หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   5 ต.ค. 2559   6 ต.ค. 2559   7 ต.ค. 2559   10 ต.ค. 2559   11 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง อาคาร ป.5 ชั้น 2 ห้อง ป.5/3 7 ต.ค. 2559 09.00-10.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 7 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 7 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 7 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
4 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง อาคาร ป.2 ห้อง ป.2/1 7 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
5 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง อาคาร ป.2 ห้อง ป.2/2 7 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
6 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง อาคาร ป.2 ห้อง ป.2/3 7 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง อาคาร ป.5 ห้อง ป.5/1 7 ต.ค. 2559 09.00-15.00 น.
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง อาคาร ป.5 ห้อง ป.5/2 7 ต.ค. 2559 09.00-15.00 น.
3 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 น.
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 มูลนิธิศาลเจ้าปู่กุดเป่ง หอประชุมเจ้าปู่กุดเป่ง 2550 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 18
09.00 - 16.30 น.
5 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 มูลนิธิศาลเจ้าปู่กุดเป่ง หอประชุมเจ้าปู่กุดเป่ง 2550 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 18
09.00 - 16.30 น.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมเทาทอง 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมเทาทอง 7 ต.ค. 2559 13.00-16.00 น.
3 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้อง โสตทัศนศึกษา 7 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
4 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้อง โสตทัศนศึกษา 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมทรงโดม (11 ทีม) 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 น.
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมทรงโดม (2 ทีม) 7 ต.ค. 2559 13.00-14.00
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4/1 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 น.
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4/2 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน หอประชุมใหญ่ (14 ทีม) 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 14
09.00-11.00
2 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน หอประชุมใหญ่ (15 ทีม) 7 ต.ค. 2559 11.00-.13.00
3 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน หอประชุมใหญ่ (14 ทีม) 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 14
13.00-14.30
4 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง โรงอาหาร (8 ทีม) 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-10.30
5 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน หอประชุมใหญ่ (15 ทีม) 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 15
14.30-16.30
6 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง โรงอาหาร (10 ทีม) 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 10
10.30-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้องประชุม ชั้น ป.1 - ป. 6 ห้อง เกียรติยศ 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 - 10.30
2 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้องประชุม ชั้น ป.1 - ม.3 ห้อง เกียรติยศ 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 3
10.30-12.00
3 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้องสมุด (16 ทีม) 7 ต.ค. 2559 09.00-16.00
4 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้องสมุด (8 ทีม) 7 ต.ค. 2559 09.00-16.00
5 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง อาาคาร ป.5 (2 ทีม) ห้อง ใต้ถุนอาคาร 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-10.30
6 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง อาาคาร ป.5 (2 ทีม) ห้อง ใต้ถุนอาคาร 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
10.30-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ COM 7 7 ต.ค. 2559 09.00-14.00
2 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ COM 7 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ COM 3 7 ต.ค. 2559 09.00-14.00
4 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ COM 3 7 ต.ค. 2559 09.00-14.00
5 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ COM 1 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ COM 5 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมทรงโดม 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมทรงโดม 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมทรงโดม 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมทรงโดม 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง อาคารโรงอาหาร 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
6 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง อาคารโรงอาหาร 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้อง peer center 7 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00 น.
2 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้อง peer center 7 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายขจรศักดิ์ หลักแก้ว ศึกษานิเทศก์ (sornormek@esdc.go.th // 0834512133)และ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]