   แก้วเกษพงษ์
 
1. นางสุพรรณี   นามทอง
2. นางพิศมัย   พันพละ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายพีรวิชญ์  ประโมทาติ
2. เด็กหญิงวิภาดา  ขำดำ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ชมภูพฤกษ์
2. นางทวีพร  โปร่งมณี
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพัชราภา  ไชยศิรินทร์
2. เด็กชายภานุ  พ่อยะ
 
1. นายวิเชียร   โปร่งมณี
2. นางทวีพร  โปร่งมณี
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิญา  บุตรพรม
2. เด็กหญิงจิราภัทร  ชำนะหาร
3. เด็กหญิงนิ่มอนงค์  ปัสสาจันทร์
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  ฉิมนอก
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  รัตนวงศ์
6. เด็กหญิงภัทรภร  ภูพิงคาร
7. เด็กหญิงรัญชิดา  พิมพิลา
8. เด็กหญิงศิรภัสสร  ศักดิ์ศรี
9. เด็กหญิงสุพรรณษา  เพิ่มพูน
10. เด็กหญิงเกสรา  แก้วปากเปาะ
 
1. นางวิลาวัลย์  นวนเจริญ
2. นางนิตยา  หนองขุ่นสาร
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 87.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงศ์สมศรี
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงปฏิพร  ดวงเกษร
4. เด็กหญิงปิ่นปภาพร  อินทรีย์สุข
5. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  ภักดีโชติ
6. เด็กหญิงวิรารัตน์  การรินรัตน์
7. เด็กหญิงศศินา  มลากรรณ์
8. เด็กหญิงศิริกัญญา  เปลี่ยนเมฆ
9. เด็กหญิงสุจิตตรา  จันทะคัด
10. เด็กหญิงเปรมกมล  นาเมืองรักษ์
 
1. นายสุเทพ  เพชรฤๅชัย
2. นางเบญจลักษณ์  เพชรฤๅชัย
3. นางสาวสุภาพร  ชำนาญยิ่ง
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. นางสาวกรรณิการ์  แสงสุด
2. นางสาวจรินดา  อัศวภูมิ
3. นางสาวจีราภรณ์  บุตรพรม
4. เด็กหญิงชลธิชา  จันศรีรัตน์
5. เด็กหญิงณีรนุช  หนองขุ่นสาร
6. นางสาวดวงพร  บุตรพรหม
7. นางสาวดวงหทัย  บุตรพรม
8. เด็กหญิงดาหวัน  เกตุครอง
9. เด็กหญิงนริศรา  แสนเสนา
10. นางสาวนริศา  เสนาวงศ์
11. นางสาวผกาสินี  เทศสิงห์
12. เด็กหญิงวรทัย  นาชัยสิน
13. นางสาวสุจิตรา  บุตรพรม
14. นางสาวสุพัตตรา  ขันทวี
15. นางสาวอาทิตยา  พิมพ์งาม
 
1. นางสุดารัตน์  พลเยี่ยม
2. นางพิณทิพย์  พลเยี่ยม
3. นางจรัสศรี  คมจิตร์
4. นางสุนทรา  วิเชียรศรี
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1. เด็กหญิงกนกพร  เดชมนตรี
2. เด็กชายกฤตเมธ  ไชยโคตร์
3. เด็กหญิงจตุพร  มะอาจเลิศ
4. เด็กชายจตุพล  หนูอุดม
5. เด็กหญิงชาลิตา  ถินพนา
6. เด็กชายถิรวิทย์  ถินพนา
7. เด็กหญิงนัจนันทน์  ถานบำรุง
8. เด็กหญิงปาริฉัตร  ถินมานัด
9. เด็กหญิงพนิดา  ทิพวรรณา
10. เด็กหญิงมฤทุอร  ราโช
11. เด็กหญิงรังสิมา  เภตรา
12. เด็กหญิงศิรินทร์  มะอาจเลิศ
13. เด็กหญิงศุภัชญา  นาทองใบ
14. เด็กหญิงอรวรรณ  บัวหอม
15. เด็กหญิงเกศรินทร์  กมลสินธ์
 
1. นายนพนัย  มลาวาสน์
2. นางพัชนี  ดาเชิงเขา
3. นางสาวเจษฎฎาภรณ์  ประดิษฐบุญ
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงชุลิตา  ภูมิประสาท
 
1. นางสุนทรี  กรองมาลัย
2. นางสมจิตร  กรองมาลัย
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล 1. เด็กหญิงนชนก  โพธฺ์ไชยโถ
2. เด็กหญิงยุพาภร  ทรงกลด
 
1. นายวาทิน  พวงเพชร
2. นายกริช  มาลัยเถาว์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง 1. เด็กชายอนุชน  ภูมิพันธ์
 
1. นางสุพรรณษา  พันสีเงิน
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง 1. เด็กชายเกื้อกูล  โพธิ์วัน
 
1. นายศุภสิทธิ์  อวยชัย
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กชายณัฐพล  โพธิ์ศรีโคตร
 
1. นางถวิล  สังคะทิพย์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงอาริสา  นาเมืองรักษ์
 
1. นางพนมพร  สุระพิษ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 1. เด็กชายจารุจิตติ์    ธุรชัย
 
1. นายมาตรฐาน  ศรีเงินดี
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงชลธิชา  กุลาศรี
 
1. นางสาวมะลิลา  ทาพรมมา
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 1. เด็กหญิงหฤทัย  บุ้งทอง
 
1. นายมาตรฐาน  ศรีเงินดี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 1. เด็กชายชวนากร  ไชยดำ
 
1. นายมาตรฐาน  ศรีเงินดี
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  ตาลเอี่ยม
2. เด็กหญิงชาลิสา  กะมะรีย์
 
1. นางวรากร  อินศิริ
2. นายกรวินท์  เยาวขันธ์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  กุลาศรี
2. เด็กหญิงวิชชุดา  ทิพย์สาร
 
