หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล 1 2 1
2 002 โรงเรียนกุดแห่ 1 3 2
3 003 โรงเรียนขวัญเมือง 3 12 7
4 004 โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ 11 23 18
5 005 โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา 3 35 10
6 008 โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา 10 16 12
7 010 โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง 12 41 23
8 011 โรงเรียนชุมชนบัวคำ 12 19 14
9 012 โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว 6 31 15
10 015 โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด 12 28 20
11 016 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ 6 12 8
12 017 โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง 24 69 39
13 013 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลาง สาขาห้วยค้อ-คำเม็ก 0 0 0
14 014 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 4 6 4
15 018 โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 11 37 17
16 009 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 19 54 32
17 019 โรงเรียนชุมพรนาเจริญ 5 8 7
18 020 โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน 7 15 9
19 023 โรงเรียนถนนชัยสามัคคี 2 2 2
20 024 โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ 18 27 23
21 025 โรงเรียนท่าลาดหนองผักตบ 5 12 9
22 026 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 34 56 43
23 028 โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร 4 4 4
24 029 โรงเรียนน้ำคำสมศรี 3 4 3
25 032 โรงเรียนบะเค (ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) 2 6 3
26 034 โรงเรียนบัวดงมันวิทยา 9 26 17
27 195 โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ 4 8 6
28 035 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา 17 51 30
29 036 โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ 3 8 6
30 037 โรงเรียนบ้านกุดขุ่น 4 12 6
31 039 โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา 3 8 3
32 040 โรงเรียนบ้านกุดเรือ 3 6 4
33 038 โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา 2 2 2
34 042 โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร 5 6 5
35 043 โรงเรียนบ้านคอกควาย 1 3 2
36 044 โรงเรียนบ้านคำนาดี 5 9 7
37 045 โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) 26 60 42
38 047 โรงเรียนบ้านคำอุปราช 3 12 6
39 046 โรงเรียนบ้านคำโพนสูง 1 5 2
40 048 โรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา 7 9 8
41 058 โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 8 23 10
42 059 โรงเรียนบ้านจัมปา 0 0 0
43 061 โรงเรียนบ้านดงกลาง 1 2 2
44 063 โรงเรียนบ้านดงดิบ 4 12 8
45 064 โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ 8 16 12
46 065 โรงเรียนบ้านดงยาง 0 0 0
47 066 โรงเรียนบ้านดงหวาย 24 57 35
48 062 โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง 3 7 5
49 067 โรงเรียนบ้านดอนควาย 4 6 5
50 068 โรงเรียนบ้านดอนชาด 1 2 1
51 069 โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม 1 1 1
52 071 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 0 0 0
53 070 โรงเรียนบ้านดอนเรือ 2 3 3
54 072 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 23 47 43
55 073 โรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ 14 26 20
56 074 โรงเรียนบ้านทรายมูล 1 1 1
57 076 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 12 20 17
58 078 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 3 7 5
59 079 โรงเรียนบ้านท่าสี 9 18 12
60 077 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 2 9 5
61 080 โรงเรียนบ้านท่าเสียว 24 68 41
62 075 โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 4 8 6
63 081 โรงเรียนบ้านนากระตึบ 10 26 13
64 082 โรงเรียนบ้านนางาม 0 0 0
65 084 โรงเรียนบ้านนาทม 24 44 32
66 090 โรงเรียนบ้านนาวี 11 31 19
67 091 โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 0 0 0
68 092 โรงเรียนบ้านนาสีใส 9 23 17
69 093 โรงเรียนบ้านนาอุ่ม 4 4 4
70 087 โรงเรียนบ้านนาเมือง 2 6 2
71 089 โรงเรียนบ้านนาเลา 3 9 5
72 088 โรงเรียนบ้านนาเลา สาขาอวยศรี 0 0 0
73 083 โรงเรียนบ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บำรุง) 7 13 9
74 085 โรงเรียนบ้านนาแพง 19 41 29
75 086 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 10 41 20
76 095 โรงเรียนบ้านน้ำจั้นน้อย 0 0 0
77 094 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 0 0 0
78 096 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 22 36 29
79 108 โรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี 0 0 0
80 109 โรงเรียนบ้านบากหนองเทา 5 9 7
81 110 โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน 3 7 5
82 111 โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ 2 4 2
83 107 โรงเรียนบ้านบ่อแกนางเลา 1 2 2
84 112 โรงเรียนบ้านปลาโด 10 30 19
85 114 โรงเรียนบ้านปากช่อง 8 32 14
86 115 โรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่น 6 10 6
87 113 โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ 3 6 3
