สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ 17 4 1 22 26 5 2 1 33
2 บ้านกกตาลดงบังวิทยา 7 1 2 10 11 1 0 1 12
3 หนองแวงบึงงาม 6 9 2 17 27 5 4 2 36
4 บ้านหนองขอนแก่น 6 2 2 10 12 2 0 0 14
5 ท่าสีดาวิทยา 5 7 2 14 16 7 3 5 26
6 บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 5 1 2 8 11 2 2 2 15
7 บ้านหนองกุง 5 1 1 7 8 3 1 1 12
8 บ้านสีเสียด 4 5 2 11 17 2 1 1 20
9 บ้านท่าเสียว 4 4 1 9 13 4 2 2 19
10 บ้านโพธิ์ศรี 4 3 5 12 14 3 3 0 20
11 บ้านวังยาว 4 1 1 6 13 5 2 1 20
12 บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 4 0 1 5 10 3 3 0 16
13 บ้านดงหวาย 3 5 4 12 12 2 4 4 18
14 บ้านโคกสี 3 4 1 8 7 3 2 1 12
15 บ้านนาแพง 3 3 0 6 7 7 2 0 16
16 บ้านหนองผักแว่น 3 1 3 7 10 5 1 4 16
17 บ้านโป่งประชาพัฒน์ 3 1 1 5 6 2 0 0 8
18 บัวดงมันวิทยา 3 1 0 4 5 0 1 0 6
19 บ้านดงดิบ 3 1 0 4 4 0 0 0 4
20 สหมิตรพิทยา 3 0 0 3 5 1 0 2 6
21 บ้านโพนเฒ่า 3 0 0 3 4 2 0 1 6
22 ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 2 7 3 12 15 4 2 1 21
23 บ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) 2 4 1 7 11 5 6 2 22
24 เมืองหนองพอก 2 3 4 9 17 4 1 1 22
25 บ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) 2 3 1 6 8 5 2 2 15
26 บ้านนาทม 2 2 2 6 8 4 5 2 17
27 บ้านหนองตาไก้ 2 2 2 6 6 2 0 2 8
28 ทรายทองเฉลิมวิทย์ 2 1 1 4 11 4 0 1 15
29 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2 1 1 4 4 0 0 0 4
30 บ้านแห่ประชานุกูล 2 1 0 3 6 4 1 1 11
31 บ้านหนองเดิ่น 2 0 2 4 8 4 3 0 15
32 บ้านภูเขาทอง 2 0 1 3 7 3 1 3 11
33 สะอาดเจริญใหม่สามัคคี 2 0 1 3 3 1 0 0 4
34 บ้านปากช่อง 2 0 0 2 4 3 0 0 7
35 ชุมชนบ้านสว่าง 1 4 2 7 12 6 3 2 21
36 อนุบาลจารุณี 1 3 1 5 10 0 0 1 10
37 บ้านหันหน่องสามัคคี 1 3 1 5 7 4 1 1 12
38 บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ 1 3 0 4 4 4 2 4 10
39 หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 1 2 3 6 11 7 2 2 20
40 ไตรมิตรวิทยา 1 2 3 6 9 3 1 1 13
41 บ้านพรหมจรรย์ 1 2 2 5 8 2 0 0 10
42 หนองโนราษฏร์บำรุง 1 2 2 5 7 0 2 0 9
43 บ้านสะอาดนาดี 1 2 0 3 5 3 0 1 8
44 ชุมชนนาทมโคกก่อง 1 1 3 5 6 4 2 0 12
45 บ้านหนองหิ่งหาย 1 1 3 5 3 4 0 0 7
46 อนุบาลโพนทอง 1 1 2 4 10 9 3 2 22
47 ไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา 1 1 2 4 7 2 2 4 11
48 บ้านแก้งศรีสว่าง 1 1 2 4 5 0 0 0 5
49 บ้านปลาโด 1 1 1 3 6 4 0 0 10
50 ชุมชนบัวคำ 1 1 0 2 5 1 1 1 7
51 ภัทรดล 1 1 0 2 4 2 0 1 6
52 บ้านหนองแข้ดง 1 1 0 2 4 0 0 1 4
53 บ้านโสกเตย 1 1 0 2 3 2 0 1 5
54 บ้านกุดขุ่น 1 1 0 2 2 0 1 0 3
55 บ้านหนองแวงแห่ 1 0 2 3 4 3 0 2 7
56 บ้านนาสีใส 1 0 2 3 3 4 0 0 7
57 บ้านหนองสองห้อง 1 0 2 3 1 3 1 1 5
58 เมืองโพธิ์ชัย 1 0 1 2 9 1 0 0 10
59 ชุมพรนาเจริญ 1 0 1 2 5 0 0 0 5
60 ชุมชนบ้านขวาว 1 0 1 2 4 2 0 0 6
61 บ้านวังม่วย 1 0 1 2 4 1 4 1 9
62 ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน 1 0 1 2 2 2 0 0 4
63 บ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ 1 0 1 2 2 1 2 0 5
64 บ้านห้วยทราย 1 0 1 2 2 1 1 0 4
65 บ้านหนองบก 1 0 1 2 2 1 0 0 3
66 บ้านท่าม่วง 1 0 0 1 8 3 1 0 12
67 เมืองไพรวิทยาคาร 1 0 0 1 6 3 5 3 14
68 บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน 1 0 0 1 4 10 8 4 22
69 จุมจังนาคำชลประทานวิทยา 1 0 0 1 3 4 2 0 9
70 คำพระโคกก่งวิทยา 1 0 0 1 3 0 0 0 3
71 บ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
72 บ้านหนองอึ่งโปโล 1 0 0 1 2 2 0 1 4
73 บ้านโคกกกม่วง 1 0 0 1 2 2 0 1 4
74 บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ 1 0 0 1 2 1 0 1 3
75 บ้านสำโรงหนองจอก 1 0 0 1 2 1 0 0 3
76 ประชานิยมปณิธานพัฒน์ 1 0 0 1 2 0 1 0 3
77 บะเค (ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
78 บ้านท่าสี 1 0 0 1 1 2 1 1 4
