สรุปเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองแวงบึงงาม 27 5 4 2 36
2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ 26 5 2 1 33
3 เมืองหนองพอก 17 4 1 1 22
4 บ้านสีเสียด 17 2 1 1 20
5 ท่าสีดาวิทยา 16 7 3 5 26
6 ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 15 4 2 1 21
7 บ้านโพธิ์ศรี 14 3 3 0 20
8 บ้านวังยาว 13 5 2 1 20
9 บ้านท่าเสียว 13 4 2 2 19
10 ชุมชนบ้านสว่าง 12 6 3 2 21
11 บ้านดงหวาย 12 2 4 4 18
12 บ้านหนองขอนแก่น 12 2 0 0 14
13 หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 11 7 2 2 20
14 บ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) 11 5 6 2 22
15 ทรายทองเฉลิมวิทย์ 11 4 0 1 15
16 บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 11 2 2 2 15
17 บ้านกกตาลดงบังวิทยา 11 1 0 1 12
18 พนาลัยวิทยาเสริม 10 10 3 2 23
19 อนุบาลโพนทอง 10 9 3 2 22
20 บ้านหนองผักแว่น 10 5 1 4 16
21 บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 10 3 3 0 16
22 ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 10 3 1 2 14
23 อนุบาลจารุณี 10 0 0 1 10
24 ไตรมิตรวิทยา 9 3 1 1 13
25 บ้านโพนทอง 9 2 2 1 13
26 เมืองโพธิ์ชัย 9 1 0 0 10
27 บ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) 8 5 2 2 15
28 บ้านนาทม 8 4 5 2 17
29 บ้านหนองเดิ่น 8 4 3 0 15
30 โคกล่ามวิทยาคาร 8 3 2 1 13
31 บ้านหนองกุง 8 3 1 1 12
32 บ้านท่าม่วง 8 3 1 0 12
33 ชุมชนบ้านชมสะอาด 8 3 0 0 11
34 บ้านพรหมจรรย์ 8 2 0 0 10
35 บ้านนาแพง 7 7 2 0 16
36 บ้านหันหน่องสามัคคี 7 4 1 1 12
37 บ้านโคกสี 7 3 2 1 12
38 บ้านภูเขาทอง 7 3 1 3 11
39 บ้านโนนยาง 7 3 0 0 10
40 ไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา 7 2 2 4 11
41 หนองโนราษฏร์บำรุง 7 0 2 0 9
42 บ้านอุ่มเม่า 6 5 3 4 14
43 ชุมชนนาทมโคกก่อง 6 4 2 0 12
44 บ้านแห่ประชานุกูล 6 4 1 1 11
45 บ้านปลาโด 6 4 0 0 10
46 เมืองไพรวิทยาคาร 6 3 5 3 14
47 บ้านหนองตาไก้ 6 2 0 2 8
48 บ้านโป่งประชาพัฒน์ 6 2 0 0 8
49 บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 6 2 0 0 8
50 บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 6 1 0 1 7
51 อนุบาลเมืองเมยวดี 5 3 1 0 9
52 บ้านสะอาดนาดี 5 3 0 1 8
53 บ้านโพธิ์ตาก 5 2 0 0 7
54 บ้านหัวคู 5 2 0 0 7
55 บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) 5 1 1 2 7
56 บ้านนากระตึบ 5 1 1 2 7
57 ชุมชนบัวคำ 5 1 1 1 7
58 สหมิตรพิทยา 5 1 0 2 6
59 บ้านอัคคะ(อัคคะวิทยาคาร) 5 1 0 0 6
60 คำนางตุ้มโนนสวรรค์ 5 0 3 2 8
61 บัวดงมันวิทยา 5 0 1 0 6
62 บ้านแก้งศรีสว่าง 5 0 0 0 5
63 ชุมพรนาเจริญ 5 0 0 0 5
64 บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน 4 10 8 4 22
65 บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ 4 4 2 4 10
66 บ้านนาวี 4 4 0 3 8
