สรุปเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองแวงบึงงาม 27 5 4 2 36
2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ 26 5 2 1 33
3 ท่าสีดาวิทยา 18 7 3 5 28
4 บ้านสีเสียด 18 3 1 1 22
5 เมืองหนองพอก 17 4 1 1 22
6 บ้านวังยาว 15 6 2 1 23
7 ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 15 4 2 1 21
8 บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 15 2 2 2 19
9 บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 14 4 3 0 21
10 บ้านหนองเดิ่น 14 4 3 0 21
11 บ้านท่าเสียว 14 4 2 2 20
12 บ้านโพธิ์ศรี 14 3 3 0 20
13 เมืองโพธิ์ชัย 14 2 0 0 16
14 อนุบาลโพนทอง 13 9 3 2 25
15 ชุมชนบ้านสว่าง 13 6 3 2 22
16 บ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) 13 5 6 2 24
17 ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 13 3 1 2 17
18 บ้านดงหวาย 13 2 4 4 19
19 บ้านหนองขอนแก่น 13 2 0 0 15
20 บ้านกกตาลดงบังวิทยา 13 1 0 1 14
21 บ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) 12 6 2 2 20
22 บ้านภูเขาทอง 12 4 1 3 17
23 หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 11 7 2 2 20
24 บ้านนาทม 11 5 5 2 21
25 ทรายทองเฉลิมวิทย์ 11 4 0 1 15
26 พนาลัยวิทยาเสริม 10 10 3 2 23
27 บ้านหนองผักแว่น 10 5 1 4 16
28 บ้านสะอาดนาดี 10 4 0 1 14
29 โคกล่ามวิทยาคาร 10 3 2 1 15
30 อนุบาลจารุณี 10 0 0 1 10
31 บ้านนาแพง 9 7 2 0 18
32 ไตรมิตรวิทยา 9 3 1 1 13
33 บ้านโพนทอง 9 2 2 1 13
34 ชุมชนบ้านชมสะอาด 8 4 0 0 12
35 บ้านหนองกุง 8 3 1 1 12
36 บ้านท่าม่วง 8 3 1 0 12
37 บ้านพรหมจรรย์ 8 2 0 0 10
38 บ้านนาโพธิ์ 8 1 0 0 9
39 บัวดงมันวิทยา 8 0 1 0 9
40 บ้านหันหน่องสามัคคี 7 4 1 1 12
41 บ้านโคกสี 7 3 2 1 12
42 บ้านโนนยาง 7 3 0 0 10
43 ไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา 7 2 2 4 11
44 ชุมชนบัวคำ 7 1 1 1 9
45 หนองโนราษฏร์บำรุง 7 0 2 0 9
46 บ้านอุ่มเม่า 6 6 3 4 15
47 ชุมชนนาทมโคกก่อง 6 4 2 0 12
48 บ้านแห่ประชานุกูล 6 4 1 1 11
49 บ้านปลาโด 6 4 0 0 10
50 เมืองไพรวิทยาคาร 6 3 5 3 14
51 บ้านหนองสองห้อง 6 3 1 1 10
52 โคกสว่างหาญไพรวัลย์ 6 2 1 0 9
53 บ้านหนองตาไก้ 6 2 0 2 8
54 บ้านโป่งประชาพัฒน์ 6 2 0 0 8
55 บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 6 2 0 0 8
56 บ้านนากระตึบ 6 1 1 2 8
57 บ้านหนองโน 6 1 1 0 8
58 บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 6 1 0 1 7
59 คำนางตุ้มโนนสวรรค์ 6 0 3 2 9
60 บ้านหนองหิ่งหาย 5 5 1 0 11
61 บ้านนาสีใส 5 4 0 0 9
62 อนุบาลเมืองเมยวดี 5 3 1 0 9
63 บ้านโพธิ์ตาก 5 2 0 0 7
64 บ้านหัวคู 5 2 0 0 7
65 บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) 5 1 1 2 7
66 สหมิตรพิทยา 5 1 0 2 6
67 บ้านอัคคะ(อัคคะวิทยาคาร) 5 1 0 0 6
68 บ้านหนองนกทา 5 0 1 2 6
69 บ้านแก้งศรีสว่าง 5 0 0 0 5
70 ชุมพรนาเจริญ 5 0 0 0 5
