หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ret3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายภาณุพงศ์ ณรงค์ไชยโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ประธานกรรมการ
2. นายทองคำ โพธิ์วันโรงเรียนบ้านกุดขุ่นกรรมการ
3. นางสุมาลี กาญน์บรรจงโรงเรียนบ้านหวาย (หวายวิทยานุกูล)กรรมการ
4. นายทองคูณ ทวดอาจโรงเรียนหนองอึ่งโปโลกรรมการ
5. นายพลภักร์ สมภักดีโรงเรียนบัวดงมันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายถวัลยฺ ไค่นุ่นสิงห์โรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานประธานกรรมการ
2. นายสังคม เข็มทองโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นางยุพิน คุณธรรมโรงเรียนบ้านดงประเสริฐกรรมการ
4. นายนคร บวมขุนทศโรงเรียนบ้านพรมสวรรค์กรรมการ
5. นางบรรจง จันทร์พันธ์โรงเรียนบ้านโพธิ์งามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายสมัย แวงวรรณโรงเรียนบ้านโพนทองประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ ศรีหาตราโรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์กรรมการ
3. นางสุพักตร์ โพธิจักรโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียงกรรมการ
4. นางสาวชุติมา แพนกุดเรือโรงเรียนบ้านหนองขี้ม้ากรรมการ
5. นางพรทนา กันทะโลโรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นายวารบ น้ำคำโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางวิมลรัตน์ อาษาศึกโรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลางกรรมการ
3. นายธงชัย ชมภูพฤกษ์โรงเรียนบ้านท่าไคร้กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ สุนะศรีโรงเรียนหนองคำวิทยากรรมการ
5. นางสาวพยอม ฟองฤทธิ์โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางพวงแก้ว ก่ออิฐโรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหินประธานกรรมการ
2. นางอารยา โพธิ์มาตย์โรงเรียนบ้านปลาโดกรรมการ
3. นางณัฐปภัสร์ สวัสดิ์นทีโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
4. นางฉัตรกาญจน์ ใจเที่ยงโรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวอรัญญา พละกรตโรงเรียนบ้านหนองโนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ สีกาสีโรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลมประธานกรรมการ
2. นางพรรณทิพา ไชยจักร์โรงเรียนบ้านโคกสีกรรมการ
3. นางสาวจิราพร มะอาจเลิศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
4. นางสุเพ็ญ พลเยี่ยมโรงเรียนนาแพงวิทยาคารกรรมการ
5. นางทัศนีย์ พูนขุนทดโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางสาวอรอนงค์ ศรีสินธ์โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยประธานกรรมการ
2. นายวีระ เพ็ชรแสนโรงเรียนชุมพรนาเจริญกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ประวันเนาโรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยากรรมการ
4. นางสมควร นาไชยโรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการ
5. นางสาวจตุรพร เสนาปกรณ์โรงเรียนหนองคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายสง่า บรรจโรจน์โรงเรียนชุมชนบัวคำประธานกรรมการ
2. นางนพพร กุสุมาลย์โรงเรียนหนองโนราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางศุภดา เสนานูโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
4. นางสาวโฉมศุทธินี รักจรรยาโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
5. นายสงวน คำสารโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายธีระพงษ์ แสงภักดีโรงเรียนบ้านแฝกประธานกรรมการ
2. นางสาวนราวดี บุญเข้มโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยากรรมการ
3. นางฉันทนา สุวพงษ์โรงเรียนบ้านนาแซงฯกรรมการ
4. นางสุภมาส เสนาหารโรงเรียนบ้านโคกนาคำกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐกานต์ สงวงแพงโรงเรียนบ้านหนองหิ่งหายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางรุ่งทิวา หมั่นตรวจโรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฏร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ สิทธิสารโรงเรียนชุมพรนาเจริญกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ แสวงโรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการ
4. นางวราภรณ์ เพ็ชรแสนโรงเรียนโคกสว่างหาญไพวัลย์กรรมการ
5. นางสุพรรณี พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุรัชนี เวียงนนท์โรงเรียนหนองแวงบึงงามประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย มะลาไวย์โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคารกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ มูลสระคูโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นางุสุรีย์ฉาย น้อยอามาตย์โรงเรียนบ้านหนองตาไก้กรรมการ
5. นางสาวภัทรธิดา เยาวเรศโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. ดร.ทักษิณ สิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางุสุพรรณ เหล่าถาวรโรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยากรรมการ
3. นางสุดาจิต เลื่อมใสโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
4. นางิจิรายุ ศิริเกตุโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่กรรมการ
5. นางวนิดา บุตรสามาลีโรงเรียนบ้านดอนควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายพุทธา โครตพิมพ์โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นางิพิสมัย ทอนโพธิ์แก้วโรงเรียนบ้านดงหวายกรรมการ
3. นางแก้วทิพย์ ดุจจานุทัศน์โรงเรียนบ้านโพธิ์ชันกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ สอนสีโรงเรียนหนองไฮภูเขาทองกรรมการ
5. นางอัมพร อุดมโภชน์โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายสมภาร ทิพเจริญโรงเรียนบ้านโคกหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ ศรีทองแดงโรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยากรรมการ
3. นางลำพอง ท่อนเสาร์โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางทิพย์บุญญา สุขครโรงเรียนบ้านสีเสียดกรรมการ
5. นางจุฑามาศ บุญไชยโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ อนันตภักดื์โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัวประธานกรรมการ
2. นางณัฐกฤตา เดชะคำภูโรงเรียนบ้านนากระตึบกรรมการ
3. นางหฤทัย ประชุมศรีโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายมานิตย์ ปากวิเศษโรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยากรรมการ
5. นางโสภา โยมาโรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายเสกสิทธื์ พิมพ์พรมโรงเรียนบ้านดอนเรือประธานกรรมการ
2. นางสาวนัชชยา สว่างชุมโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นางจารุวรรณ เพ็งโครตโรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุงกรรมการ
4. ดร.วราภรณ์ บุตรพรมโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นางวรรณวิลาศ พันธังโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายวันชัย รอเสนาโรงเรียนบ้านโพธิ์ชันประธานกรรมการ
2. นายวิชัย สีแพงมลโรงเรียนบ้านจัมปาพระอุ้ยกรรมการ
3. นางชุติมณี หงษ์ศรีโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
4. นายจรินทร์ ชอบบุญโรงเรียนบ้านโคกนาคำกรรมการ
5. นางจงเพียร ประมาคะตังโรงเรียนบ้านหนองโกฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายธีรพงษ์ จิตจักรโรงเรียนบ้านคำนาดึประธานกรรมการ
2. นายสมคิด มณีกรรณ์โรงเรียนหนองโนราษำร์บำรุงกรรมการ
3. นายอุทัย นามเพ็งโรงเรียนบ้านนาแพงกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณ สิงหฬโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
5. นางพรพรรณ ยศปิยะโชติโรงเรียนบ้านท่าเสียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ไทยประสงค์โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นายชาญยุทธ ศรีสุลัยโรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์กรรมการ
3. นายยุทธิพงษ์ พระวิเศษโรงเรียนหนองคำวิทยากรรมการ
4. นายฉลาด วงศ์ใหญ่โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยากรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา แก้วบุญเรืองโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายภราดร เสนารัตน์โรงเรียนบ้านดงหวายประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ไชยดำโรงเรียนท่าสีดาวิทยากรรมการ
3. นายจำรัส ธงทองโรงเรียนบ้านสะอาดฯกรรมการ
4. นางสุรางค์ พรหมสูงวงษ์โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์กรรมการ
5. นางสาวรจนา ท่าไคร้กลางโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุธวัช อุทัยอมฤตวารีโรงเรียนบ้านท่าสำราญประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร คล่องขยันโรงเรียนหลวงฯกรรมการ
3. นางสาวจารุณี วัยเจริญโรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าฯกรรมการ
4. นางสาวอนุธิดา ชุมวันโรงเรียนท่าสีดาวิทยากรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ ลีสาโรงเรียนสองห้องหนองดงฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายประยูร อนันทวรรณโรงเรียนบ้านโพธิ์ชันประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ สีทนสาโรงเรียนหนองสองห้องกรรมการ
3. นางมินตรา นาชัยสินธุ์โรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาดกรรมการ
4. นางฉัตรแก้ว โพนฉลาดโรงเรียนบ้านหนองนกทากรรมการ
5. นางวณิชยา ธรหาญโรงเรียนบึงอุดมบึงคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายสมัคร สงวนรัตน์โรงเรียนบ้านสะอาดนาดีประธานกรรมการ
2. นายนิคม ทิพมาลาโรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นกรรมการ
3. นางธิติพร แช่มช้อยโรงเรียนบ้านหนองแข้ดงกรรมการ
4. นายอรรถภณ จิตแสงโรงเรียนโคกล่ามวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ ผาสุขโรงเรียนบ้านท่าเสียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายวิโรจน์ หิตายะโรงเรียนถนนชัยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายโสภณพงษ์ สิงห์โตแก้วโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ อุดมฤทธิ์โรงเรียนชุมพรนาเจริญกรรมการ
4. นางพรพิทักษ์ เครือแตงโรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์กรรมการ
5. นายสวัสดิ์ พรหมมหาราชโรงเรียนอัคคะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ทองมีโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอกประธานกรรมการ
2. นายเดวิทย์ สิทธิศาสตร์โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นางนันทยา บัวภาโรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
4. นายประพันธ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นกรรมการ
5. นายประจวบ นาก้อนทองโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายแสงจันทร์ คำวิจิตรโรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคารประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ นาพรมโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียงกรรมการ
3. นายประครอง พลมั่นโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีกรรมการ
4. นายสำรอง ปัตบุศย์โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงามกรรมการ
5. นายสมพาน หารชัยโรงเรียนบ้านดอนชาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายวรวิช บุญประสิทธิ์โรงเรียนชมชนนาทมโคกก่องประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ วงศ์จำปาโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอกกรรมการ
3. นางพิรุณ ศรีจุลฮาดโรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโลกรรมการ
4. นางเสงี่ยม พลเยี่ยมโรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายสหชัย จันทรพินิจโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสุดใจ จันทร์พิพัฒน์โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบประธานกรรมการ
2. นางประภา แสงปากโรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นายบัวลา ยุระหารโรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่างกรรมการ
5. นางจันดา ทัพละโรงเรียนบ้านดงหวายกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายมณเทียร เย็นวัฒนาโรงเรียนจุมจังชลประทานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศิวพจน์ เกาะกิ่งกุลพงศ์โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นกรรมการ
3. นางมยุรี เหมโสชุมชนบ้านขวาวกรรมการ
4. นายประยูร สุขสะอาดชุมชนบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ทัพพะโรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอกกรรมการ
2. นายวิทยา ศรีสุลัยโรงเรียนบ้านท่าเสียวกรรมการ
3. นางอรทัย นพนิยมโรงเรียนอนุลบาลเมืองเสลภูมิกรรมการ
4. นางสาววรินยุภา สวัสดิ์นะทีโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
5. นายวสันต์ สารบรรณโรงเรียนบ้านโคกกกม่วงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวบุษบา ชิฯโสมบ้านหนองแวงแห่กรรมการ
2. นางกุสุมา พันธ์เพชรหนองแวงบึงงามกรรมการ
3. นายนพดล รัตนตรัยวงศ์บ้านโป่งประชาพัฒน์กรรมการ
4. นางสุพัตรา ทุหาอนุลาลทองสตากรรมการ
5. นางรำพัน ลีหล้าน้อยบ้านโคกหนองบัวกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายจำลอง พรหมสูงวงษ์โรงเรียนบ้านโคกกกม่วงกรรมการ
2. นางกุลนภา นาปองสีโรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชัย ทนุวรรณโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนากรรมการ
4. นายไพบูลย์ ลีสาโรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการ
5. นางอ้อยใจ หมุนลีโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางศิริลักษณ์ ภูมิภาคโรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาดกรรมการ
2. นายประสงค์ บุญเลิศโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ศรีชัยโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายชุมพล สอปัญญาโรงเรียนหนองแวงบึงงามกรรมการ
2. นางสาวเพิ่มพูล จันทะสิงห์โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นายคงสิน ข่าขันมะลีโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางรัชนีภรณ์ ศรีอาจชัยโรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการ
2. นายชิษณุพงษ์ โฉมเจริญพัฒน์โรงเรียนหนองไฮภูเขาทองกรรมการ
3. นางปารณีย์ หมุนอุดมโรงเรียนบ้านโคกสีกรรมการ
4. นางธิติกานต์ ผดุงรัตน์โรงเรียนคำผอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาววิลาวัลย์ โฮมจุมจังโรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายเสถียร สุดหนองบัวโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
2. นางปราณีต หงษ์หาโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอกกรรมการ
3. นางมณีจันทร์ อนันทวรรณโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายอุทัย โยชน์เมืองไพรโรงเรียนกุดก่วงท่าแสงจันทร์กรรมการ
2. นางเธียรไท เจนเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลางกรรมการ
3. นายพรศักดิ์ วงษ์เสนาโรงเรียนบ้านปลาโดกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกิติยาภรณ์ พลวีโรงเรียนอนุบาลทองสตากรรมการ
2. นายนิวัฒน์ บุตรภักดีโรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยากรรมการ
3. นายสุระ บุญขันโรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายประสงค์ ปุริโตโรงเรียนบ้านสีเสียดประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ สาหับโรงเรียนบ้านบะเคฯกรรมการ
3. นางมณีวรรณ วังคะฮาดแสนสุขโรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์กรรมการ
4. นายประกาศิต ขนิษฐวงศ์โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลมกรรมการ
5. นางรุ่งวิภา พัชรกุลเศรษฐีโรงเรียนบ้านวังม่วยกรรมการ
6. นางสาวสุพรรษา อรรคนิมาตย์โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวัชรากรณ์ วันชาโรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ดอกบัวโรงเรียนบ้านวังม่วยกรรมการ
3. นายชยุต เปลรินทร์โรงเรียนบ้านหนองตอกรรมการ
4. นายวีระ อัศวภูมิโรงเรียนคำสมศรีกรรมการ
5. นายก่อเกียรติ กะอาจโรงเรียนคำพอุง(ประชาราษฏร์บำรุง)กรรมการ
6. นางประกายแก้ว วงษ์จันทร์แดงโรงเรียนพันขางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายศิวะทัศน์ สุขสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองบกประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล อรรคคำโรงเรียนบ้านสีเสียดกรรมการ
3. นายชาญยุทธ ผลาพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการ
4. นายประยูร สุขสะอาดโรงเรียนชุมชนบัวคำกรรมการ
5. นายสุทิน จันทราโรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอกกรรมการ
6. นางพวงเพชร ไชยยงค์โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายประสบ ศรีโพนทองโรงเรียนบ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่งประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ เปลรินทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัวกรรมการ
3. นายนพดล รัตนตรียวงศ์โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์กรรมการ
4. นายเผชิญ ไชยทองศรีโรงเรียนหนองคำวิทยากรรมการ
5. นายวิศรุต จันทบัติโรงเรียนหนองไฮภูเขาทองกรรมการ
6. นางทองใบ สิทธิศาสตร์โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย บุญภิละโรงเรียนบ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่งประธานกรรมการ
2. นายสมทบ ไชยฮะนิจโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
3. นายเกียรติวินัย สุขกำเนิดโรงเรียนหัวคูกรรมการ
4. นางสุขสันต์ คณะนามโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงกรรมการ
5. นายศรัณย์ ยุบลชิตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา)กรรมการ
6. นายสมร ธุระชัยโรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายแดนชัย ภูแคนแก่นโรงเรียนหนองโนราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ ศรแผลงโรงเรียนบ้านนาศรีนวลกรรมการ
3. นายสันทัด ภูมิภาคโรงเรียนบ้านโนนแก้วกรรมการ
4. นายปราโมทย์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านบะเคกรรมการ
5. นายชวโชติ สิริสกุลมาลัยโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายศศลักษณ์ หลงสอนโรงเรียนบ้านปากช่องประธานกรรมการ
2. นางหนูรักษ์ ชินทะวันโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่กรรมการ
3. นางมยุรา ครองผาโรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางฯกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ บุศเนตรโรงเรียนชุมชนบัวคำกรรมการ
5. นางประดับศรี ศรีปัตถาโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ สารเสวกโรงเรียนขวัญมืองประธานกรรมการ
2. นายวาสนา บุญแสนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นางสาวนภาภรณ์ อันทะผลาโรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์กรรมการ
4. นางทิพย์สุดา พรรณสหพาณิชย์โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสำอาง น่าบัณฑิตโรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอกประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ผ่องนานารถโรงเรียนอัคคะวิทยากรรมการ
3. นางร่มเย็น ชะปูแสนโรงเรียนชุมพรนาเจริญกรรมการ
4. นางลออ แสงปากโรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางศรีประไพ พื้นชมภุโรงเรียนอนุบาลโพนทองประธานกรรมการ
2. นายรณกฤต พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการ
3. นายอำพร ปวงสุขโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศกรรมการ
4. นายสิทธิชัย วิชาราชโรงเรียนกุดแข้โนนโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นางวารุณี ลำดวนโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายปรารถนาดี วิชามุขโรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วยประธานกรรมการ
2. นายปภพ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
3. นายสมพงษ์ เนตรมณีโรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์กรรมการ
4. นางสาวบังอร นพคุณโรงเรียนบ้านสีเสียดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายวิขาญ เหล่าจันทร์อันโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทองพูล ศรีหานนท์โรงเรียนบ้านหนองสำราญรองประธานกรรมการ
3. นายศรีศักดิ์ ภูมิพันธุ์โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลางกรรมการ
4. นายชิติภัทธ์ บุญลาดเจ้าหน้าที่ธุรการ รร.บ้านคำโพนสูงกรรมการ
5. นางสาวรัตติยา ทิพย์เหลืองโรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายภานุพงศ์ ชะราจันทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์งามประธานกรรมการ
2. นายสุบรรณ ทองดีโรงเรียนอนุลบาลเมืองเสลภูมิรองประธานกรรมการ
3. นายไพบูลย์ ลีสาโรงเรียนสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการ
4. นายศรีศักดิ์ ภูมิพันธุ์โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลางกรรมการ
5. นายชิติภัทธ์ บุญลาดเจ้าหน้าที่ธุรการ รร.บ้านคำโพนสูงกรรมการ