79 บ้านกุดเรือ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
80 บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
81 พนาลัยวิทยาเสริม 0 3 3 6 10 10 3 2 23
82 คำนางตุ้มโนนสวรรค์ 0 3 0 3 5 0 3 2 8
83 บ้านดงประเสริฐ 0 3 0 3 4 0 2 1 6
84 บ้านโพธิ์ตาก 0 2 1 3 5 2 0 0 7
85 บ้านหนองฟ้า 0 2 0 2 3 1 1 0 5
86 บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา 0 2 0 2 3 1 0 1 4
87 อนุบาลทองสตา 0 2 0 2 2 2 0 0 4
88 บ้านโนนยาง 0 1 2 3 7 3 0 0 10
89 บ้านอัคคะ(อัคคะวิทยาคาร) 0 1 2 3 5 1 0 0 6
90 ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 0 1 2 3 4 3 1 3 8
91 ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 0 1 1 2 10 3 1 2 14
92 บ้านโพนทอง 0 1 1 2 9 2 2 1 13
93 โคกล่ามวิทยาคาร 0 1 1 2 8 3 2 1 13
94 ชุมชนบ้านชมสะอาด 0 1 1 2 8 3 0 0 11
95 บ้านหัวคู 0 1 1 2 5 2 0 0 7
96 บ้านโนนแก้ว 0 1 1 2 3 1 0 0 4
97 บ้านคำนาดี 0 1 1 2 3 0 0 1 3
98 บ้านพันขาง 0 1 1 2 2 1 1 1 4
99 บ้านอุ่มเม่า 0 1 0 1 6 5 3 4 14
100 อนุบาลเมืองเมยวดี 0 1 0 1 5 3 1 0 9
101 บ้านเหล่าแขมดงกลาง 0 1 0 1 4 3 1 0 8
102 โคกสว่างหาญไพรวัลย์ 0 1 0 1 4 1 1 0 6
103 สีดากระพี้ประชาสรรค์ 0 1 0 1 4 1 0 2 5
104 ศรีสวัสดิ์ 0 1 0 1 4 0 0 0 4
105 เหล่าขุมมันท่าสะอาด 0 1 0 1 3 2 0 0 5
106 บ้านดอนควาย 0 1 0 1 3 0 0 1 3
107 บ้านท่าไคร้ 0 1 0 1 3 0 0 1 3
108 บ้านพรมสวรรค์ 0 1 0 1 2 2 2 0 6
109 บ้านโคกหนองบัว 0 1 0 1 2 2 0 0 4
110 บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 0 1 0 1 2 1 1 0 4
111 บ้านกุดเต่าวิทยา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
112 ปัญจรักษ์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
113 บ้านหนองแสงทุ่ง 0 1 0 1 1 2 1 0 4
114 อนุบาลรุ่งเรืองวัฒนา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
115 บ้านโพธิ์ชัน 0 1 0 1 1 0 0 1 1
116 บ้านดอนชาด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
117 บ้านวังเข 0 1 0 1 1 0 0 0 1
118 อนุบาลเด็กดี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
119 บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 0 0 4 4 6 1 0 1 7
120 บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) 0 0 2 2 5 1 1 2 7
121 บ้านนาโพธิ์ 0 0 2 2 4 1 0 0 5
122 บ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บำรุง) 0 0 2 2 3 0 3 0 6
123 หนองจอกวิทยา 0 0 2 2 2 4 4 4 10
124 ท่าลาดหนองผักตบ 0 0 2 2 2 1 1 1 4
125 บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 0 0 1 1 6 2 0 0 8
126 หนองคำวิทยา 0 0 1 1 3 2 1 2 6
127 บ้านเหล่าน้อย 0 0 1 1 3 0 0 1 3
128 บ้านราษฏร์ดำเนิน 0 0 1 1 2 1 1 1 4
129 นาแพงวิทยาคาร 0 0 1 1 2 0 0 1 2
130 บ้านนาเลา 0 0 1 1 1 2 0 0 3
131 บ้านแฝก 0 0 1 1 1 1 1 0 3
132 บึงอุดมบึงคำ 0 0 1 1 1 1 0 1 2
133 อนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
134 หนองขี้ม้า 0 0 1 1 1 1 0 0 2
135 บ้านดงแจ้งโนนสูง 0 0 1 1 1 0 2 0 3
136 อนุบาลเกาะแก้ว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
137 บ้านนากระตึบ 0 0 0 0 5 1 1 2 7
138 บ้านนาวี 0 0 0 0 4 4 0 3 8
139 หนองหลวงประชาบำรุง 0 0 0 0 3 2 2 3 7
140 อนุบาลสงกรานต์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
141 บ้านโคกใหญ่ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
142 โนนเพชรพัฒนา 0 0 0 0 2 3 0 0 5
143 บ้านโคกนาคำ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
144 บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา 0 0 0 0 2 2 1 0 5
145 บ้านหนองใหญ่ทับครัว 0 0 0 0 2 2 0 0 4
146 บ้านโพธิ์งาม 0 0 0 0 2 2 0 0 4
147 เสลภูมิวิทยาสันต์ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
148 บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
149 บ้านหนองนกทา 0 0 0 0 2 0 1 2 3