67 ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 4 3 1 3 8
68 บ้านเหล่าแขมดงกลาง 4 3 1 0 8
69 บ้านหนองแวงแห่ 4 3 0 2 7
70 บ้านปากช่อง 4 3 0 0 7
71 บ้านโพนเฒ่า 4 2 0 1 6
72 ภัทรดล 4 2 0 1 6
73 ชุมชนบ้านขวาว 4 2 0 0 6
74 บ้านวังม่วย 4 1 4 1 9
75 โคกสว่างหาญไพรวัลย์ 4 1 1 0 6
76 สีดากระพี้ประชาสรรค์ 4 1 0 2 5
77 บ้านนาโพธิ์ 4 1 0 0 5
78 บ้านดงประเสริฐ 4 0 2 1 6
79 บ้านหนองแข้ดง 4 0 0 1 4
80 บ้านดงดิบ 4 0 0 0 4
81 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 4 0 0 0 4
82 ศรีสวัสดิ์ 4 0 0 0 4
83 จุมจังนาคำชลประทานวิทยา 3 4 2 0 9
84 บ้านหนองหิ่งหาย 3 4 0 0 7
85 บ้านนาสีใส 3 4 0 0 7
86 หนองหลวงประชาบำรุง 3 2 2 3 7
87 หนองคำวิทยา 3 2 1 2 6
88 บ้านโสกเตย 3 2 0 1 5
89 เหล่าขุมมันท่าสะอาด 3 2 0 0 5
90 บ้านหนองฟ้า 3 1 1 0 5
91 บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา 3 1 0 1 4
92 สะอาดเจริญใหม่สามัคคี 3 1 0 0 4
93 บ้านโนนแก้ว 3 1 0 0 4
94 บ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บำรุง) 3 0 3 0 6
95 บ้านคำนาดี 3 0 0 1 3
96 บ้านดอนควาย 3 0 0 1 3
97 บ้านท่าไคร้ 3 0 0 1 3
98 บ้านเหล่าน้อย 3 0 0 1 3
99 คำพระโคกก่งวิทยา 3 0 0 0 3
100 บ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ 3 0 0 0 3
101 อนุบาลสงกรานต์ 3 0 0 0 3
102 หนองจอกวิทยา 2 4 4 4 10
103 บ้านโคกใหญ่ 2 3 0 0 5
104 โนนเพชรพัฒนา 2 3 0 0 5
105 บ้านพรมสวรรค์ 2 2 2 0 6
106 บ้านโคกนาคำ 2 2 1 0 5
107 บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา 2 2 1 0 5
108 บ้านหนองอึ่งโปโล 2 2 0 1 4
109 บ้านโคกกกม่วง 2 2 0 1 4
110 ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน 2 2 0 0 4
111 อนุบาลทองสตา 2 2 0 0 4
112 บ้านโคกหนองบัว 2 2 0 0 4
113 บ้านหนองใหญ่ทับครัว 2 2 0 0 4
114 บ้านโพธิ์งาม 2 2 0 0 4
115 เสลภูมิวิทยาสันต์ 2 2 0 0 4
116 บ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ 2 1 2 0 5
117 บ้านพันขาง 2 1 1 1 4
118 ท่าลาดหนองผักตบ 2 1 1 1 4
119 บ้านราษฏร์ดำเนิน 2 1 1 1 4
120 บ้านห้วยทราย 2 1 1 0 4
121 บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 2 1 1 0 4
122 บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ 2 1 1 0 4
123 บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ 2 1 0 1 3
124 บ้านหนองบก 2 1 0 0 3
125 บ้านสำโรงหนองจอก 2 1 0 0 3
126 บ้านกุดเต่าวิทยา 2 1 0 0 3
127 บ้านหนองนกทา 2 0 1 2 3
128 บ้านนาอุ่ม 2 0 1 1 3
129 บ้านกุดขุ่น 2 0 1 0 3
130 ประชานิยมปณิธานพัฒน์ 2 0 1 0 3
131 ขวัญเมือง 2 0 1 0 3
132 บ้านหนองโน 2 0 1 0 3
133 นาแพงวิทยาคาร 2 0 0 1 2
134 บ้านหนองไฮ 2 0 0 1 2
135 บะเค (ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) 2 0 0 0 2
136 ปัญจรักษ์ 2 0 0 0 2
137 บ้านป้องสร้างบุ 2 0 0 0 2
138 บ้านนาเมือง 2 0 0 0 2
139 บ้านหนองบัว 2 0 0 0 2
