หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   5 ต.ค. 2559   6 ต.ค. 2559   7 ต.ค. 2559   10 ต.ค. 2559   11 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 6 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง อาคาร ป.5 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 6 ต.ค. 2559 09.00-10.30
2 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง อาคาร ป.5 ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 6 ต.ค. 2559 09.00-10.30
3 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00 น.
4 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.4/3 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง หอประชุมอนุบาลโพนทอง 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง หอประชุมอนุบาลโพนทอง 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง หอประชุมอนุบาลโพนทอง 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
4 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง หอประชุมอนุบาลโพนทอง 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
5 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
6 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง อาคาร ป.1 ห้อง ป.1/1 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
7 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง อาคาร ป.1 ห้อง ป.1/2 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
8 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 มูลนิธิศาลเจ้าปู่กุดเป่ง หอประชุมเจ้าปู่กุดเป่ง 2550 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-16.30 น.
9 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 มูลนิธิศาลเจ้าปู่กุดเป่ง หอประชุมเจ้าปู่กุดเป่ง 2550 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 18
09.00 - 16.00 น.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมเทาทอง 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมเทาทอง 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00 น.
3 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้อง sound lab ศูนย์ PEER CENTRE 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
4 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้อง sound lab ศูนย์ PEER CENTRE 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้อง โสตทัศนศึกษา 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
6 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้อง โสตทัศนศึกษา 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง 115 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
2 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง 121 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
3 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง 122 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
4 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง 123 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง 124 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง 125 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
7 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง 126 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมสำนักงาน (3 ทีม) 6 ต.ค. 2559 10.40-11.20
2 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมสำนักงาน (1 ทีม) 6 ต.ค. 2559 10.30-10.40
3 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมสำนักงาน (1 ทีม) 6 ต.ค. 2559 09.00-09.30
4 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมสำนักงาน (1 ทีม) 6 ต.ค. 2559 09.30-10.00
5 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมสำนักงาน (1 ทีม) 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
10.00-10.30
6 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมทรงโดม (3 ทีม) 6 ต.ค. 2559 14.00-16.30
7 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมสำนักงาน (17 ทีม) 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 17
12.30-14.30
8 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง โรงอาหาร (11 ทีม) 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-10.30
9 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมสำนักงาน (17 ทีม) 6 ต.ค. 2559 14.30-16.30
10 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง โรงอาหาร (13 ทีม) 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 13
10.30-12.30
11 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง โรงอาหาร (7 ทีม) 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 7
13.00-14.00
12 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง โรงอาหาร (12 ทีม) 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 12
14.00-16.30
13 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน หอประชุมใหญ่ (14 ทีม) 6 ต.ค. 2559 09.00-11.00
14 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน หอประชุมใหญ่ (6 ทีม) 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 6
13.00-14.30
15 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน หอประชุมใหญ่ (16 ทีม) 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 16
11.00-13.00
16 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน หอประชุมใหญ่ (11 ทีม) 6 ต.ค. 2559 14.30-16.30
17 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมสำนักงาน (2 ทีม) 6 ต.ค. 2559 10.40-12.00
18 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมสำนักงาน (1 ทีม) 6 ต.ค. 2559 11.30-11.40

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมทรงโดม(แสดงพิธีเปิด) 6 ต.ค. 2559 10.00-10.30
2 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมทรงโดม (4 ทีม) 6 ต.ค. 2559 11.00-12.00
3 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมทรงโดม (5 ทีม) 6 ต.ค. 2559 13.00-14.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สนามฟุตบอล ( 17 ทีม) 6 ต.ค. 2559 09.00-16.30
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สนามฟุตบอล ( 12 ทีม) 6 ต.ค. 2559 09.00-16.30

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ห้อง อาคารห้องประชุมทรงโดม 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ห้อง อาคารห้องประชุมทรงโดม 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้อง ห้องอนุบาล 1/1,1/2 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้อง ห้องอนุบาล 2/1,2/2 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้อง ป.3/1 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
2 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้อง ป.3/2 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้อง ป.3/1 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
4 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้อง ป.3/2 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
5 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้อง ป.3/1 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
6 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้อง ป.3/2 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
7 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้อง ป.3/1 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
8 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้อง ป.3/2 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
9 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้อง ป.3/1 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
10 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้อง ป.3/2 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
11 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อาคารพยุง(อาคารหอประชุม) 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
12 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อาคารพยุง(อาคารหอประชุม) 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
13 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อาคารพยุง(อาคารหอประชุม) 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
14 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อาคารพยุง(อาคารหอประชุม) 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
15 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อาคารพยุง(อาคารหอประชุม) 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
16 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อาคารพยุง(อาคารหอประชุม) 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
17 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อาคารพยุง(อาคารหอประชุม) 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
18 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อาคารพยุง(อาคารหอประชุม) 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
19 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อาคารพยุง(อาคารหอประชุม) 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
20 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อาคารพยุง(อาคารหอประชุม) 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
21 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อาคารพยุง(อาคารหอประชุม) 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ใต้ถุนอาคาร ป.5 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
2 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ใต้ถุนอาคาร ป.5 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
3 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ใต้ถุนอาคาร ป.5 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
4 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ใต้ถุนอาคาร ป.5 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
5 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ใต้ถุนอาคาร ป.5 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
6 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ใต้ถุนอาคาร ป.5 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
7 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ใต้ถุนอาคาร ป.5 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
8 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ใต้ถุนอาคาร ป.5 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
9 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ใต้ถุนอาคาร ป.5 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
10 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ใต้ถุนอาคาร ป.5 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
11 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อาคาร ป.1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
12 750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อาคาร ป.1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
13 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อาคาร ป.1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
14 751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อาคาร ป.1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
15 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อาคาร ป.1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
16 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อาคาร ป.1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
17 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ใต้ถุนอาคาร ป.5 6 ต.ค. 2559 13.00 - 15.00
18 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ใต้ถุนอาคาร ป.5 6 ต.ค. 2559 13.00 - 15.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายขจรศักดิ์ หลักแก้ว ศึกษานิเทศก์ (sornormek@esdc.go.th // 0834512133)และ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]