88 117 โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ 5 7 6
89 120 โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ 6 11 9
90 119 โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์ 10 21 13
91 121 โรงเรียนบ้านพันขาง 5 7 5
92 130 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 21 70 36
93 131 โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 8 32 15
94 132 โรงเรียนบ้านยาง 1 1 1
95 133 โรงเรียนบ้านราษฏร์ดำเนิน 6 26 10
96 134 โรงเรียนบ้านลาด 0 0 0
97 136 โรงเรียนบ้านวังม่วย 10 16 11
98 137 โรงเรียนบ้านวังยาว 25 55 36
99 135 โรงเรียนบ้านวังเข 1 3 2
100 138 โรงเรียนบ้านวังใหญ่หนองผักแว่น 1 5 1
101 139 โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน 27 55 36
102 140 โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ 4 13 7
103 141 โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) 27 55 37
104 142 โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี 15 35 25
105 143 โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก 3 19 8
106 144 โรงเรียนบ้านสีเสียด 24 52 37
107 146 โรงเรียนบ้านหนองกุง 16 27 24
108 149 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 15 35 27
109 148 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น สาขาบ้านสี่แยก 0 0 0
110 150 โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา 5 10 7
111 151 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 5 10 7
112 155 โรงเรียนบ้านหนองตอ 1 6 3
113 156 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 11 15 12
114 157 โรงเรียนบ้านหนองตุ 1 1 1
115 159 โรงเรียนบ้านหนองนกทา 8 15 11
116 158 โรงเรียนบ้านหนองนกทาสาขาหนองขุมเงิน 0 0 0
117 160 โรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด 3 10 7
118 162 โรงเรียนบ้านหนองบก 5 11 8
119 163 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 3 3
120 164 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 20 40 32
121 166 โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 7 27 15
122 168 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 5 11 9
123 167 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สาขาบะยาวมลชัยศรี 0 0 0
124 172 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 11 31 23
125 173 โรงเรียนบ้านหนองสำราญหนองเรือ 1 2 1
126 174 โรงเรียนบ้านหนองสิม 0 0 0
127 178 โรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงู 3 7 5
128 179 โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา 22 64 27
129 180 โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย 12 36 19
130 182 โรงเรียนบ้านหนองอิโล 0 0 0
131 183 โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล 5 7 7
132 154 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 22 40 30
133 169 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 3 7 3
134 152 โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง 6 7 6
135 170 โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ 9 14 10
136 171 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 3 7 3
137 176 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง 4 10 7
138 175 โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย 0 0 0
139 177 โรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์ 0 0 0
140 147 โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด 3 6 4
141 161 โรงเรียนบ้านหนองโน 8 21 14
142 181 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว 4 6 5
143 165 โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า 2 3 3
144 184 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 3 10 5
145 186 โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) 9 13 10
146 187 โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี 13 40 22
147 188 โรงเรียนบ้านหัวคู 10 15 12
148 185 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 4 30 9
149 193 โรงเรียนบ้านอัคคะ(อัคคะวิทยาคาร) 6 14 11
150 194 โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า 22 39 29
151 190 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 4 9 6
152 189 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง 10 29 15
153 191 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม 2 5 3
154 041 โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง 5 14 10
155 118 โรงเรียนบ้านแฝก 4 14 7
156 192 โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล 12 24 20
157 049 โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง 6 10 8
158 050 โรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอก 1 1 1
159 051 โรงเรียนบ้านโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ 1 1 1
160 052 โรงเรียนบ้านโคกนาคำ 9 11 10
161 053 โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 0 0 0
162 054 โรงเรียนบ้านโคกสี 14 34 22
163 055 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 4 10 7
164 056 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 6 7 6
165 060 โรงเรียนบ้านโจด 1 1 1