1. นายบุญทัน  พัฒนสาร
2. นางทองจันทร์  โคตรสมบัติ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พัดคำไสย์
2. เด็กหญิงสุธาศิณี  จำกุลิง
 
1. นางวรากร  อินศิริ
2. นางสาวปาริฉัตร  พลเยี่ยม
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กชายเอกบดินทร์  ราชบัณดิษฐ์
 
1. นางสาวมะลิลา  ทาพรมมา
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวดงมันวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  โคตรศรีวงษ์
2. เด็กหญิงวรัทยา  ฝากาบล
3. เด็กหญิงอารียา  ขันอาษา
 
1. นายฐาปพัฒน์  ถิรวัฒนานันต์
2. นางสุกรรณ์ยา  มีแวว
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ 1. เด็กชายณัฐพร  นามสิน
2. เด็กชายสุรพล  อนุชน
3. เด็กชายโชคพนา  ทาปลัด
 
1. นางเกสร  พรหมนารท
2. นายศิริพงศ์  พลเยี่ยม
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายศราวุธ  ทิพย์มณี
2. นายสุทธิพงษ์  เจาะจง
3. เด็กหญิงเพียงตะวัน  กุลสิริทรัพย์
 
1. นายวันชัย  ผ่องอำไพ
2. นางสุดารัตน์  พลเยี่ยม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กหญิงศิรัญธร  ศรีจุลฮาด
 
1. นายชาติชาย  สุวพงษ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พรมทา
 
1. นายชาติชาย  สุวพงษ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  ศรีจุลฮาด
 
1. นายชาติชาย  สุวพงษ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กหญิงรุจาภา  พันธ์ทอง
 
1. นายชาติชาย  สุวพงษ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กหญิงอักษราภัค  ป้องสีดา
 
1. นายชาติชาย  สุวพงษ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กชายวัชริน  อุดมศรี
 
1. นายชาติชาย  สุวพงษ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนภัสกร  สืบบุญ
 
1. นางสุวิมล  เสลกูล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กหญิงอินทิรา  กุ่มทอง
 
1. นายชาติชาย  สุวพงษ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  วิไลลักษณ์
 
1. นายชาติชาย  สุวพงษ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กหญิงศินีนารถ  คะเซ็นแก้ว
 
1. นายชาติชาย  สุวพงษ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พลเยี่ยม
 
1. นายศักรพงศ์  ลาหล้าเลิศ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญพร
 
1. นายชาติชาย  สุวพงษ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวาย 1. เด็กหญิงแสงสุรีย์  ประเสริฐสังข์
 
1. นางพิศมัย  ทอนโพธิ์แก้ว
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  วิไลลักษณ์
2. เด็กชายชาคริต  ชัยแสงฤทธิ์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญพร
4. เด็กชายพัทธนันท์  วิบูลย์
5. เด็กชายวัชริน  อุดมศรี
6. เด็กหญิงศินีนารถ  คะเซ็นแก้ว
7. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ยาทุม
8. เด็กหญิงอักษราภัค  ป้องสีดา
9. เด็กหญิงอินทิรา  กุ่มทอง
 
1. นายชาติชาย  สุวพงษ์
2. นายสมบัติ  ศิริมูล
3. นายชัยลับ  กลมเกลียว
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญพร
2. เด็กชายธิดารัตน์  พรมทา
3. เด็กชายนราธร  จันดาวงษ์
4. เด็กชายบวรเดช  โสภักดี
5. เด็กชายประเสริฐ  วรชินา
6. เด็กหญิงพันธิรา  ทาชา
7. เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  ศรีจุลฮาด
8. เด็กชายพีระพล  ยุบล
9. เด็กหญิงรุจาภา  พันธ์ทอง
10. เด็กชายวัชริน  อุดมศรี
11. เด็กหญิงศิรัญธร  ศรีจุลฮาด
12. เด็กชายสุพิพัฒน์  กระโจมพล
13. เด็กหญิงอักษราภัค  ป้องสีดา
14. เด็กหญิงอินทิรา  กุ่มทอง
15. เด็กชายเควินกันตวีร์  เฟรเดอร์
 
1. นายชาติชาย  สุวพงษ์
2. นายสมบัติ  ศิริมูล
3. นายสุบรรณ  ทองดี
4. นายชัยลับ  กลมเกลียว
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว 1. เด็กหญิงกันยา  พันธัง
2. เด็กชายจิตติ  ทองคำ
3. เด็กชายชัยรัตน์  ทองคำ
4. เด็กหญิงชาลิสา  แสนจันทร์
5. เด็กชายธราเทพ  ชูนามะ
6. เด็กชายธีรภัทร  สมสุข
7. เด็กหญิงน้ำฝน  โพธิสิงห์
8. เด็กหญิงปนัดดา  ปะถะมา
9. เด็กหญิงประภาศรี  สามาจักร
10. เด็กหญิงปิยฉัตร  เหล่าบัวดี
11. เด็กหญิงปิยะดา  ตาลสิทธิ์
12. เด็กหญิงพิมพ์พาภรณ์  พันธะมา
13. เด็กชายพีรพัฒน์  สามาจักร
14. เด็กหญิงภาวิณี  นามบุญลือ
15. เด็กชายวราวิชญ์  โพธิเศษ
16. เด็กหญิงสุกันยา  นามสง่า
17. เด็กหญิงสุนิสา  พฤกษชาติ
18. เด็กชายอภิเดช  น่าบัณฑิต
19. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  พิทักษ์
20. เด็กชายเพชรกล้า  มืดอินทร์
 
1. นายวิรัช  เหมโส
2. นางมยุรี  เหมโส
3. นางลำดวน  สารพล
4. นางฉวีวรรณ  นามประกอบ
5. นางคำพวน  ณรงค์ชัย
6. นายพิทักษ์  พรมนิล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นิสียา
3. เด็กชายทินกร  มาโยธา
4. เด็กชายปภาวิน  สาขะยัง
5. เด็กหญิงภัทรดา  จำจิตต์
6. เด็กชายอนิวัฒน์  เนตรวงษ์
 