6. นายจำรัส วรรณพฤกษ์โรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายนิเทศ ส่งเสริมโรงเรียนนาแพงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายคมสันต์ ผลจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นางสุวคนธ์ บัวใหญ่รักษาโรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์กรรมการ
4. นางสาวสุภาพร โคตรบรมโรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาฯ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายชัยวัฒน์ บูรพาโรงเรียนบ้านแฝกประธานกรรมการ
2. นางเพียวชญาพรรณ รัตนตรัยวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ นามประกอบโรงเรียนชุมชนบ้านขวาวกรรมการ
4. นายธีระชัย อุ่นสมัยโรงเรียนบ้านหนองนกเป้ดกรรมการ
5. นางสาวนฤมล ผ่านสำแดงโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ ขันติทองโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด สมุทรเขตโรงเรียนป่าไม้อุทิศ11กรรมการ
3. นางอรุณวดี ไชยโวหารโรงเรียนชุมชนบัวคำกรรมการ
4. นางวงค์เดือน คงทวีโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
5. นางอารยา กลางเฉวียงโรงเรียนเมืองไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธงสิน ธนกัญญาโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมประธานกรรมการ
2. นางพิไลพรรณ พลเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านสว่างกรรมการ
3. นายไพบูลย์ ทินบุตรโรงเรียนบ้านแฝกกรรมการ
4. นายศราวุฒิ บุปผาชาติโรงเรียนหนองขุ่นวิทยาคารกรรมการ
5. นางนงเยาว์ เพียรชนะโรงเรียนบ้านนาแซงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายปราโมทย์ รัตนเถราโรงเรียนบ้านโคกกกม่วงประธานกรรมการ
2. นางสุภาพรรณ สาระวิถีโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่กรรมการ
3. นางอุตสาห์ นามเดชโรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่องกรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ สุระภักดีโรงเรียนบ้านท่าสีกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายธวัชชัย ทองถนอมโรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลางประธานกรรมการ
2. นางทองหล่อ โฮมแพนโรงเรียนบ้านป้องสร้างบุกรรมการ
3. นายมานิจ เสน่หาโรงเรียนท่าสีดาวิทยากรรมการ
4. นางพิกุล ย่อมมีโรงเรียนบ้านดงประเสริฐกรรมการ
5. นางนภัทร์พร ดวงพระจันทร์โรงเรียนบ้านโคกนาคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายพยุง วรรณทองโรงเรียนบ้านภูเขาทองประธานกรรมการ
2. นางวรรณศรี สุวรรณไตรโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศกรรมการ
3. นางประดิษฐ์ พรมนิลโรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคีกรรมการ
4. นางจิราพร วงษ์อนันต์นาแพงวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวจินดาพร เศิกศิริโรงเรียนสามพรานประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายไกรศรี พลเยี่ยาโรงเรียนบ้านหนองเม็กประธานกรรมการ
2. นายบุญทรง ประดิษฐ์บุญโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่กรรมการ
3. นายทองใบ หัสรินทร์โรงเรียนบ้านบ่อแกนาเลากรรมการ
4. นายสุเทพ เพชรฤาชัยโรงเรียนบ้านท่าเสียวกรรมการ
5. นายสันติภาพ หาญชนะโรงเรียนโนงามหนองน้ำกินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายพิชิต พลเยี่ยมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา36ประธานกรรมการ
2. นางสาวตันหยง พรมมีโรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลมกรรมการ
3. นายชินชน สร้อยสุวรรณโรงเรียนชุมชนบัวคำกรรมการ
4. นางภิราภรณ์ สุจารีโรงเรียนหนองแวงบึงงามกรรมการ
5. นางสาวปาริฉัตร พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายพินิจ บาคาลโรงเรียนบ้านหนองเรือหนองสำราญประธานกรรมการ
2. นายสะไกร กองทองโรงเรียนบ้านหนองสองห้องรองประธานกรรมการ
3. นายบุญทัน พัฒนสารโรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางนิศมา พรรคพลโรงเรียนน้ำคำสมศรีกรรมการ
5. นางอัญรินทร์ เกกาฤทธิ์โรงเรียนบ้านปลาโดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายพินิจ บาคาลโรงเรียนบ้านหนองเรือหนองสำราญประธานกรรมการ
2. นายสะไกร กองทองโรงเรียนบ้านหนองสองห้องรองประธานกรรมการ
3. นายบุญทัน พัฒนสารโรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางนิศมา พรรคพลโรงเรียนน้ำคำสมศรีกรรมการ
5. นางอัญรินทร์ เกกาฤทธิ์โรงเรียนบ้านปลาโดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายชัยยงค์ แสนณรงค์โรงเรียนบ้านโนนลาดประธานกรรมการ
2. นายสมชาติ จุละมะณี โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุง รองประธานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ขันแข็ง โรงเรียนบ้านดอนชาดกรรมการ
4. นางฉัตรเกสร ไถวศิลป์ โรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
5. นางกัลยานี เอกวุธ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายกฤษณ์ ศรีธัญญา โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ ภูมิพันธ์ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา รองประธานกรรมการ
3. นายนพพร อินศิริ โรงเรียนบัวดงมันวิทยา กรรมการ
4. นางสาวปราณี พิลายนต์ โรงเรียนบ้านหนองโน กรรมการ
5. นางสาวเอื้อมจิตร ตระกูลโต โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายสายลม เปรินโรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวลำพูน อนันทวรรณโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยากรรมการ
3. นายสมพงษ์ โพธิชัยโรงเรียนบ้านนากระตึบกรรมการ
4. นางพิมพ์พร สีลารัตน์โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการ
5. นางเกษมศรี บุญพรมโรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ เมฆเสนาโรงเรียนหนองแวงบึงงามประธานกรรมการ
2. นายประนอม สงวนรัตน์โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ ภาชูโรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์กรรมการ
4. นายชาญณรงค์ หามะฤทธิ์โรงเรียนบ้านคำนาดีกรรมการ
5. นายประทวน นันทดิลกโรงเรียนบ้านหนองนกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ ระหาโรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศประธานกรรมการ
2. นายเทพรักษ์ พรมเกตุโรงเรียนบ้านโคกหนองบัวกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ศรีขาวโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่กรรมการ
4. นางลักษมี ค่ายมั่นโรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางพรรณี ไชยประทุมโรงเรียนบ้านพรมสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายมนูญ วรรณโนมัยโรงเรียนอนุบาลโพนทองประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร ศรแผลงโรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นางถวิล สังคะทิพย์โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีกรรมการ
4. นางกมลทิพย์ กุลกิจโรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางนวลจันทร์ ธงโสมโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายปฏิณญา อูปแก้วโรงเรียนบ้านหนองกุงประธานกรรมการ
2. นายวิเศษ ใบปกโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่กรรมการ
3. นางธนภร ศรีมหันต์โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่กรรมการ
4. นางชุตินันท์ภา แก้วตาโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอกกรรมการ
5. นางสาวจินตนา ราชณุวงศ์โรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายบุญชู สุนธงศิริโรงเรียนถนนชัยสามัคคีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ ทองบ่อโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นายคำพอง ยอดศิริโรงเรียนบ้านนาแซงฯกรรมการ
4. นายวีรพันธ์ นิลผายโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลกรรมการ
5. นางรวิสรา ชาระโรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ มาตย์คำจันทร์โรงเรียนหนองใหญ่ทับครัวประธานกรรมการ
2. นางประยูร อุปปะโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอกกรรมการ
3. นายเชวง ชื่นช้อยโรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการ
4. นางเบญญาพัศ ชุมนุมโรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่องกรรมการ
5. นายบุญชวน ไชยโวหารโรงเรียนชุมชนบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายมรกต ธวัชชัยดำรงโรงเรียนหนองโนราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางวราพร หรสิทธิ์โรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์กรรมการ
3. นางอนงค์ รอเสนาโรงเรียนบ้านโพธิ์ชันกรรมการ
4. นายวิชัย ขามเรืองโรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
5. นายอำพร ปวงสุขโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายคงศักดิ์ เทพสุระโรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ โคตุเคนโรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์กรรมการ
3. นางกาญจนา ศรีแผลงโรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยากรรมการ
4. นางคีตฏ์ภัทรติกา เพลงอินทร์โรงเรียนหนองแวงบึงงามกรรมการ
5. นางพัสวดี โพธิ์ศรีศาสตร์โรงเรียนบ้านราษฏร์ดำเนินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายศราวุฒิ บุระพวงโรงเรียนบ้านหนองนกทาประธานกรรมการ
2. นายภิรมย์ ศิริเกษโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียงกรรมการ
3. นางนุชจรี คำสุวรรณโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
4. นางสาวจินตนา โพธิจักรโรงเรียนบ้านโนนปลาเข็งกรรมการ
5. นางสำรวย ครสายโรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ อินทร์งามโรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่งประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย ไขระวิโรงเรียนหนองแวงบึงงามกรรมการ
3. นางแก้ว สมดาโรงเรียนบ้านมะหรี่ (ศิริวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางอารีย์ อรรคนันท์โรงเรียนบ้านโคกหนองบัวกรรมการ
5. นายนพดล จันทราชาโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ แสงทองโรงเรียนบ้านนาแซงฯประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี กลางบุรัมย์โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศกรรมการ
3. นางสาวกัญญารัตน์ กุสุมาลย์โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายประธาน สุทธิประภาโรงเรียนชุมชนบ้านสว่างกรรมการ
5. นายชาตรี ค่ายมั่นโรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายลภ ไชยฮะนิจโรงเรียนบ้านนากระตึบประธานกรรมการ
