หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายขจรศักดิ์ หลักแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด 3 เลขานุการ
2 นายอนุพงษ์ หมวดเมือง รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด 3 กรรมการดำเนินงาน
3 นายจำนงค์ สุดาเดช รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด 3 กรรมการดำเนินงาน
4 นายประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด 3 กรรมการดำเนินงาน
5 นายชัยมงคล ศรีอารยะตระกูล รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด 3 กรรมการดำเนินงาน
6 นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด 3 กรรมการดำเนินงาน
7 นายสิงโต โพธิ์ขี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการดำเนินงาน
8 นายผดุง เสนาปกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการดำเนินงาน
9 นางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการดำเนินงาน
10 นายณรงค์ ยะพลหา ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการดำเนินงาน
11 นางอรอนงค์ ขวาป้องใต้ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการดำเนินงาน
12 นายอำนวย เลื่อมใส ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
13 นายสุรดิษ โยมา ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
14 นายจำนงค์ ไถวสินธุ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
15 นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
16 นายมานิตย์ วงศ์น้ำคำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
17 นายบรรลุ บุตรศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
18 นางปราณี สาระบาล ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
19 นายสุระ รักความซื่อ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
20 นายสุดใจ สุทธิรันดร์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
21 นายชำนาญ ระดารุต ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
22 นายอภิเดช เพชรโรจน์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
23 นายทนงศักดิ์ แหล่งสนาม ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
24 นางจิราภรณ์ สีลา ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
25 นางวิรัลพัชร นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
26 นางสมศรี ระดารุต ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
27 นายกรุงศรี ศิริปะกะ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
28 นายขจรศักดิ์ หลักแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
29 นางวาสนา สืบชมภู ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
30 นายฐาปกรณ์ ธรรมรักษา สพป.ร้อยเอ็ด 3 กรรมการดำเนินงาน
31 นายอดุลย์พร ดีกุดเรือ สพป.ร้อยเอ็ด 3 กรรมการดำเนินงาน
32 ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิชัย รก.ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการดำเนินงาน
33 นางสาวเสาวลักษณ์ คำภูผง รก.ผอ.ศูนย์ ITEC กรรมการดำเนินงาน
34 นางสาวยุพาพรรณ กลางบุรัมย์ สพป.ร้อยเอ็ด 3 กรรมการรายงานผล
35 นางสาวภิรมย์รัตน์ ธาตุไพบูลย์ สพป.ร้อยเอ็ด 3 กรรมการรายงานผล
36 นางสาวเพ็ญศรี ศรีแสนตอ สพป.ร้อยเอ็ด 3 กรรมการรายงานผล
37 นางสาววิราพรรณ ภูเนตร์ สพป.ร้อยเอ็ด 3 กรรมการรายงานผล
38 นางสาววัชราภรณ์ ไชยดำ สพป.ร้อยเอ็ด 3 กรรมการรายงานผล
39 นางสาวบุญวรรณ สังคทิพย์ สพป.ร้อยเอ็ด 3 กรรมการรายงานผล
40 นายชิติพัทธ์ บุญลาด สพป.ร้อยเอ็ด 3 กรรมการรายงานผล
41 นายวีระชัย บุรีรักษ์ สพป.ร้อยเอ็ด 3 กรรมการรายงานผล
42 นางสาวเสาวรจนี สังฆะกา สพป.ร้อยเอ็ด 3 กรรมการรายงานผล
43 นางจรัสศรี จิตชัย สพป.ร้อยเอ็ด 3 กรรมการฝ่ายการเงิน
44 นางสาวจิลาวัลย์ โคตรจันทร์ สพป.ร้อยเอ็ด 3 กรรมการฝ่ายการเงิน
45 นางสาวเกษรา สุขสมร สพป.ร้อยเอ็ด 3 กรรมการฝ่ายการเงิน
46 นางธนัดตา ชาติวงศ์ สพป.ร้อยเอ็ด 3 กรรมการฝ่ายการเงิน
47 นายปิยะ พันธะไชย สพป.ร้อยเอ็ด 3 กรรมการประชาสัมพันธ์
48 นางสาวอโนทัย ศรีอุประ สพป.ร้อยเอ็ด 3 กรรมการฝ่ายปฏิคม
49 นางสุวัลยา จรบุรมย์ สพป.ร้อยเอ็ด 3 กรรมการฝ่ายปฏิคม
50 นางสาวรุจีรัตน์ นิลสุ สพป.ร้อยเอ็ด 3 กรรมการฝ่ายปฏิคม
51 นางยาใจ ยันตะบุศย์ สพป.ร้อยเอ็ด 3 กรรมการฝ่ายปฏิคม
52 นางหนูรัก วิฤทธิ์ชัย สพป.ร้อยเอ็ด 3 กรรมการฝ่ายปฏิคม
53 นางสาวจุฑาทิพย์ พลเยี่ยม สพป.ร้อยเอ็ด 3 กรรมการฝ่ายปฏิคม
54 นางสาวธนัชพร สังวิบุตร สพป.ร้อยเอ็ด 3 กรรมการฝ่ายปฏิคม
55 นางสาวผจงจิต ศรีผาวงษ์ สพป.ร้อยเอ็ด 3 กรรมการฝ่ายปฏิคม
56 นางสาวกันทิมา กุลสุวรรณ์ สพป.ร้อยเอ็ด 3 กรรมการฝ่ายปฏิคม
57 นางสาวสุปรียา ศรีเตชะ สพป.ร้อยเอ็ด 3 กรรมการฝ่ายปฏิคม
58 นางพรนฤมล เติมรัมย์ สพป.ร้อยเอ็ด 3 กรรมการฝ่ายปฏิคม
59 นายกิตติศักดิ์ ปาปะชะ สพป.ร้อยเอ็ด 3 กรรมการฝ่ายปฏิคม
60 นางฤทัยพร สำราญคง สพป.ร้อยเอ็ด 3 กรรมการฝ่ายปฏิคม
61 นางสัมฤทธิ์ ทองสุทธิ์ สพป.ร้อยเอ็ด 3 กรรมการฝ่ายปฏิคม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายขจรศักดิ์ หลักแก้ว ศึกษานิเทศก์ (sornormek@esdc.go.th // 0834512133)และ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]