1. นายอุทิศ  ศรีถาวร
2. นายอดิศร  ไชยดี
3. นางสาวกุสุมา  โสสีดา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง 1. เด็กชายพัชรพล  จงมีสัตย์
 
1. นายสำรวย  พลเยี่ยม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 1. เด็กชายพรสวรรค  ไชยแสง
 
1. นายนพกร  คงสุขดี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สุมังคเศษ
 
1. นางสาวธัญนันท์  ไชยฮะนิจ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ทะสูรย์
 
1. นางทองปอนด์  ผ่องอำไพ
2. นางทองปอนด์  ผ่องอำไพ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวาย 1. เด็กชายฉัตรมงคล  สุทธิประภา
 
1. นางจำลอง  สืบชมภู
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 1. นายสุทธิพร  โสภา
 
1. นางสุรีย์ฉาย  น้อยอามาตย์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  อาวรณ์
 
1. นายโอสถ  บุตรมารศรี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสุนิสา  ธรรมมิตร
 
1. นางวีรจิตร  ฉลาดการณ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิยมปณิธานพัฒน์ 1. เด็กชายภูริ  ตรีมาส
 
1. นายอนุรักษ์  ชาสำโรง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 1. นายนันทพงศ์  วงค์จำปา
 
1. นางวิไล  ปะสาวะระ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กหญิงปุณยาพร  นิชกุล
 
1. นางสาวศิรประภา  ชุปวา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สนธิรักษ์
 
1. นางสายชนม์  กุชโร
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน 1. เด็กชายทิพากร  จันหุนี
 
1. นางเอมอร  สุริโย
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 1. เด็กชายภัทราวุธ  น้อยอามาตย์
 
1. นางวันเพ็ญ  คงสุขดี
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี 1. เด็กหญิงกฤติยา  บุญรอด
 
1. นายวิจิตร  ภูผาหลวง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. นางสาววราพร  ไชยธงรัตน์
 
1. นางทองปอนด์  ผ่องอำไพ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า 1. เด็กหญิงกัญญา  แดนกาไสย
2. เด็กหญิงกุลนิดา  แดนกาไสย
3. เด็กหญิงจิณณพัด  กมลผาด
4. เด็กหญิงจุฑามณี  ศรีพันธ์
5. เด็กหญิงชลธิชา  วิเศษสัตย์
6. เด็กหญิงชุตินันท์  บุณณะ
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  เวียงแก
8. เด็กชายณัฐพล  แก่นโคตร
9. เด็กชายธนัทสรณ์  บุญศรีนาค
10. เด็กชายธนโชติ  อินรักษา
11. เด็กหญิงธมลวรรณ  บุญศรีนาค
12. เด็กชายธันวา  หงษ์ศรีเมือง
13. เด็กหญิงนพรดา  แดนกาไสย
14. เด็กชายนันทกรณ์  ศรีขัดเค้า
15. เด็กหญิงนันท์นภัส  พละเสน
16. เด็กชายพัชรพล  แดนกาไสย
17. เด็กหญิงพิชญ์ตะวัน  แดนกาไสย
18. เด็กหญิงภาวิณี  นาสิงห์ทอง
19. เด็กชายภูมิภัทร  กุลฉวะ
20. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  พิมพิลา
21. เด็กหญิงลลิตา  โพธิ์เจ้า
22. เด็กหญิงวรภัทร  ยุบลพริ้ง
23. เด็กหญิงศรินลา  ศรีหามล
24. เด็กชายสมพัฒน์   ระวิไชย
25. เด็กหญิงสุภามาศ  ยุพลบุญ
26. เด็กหญิงสุภาวิณี  ศรีจรัญ
27. เด็กหญิงสุวรรณี  วิชาพาณิชย์
28. เด็กชายอดิศักดิ์  ศรินทรารักษ์
29. เด็กชายอนุชิต  ทนุกิจ
 
1. นายฉัตรชัย  พรหมจันทร์ดา
2. นายนิเวศน์  ผดุงไสย์
3. นายอิทธิพล  นาห้วยล้อม
4. นางเสมอแข  ดุจพายัพ
5. นายนิยม  ทองนาเมือง
6. นางสาวปุณยนุช  เชียงตุง
7. นายประดิษฐ์  มูลจันทร์
8. นางอุทัยวรรณ  นาห้วยล้อม
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา 1. เด็กชายกรวุฒิ  สารบรรณ
2. เด็กหญิงกฤษดา  นาคำ
3. เด็กหญิงกาญจนา  อ่อนสี
4. เด็กชายคำพอน  ปิ่นงาม
5. เด็กชายชนะสิทธิ์  คำทา
6. เด็กชายชิติสรรค์  จันทะคะมุด
7. เด็กหญิงณัฐวดี  มาลัย
8. เด็กหญิงณัฐวรรณ  บุญผ่อง
9. เด็กชายณัฐวัฒน์  วิเชียรดี
10. เด็กหญิงทิพวรรณ  สายเนตร
11. เด็กชายธนากร  กันทะชัย
12. เด็กชายธีระพงษ์  ศรีระวรรณ
13. เด็กชายนพรัตน์  เบญจโชติ
14. เด็กหญิงนภัสสร  เข็มทอง
15. เด็กหญิงนวรัตน์  จันทร์ผัน
16. เด็กหญิงนัยดา  ไชยแสง
17. เด็กหญิงนิตยา  ชัยปัญโย
18. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  หนองขุ่นสาร
19. เด็กหญิงพรชิตา  ปัสสาไสย์
20. เด็กหญิงพรพรรณ  จันทะคะมุด
21. เด็กหญิงพัชรา  อินท์โชโต
22. เด็กหญิงฟ้าสว่าง  มาตะยา
23. เด็กหญิงวรรณิดา  ศรีระวรรณ
24. เด็กหญิงวริศรา  ขาวสี
25. เด็กชายวายุกูล  มานัส
26. เด็กชายวีระวร  รัตนวงค์
27. เด็กชายอดิพงษ์  อุทะสี
28. เด็กหญิงอรัญญา  พระโยธร
29. เด็กหญิงอารียา  โพธิ์จิตร
30. เด็กชายเปรมอนันต์  คำอั้ว
31. เด็กชายไชยา  วรชินา
 