2. นายเรวัต สัตย์ณุชนม์โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางกีรติ กลางโนนงิ้วโรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางมยุรี นารีโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการ
5. นายวิเศษ วิชามุขโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางวิจิตรา วิชาผงโรงเรียนบ้านแฝกประธานกรรมการ
2. นายชัยธวัช อุตเสนโรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์กรรมการ
3. นายนครศรี วงศ์สินธุ์โรงเรียนบ้านหนองสิมกรรมการ
4. นางรำไพร ชัยธงรัตน์โรงเรียนขวัญเมืองกรรมการ
5. นางพันษา ปัตบุศย์โรงเรียนหนองคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ สันตะวงษ์โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียงประธานกรรมการ
2. นายเทียบกริช พละกรตโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นายอุบลรัตน์ พิมพิลาโรงเรียนบ้านพรมสวรรค์กรรมการ
4. นายปริม คำสุวรรณโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีกรรมการ
5. นายศุภสิทธื์ อวยชัยโรงเรียนบ้านหนองแข้ดงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ วงละครโรงเรียนบ้านสะอาดนาดีประธานกรรมการ
2. นายสุรีย์ อันบุรึย์โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)กรรมการ
3. นายสมบัติ เผื่อแผ่โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นกรรมการ
4. นางสาวสุวิมล ประกาโสโรงเรียนปัญจรักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสุรีย์ อันบุรึย์โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ เผื่อแผ่โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นกรรมการ
3. นายไพโรจน์ วงละครโรงเรียนบ้านสะอาดนาดีกรรมการ
4. นางสาวสุวิมล ประกาโสโรงเรียนปัญจรักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสุรีย์ อันบุรึย์โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ เผื่อแผ่โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นกรรมการ
3. นายไพโรจน์ วงละครโรงเรียนบ้านสะอาดนาดีกรรมการ
4. นางสาวสุวิมล ประกาโสโรงเรียนปัญจรักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสุรีย์ อันบุรึย์โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ เผื่อแผ่โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นกรรมการ
3. นายไพโรจน์ วงละครโรงเรียนบ้านสะอาดนาดีกรรมการ
4. นางสาวสุวิมล ประกาโสโรงเรียนปัญจรักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสุรีย์ อันบุรึย์โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ เผื่อแผ่โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นกรรมการ
3. นายไพโรจน์ วงละครโรงเรียนบ้านสะอาดนาดีกรรมการ
4. นางสาวสุวิมล ประกาโสโรงเรียนปัญจรักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรีย์ อันบุรึย์โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)กรรมการ
2. นายสมบัติ เผื่อแผ่โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล ประกาโสโรงเรียนปัญจรักษ์กรรมการ
4. นายไพโรจน์ วงละครโรงเรียนบ้านสะอาดนาดีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรีย์ อันบุรึย์โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ เผื่อแผ่โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นกรรมการ
3. นายไพโรจน์ วงละครโรงเรียนบ้านสะอาดนาดีกรรมการ
4. นางสาวสุวิมล ประกาโสโรงเรียนปัญจรักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสุรีย์ อันบุรึย์โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ วงละครโรงเรียนบ้านสะอาดนาดีกรรมการ
3. นายสมบัติ เผื่อแผ่โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นกรรมการ
4. นางสาวสุวิมล ประกาโสโรงเรียนปัญจรักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายโอภาส เหลากลมโรงเรียนบ้านวังชัย สพปรอ.1ประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์ อินทโสภาโรงเรียนบ้านบุ่งง้าว สพป.มค.2กรรมการ
3. นางศุลีพร ภาคพรมโรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายโอภาส เหลากลมโรงเรียนบ้านวังชัย สพปรอ.1ประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์ อินทโสภาโรงเรียนบ้านบุ่งง้าว สพป.มค.2กรรมการ
3. นางศุลีพร ภาคพรมโรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายอุทิศ ศรีถาวรโรงเรียนท่าสีดาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศุลีพร ภาคพรมโรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการ
3. นางมณเทียร เย็นวัฒนาโรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายโอสถ บุตรมารศรีโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา นัดทีโรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุงกรรมการ
3. นายเบญจพล ภูมิผักแว่นโรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายโอสถ บุตรมารศรีโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยประธานกรรมการ
2. นายเบญจพล ภูมิผักแว่นโรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการ
3. นางสุกัญญา นัดทีโรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายโอสถ บุตรมารศรีโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา นัดทีโรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุงกรรมการ
3. นายเบญจพล ภูมิผักแว่นโรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวินัย บุญสินชัยโรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่างประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร พรมไชยาโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมรองประธานกรรมการ
3. นายพนัส ปทุมชาติโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
4. นายกริช มาลัยเถาว์โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวริช จรัสแผ้วโรงเรียนกุดขุ่นประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ กลิ่นศรีสุขโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นายปุณณเมธ ทวีโชติโรงเรียนบ้านนางามกรรมการ
4. นายสำลี สีลาโคตรโรงเรียนมสะอาดเจริญใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นางนงเยาว์ แก้วแสงใสโรงเรียนพันขางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านดงยางประธานกรรมการ
2. นางสาวนาตยา บุตมะโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
3. นางชัสราพร สาวะพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแข้ดงกรรมการ
4. นางสุพรรณี เลิศสงครามโรงเรียนหนองแวงแห่กรรมการ
5. นางจงกล วจีภูมิโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายปุณกัลย์ บุญเริ่มโรงเรียนโคกกุง หนองหงส์ หนองไฮประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ชนไพโรจน์โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการ
3. นายสมพร วิเศษดอนหวายโรงเรียนบ้านโคกสีกรรมการ
4. นายขรรค์ชัย แสงเนตรโรงเรียนบ้านปลาโดกรรมการ
5. นางสุกัญญา นางวัฒโรงเรียนนำ้คำสมศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายผดุงศักดิ์ วิไลลักษณ์โรงเรียนคำพระโคกก่งประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโลรองประธานกรรมการ
3. นางดรัลสิริ สีลาดเลาโรงเรียนบ้านสีเสียดกรรมการ
4. นางเอื้อมพร เทพพิทักษ์โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลางกรรมการ
5. นางเนตรนพิชญ์ ปัจจัยโคโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายปราโมทธ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายอรุณ บุตรพรหมโรงเรียนบ้านนากระตึบกรรมการ
3. นางพิศมร แสนกำแพงโรงเรียนเสลภูมิสามัคคีกรรมการ
4. นางสมคิด กุตันโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
5. นางมะลิ ราโชติโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทองล้วน มาตเลิงโรงเรียนบ้านโพนเฒ่าประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย จรบุรมย์โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยากรรมการ
3. นายระพี สิมมาโรงเรียนบ้านคำนางตุ้มกรรมการ
4. นายวูฒิพงษ์ แช่มช้อยโรงเรียนหนองไฮภูเขาทองกรรมการ
5. นางปาริชาติ แพนกุดเรือโรงเรียนบ้านสะทอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายทวี วิชาชัยโรงเรียนบ้านหัวคูประธานกรรมการ
2. นายชูระ สมณาโรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูดกรรมการ
3. นายอำนาจ ไชยโสโรงเรียนบ้านคำโพนสูงกรรมการ
4. นายชาญชัย ไพรหนูสีโรงเรียนหนองไฮภูเขาทองกรรมการ
5. นางวรรณวิมล ประเสริฐสังข์โรงเรียนนากระตึบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพรชัย พวงพิลาโรงเรียนบ้านปากบุ่งฯประธานกรรมการ
2. นายโสดา ศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่งกรรมการ
3. นางเรืองรอง บุคลิกโรงเรียนบ้านกุดขุ่นกรรมการ
4. นางน้อม แก้วไวยุทธโรงเรียนบ้านนาอุ่มกรรมการ
5. นางชุติมณฑน์ แสนสุพรรณโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายดวงชัย มงคลกุลโรงเรียนบ้านโนนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายทองจันทร์ สิทธิเสนาโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัวกรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ สระเกษโรงเรียนอนุบาลเมยวดีกรรมการ
4. นางปุณณภา พลเยี่ยมโรงเรียนหนองคำวิทยากรรมการ
5. นางสาววนิดา ระหาโรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายแก้ว เกตุมาตย์โรงเรียนหนองอิโลประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
3. นางวริศรา มะประไพโรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวนิตยา ไชยสิทธิ์โรงเรียนหนองไผ่หนองหว้ากรรมการ
5. นางสาวพนมพร คำนึงโรงเรียนประชานิยมปณิธานพัฒน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางพวงเพชร พลสาเดชโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสมปอง สาราโรจน์โรงเรียนหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูดกรรมการ
3. นางอารมณ์ นาก้อนทองโรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางปราณี แวงอุ้ยโรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยากรรมการ
5. นางสาวณภัทร สุริทะราโรงเรียนหนองขุ่นวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวรพจน์ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโลประธานกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ พรมไชยาโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการ
3. นายรังสรรค์ ทูลธรรมโรงเรียนบ้านหนองฟ้ากรรมการ
4. นางคำหยาด พรมประเสริฐโรงเรียนบ้านดงประเสริฐกรรมการ