166 098 โรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ 4 7 5
167 100 โรงเรียนบ้านโนนปลาเข็ง 1 10 3
168 102 โรงเรียนบ้านโนนยาง 10 47 17
169 103 โรงเรียนบ้านโนนลาด 2 2 2
170 104 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 3 2
171 105 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 0 0 0
172 097 โรงเรียนบ้านโนนแก้ว 4 8 6
173 101 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 0 0 0
174 106 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 8 15 12
175 099 โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี 1 1 1
176 116 โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 8 15 13
177 122 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 4 6 6
178 123 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน 4 21 9
179 124 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 7 13 11
180 126 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 20 36 30
181 125 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัว 3 6 4
182 127 โรงเรียนบ้านโพนงาม 0 0 0
183 129 โรงเรียนบ้านโพนทอง 14 22 18
184 128 โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า 7 44 18
185 145 โรงเรียนบ้านโสกเตย 6 18 11
186 057 โรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบาน 0 0 0
187 198 โรงเรียนปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตรังสรรค์ 0 0 0
188 199 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 11 0 0 0
189 200 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม 25 59 38
190 244 โรงเรียนมูลนิธินิสิตวิทยา 3 5 4
191 206 โรงเรียนวังหลวง 10 18 16
192 208 โรงเรียนศรีสวัสดิ์ 4 6 5
193 212 โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี 4 16 9
194 215 โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ 1 1 1
195 216 โรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์ 7 11 7
196 219 โรงเรียนหนองขี้ม้า 2 3 2
197 153 โรงเรียนหนองคำวิทยา 13 26 17
198 220 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 14 27 18
199 222 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 22 39 30
200 224 โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง 11 21 16
201 223 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 38 76 54
202 221 โรงเรียนหนองโนราษฏร์บำรุง 14 54 30
203 225 โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง 4 6 4
204 247 โรงเรียนอนุบาลคนธรส 0 0 0
205 245 โรงเรียนอนุบาลรุ่งเรืองวัฒนา 0 0 0
206 238 โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 9 18 15
207 239 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 35 85 56
208 235 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 33 104 55
209 204 โรงเรียนเมืองหนองพอก 24 81 38
210 202 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 16 57 27
211 203 โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร 19 32 24
212 218 โรงเรียนเสลภูมิสามัคคี 4 6 5
213 226 โรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด 6 15 11
214 006 โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร 17 23 22
215 007 โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ 9 19 15
216 031 โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา 5 11 8
217 021 โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด 4 6 5
218 022 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 14 38 21
219 027 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา 15 39 22
220 033 โรงเรียนบัณฑิตวิทยา 0 0 0
221 196 โรงเรียนประชานิยมปณิธานพัฒน์ 5 7 6
222 197 โรงเรียนปัญจรักษ์ 2 2 2
223 201 โรงเรียนภัทรดล 7 17 7
224 205 โรงเรียนมูลนิธิรำไพภูมิพันธุ์วิทยา 0 0 0
225 207 โรงเรียนวัดศรีทองนพคุณ 0 0 0
226 209 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 22 100 47
227 210 โรงเรียนศิลานครวิทยา 0 0 0
228 211 โรงเรียนสหมิตรพิทยา 8 15 10
229 213 โรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย 1 1 1
230 228 โรงเรียนอนุบาลขวัญชนก 0 0 0
231 230 โรงเรียนอนุบาลจารุณี 12 43 20
232 232 โรงเรียนอนุบาลทองสตา 4 7 5
233 234 โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 3 11 6
234 236 โรงเรียนอนุบาลภัทรดล 0 0 0
235 237 โรงเรียนอนุบาลภาคภูมิ 0 0 0
236 240 โรงเรียนอนุบาลรุ่งเรืองวัฒนา 2 6 3
237 241 โรงเรียนอนุบาลสงกรานต์ 3 5 5
238 242 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา 2 6 3
239 227 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 1 2 1
240 229 โรงเรียนอนุบาลเครือวัลย์ 0 0 0
241 231 โรงเรียนอนุบาลเด็กดี 1 6 2
242 243 โรงเรียนอนุบาลเอกมล 0 0 0
243 217 โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ 4 15 5
244 233 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ 3 9 5
245 214 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 4 12 8
รวม 1752 4197 2662
6859

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายขจรศักดิ์ หลักแก้ว ศึกษานิเทศก์ (sornormek@esdc.go.th // 0834512133)และ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]