1. นางจันทร์มณี  วงศ์ใหญ่
2. นายวันชัย  ไชยดำ
3. นายผดุงศักดิ์  วิไลลักษณ์
4. นายฉลาด  วงศ์ใหญ่
5. นายเสมียน  รัตนวงศ์
6. นายมานิตย์  ปากวิเศษ
7. นายนิวัฒน์  บุตรภักดี
8. นางปราณี  แวงอุ้ย
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กชายกฤษณรัตน์  กลางบุรัมย์
2. เด็กชายธีรพงษ์  ขัติยนนท์
3. เด็กหญิงนลินนิกา  คชมิตร
4. เด็กหญิงนันทิชา  ตระกูลภูรี
5. เด็กหญิงพิชชาพร  อุปชา
6. เด็กหญิงมาลินี  วิเศษนันท์
7. เด็กชายรัฐภูมิ  ปลื้มใจ
8. เด็กชายรัฐศาสตร์  ศิลปชัย
 
1. นางอัจฉรา  สายเพ็ชร
2. นางสาวกมลชนก  จันทรารักษ์
3. นางอรทัย  นพนิยม
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พันศรี
2. เด็กหญิงขวัญชนก  ดลเอี่ยม
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดาบสมเด็จ
4. เด็กหญิงภัทรภา  โสวะภาพ
5. เด็กหญิงศุภกานต์  แก้วเวียง
6. เด็กหญิงสุกัญญา  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นางคำม่วย  กองทอง
2. นายสะไกร  กองทอง
3. นางสาวสุจิตรา  คำวันดี
4. นายวิระยูร  คำอุดม
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  จิกกระโทก
2. เด็กหญิงดลนยา  ทานะเวช
3. เด็กชายธนดล  เสนาะจง
4. เด็กชายยุทธพล  ทองอ่อน
5. เด็กหญิงศุภษร  ลบุดดา
6. เด็กหญิงอรพิมล  สายรัตน์
 
1. นายปัญญาวัฒน์  หลักคำ
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ยางเพชร
3. นางสาวกาญจนา  ทองไชย์
4. นางสาวนฤมล  เพลงอินทร์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโนราษฏร์บำรุง 1. เด็กหญิงชญานิศ   จันทน้อย
2. เด็กหญิงชนากานต์   โพธิ์สูงเหลา
3. เด็กหญิงณัฐกานต์   สุภาคำ
4. เด็กหญิงตรีชฎา  อาสาสู้
5. เด็กหญิงปิยะนุช   สุนันท์
6. เด็กหญิงพรรณัฐฎา   แสนจันทร์
7. เด็กหญิงรพีพร  จงใจสิทธิ์
 
1. นางสาวแพทริยา   พนมศิลป์
2. นางนพพร   กุสุมาลย์
3. นางจุฑารัตน์   ภูแดนแก่ง
4. นางปัจจา  ศรีกลาง
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก 1. เด็กหญิงจารุพัฒน์  ไชยธงรัตน์
2. เด็กหญิงจิรภัทรษิดา  บุราณ
3. เด็กหญิงจิรัชญา  เจนวิถี
4. เด็กชายฉันทพัฒน์  ไชยธงรัตน์
5. เด็กหญิงทัศนีวรรณ  ภิรักษา
6. เด็กชายธนากร  พวงบุบผา
7. เด็กชายธนากร  โพธิจักร
8. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ผะดาศรี
9. เด็กหญิงปวีณา  ขันทะวุธ
10. เด็กหญิงมินรดา  โฮชิน
11. เด็กหญิงสุภดา  พรมสากล
12. เด็กชายสุภาวดี  พิระภาค
13. เด็กหญิงสุภาวิณี  สมประสงค์
14. เด็กหญิงสโรชา  ก้านพันขาง
15. เด็กชายเจษฏา  พิระภาค
 
1. นายประสิทธิ์  มาตรวงค์
2. นางเพ็ญศรี  ประทาพันธ์
3. นางสาวนิตยา  วารสิทธิ์
4. นางสาววิชุรดา  วรรณดี
5. นายสมคร  ไชยธงรัตน์
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง 1. เด็กหญิงกนกพร  รัตนวงศ์
2. เด็กหญิงกนกพร  รัตนวงศ์
3. เด็กชายจักรกฤษ  อาจอาริ
4. เด็กหญิงชนิดดา  รัตนวงศ์
5. นายณัฎฐากร  ทวินันท์
6. เด็กหญิงนุสรา  ศรีเลิศ
7. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  จันเอก
8. เด็กหญิงพรชิตา  บุ้งทอง
9. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  กาฬสิทธิ์
10. เด็กชายวิษณุ  กรุณา
11. เด็กหญิงสุธานทิพย์  สอนศิลป์
12. เด็กหญิงสุภาภรณ์  รัตนวงศ์
 
1. นายยงยุทธ  อุดมฤทธิ์
2. นางวาสนา  อุดมฤทธิ์
3. นางพิไลพรรณ  พลเยี่ยม
4. นางกำไลเพชร  ดังก้อง
5. นางรัศมี  โยธาพล
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพง 1. เด็กชายทัตพงษ์  สามพัน
2. เด็กชายพลพล   วงศ์สีชา
3. เด็กหญิงพัชริดา   บูรณะกิติ
4. เด็กหญิงศศิวิมล  ทานึกรัมย์
5. เด็กชายสิทธิชัย   เสาร์จำปา
 
1. นางบังอร   พันพละ
2. นางสาวพรโสพิศ   อวยชัย
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหนองพอก 1. เด็กชายชิดชนุพงษ์  จอมคำสิงห์
2. เด็กชายนันทพงษ์  ศรีสมบัติ
 
1. นายชม  มีทิพย์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหมิตรพิทยา 1. เด็กหญิงจรรยาวรรธน์  สืบสิงห์
 