150 บ้านนาอุ่ม 0 0 0 0 2 0 1 1 3
151 ขวัญเมือง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
152 บ้านหนองโน 0 0 0 0 2 0 1 0 3
153 บ้านหนองไฮ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
154 บ้านป้องสร้างบุ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
155 บ้านนาเมือง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
156 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
157 หนองไฮภูเขาทอง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
158 อนุบาลสุนันทา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
159 เสลภูมิสามัคคี 0 0 0 0 1 2 0 1 3
160 บ้านคำอุปราช 0 0 0 0 1 2 0 0 3
161 บ้านหนองนกเป็ด 0 0 0 0 1 2 0 0 3
162 บ้านหนองหงษ์หนองงู 0 0 0 0 1 2 0 0 3
163 อนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
164 น้ำคำสมศรี 0 0 0 0 1 1 0 1 2
165 บ้านบาโคหนองแคน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
166 บ้านหนองเม็ก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
167 บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา 0 0 0 0 1 0 1 6 2
168 ถนนชัยสามัคคี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
169 บ้านท่าเยี่ยม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
170 บ้านโนนลาด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
171 ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด 0 0 0 0 1 0 0 3 1
172 บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
173 บ้านหนองไผ่หนองหว้า 0 0 0 0 1 0 0 1 1
174 บ้านเหล่าโพนงาม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
175 กุดแห่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 บ้านคอกควาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านคำโพนสูง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 บ้านทรายมูล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านบ่อแกนางเลา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านโนนปลาเข็ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 สาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว 0 0 0 0 0 3 0 0 3
185 มูลนิธินิสิตวิทยา 0 0 0 0 0 3 0 0 3
186 บ้านโนนใหญ่ 0 0 0 0 0 2 3 1 5
187 บ้านหนองแวงใหญ่ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
188 บ้านบากหนองเทา 0 0 0 0 0 2 0 2 2
189 บ้านป่าขีหนองขุ่น 0 0 0 0 0 2 0 1 2
190 บ้านดอนเรือ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
191 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
192 บ้านขว้างวิทยากร 0 0 0 0 0 1 2 1 3
193 บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด 0 0 0 0 0 1 2 0 3
194 บ้านท่าสำราญ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
195 ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ 0 0 0 0 0 1 0 3 1
196 บ้านหนองตอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
197 บ้านโจด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
198 วังหลวง 0 0 0 0 0 0 2 2 2
199 บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
200 บ้านหนองตุ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
201 บ้านหนองสำราญหนองเรือ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
202 ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 0 0 0 0 0 0 0 2 0
203 กุดสระวิทยานุกูล 0 0 0 0 0 0 0 1 0
204 บ้านดงกลาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
205 บ้านยาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
206 บ้านโคกกุงดอนกอก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
207 สามพานประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
208 บ้านวังใหญ่หนองผักแว่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 170 160 135 465 823 353 168 163 1,344