5. นางจงรัก วารสิทธิ์โรงเรียนวังยาวหนองผักแว่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางดวงจันทร์ เจียคงโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายนิวัต สังสีราชโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
3. นายณัฐพล โคกรวดโรงเรียนอนุบาลทองสตาร์กรรมการ
4. นางณพัชนันท์ นารีโภชน์โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นางพิไลวรรณ พาคีโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายชัชวาลย์ รัตนสวนจิกโรงเรียนอัคคะวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุชาติ ศิริภิรมย์โรงเรียนบ้านโนนลาดกรรมการ
3. นายเอนก เนินภูโรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่างกรรมการ
4. นายคำพร โพธิ์อามาตย์โรงเรียนหนองขี้ม้ากรรมการ
5. นางประสันต์มิตร ศรีแสนโรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอุทัย จันทร์วังโรงเรียนบะยาวบุ่งโง้วประธานกรรมการ
2. นายประพจน์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านดงหวายกรรมการ
3. นายเรืองศิลป์ ชนะวงศ์โรงเรียนบ้านปลาโดกรรมการ
4. นายสุขสันต์ สีม่วงโรงเรียนบ้านวังม่วยกรรมการ
5. นางสุพัตรา ไม้หอมโรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายเสกสรรค์ พรมไชยาโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นายเบญจพล ภูมิผักแว่นโรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการ
3. นายกริช มาลัยเถาว์โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลกรรมการ
4. นางศุลีพร ภาคพรมโรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายเสกสรรค์ พรมไชยาโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นายเบญจพล ภูมิผักแว่นโรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการ
3. นายกริช มาลัยเถาว์โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลกรรมการ
4. นางศุลีพร ภาคพรมโรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางดวงจันทร์ ยวงสุวรรณโรงเรียนบ้านท่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ ศักดิ์แสนโรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหินรองประธานกรรมการ
3. นางทัศนีย์ มาโยธาโรงเรียนบ้านนาแพงกรรมการ
4. นางอริยาพัชร มะเสนาโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยกรรมการ
5. นางนันท์นภัส เดชจรโรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางดวงจันทร์ ยวงสุวรรณโรงเรียนบ้านท่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ ศักดิ์แสนโรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหินรองประธานกรรมการ
3. นางทัศนีย์ มาโยธาโรงเรียนบ้านนาแพงกรรมการ
4. นางอริยาพัชร มะเสนาโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยกรรมการ
5. นางนันท์นภัส เดชจรโรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายสุพล ชมจุมจังโรงเรียนบ้านอุ่มเม่าประธานกรรมการ
2. นางรัศมี โยธาพลโรงเรียนชุมชนบ้านสว่างรองประธานกรรมการ
3. นางสาววัฒนี ยะฮาดโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
4. นางวิลาวัณย์ ขวัญศรีโรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการ
5. นายประสาท ธนะชัยโรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายสุพล ชมจุมจังโรงเรียนบ้านอุ่มเม่าประธานกรรมการ
2. นางรัศมี โยธาพลโรงเรียนชุมชนบ้านสว่างรองประธานกรรมการ
3. นางสาววัฒนี ยะฮาดโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
4. นางวิลาวัณย์ ขวัญศรีโรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการ
5. นายประสาท ธนะชัยโรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายไพบูลย์ เหมราโรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ประธานกรรมการ
2. นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางประเทือง พวงประโคนโรงเรียนชุมชนบ้านขวาวกรรมการ
4. นางไพจิตร อาจชมภูโรงเรียนโนนเพชรพัฒนากรรมการ
5. นางสาวสุดานาฎ ศิริวรรณโรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ เหมราโรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ประธานกรรมการ
2. นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางไพจิตร อาจชมภูโรงเรียนโนนเพชรพัฒนากรรมการ
4. นางประเทือง พวงประโคนโรงเรียนชุมชนบ้านขวาวกรรมการ
5. นางสาวสุดานาฎ ศิริวรรณโรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายมานิตย์ ไกรตรีโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายทองมา คะเณวันโรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบรรจง บำรุงรสโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการ
4. นายพูนสิน วารสิทธิ์โรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้สามัคคีกรรมการ
5. นายณรงค์ ขันเดชโรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ ดวงพระจันทร์โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสรุพล คำพรมมาโรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์กรรมการ
3. นายบัญชา นามสง่าโรงเรียนบ้านพันขางกรรมการ
4. นายสาคร ประดับกรณ์โรงเรียนอัคคะวิทยากรรมการ
5. นายสกล สายรัตนะชัยโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายประทวน ไชยโชค โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ศิริมูล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ รองประธานกรรมการ
3. นายพีรวุฒิ เวียนติง โรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอก กรรมการ
4. นายธีระวัฒน์ เจาะจง โรงเรียนบ้านดงกลาง กรรมการ
5. นายสุพี ทานะเวทย์ โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายประเวช การินทร์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายประธาน สุทธิประภาโรงเรียนชุมชนบ้านสว่างรองประธานกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ ศิริบูรณ์ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 11 กรรมการ
4. นายธีรพงศ์ การินทร์สพป.ร้อยเอ็ด 3กรรมการ
5. นางสาวสายสมร ชื่นชม โรงเรียนบ้านดงหวาย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายวิระยูร คำอุดม โรงเรียนบ้านหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นายไพรวัลย์ ภาคภูมิ โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ รองประธานกรรมการ
3. นายธำรง ทองวันดีโรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร กรรมการ
4. นางณัฐภรณ์ แดนขนบ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นายศิริกาญจน์ จันทับ โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายวิระยูร คำอุดม โรงเรียนบ้านหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นายไพรวัลย์ ภาคภูมิ โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ รองประธานกรรมการ
3. นายธำรง ทองวันดีโรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร กรรมการ
4. นางณัฐพร แดนขนบ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางศิริกาญจน์ จันทับ โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสกล ไชยธงรัตน์โรงเรียนบ้านดอนชาดประธานกรรมการ
2. นางรัตติกาล ตรีกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวระติภรณ์ โป๊ะประนมโรงเรียนกกตาลดงบังวิทยากรรมการ
4. นางนวนละออง เงินมีศรีโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ กรรมการ
5. นางสาวกิ่งแก้ว แห้วสุโนโรงเรียนบ้านพรมสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาววิภาพร สินธุเขตต์โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน ประธานกรรมการ
2. นางสุเพ็ญพร ไชยรัตน์ โรงเรียนบ้านพันขาง รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมยุรี วารินทร์ โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ กรรมการ
4. นางสาวประภัสสร มงคลแก้ว โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น กรรมการ
5. นางสาววิภาพร ไถวสินโรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายอินสอน กันทะโล โรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด ประธานกรรมการ
2. นางพรรณทิพา ต้นสวรรค์ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจินตนา ชูรัตน์โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ ปากวิเศษ โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร กรรมการ
5. นางสาวศิริพร ศรีขาวรส โรงเรียนบ้านห้วยทราย กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายอินสอน กันทะโล โรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด ประธานกรรมการ
2. นางพรรณทิพา ต้นสวรรค์ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจินตนา ชูรัตน์โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ ปากวิเศษ โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร กรรมการ
5. นางสาวศิริพร ศรีขาวรส โรงเรียนบ้านห้วยทราย กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายวิษณุ รังใสโรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่นประธานกรรมการ
2. นางศรีประจันทร์ ภูมิสิทธิ์โรงเรียนท่าสีกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ พฤกษชาติโรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาดกรรมการ
4. นางสาวพูลทรัพย์ แหล่งสนามโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
5. นายภูมินทร์ เนินสะท้านโรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร แสงภัคดีโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอกประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ ตรีกุลโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นายเมธี นามทองโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
4. นางสาวธนาภรณ์ สุระเสียงโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
5. นางสาวนภัทร มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชวลิต ไชยฮะนิจโรงเรียนบ้านหนองตอประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านดงหวายกรรมการ
3. นางสาวธาริณี ศรีทาบุตรโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการ
4. นายศุภวัฒน์ แพงภาโรงเรียนหนองคำวิทยากรรมการ
5. นายปวีณ แสนสุขโรงเรียนท่าสีดาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายพูลสวัสดิ์ วรรณลาโรงเรียนบึงอุดมบึงคำประธานกรรมการ
2. นายชยกร มลาขันธ์โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายดลฤทธิ์ ไชยโสโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