1. นางสาวลัคนา  อาทิตย์ตั้ง
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สังยศ
 
1. นางรัตนา  สงวนรัตน์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  สายโรจน์
2. เด็กชายณัฐภูมิ  จรบุรมย์
3. เด็กชายธนวัฒน์  มุ่งดี
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทิพย์เจริญ
5. เด็กหญิงวิรัลพัชร  บรรจมาตย์
6. เด็กชายอดิศักดิ์  กอบุญ
 
1. นายสำลี  สีลาโคตร
2. นางปราณี  สีลาโคตร
3. นางสาวปัณณพร  ไชยชนะ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา 1. เด็กชายกำธร  แซ่เบ้
2. เด็กชายชินกฤต  อุดธา
3. เด็กชายณัฐพล  ลาดหนองขุ่น
4. เด็กชายวัชรพงษ์  ทุ่งลาด
5. เด็กชายสมชาย  เชาว์โชติ
6. เด็กชายโชคทวี  มะลิมาศ
 
1. นายเด่น  ทัดศรี
2. นายเชิดศักดิ์  เนตรวงษ์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ผกาหวล
2. เด็กชายธีรภัทร  แสนโบราณ
3. เด็กหญิงปัญญาพร   พลเยี่ยม
4. เด็กหญิงพรพรหม  พรมสุ้ย
5. เด็กหญิงศิตานันท์  ยุบลชิต
6. เด็กหญิงสกุณา  สนมศรี
7. เด็กหญิงสุทธิมนต์  พลเยี่ยม
8. เด็กหญิงอนุธิดา  สุทธิประภา
 
1. นางทัศนีย์กรณ์  บุตรวงษ์
2. นายศรัณย์  ยุบลชิต
3. นางสาวอาทิตยา  สมภักดี
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  รักสกุล
2. เด็กชายกฤษฎิ์  คำพันธุ์
3. เด็กชายทองสมุทร  ศรีสร
4. เด็กหญิงพชรพร  นาเวศ
5. เด็กหญิงภาวริน  ธงทอง
6. เด็กหญิงวรินธร  ไสยรส
7. เด็กหญิงสุปรียา  สมสะอาด
8. เด็กหญิงสุภาวินี  ขนันแข็ง
9. เด็กหญิงเพชรรัตน์  โกมิล
10. เด็กชายเสกศักดิ์สิทธิ์  เจริญสุข
 
1. นางบุญมา  พันธะไชย
2. นางวิภาดา  บัวกฏ
3. นางสุจิตรา  ฉายวิไชย
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 1. เด็กหญิงฐานิดา  โคสาสุ
2. นางสาววรรณภา  สิงหาอาจ
3. นางสาวศิริลักษณ์  อุทัยเรือง
4. เด็กหญิงสุรภา  สิงหาอาจ
5. เด็กหญิงอณัชชา  นะสีแสง
 
1. นางขนิษฐา  กลางประพันธ์
2. นายคำเสิน  กลางประพันธ์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 1. เด็กหญิงกิตติยา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  แสงแก้ว
3. เด็กหญิงโสภิตสุดา  ไชยปัดถา
 
1. นางสุรัชนี  เวียงนนท์
2. นางสาวคีตฏ์ภัทรติกา  เพลงอินทร์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงกุลธิดา  โพธิ์เปี้ยศรี
2. เด็กหญิงพนิดา  รังนาแพง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีชัย
 
1. นางเบญจวรรณ  บุตรศาสตร์
2. นายอภิศักดา  มะเสนา
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ระดาบุตร
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ไกรยราษฎร์
3. เด็กหญิงภาวินี  เศรษฐภักดี
 
1. นางเตือนใจ  พันสีมา
2. นางบังอร  ภูผาหลวง
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงฉัตรธิดา  วงศ์คำ
2. เด็กหญิงปวีณา  ผิวพรรณ
3. เด็กหญิงศศิธร  สุโพณะ
 
1. นางสาวอุบลลดา  เบ็ญจรูญ
2. นางกีรติ  กลางโนนงิ้ว
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  คำนน
2. เด็กชายวราวุฒิ  คชราช
 
1. นางสาวธาริณี  ศรีทาบุตร
2. นายสฐากูร  ชุปวา
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายนนทิเทพ  ฮงประยูร
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชะรินทร์
 
1. นายสมหมาย  ทองภู
2. นายวัฒนา  ธิมาชัย
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงพัชรี  สุภาพ
2. เด็กหญิงอธิติยา  พลอำนวย
 
1. นายเมธี  นามทอง
2. นางสุพรรณี  นามทอง
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน 1. เด็กชายพิทักษ์  เหง้าน้อย
2. เด็กชายเรืองฤทธิ์  กิจการ
 
1. นายกิตติคุณ   สิมศิริวัฒน์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงชนากานต์  เปลี่ยนสร้าง
2. เด็กหญิงสุนันทา  ธุระทำ
 
1. นายสมหมาย  ทองภู
2. นายวัฒนา  ธิมาชัย
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดิบ 1. เด็กหญิงวิภาพร  ตาลกุล
2. เด็กชายศิวกร  บุญพบ
 
1. นายเสรี  เกษสกุล
2. นายประพจน์  พลเยี่ยม
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายณัฐกร  จันลาศรี
2. เด็กชายอัครเดช  ขันธจันทร์
 
1. นายวัฒนา  ธิมาชัย
2. นายศิริวุฒิ  นามเพ็ง
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดิบ 1. เด็กหญิงปณิดา  มีไชย
2. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  สีดาเลิศ
 
1. นายเสรี  เกษสกุล
2. นายเอกพล  โสภากาล
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ 1. เด็กหญิงจิรพร  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงดาราวัน  แวงน้อย
 
1. นายวิทูล  ทิพประมวล
2. นางสุพรรณี  เลิศสงคราม
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดิบ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  มุขภักดี
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พูนเพิ่ม
 