71 บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน 4 10 8 4 22
72 บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ 4 4 2 4 10
73 จุมจังนาคำชลประทานวิทยา 4 4 2 0 10
74 บ้านนาวี 4 4 0 3 8
75 ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 4 3 1 3 8
76 บ้านเหล่าแขมดงกลาง 4 3 1 0 8
77 บ้านหนองแวงแห่ 4 3 0 2 7
78 บ้านปากช่อง 4 3 0 0 7
79 ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน 4 3 0 0 7
80 บ้านท่าสี 4 2 1 1 7
81 บ้านโพนเฒ่า 4 2 0 1 6
82 บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา 4 2 0 1 6
83 ภัทรดล 4 2 0 1 6
84 ชุมชนบ้านขวาว 4 2 0 0 6
85 บ้านวังม่วย 4 1 4 1 9
86 บ้านดงประเสริฐ 4 1 2 1 7
87 สีดากระพี้ประชาสรรค์ 4 1 0 2 5
88 บ้านหนองบก 4 1 0 0 5
89 บ้านหนองแข้ดง 4 0 1 1 5
90 ประชานิยมปณิธานพัฒน์ 4 0 1 0 5
91 บ้านดงดิบ 4 0 0 0 4
92 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 4 0 0 0 4
93 ศรีสวัสดิ์ 4 0 0 0 4
94 หนองไฮภูเขาทอง 4 0 0 0 4
95 หนองหลวงประชาบำรุง 3 3 2 3 8
96 บ้านโคกใหญ่ 3 3 0 0 6
97 หนองคำวิทยา 3 2 1 2 6
98 บ้านหนองฟ้า 3 2 1 0 6
99 บ้านโคกนาคำ 3 2 1 0 6
100 บ้านโสกเตย 3 2 0 1 5
101 บ้านหนองม่วง 3 2 0 0 5
102 เหล่าขุมมันท่าสะอาด 3 2 0 0 5
103 วังหลวง 3 1 3 2 7
104 บ้านราษฏร์ดำเนิน 3 1 1 1 5
105 บ้านคำนาดี 3 1 0 1 4
106 สะอาดเจริญใหม่สามัคคี 3 1 0 0 4
107 บ้านโนนแก้ว 3 1 0 0 4
108 บ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บำรุง) 3 0 3 0 6
109 บ้านกุดขุ่น 3 0 1 0 4
110 บ้านโพธิ์ชัน 3 0 0 1 3
111 บ้านดอนควาย 3 0 0 1 3
112 บ้านท่าไคร้ 3 0 0 1 3
113 บ้านเหล่าน้อย 3 0 0 1 3
114 คำพระโคกก่งวิทยา 3 0 0 0 3
115 บ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ 3 0 0 0 3
116 อนุบาลสงกรานต์ 3 0 0 0 3
117 หนองจอกวิทยา 2 4 4 4 10
118 บ้านโคกกกม่วง 2 3 0 1 5
119 โนนเพชรพัฒนา 2 3 0 0 5
120 บ้านโนนใหญ่ 2 2 3 1 7
121 บ้านพรมสวรรค์ 2 2 2 0 6
122 บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา 2 2 1 0 5
123 บ้านหนองอึ่งโปโล 2 2 0 1 4
124 อนุบาลทองสตา 2 2 0 0 4
125 บ้านโคกหนองบัว 2 2 0 0 4
126 บ้านหนองใหญ่ทับครัว 2 2 0 0 4
127 บ้านโพธิ์งาม 2 2 0 0 4
128 เสลภูมิวิทยาสันต์ 2 2 0 0 4
129 บ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ 2 1 2 0 5
130 บ้านพันขาง 2 1 1 1 4
131 ท่าลาดหนองผักตบ 2 1 1 1 4
132 บ้านห้วยทราย 2 1 1 0 4
133 บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 2 1 1 0 4
134 บ้านแฝก 2 1 1 0 4
135 บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ 2 1 1 0 4
136 บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ 2 1 0 1 3
137 บึงอุดมบึงคำ 2 1 0 1 3
138 นาแพงวิทยาคาร 2 1 0 1 3
139 บ้านสำโรงหนองจอก 2 1 0 0 3
140 บ้านกุดเต่าวิทยา 2 1 0 0 3
141 บ้านนาอุ่ม 2 0 1 1 3