140 หนองไฮภูเขาทอง 2 0 0 0 2
141 อนุบาลสุนันทา 2 0 0 0 2
142 บ้านหนองสองห้อง 1 3 1 1 5
143 บ้านท่าสี 1 2 1 1 4
144 บ้านหนองแสงทุ่ง 1 2 1 0 4
145 เสลภูมิสามัคคี 1 2 0 1 3
146 บ้านนาเลา 1 2 0 0 3
147 บ้านคำอุปราช 1 2 0 0 3
148 บ้านหนองนกเป็ด 1 2 0 0 3
149 บ้านหนองหงษ์หนองงู 1 2 0 0 3
150 อนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ 1 2 0 0 3
151 บ้านแฝก 1 1 1 0 3
152 บึงอุดมบึงคำ 1 1 0 1 2
153 น้ำคำสมศรี 1 1 0 1 2
154 บ้านบาโคหนองแคน 1 1 0 1 2
155 อนุบาลรุ่งเรืองวัฒนา 1 1 0 0 2
156 อนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 1 1 0 0 2
157 หนองขี้ม้า 1 1 0 0 2
158 บ้านหนองเม็ก 1 1 0 0 2
159 บ้านดงแจ้งโนนสูง 1 0 2 0 3
160 บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา 1 0 1 6 2
161 ถนนชัยสามัคคี 1 0 1 0 2
162 บ้านท่าเยี่ยม 1 0 1 0 2
163 บ้านโนนลาด 1 0 1 0 2
164 ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด 1 0 0 3 1
165 บ้านกุดเรือ 1 0 0 1 1
166 บ้านโพธิ์ชัน 1 0 0 1 1
167 บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ 1 0 0 1 1
168 บ้านหนองไผ่หนองหว้า 1 0 0 1 1
169 บ้านเหล่าโพนงาม 1 0 0 1 1
170 บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา 1 0 0 0 1
171 บ้านดอนชาด 1 0 0 0 1
172 บ้านวังเข 1 0 0 0 1
173 อนุบาลเด็กดี 1 0 0 0 1
174 อนุบาลเกาะแก้ว 1 0 0 0 1
175 กุดแห่ 1 0 0 0 1
176 บ้านคอกควาย 1 0 0 0 1
177 บ้านคำโพนสูง 1 0 0 0 1
178 บ้านทรายมูล 1 0 0 0 1
179 บ้านบ่อแกนางเลา 1 0 0 0 1
180 บ้านโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ 1 0 0 0 1
181 บ้านโนนปลาเข็ง 1 0 0 0 1
182 บ้านโนนสวรรค์ 1 0 0 0 1
183 สาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย 1 0 0 0 1
184 บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว 0 3 0 0 3
185 มูลนิธินิสิตวิทยา 0 3 0 0 3
186 บ้านโนนใหญ่ 0 2 3 1 5
187 บ้านหนองแวงใหญ่ 0 2 1 0 3
188 บ้านบากหนองเทา 0 2 0 2 2
189 บ้านป่าขีหนองขุ่น 0 2 0 1 2
190 บ้านดอนเรือ 0 2 0 0 2
191 บ้านหนองม่วง 0 2 0 0 2
192 บ้านขว้างวิทยากร 0 1 2 1 3
193 บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด 0 1 2 0 3
194 บ้านท่าสำราญ 0 1 1 0 2
195 ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ 0 1 0 3 1
196 บ้านหนองตอ 0 1 0 0 1
197 บ้านโจด 0 1 0 0 1
198 วังหลวง 0 0 2 2 2
199 บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม 0 0 1 0 1
200 บ้านหนองตุ 0 0 1 0 1
201 บ้านหนองสำราญหนองเรือ 0 0 1 0 1
202 ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 0 0 0 2 0
203 กุดสระวิทยานุกูล 0 0 0 1 0
204 บ้านดงกลาง 0 0 0 1 0
205 บ้านยาง 0 0 0 1 0
206 บ้านโคกกุงดอนกอก 0 0 0 1 0
207 สามพานประชาสรรค์ 0 0 0 1 0
208 บ้านวังใหญ่หนองผักแว่น 0 0 0 0 0
รวม 823 353 168 163 1,507