1. นายเสรี  เกษสกุล
2. นางสุวรรณี  พลเยี่ยม
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสี 1. เด็กหญิงนริศรา  ทับทิมทอง
2. นายสรินทรา  พิมโคตร
 
1. นายสุรการณ์  ผ่องสนาม
2. นายวราธร  คนซื่อ
 
145 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวาย 1. นางสาวกมลรัตน์  ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงชนิสรา  จานุสังข์
3. เด็กหญิงสุภาพร  รอดไธสง
 
1. นางสาวพัชรมณฑ์  เหลานาคำ
2. นายจรัล  มะอาจเลิศ
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1. เด็กชายพีระพัฒน์  อุนาสิทธิ์
2. เด็กชายอรรถนันท์  ทิพอาจ
3. เด็กชายเวธน์วศิน  พลเยี่ยม
 
1. นายคมเพชร  ทิพอาจ
2. นายสุราษฎร์  ตาติจันทร์
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1. เด็กชายธิติวุฒิ  แสงเพชร
2. เด็กชายธีรภัทร์  ธรรมวิฐาน
3. เด็กชายวัชรพล  นาบสกุล
 
1. นายคมเพชร  ทิพอาจ
2. นายสุราษฎร์  ตาติจันทร์
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจารุณี 1. เด็กชายปรัชญา  สุวรรณเขต
2. เด็กชายมงคล  มาโยธา
3. เด็กชายไกรวิชญ์  ประทุมสินธุ์
 
1. นายวิทรุจ  สารจูม
2. นายเดชศักดิ์  สุทธิประภา
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า 1. เด็กชายบดินทร์  ขามช่วง
2. เด็กชายพีระภัทร  ปะนาโต
3. เด็กชายวีระชาติ  อนุมาตย์
 
1. นายนิเวศน์  ผดุงไสย์
2. นายอิทธิพล  นาห้วยล้อม
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียด 1. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีบุษย์
2. เด็กชายธนากร  โคตรพงศ์
3. เด็กชายปฏิภาณ  แสงสุระ
 
1. นายสมประพันธ์  พิลัย
2. นายเฉลิมพล  อรรคคำ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทวะฤทธิ์
2. เด็กชายสิทธิเดช  ช่อจันทร์
3. เด็กชายเทพพิทักษ์  จันณรงค์
 
1. นางนิระมัย  ทานะเวทย์
2. นายประสาท  ธนะชัย
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ปราบมนตรี
2. เด็กชายประกาศ  กะมะลี
3. เด็กชายพายุ  ชัยวง
 
1. นางวันเพ็ญ  คงสุขดี
2. นายกรวินท์  เยาวขันธ์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวดงมันวิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงวิญาดา  พลเยี่ยม
3. เด็กชายเจษฎา  ใจคง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  กำแพงเพชร
2. นางยุพา  วิชาผง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. นายพงษ์เพชร  ไลยะมาร
2. นางสาวพัชรินทร์  ทองเฟื่อง
3. นางสาวพิมูล  สืบสุนทร
 
1. นางสาวราตรี  มาตรคำจันทร์
2. นางกานต์ธีรา  ทาศิลา
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวดงมันวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทองเชื้อ
2. เด็กหญิงชลธิชา  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงธิติมา  ทิพประมวล
4. เด็กหญิงนริศรา  พลเยี่ยม
5. เด็กหญิงเขมิกา  ใจคง
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  ชุมนุม
 
1. นางยุพา  วิชาผง
2. นางจันทร์เพ็ญ  กำแพงเพชร
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  โวหารลึก
2. เด็กหญิงธารีรัตน์  ทิพประมวล
3. เด็กหญิงนิภาดา  รูปสวย
4. เด็กหญิงปิยะนุช  รันรักษา
5. เด็กหญิงศศิธร  นพคุณ
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขกำเนิด
 
1. นายกรวินท์  เยาวขันธ์
2. นางเกษรินทร์  อนันทวรรณ
3. นางวรากร  อินศิริ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกเตย 1. เด็กหญิงปภัสสร  ชุมพล
2. เด็กหญิงราตรี  เหมรา
3. เด็กหญิงเกสรา  ไผ่โสภา
 
1. นางสุมาลัย  เศษวุธ
2. นายพยุง  วงศ์อนุ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  กมลศิลป์
2. เด็กหญิงณิชาดา  ฟองย้อย
3. เด็กหญิงโอปอ  สมอทอง
 
1. นายนพนัย  มลาวาสน์
2. นางอุทุมพร  คำพันธ์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบก 1. เด็กชายพาสุข  สุขสวรรณ
2. เด็กชายพีรทัต  จันทคัด
3. เด็กหญิงอานุชศรา  ปิ่นอำคา
 
1. นายเสถียร  ตะวงษา
2. นางสาวชนิดาภา  ทนุวรรณ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพง 1. นางสาวจิระประภา  ดาน้อย
2. นางสาววราภรณ์  ผลบุญ
3. นางสาวอริศรา  นามไพร
 
1. นางบาหลี  กิยะแพทย์
2. นางอัจฉรา  พรมลิ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา 1. เด็กหญิงนิชกุล   อุดธา
2. เด็กหญิงนิชาดา   แสงทวี
3. เด็กหญิงปณิดา   ด้วงเอก
 
1. นางปริชาติ  เหล่าจันทร์อัน
2. นางสาวลำพูล  อนันทวรรณ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา 1. เด็กหญิงวรกานต์   บัวลอย
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   ภักดีโชติ
3. เด็กหญิงอรอุมา   สุภาพเพชร
 
1. นางปริชาติ   เหล่าจันทร์อัน
2. นางชญาดา   โสภากุล
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา 1. เด็กหญิงชญานิศ   ไพรหลวง
2. เด็กชายชินวัตร  ไชยโส
3. เด็กหญิงปาริชาติ    ช่อจันทร์
 
1. นางปริชาติ  เหล่าจันทร์อัน
2. นางดวงใจ   ตะวงษา
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร   ปิ่นบุตร
2. เด็กหญิงนิศรา   มาโยธา
3. เด็กหญิงสุพกาน   ศิริวรรธ์
 