142 ขวัญเมือง 2 0 1 0 3
143 ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 2 0 0 2 2
144 บ้านกุดเรือ 2 0 0 1 2
145 บ้านหนองไฮ 2 0 0 1 2
146 บะเค (ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) 2 0 0 0 2
147 ปัญจรักษ์ 2 0 0 0 2
148 บ้านป้องสร้างบุ 2 0 0 0 2
149 บ้านนาเมือง 2 0 0 0 2
150 บ้านหนองบัว 2 0 0 0 2
151 อนุบาลสุนันทา 2 0 0 0 2
152 บ้านหนองแสงทุ่ง 1 2 1 0 4
153 เสลภูมิสามัคคี 1 2 0 1 3
154 บ้านนาเลา 1 2 0 0 3
155 บ้านคำอุปราช 1 2 0 0 3
156 บ้านหนองนกเป็ด 1 2 0 0 3
157 บ้านหนองหงษ์หนองงู 1 2 0 0 3
158 บ้านหนองเม็ก 1 2 0 0 3
159 อนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ 1 2 0 0 3
160 น้ำคำสมศรี 1 1 0 1 2
161 บ้านบาโคหนองแคน 1 1 0 1 2
162 อนุบาลรุ่งเรืองวัฒนา 1 1 0 0 2
163 อนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 1 1 0 0 2
164 หนองขี้ม้า 1 1 0 0 2
165 บ้านดงแจ้งโนนสูง 1 0 2 0 3
166 บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา 1 0 1 6 2
167 ถนนชัยสามัคคี 1 0 1 0 2
168 บ้านท่าเยี่ยม 1 0 1 0 2
169 บ้านโนนลาด 1 0 1 0 2
170 ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด 1 0 0 3 1
171 บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ 1 0 0 1 1
172 บ้านหนองไผ่หนองหว้า 1 0 0 1 1
173 บ้านเหล่าโพนงาม 1 0 0 1 1
174 บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา 1 0 0 0 1
175 บ้านดอนชาด 1 0 0 0 1
176 บ้านวังเข 1 0 0 0 1
177 อนุบาลเด็กดี 1 0 0 0 1
178 อนุบาลเกาะแก้ว 1 0 0 0 1
179 กุดแห่ 1 0 0 0 1
180 บ้านคอกควาย 1 0 0 0 1
181 บ้านคำโพนสูง 1 0 0 0 1
182 บ้านทรายมูล 1 0 0 0 1
183 บ้านบ่อแกนางเลา 1 0 0 0 1
184 บ้านโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ 1 0 0 0 1
185 บ้านโนนปลาเข็ง 1 0 0 0 1
186 บ้านโนนสวรรค์ 1 0 0 0 1
187 สาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย 1 0 0 0 1
188 บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว 0 3 0 0 3
189 มูลนิธินิสิตวิทยา 0 3 0 0 3
190 บ้านหนองแวงใหญ่ 0 2 1 0 3
191 บ้านบากหนองเทา 0 2 0 2 2
192 บ้านป่าขีหนองขุ่น 0 2 0 1 2
193 บ้านดอนเรือ 0 2 0 0 2
194 บ้านขว้างวิทยากร 0 1 2 1 3
195 บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด 0 1 2 0 3
196 บ้านท่าสำราญ 0 1 1 0 2
197 ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ 0 1 0 3 1
198 บ้านหนองตอ 0 1 0 0 1
199 บ้านโจด 0 1 0 0 1
200 บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม 0 0 1 0 1
201 บ้านหนองตุ 0 0 1 0 1
202 บ้านหนองสำราญหนองเรือ 0 0 1 0 1
203 กุดสระวิทยานุกูล 0 0 0 1 0
204 บ้านดงกลาง 0 0 0 1 0
205 บ้านยาง 0 0 0 1 0
206 บ้านโคกกุงดอนกอก 0 0 0 1 0
207 สามพานประชาสรรค์ 0 0 0 1 0
208 บ้านวังใหญ่หนองผักแว่น 0 0 0 0 0
209 บ้านโนนไชยศรี 0 0 0 0 0
รวม 943 376 171 163 1,490