4. นายทะนุพงศ์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ทองไชยโรงเรียนบ้านแก้วศรีสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวีรวัฒน์ สินธุพันธ์โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธีราภรณ์ คามวัลย์โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอกกรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ รัตนจุลโรงเรียนบ้านโนนคำนำ้จั้นใหญ่กรรมการ
4. นายสมัย ทนุวรรณ์โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนากรรมการ
5. นางสาวศุภพิชญ์ อุตคำโรงเรียนบ้านหนองฟ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายเรืองเดช ศรีโยธีโรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย ทองภูโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
3. นายวนิช ศรีวงษาโรงเรียนดงประเสริฐกรรมการ
4. นางจำเนียร กมลแสนโรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสมเพชร จิตรจักรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ บำรุงรสโรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดีประธานกรรมการ
2. นายชาติอาชาไนย แวงวรรณโรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการ
3. นายสีสวาท สารพลโรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยากรรมการ
4. นายปัญญาวุธ บุญสินชัยโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
5. นายอำพันธ์ โยธาจันทร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ทองมีโรงเรียนท่าสีดาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศรีศักดิ์ ภูมิพันธ์โรงเรียนบ้านเหล่าแขมกรรมการ
3. นายคัทธนาม นามบุญลือโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลกรรมการ
4. นางสาวน้องแอน ไชยมงคลโรงเรียนวังม่วยกรรมการ
5. นางสาวจิราพร บรรณโคตโรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายสมัย ขันแข็งโรงเรียนบ้านกุดเรือประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทนิภา มลาไวย์โรงเรียนอุ่มเม่ากรรมการ
3. นางมาริดา บุญลาดโรงเรียนหนองแวงบึงงามกรรมการ
4. นางสาวสุชญาดา อาจคำพันธ์โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายทวีวัฒน์ สินธุพันธ์โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา ผลาเหิมโรงเรียนนาแพงวิทยาคารกรรมการ
3. นายวัฒนา ธิมาชัยโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
4. นายวิชัย ประภาไสย์โรงเรียนโนนคำนำ้จั้นใหญ่กรรมการ
5. นางนำ้ทิพย์ นาเมืองรักษ์โรงเรียนบ้านท่าเสียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ บุญไชยโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ กิจเบญจะโรงเรียนบ้านคำโพนสูงกรรมการ
3. นายวิทูล ทิพประมวลโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่กรรมการ
4. นายกรกต วารสิทธิ์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
5. นางสาวพัชรมณฑ์ เหลานาคำโรงเรียนบ้านดงหวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายศรีศักดิ์ ภูมิพันธุ์โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลางประธานกรรมการ
2. นายชิติภัทธ์ บุญลาดโรงเรียนบ้านคำโพนสูงกรรมการ
3. นายวีระชัย บุรีรักษ์สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการ
4. นายฐาปกรณ์ ธรรมรักษาสพป.ร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายศรีศักดิ์ ภูมิพันธุ์โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลางประธานกรรมการ
2. นายชิติภัทธ์ บุญลาดโรงเรียนบ้านคำโพนสูงกรรมการ
3. นายวีระชัย บุรีรักษ์สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการ
4. นายกรุงศรี ศิริปะกะสพป.ร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการ
5. นายฐาปกรณ์ ธรรมรักษาสพป.ร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายศรีศักดิ์ ภูมิพันธุ์โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลางประธานกรรมการ
2. นายชิติภัทธ์ บุญลาดโรงเรียนบ้านคำโพนสูงกรรมการ
3. นายวีระชัย บุรีรักษ์สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการ
4. นายกรุงศรี ศิริปะกะสพป.ร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการ
5. นายฐาปกรณ์ ธรรมรักษาสพป.ร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายศรีศักดิ์ ภูมิพันธุ์โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลางประธานกรรมการ
2. นายชิติภัทธ์ บุญลาดโรงเรียนบ้านคำโพนสูงกรรมการ
3. นายวีระชัย บุรีรักษ์สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการ
4. นายกรุงศรี ศิริปะกะสพป.ร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการ
5. นายฐาปกรณ์ ธรรมรักษาสพป.ร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายศรีศักดิ์ ภูมิพันธุ์โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลางประธานกรรมการ
2. นายชิติภัทธ์ บุญลาดโรงเรียนบ้านคำโพนสูงกรรมการ
3. นายวีระชัย บุรีรักษ์สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการ
4. นายกรุงศรี ศิริปะกะสพป.ร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการ
5. นายฐาปกรณ์ ธรรมรักษาสพป.ร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายศรีศักดิ์ ภูมิพันธุ์โรงเรียนบ้านเหล่าแขมประธานกรรมการ
2. นายชิติภัทธ์ บุญลาดโรงเรียนบ้านคำโพนสูงกรรมการ
3. นายวีระชัย บุรีรักษ์เจ้าหน้าที่ธุรการช่วยราชการกรรมการ
4. นายกรุงศรี ศิริปะกะสพป.ร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการ
5. นายฐาปกรณ์ ธรรมรักษาสพป.ร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายศรีศักดิ์ ภูมิพันธุ์โรงเรียนบ้านเหล่าแขมประธานกรรมการ
2. นายชิติภัทธ์ บุญลาดเจ้าหน้าที่ธุรการช่วยราชการกรรมการ
3. นายวีระชัย บุรีรักษ์เจ้าหน้าที่ธุรการช่วยราชการกรรมการ
4. นายกรุงศรี ศิริปะกะสพป.ร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการ
5. นายฐาปกรณ์ ธรรมรักษาสพป.ร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายพิชิต พรหมนารทโรงเรียนบ้านโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นายชม มีทิพย์โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอกกรรมการ
3. นายชาญฤทธิ์ ศาสตรวาหาโรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสุดาทิพย์ หอมอ่อนโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
5. นางสาวนิตยา พลเยี่ยมโรงเรียนโคกล่ามวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายบุญเพ็ง พันสีมาโรงเรียนบ้านนาทมประธานกรรมการ
2. นายพิทยา เดชะคำภูโรงเรียนบ้านหนองนกทากรรมการ
3. นางบุญพร้อม ผลจันทร์โรงเรียนบ้านหนองโนกรรมการ
4. นายทรงฤทธิ์ กระอาจโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
5. นางกนกอร เสนาเนตรโรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายพินิจ จันทร์ซ้ายโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นายสมพล สวัสดิ์นทีโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
3. นางแจ่มจรัส กุลโพนเมืองโรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางบุษบา บุตรศรีภูมิโรงเรียนบ้านวังเขกรรมการ
5. นายสมพงษ์ สารจูมโรงเรียนบ้านโพนงามหนองน้ำกินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ชัยหงส์ษาโรงเรียนบ้านหนองแข้ดงประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ อุตมะชะโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
3. นายบุญสงค์ ท่อนเสาร์โรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
4. นายสุทัศน์ สงวนรัตน์โรงเรียนบ้านจัมปาพระอุ้ยกรรมการ
5. นางพิกุล ละมุลโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายประเทือง มะลาไวย์บ้านหนองขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ นาก้อนทองโรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการ
3. นางจรินทร์ ขัติยนนท์โรงเรียนบ้านโคกสีกรรมการ
4. นางทองใบ พันธุ์พงศ์โรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
5. นางบุญญรัตน์ แยงไธสงโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายประกาศิต คำทวีโรงเรียนบ้านโพธิ์ชันประธานกรรมการ
2. นางลาวัลย์ มุลทาโรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสุวรรณี พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านดงดิบกรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ ภูแดนแก่งโรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเฉลียง สาระรัตน์โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางนันทิชา แสงทองโรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางจีรวรรณ หาญชนะโรงเรียนบ้านโพนงามหนองน้ำกินกรรมการ
3. นางบังอร เหมบุตรโรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการ
4. นางสุวรรณี พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านดงดิบกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ ภูแดนแก่งโรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสนิท จันทร์มหาโรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายประเดิม แสนจันทร์โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)กรรมการ
3. นางจินตนา จันทรโคตรโรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นายถนอม ชินทะวันโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่กรรมการ
5. นางปภาดา ระดาฤทธิ์โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ สารเสวกโรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงูกรรมการ
2. นางวัญเพ็ญ เสนามาตย์โรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการ
3. นางรัตนมณี มุ่งจงกลางโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางอารีรัตน์ ลักษณะงามโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียงกรรมการ
5. นายสุรจิตร เครือแตงโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ชินบุตรโรงเรียนบ้านโนนยางประธานกรรมการ
2. นายธนทัย ประภาศรีโรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางกนกหงษ์ ศาลารัตน์โรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการ
4. นางจันทร์สุดา สุริยะโรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางทิศนา เกลียวทองโรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายไพโรจน์ อาทิตย์ตั้งโรงเรียนบ้านหนองกุงประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ ธาระจันทร์โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
3. นางสมภาร คุรุวงษ์โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางบุษบา ประดับเพศโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนากรรมการ
5. นางนิ่ม ไชยธงรัตน์โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ นวลฉวีโรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุฬาพร เพชรไพรโรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยากรรมการ
3. นางอภิญญา สิทธิศาสตร์โรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการ
4. นางวาสนา อุดมฤทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านสว่างกรรมการ
5. นางปาริชาติ ปิตฝ่ายโรงเรียนบ้านคำโพนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาริณี หันจรัสโรงเรียนอัคคะวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณ พันธ์ศรีโรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาดกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ไทยลาโรงเรียนบ้านพันขางกรรมการ
4. นางบุญธรรม พนมเขตโรงเรียนบ้านคำนาดีกรรมการ
5. นางสาวจิรนันท์ วิเศษอุตรโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 11กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายนิตย์ ใบเอี่ยมโรงเรียนเสลภูมิสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางหนูพิศ ไกรตรีโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนากรรมการ
3. นางเกษฎาภรณ์ ศรีพลโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ เรืองโรจน์โรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานกรรมการ
5. นางชลพรรณ รีรมย์โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายกิตติพัศ นพนิยมโรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาดประธานกรรมการ
2. นางเกสร พรหมนารทโรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์กรรมการ
3. นางศรุดา ศิริเมืองโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนากรรมการ
4. นางสาคร จันทรประทักษ์โรงเรียนบ้านท่าสีกรรมการ
5. นางนิตยา หนองขุ่นสารโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายถาวร สารพลโรงเรียนบ้านพันขางประธานกรรมการ
2. นางสมวาด เศรษฐจำนงค์โรงเรียนบ้านแฝกกรรมการ
3. นายเยวลักษณ์ โลโหโรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์กรรมการ
4. นางกฤษณา ยนต์ดันโรงเรียนบ้านเหล่าโพนงามกรรมการ
5. นางเพชรา เวียงสมุทรโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายศมดล พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านคำนาดีประธานกรรมการ
2. นายมีชัย สาระรัตน์โรงเรียนบ้านหนองตาไก้กรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ บาคาลโรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่องกรรมการ
4. นางประสงค์ สมสาร์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัวกรรมการ
5. นางสาวเสาวณี อุยะเอกโรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายบรรจง หัสจรรย์โรงเรียนบ้านโสกเตยประธานกรรมการ
2. นางสุนา ดวงวงษาโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นางนฤมล สหัสนาโรงเรียนบ้านหนองสิมกรรมการ
4. นางสมปอง วงศ์ใหญ่โรงเรียนบ้านโคกกกม่วงกรรมการ
5. นางมัยตรี พิชัยโรงเรียนหนองคำวิทยากรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายไพโรจน์ จันทร์ขอนแก่น โรงเรียนวังหลวง ประธานกรรมการ
2. นางประคองศรี บุคลิก โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ รองประธานกรรมการ
3. นางยิ้มละมัย โพธิ์สิงห์โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ กรรมการ
4. นางจุลจิลา สาหับโรงเรียนบ้านบะเคฯกรรมการ
5. นางธนัชพร วรเนตร โรงเรียนบ้านแฝก กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางปราณี มีทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก ประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ มาตย์คำจันทร์โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น รองประธานกรรมการ
3. นายธวัลรัตน์ ไชยธงรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองม่วง กรรมการ
4. นางลำดวน สารพลโรงเรียนชุมชนบ้านขวาวกรรมการ
5. นางสาววิจิตรา จันทะแดง โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายประชล ศรีเคนขันธ์ โรงเรียนบ้านราษฏร์ดำเนินประธานกรรมการ
2. นางจำปี ผิวขาวโรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วยรองประธานกรรมการ
3. นางพิมพ์ผกา นารีโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
4. นางบุญพา เหล่าประเสริฐโรงเรียนชุมชนโคกกลางมิตรภาพกรรมการ
5. นางพัณนิดา สอนหาจักร์โรงเรียนบ้านหนองฟ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประชล ศรีเคนขันธ์ โรงเรียนบ้านราษฏร์ดำเนินประธานกรรมการ
2. นางจำปี ผิวขาวโรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วยรองประธานกรรมการ
3. นางพิมพ์ผกา นารีโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
4. นางบุญพา เหล่าประเสริฐโรงเรียนชุมชนโคกกลางมิตรภาพกรรมการ
5. นางพัณนิดา สอนหาจักร์โรงเรียนบ้านหนองฟ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประชล ศรีเคนขันธ์ โรงเรียนบ้านราษฏร์ดำเนินประธานกรรมการ
2. นางจำปี ผิวขาวโรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วยรองประธานกรรมการ
3. นางพิมพ์ผกา นารีโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
4. นางบุญพา เหล่าประเสริฐโรงเรียนชุมชนโคกกลางมิตรภาพกรรมการ
5. นางพัณนิดา สอนหาจักร์โรงเรียนบ้านหนองฟ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประชล ศรีเคนขันธ์ โรงเรียนบ้านราษฏร์ดำเนินประธานกรรมการ
2. นางจำปี ผิวขาวโรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วยรองประธานกรรมการ
3. นางพิมพ์ผกา นารีโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
4. นางบุญพา เหล่าประเสริฐโรงเรียนชุมชนโคกกลางมิตรภาพกรรมการ
5. นางพัณนิดา สอนหาจักร์โรงเรียนบ้านหนองฟ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมหมาย อุ่นเจริญโรงเรียนบ้านบาโคหนองแคนประธานกรรมการ
2. นางพิมวดี ทองสมโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมรองประธานกรรมการ
3. นางสุพรรณา โพธิ์สิงห์โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
4. นางคำบง นรมาตย์โรงเรียนบ้านราษฏร์ดำเนินกรรมการ
5. นางสาวนวลใย ทิพเจริญโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมหมาย อุ่นเจริญโรงเรียนบ้านบาโคหนองแคนประธานกรรมการ
2. นางพิมวดี ทองสมโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมรองประธานกรรมการ
3. นางสุพรรณา โพธิ์สิงห์โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
4. นางคำบง นรมาตย์โรงเรียนบ้านราษฏร์ดำเนินกรรมการ
5. นางสาวนวลใย ทิพเจริญโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายบุญมี เกตุคำโรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสันติภาพ จันทร์มณีโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายรัตนชาติ บัวกฎโรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางพิพัฒน์พร ธนพงศากรโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
5. นางสาวกุสุมา โสสีดาโรงเรียนท่าสีดาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายบุญมี เกตุคำโรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสันติภาพ จันทร์มณีโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายรัตนชาติ บัวกฎโรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางพิพัฒน์พร ธนพงศากรโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
5. นางสาวกุสุมา โสสีดาโรงเรียนท่าสีดาวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ ฝุ่นมะนาวโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภุมิประธานกรรมการ
2. นางเปรมจิต ไทยประสงค์โรงเรียนบ้านหนองแสงท่ารองประธานกรรมการ
3. นางจิราณีย์ ปอศิริโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
4. นางสัมพันธ์ อุเทศโรงเรียนคำโพนสูงกรรมการ
5. นางวรรณิดา พรมกุลโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ ฝุ่นมะนาวโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นางเปรมจิต ไทยประสงค์โรงเรียนบ้านหนองแสงท่ารองประธานกรรมการ
3. นางจิราณีย์ ปอศิริโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
4. นางสัมพันธ์ อุเทศโรงเรียนบ้านคำโพนสูงกรรมการ
5. นางวรรณิดา พรมกุลโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางรัชนีย์ ผลจันทร์โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิิประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ผ่องอำไพโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นางมลิวัลย์ พร้อมสุขโรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมเกียรติ ศิริเกษโรงเรียนหนองคำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเทวา ปัสวาสโรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูงกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรัชนีย์ ผลจันทร์โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ผ่องอำไพโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นางมลิวัลย์ พร้อมสุขโรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางรัชนีย์ ผลจันทร์โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ผ่องอำไพโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นางมลิวัลย์ พ้ร้อมสุขโรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมเกียรติ ศิริเกษโรงเรียนหนองคำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเทวา ปัสวาสโรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูงกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัชนีย์ ผลจันทร์โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ผ่องอำไพโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นางมลิวัลย์ พร้อมสุขโรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมเกียรติ ศิริเกษโรงเรียนหนองคำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเทวา ปัสวาสโรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูงกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร ขระณีย์โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นประธานกรรมการ
2. นางสาวดาวเรือง มีบุญมากโรงเรียนนาแพงวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางนวลฉวี โทนุบลโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางปวริศา ธานีวรรณโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอกกรรมการ
5. นางสาวฌาญณริญญา ศรีจันทร์โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ขระณีย์โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นประธานกรรมการ