1. นางปริชาติ   เหล่าจันทร์อัน
2. นายสมเดช  พลสะทอน
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา 1. เด็กหญิงวลัยพร   สีดำ
2. เด็กชายสุภิสรา   ปิยมาตร
3. เด็กหญิงไชยราช   สายสวาท
 
1. นางปริชาติ   เหล่าจันทร์อัน
2. นางดวงใจ  ตะวงษา
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา 1. เด็กหญิงทินประภา   บุญชื่น
2. เด็กหญิงปวีณา   นาทมพล
3. เด็กหญิงปิยะดา   เทษะนอก
 
1. นางปริชาติ   เหล่าจันทร์อัน
2. นางสาวนราวดี  บุญเข้ม
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย 1. เด็กหญิงกานจ์ฐยากร  นิยมพงษ์
2. เด็กหญิงจุฬาภรณ์  ทองดี
3. เด็กหญิงธัญสุดา  ทองจุลย์
 
1. นางคำร้อย  ผ่องใส
2. นางสาวณัฏฐกานต์  สงวนแพง
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชื่นชม
2. เด็กชายณิชารีย์  ชลคีรี
3. เด็กชายธีรพงศ์  โพธิแหบ
 
1. นางอุทัยวรรณ  บาคาล
2. นางศุภลักษณ์  จ่อยนุแสง
 
169 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ 1. เด็กหญิงประภารัตน์  ประทุมสินธิ์
2. เด็กชายยศกร  กลางนอก
3. เด็กชายอนันตชัย  วงศณิต
 
1. นางพิจิตรา  จัตวาที
 
170 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า 1. เด็กหญิงตะวัน  จงแพทย์
2. เด็กหญิงสุพิชญาภรณ์  แดนกาไสย
3. เด็กหญิงอวิกา  พรมมาก
 
1. นางปณารินทร์  มูลจันทร์
2. นางสมจิตร  ภามนตรี
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    ลุนงามหาร
 
1. นางสาวจินดาพร   นพนิยม
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโน 1. เด็กชายอัศวิน  รักษาพันธ์
 
1. นางนุชรินทร์  เสมอโภค
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 1. เด็กชายภัทรพล  แก้วพรม
 
1. นางพิกุล  ละมุล
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 1. เด็กชายชนกันต์  งามสนิท
 
1. นางไรทอง  นาพรม
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1. เด็กหญิงรวีนัส  พรมบุญเรือง
 
1. นางสาวสำราญ  มะณีโสม
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แข็งขัน
 
1. นางสุบัน  รจพจน์
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 1. เด็กชายณัฐพล  จำปางาม
2. เด็กชายธนายุทธ  ล้ำจุมจัง
3. เด็กหญิงอรพิน  ชมจุมจัง
 
1. นางปราณี  ภูมิประเสริฐ
2. นายปฎิภาณ  สุนิรันดร์กาล
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายวีระชัย  หิรัญภิงคา
2. เด็กหญิงสุรินทรา  วงศ์ตาผา
3. เด็กชายอนุภัทร์  สุโพธินะ
 
1. นางสาวนพวรรณ  ชุมพล
2. นางสาวมลเทียน  สิงโคก
 
179 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเรือ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ผลมะม่วง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรมงคล
 
1. นางมณีจันทร์  อนันทวรรณ
2. นายสมัย  ขันแข็ง
 
180 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงญาณิน  สอนเรือง
2. เด็กชายอัษฎายุส  อุปคุตม์
 
1. นางนิภาภัทร  จันทรักษา
2. นางสาวสุดารัตน์  ชมภูพฤกษ์
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ใจเกษม
 
1. นางลัดดา  อัฒจักร์
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวาย 1. เด็กหญิงทิชากร  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวสายสมร  ชื่นชม
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 1. เด็กชายสุเมธี  แสนจันทร์
 
1. นายมาตรฐาน  ศรีเงินดี
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายนครินทร์  มะยุโรวาท
 
1. นายชัชวาล  ยุบลศรี
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง 1. เด็กหญิงเนตรทราย  สารบูรณ์
 
1. นางศรีสุดา  รัตนวงศ์
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงสุชาวดี   ประเสริฐสังข์
 
1. นางลักษมี  ค่ายมั่น
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 1. เด็กชายอัฐพงษ์  สง่าวงค์
 
1. นายมาตรฐาน  ศรีเงินดี
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกทา 1. เด็กชายณัฐพร  แข็งแรง
 
1. นายนิวัตร  กมลแสน
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 1. เด็กชายชูเกียรติ  วลัยศรี
 
1. นายประพันธ์  ประเสริฐสังข์
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพง 1. เด็กหญิงพนิดา   แสงพารา
 
1. นางพินทอง  วงษ์ไกร
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 1. นางสาวสิตานัน  แก่นนาคำ
 
1. นางรัตนา  สงวนรัตน์
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กชายนราวิชญ์  ลาภประเสริฐ
 
1. นางลัดดา  อัฒจักร์
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 1. เด็กหญิงชนิดา  โพธิ์ชัยเหลา
2. เด็กหญิงดุษฎี  แว่นแก้ว
3. เด็กชายธวัชชัย  รูปคม
4. เด็กหญิงธิฆัมพร  วงศ์หินกอง
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปัตุดี
6. เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ผลาชิตร์
7. เด็กชายอภิรักษ์  ผกาพันธ์
 
1. นางเพ็ญจิตร  ใบปก
2. นางบุษบา  ประดับเพศ
3. นางพิมพ์สุภา  สินทรัพย์เพิ่มพูน
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี 1. เด็กหญิงกิตติพงษ์   นาราช
2. เด็กหญิงธิญาดา   ดาราซื่อ
3. เด็กหญิงปิยะพร   แต้มงาม
 
1. นายอุทุมพร   กุลจิตติสาธร
2. นายนิรมิต   ป้องสีดา
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพง 1. เด็กชายพงศกร    แฝงโพนทอง
2. เด็กชายพิจักร   บุตรใส
3. เด็กชายสิทธิพงษ์   เสาร์จำปา
 
1. นางอัจฉรา   พรมลิ
2. นางสุนันทา   ทีสุกะ
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองอู๋
2. เด็กหญิงนัชชา   มะโรงมืด
3. เด็กชายประวิทย์   พิมพ์บูลย์
 
1. นางรุ่งอาทิตย์   ดวงแก้ว
2. นายนันทพงษ์   ธรรมราษฎร์
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุวรรณรอด
2. เด็กชายประคอง  นวลแจ่ม
3. เด็กชายไชยวัฒนา  ภักดีแก้ว
 
1. นางจุฑามาศ  ผกากลีบ
2. นางสาวจารุณี  ชินเวช
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวดงมันวิทยา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สมสวย
2. เด็กหญิงอลิยา  ชาวปลายนา
3. เด็กหญิงอารีญา  ประดับเสริฐ
 
1. นางอารวรรณ  คำนันท์
2. นายฐาปพัฒน์  ถิรวัฒนานันต์
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แวงวรรณ
2. เด็กชายปรมัตถ์  ภูมิผักแว่น
 
1. นางผุดผาด  บุรณสุทธิ์
2. นางลักคณา  โพธิ์นอก
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา 1. เด็กหญิงกษมา  เชาว์โชติ
2. เด็กชายสันธาน  แสนโคตร
 
1. นายบุญ  กรินรักษ์
2. นายธภัทร์  พัดทะอำพันธุ์
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน 1. เด็กชายกฤษฏา  โพธิสิงห์
2. เด็กชายวีระชาติ  รักน้ำเที่ยง
 
1. นางละมัย  ขันแข็ง
2. นางแก้วทิพย์  ดุจจานุทัศน์
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เปียขุนทด
2. เด็กหญิงปนัดดา  กฤษณา
 
1. นางนิภาภัทร  จันทรักษา
2. นางปภาดา  ระดาฤทธิ์
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทะคัต
2. เด็กชายสิทธานุภาพ  ผลโยญ
3. เด็กชายไชยา  หงจันทร์อัด
 
1. นางบานเย็น  นันทะสิทธิ์
2. นายสุพันธ์   อุดมฤทธิ์
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวดงมันวิทยา 1. เด็กชายกิ่งพล  พลเยี่ยม
2. เด็กชายธนัช  แก้วมณี
3. เด็กชายสุรชาติ  จรบุรมย์
 
1. นางสุกรรณ์ยา  มีแวว
2. นายพลภักร์  สมภักดี
 
205 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 1. เด็กชายอิทธิพล  คำบัวโคตร
 
1. นายโอสถ  บุตรมารศรี
 
206 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร 1. เด็กชายทศพร  โพธิ์ใจ
 
1. นายธนาวิทย์   สุดสน
 
207 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 1. เด็กชายนัฐพล  ชัยสุวรรณ์
 
1. นายโอสถ  บุตรมารศรี
 
208 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร 1. นายรชต   ชาลีแสน
 
1. นายธนาวิทย์   สุดสน
 
209 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิยมปณิธานพัฒน์ 1. เด็กชายกฤษณ  บุญสินชัย
 
1. นายนิกร  สีน้ำคำ
 
210 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แวงวรรณ
 
1. นายพนัส  ประทุมชาติ
 
211 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 1. เด็กชายกฤษณะ  รักษาโค
 
1. นายธนกฤต  พลเยี่ยม
 
212 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) 1. เด็กชายโอภาส  คล้ายทอง
 
1. นายเกรียงไกร  เทียมจันทร์
 
213 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 1. เด็กชายกฤษณะ  รักษาโค
2. เด็กหญิงจณิสตา  ชูศรีทอง
3. เด็กชายจรัญ  จงชมผา
4. เด็กหญิงจิรพัชร  ศรีนามล
5. เด็กชายจีระศักดิ์  ผลาโชติ
6. เด็กหญิงชลธิชา  ลาดคำ
7. เด็กชายณภัทร  โพธิ์ชัยรัตน์
8. เด็กชายณภัทรพงศ์  โชควิริยะจิตต์
9. เด็กชายธีระวัฒน์  ผ่องนานารถ
10. เด็กชายนัฐพล  ชัยสุวรรณ์
11. เด็กหญิงนันธิญา  ศรีนามล
12. เด็กชายพิทูร  ทับทิมใส
13. เด็กชายภัทรพล  ทรัพย์มาก
14. เด็กหญิงภานุมาศ  เครื่องกัน
15. เด็กชายภานุวัฒน์  สูญราช
16. เด็กหญิงรวินณิกา  พลเยี่ยม
17. เด็กชายรัฐภูมิ  ผดุงไสย์
18. เด็กหญิงวรัทยา  ธงชัย
19. เด็กหญิงวิชญาดา  ยะนะโชติ
20. เด็กหญิงศศิกาญจน์  โพธิ์หะนาม
21. เด็กหญิงสร้อยสุดา  เจริญเตีย
22. เด็กชายสิทธิชัย  นาทสีทา
23. เด็กหญิงสุกัญญา  ทวีโชติ
24. เด็กหญิงสุนิสา  ลามคำ
25. เด็กหญิงสุพิชญา  โพธิ์ชัยทอง
26. เด็กชายอนุชา  โพธิ์ชัยแสน
27. เด็กชายอัตพร  ศรีนุกูล
28. เด็กชายอิทธิพล  คำบัวโคตร
29. เด็กหญิงเจษรินธรณ์  แดนนาเลิศ
30. เด็กชายเทพฤทธิ์  ไชยภูมิ
 
1. นายโอสถ  บุตรมารศรี
2. นางอริยาพัชร  มะเสนา
3. นางจิรภา  มูลไชยสุข
4. นางทองพัด  ชำนาญยงค์
5. นางอรพินธ์  ชูศรีวาสน์
6. นายธนกฤต  พลเยี่ยม
7. นางสาวอนงค์  ศรีสินธ์