2. นางสาวดาวเรือง มีบุญมากโรงเรียนนาแพงวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางนวลฉวี โทนุบลโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางปวริศา ธานีวรรณโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอกกรรมการ
5. นางสาวฌาญณริญญา ศรีจันทร์โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร ขระณีย์โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นประธานกรรมการ
2. นางสาวดาวเรือง มีบุญมากโรงเรียนนาแพงวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางนวลฉวี โทนุบลโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางปวริศา ธานีวรรณโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอกกรรมการ
5. นางสาวฌาญณริญญา ศรีจันทร์โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ขระณีย์โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นประธานกรรมการ
2. นางสาวดาวเรือง มีบุญมากโรงเรียนนาแพงวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางนวลฉวี โทนุบลโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางปวริศา ธานีวรรณโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอกกรรมการ
5. นางสาวฌาญณริญญา ศรีจันทร์โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร ขระณีย์โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นประธานกรรมการ
2. นางสาวดาวเรือง มีบุญมากโรงเรียนนาแพงวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางนวลฉวี โทนุบลโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางปวริศา ธานีวรรณโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอกกรรมการ
5. นางสาวฌาญณริญญา ศรีจันทร์โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศรัญยพงษ์ ประทาพันธ์โรงเรียนบ้านบากหนองเทาประธานกรรมการ
2. นางออมสิน ศรีพลังโรงเรียนบ้านดงหวาย รองประธานกรรมการ
3. นางพรรณี แสนวังแสงโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ ไกยสิทธิ์โรงเรียนบ้านดงประเสริฐกรรมการ
5. นางสุดสวาท สินภักดีโรงเรียนไตรมิตรวิทยา กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมัคร บุตรวงษ์์โรงเรียนบ้านคำนาดีประธานกรรมการ
2. นางพีรพรรณ พนมศรโรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84รองประธานกรรมการ
3. นางประดับศรี สุขขาโรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคีกรรมการ
4. นางเบญจมาศ ตรีสอนโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอดิประพล วรรณพฤกษ์โรงเรียนบ้านกุดเรือประธานกรรมการ
2. นางพูลสวัสดิ์ ศรีจวงโรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่างกรรมการ
3. นางลัดดา อัฒจักรโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจิรภา มูลไชยสุขโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยประธานกรรมการ
2. นางลลิดา เชื้อวงศ์พรมโรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์กรรมการ
3. นางวัชรินทร์ อ่อนรัตน์โรงเรียนบ้านนาทมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจิรภา มูลไชยสุขโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยประธานกรรมการ
2. นางลลิดา เชื้อวงศ์พรมโรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์กรรมการ
3. นางวัชรินทร์ อ่อนรัตน์โรงเรียนนาทมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจิรภา มูลไชยสุขโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยประธานกรรมการ
2. นางลลิดา เชื้อวงศ์พรมโรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์กรรมการ
3. นางวัชรินทร์ อ่อนรัตน์โรงเรียนบ้านนาทมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอดิประพล วรรณพฤกษ์โรงเรียนบ้านกุดเรือประธานกรรมการ
2. นางพูลสวัสดิ์ ศรีจวงโรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่างกรรมการ
3. นางลัดดา อัฒจักร์โรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายกิตติภูมิ อุทสารโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายทวี สินธุพันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36(บ้านบะตากา)รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติพงษื พนมศรโรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84กรรมการ
4. นางสาวธนวรรณ สระหนองจอกโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายกิตติภูมิ อุทสารโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายทวี สินธุพันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติพงษื์ พนมศรโรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84กรรมการ
4. นางสาวธนวรรณ สระหนองจอกโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ กลางพรมโรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางทัศมาพร โพธิ์ศรีโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
3. นางสุนทรีภรณ์ ฝ่นมะนาวโรงเรียนบ้านหนองตาไก้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกิตติภูมิ อุทสารโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายทวี สินธุพันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ พนมศรีโรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84กรรมการ
4. นางสาวธนวรรณ สระหนองจอกโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ กลางพรมโรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางทัศมาพร โพธิ์ศรีโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิิกรรมการ
3. นางสุนทรีภรณ์ ฝุ่นมะนาวโรงเรียนบ้านหนองตาไก้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุดาทิพย์ วันชาโรงเรียนบ้านคอกควายฯประธานกรรมการ
2. นางปราณี ใบเอี่ยมโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางจารุวรรณ แห้วแสงโรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุงกรรมการ
4. นางแหลมทอง ปัตลาโรงเรียนหนองคำวิทยากรรมการ
5. นางภัทราภรณ์ กุลจิตติสาธรโรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุดาทิพย์ วันชาโรงเรียนบ้านคอกควายฯประธานกรรมการ
2. นางปราณี ใบเอี่ยมโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางจารุวรรณ แห้วแสงโรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุงกรรมการ
4. นางแหลมทอง ปัตลาโรงเรียนหนองคำวิทยากรรมการ
5. นางภัทราภรณ์ กุลจิตติสาธรโรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายคำผล จันทรบุตรโรงเรียนบ้านะสะทอนโนนแพงประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
2. นางชุติกาญจน์ แวงวรรณโรงเรียนหนองแวงบึงงามกรรมการ
3. นายสมควร ไชยธงรัตน์โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอกกรรมการ
4. นายสัมฤทธิ์ เสนาหารโรงเรียนบ้านโคกนาคำกรรมการ
5. นายประจักร์ ล้ำจุมจังโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายคำผล จันทรบุตรโรงเรียนบ้านะสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางชุติกาญจน์ แวงวรรณโรงเรียนหนองแวงบึงงามกรรมการ
3. นายสมควร ไชยธงรัตน์โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอกกรรมการ
4. นายสัมฤทธิ์ เสนาหารโรงเรียนบ้านโคกนาคำกรรมการ
5. นายประจักร์ ล้ำจุมจังโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายวิทยารัตน์ กิยะแพทย์โรงเรียนบ้านนาแพงประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ เทพพิทักษ์โรงเรียนบ้านท่าสีกรรมการ
3. นายพนม น้อยบัวทิพย์โรงเรียนเสลภูมิสามัคคีกรรมการ
4. นายสุจินต์ ศิริวรรณโรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่นกรรมการ
5. นายบุญนาค จ่าหนองหว้าโรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายวิทยารัตน์ กิยะแพทย์โรงเรียนบ้านนาแพงประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ เทพพิทักษ์โรงเรียนบ้านท่าสีกรรมการ
3. นายพนม น้อยบัวทิพย์โรงเรียนเสลภูมิสามัคคีกรรมการ
4. นายสุจินต์ ศิริวรรณโรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่นกรรมการ
5. นายบุญนาค จ่าหนองหว้าโรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายทศพร นองนุชโรงเรียนบ้านบ่อแกนาเลาประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านมะหรี่ (ศิริวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายฉัตรชัย พรหมจันทร์ดาโรงเรียนบ้านโพนเฒ่ากรรมการ
4. นายวิชัย วิไลลักษณ์โรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
5. นายวชิรา ดาเชิงเขาโรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายทศพร นองนุชโรงเรียนบ้านบ่อแกนาเลาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย วิไลลักษณ์โรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
3. นายฉัตรชัย พรหมจันทร์ดาโรงเรียนบ้านโพนเฒ่ากรรมการ
4. นายสุทัศน์ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านมะหรี่ (ศิริวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายวชิรา ดาเชิงเขาโรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายทศพร นองนุชโรงเรียนบ้านบ่อแกนาเลาประธานกรรมการ
2. นายวชิรา ดาเชิงเขาโรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโลกรรมการ
3. นายสุทัศน์ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านมะหรี่ (ศิริวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายวิชัย วิไลลักษณ์โรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
5. นายฉัตรชัย พรหมจันทร์ดาโรงเรียนบ้านโพนเฒ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายทศพร นองนุชโรงเรียนบ้านบ่อแกนาเลาประธานกรรมการ
2. นายวชิรา ดาเชิงเขาโรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโลกรรมการ
3. นายสุทัศน์ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านมะหรี่ (ศิริวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายวิชัย วิไลลักษณ์โรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
5. นายฉัตรชัย พรหมจันทร์ดาโรงเรียนบ้านโพนเฒ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายไพบูลย์ จันศิริโรงเรียนชุมชนบ้านขวาวประธานกรรมการ
2. นายวินัย บุญสินชัยโรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่างรองประธานกรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ เสนาหารโรงเรียนบ้านโคกนาคำกรรมการ
4. นายกรกรรณ โพธิจักรโรงเรียนหนองแสงท่าดอนม่วยกรรมการ
5. นางรังษี จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านพันขางกรรมการ
6. นายินิวัตร กมลแสนโรงเรียนบ้านหนองนกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายขจรศักดิ์ หลักแก้ว ศึกษานิเทศก์ (sornormek@esdc.go.th // 0834512133)และ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]