หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   5 ต.ค. 2559   6 ต.ค. 2559   7 ต.ค. 2559   10 ต.ค. 2559   11 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 5 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 5 ต.ค. 2559 09.00-10.30
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 5 ต.ค. 2559 09.00-10.30
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 5 ต.ค. 2559 09.00-10.30
4 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง อาคาร ป.2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 5 ต.ค. 2559 09.00-10.30
5 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง อาคาร ป.2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 5 ต.ค. 2559 09.00-10.30
6 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง 5 ต.ค. 2559 13.00-16.00 น.
8 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง อาคาร ป.2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 5 ต.ค. 2559 09.00-10.00
9 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง อาคาร ป.2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/4 5 ต.ค. 2559 09.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง หอประชุมอนุบาลโพนทอง 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
2 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง หอประชุมอนุบาลโพนทอง 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
3 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง หอประชุมอนุบาลโพนทอง 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
4 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง หอประชุมอนุบาลโพนทอง 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง คอมพิวเตอร์โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
6 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง คอมพิวเตอร์โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 5 ต.ค. 2559 13.00 - 15.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 มูลนิธิศาลเจ้าปู่กุดเป่ง หอประชุมเจ้าปู่กุดเป่ง 2550 5 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมเทาทอง 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00 น.
2 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ใต้ถุนอาคาร 4 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ใต้ถุนอาคาร 4 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ใต้ถุนอาคาร 4 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมเทาทอง 5 ต.ค. 2559 13.00 - 14.30
6 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้อง โสตทัศนศึกษา 5 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
7 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้อง โสตทัศนศึกษา 5 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 18
13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง 121 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง 122 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง 123 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง 124 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง 125 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง 126 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00
7 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง 115 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00
8 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง 115 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง เวทีโรงอาหาร (1 ทีม) 5 ต.ค. 2559 09.00-09.20
2 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง เวทีโรงอาหาร (1 ทีม) 5 ต.ค. 2559 09.20-9.30
3 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง เวทีโรงอาหาร (1 ทีม) 5 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
9.30-9.40
4 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง เวทีโรงอาหาร (1 ทีม) 5 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
9.40-9.50
5 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง เวทีโรงอาหาร (2 ทีม) 5 ต.ค. 2559 9.50-10.20
6 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง เวทีโรงอาหาร (1 ทีม) 5 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
10.20-10.30
7 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง เวทีโรงอาหาร (2 ทีม) 5 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
10.30-11.00
8 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง เวทีโรงอาหาร (2 ทีม) 5 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
11.00-11.30
9 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง เวทีโรงอาหาร ( 3 ทีม) 5 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 3
13.00-14.00
10 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง เวทีโรงอาหาร (5 ทีม) 5 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 5
14.00-16.00
11 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง เวทีโรงอาหาร (1 ทีม) 5 ต.ค. 2559 11.30-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมทรงโดม (4ทีม) 5 ต.ค. 2559 11.00-12.00
2 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมทรงโดม (1 ทีม) 5 ต.ค. 2559 13.00-13.30
3 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมทรงโดม (3 ทีม) 5 ต.ค. 2559 13.30-14.30
4 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมทรงโดม (3 ทีม) 5 ต.ค. 2559 14.30-15.30
5 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมทรงโดม ( 2 ทีม) 5 ต.ค. 2559 15.30-16.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ห้องคอมพิวเตอร์ COM 1 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ห้องคอมพิวเตอร์ COM 2 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ห้องคอมพิวเตอร์ COM 3 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ห้องคอมพิวเตอร์ COM 4 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ห้องคอมพิวเตอร์ COM 5 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมสำนักงาน 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมสำนักงาน 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมสำนักงาน 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมสำนักงาน 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง อาคารโรงอาหาร 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง อาคารโรงอาหาร 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมทรงโดม (ด้านทางเข้าทิศตะวันตกห้อง) 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมทรงโดม (ด้านทางเข้าทิศตะวันตกห้อง) 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง อาคารโรงอาหาร 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
10 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง อาคารโรงอาหาร 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้อง peer center 5 ต.ค. 2559 09.00-14.00 น.
2 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้อง peer center 5 ต.ค. 2559 09.00-15.00 น.
3 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้อง peer center 5 ต.ค. 2559 09.00-15.00 น.
4 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้อง peer center 5 ต.ค. 2559 09.00-15.00 น.
5 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้อง peer center 5 ต.ค. 2559 13.00-16.00 น.
6 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้อง peer center 5 ต.ค. 2559 13.00-16.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อาคารพยุง(อาคารหอประชุม) 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อาคารพยุง(อาคารหอประชุม) 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
3 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อาคารพยุง(อาคารหอประชุม) 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมสำนักงาน (6 ทีม) 5 ต.ค. 2559 09.00-10.00
2 651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมสำนักงาน (4 ทีม) 5 ต.ค. 2559 10.00-10.30
3 652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมสำนักงาน (5 ทีม) 5 ต.ค. 2559 10.30-11.30
4 653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมสำนักงาน (2 ทีม) 5 ต.ค. 2559 11.30-12.00
5 654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมสำนักงาน (8 ทีม) 5 ต.ค. 2559 13.00-14.30
6 655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมสำนักงาน (3 ทีม) 5 ต.ค. 2559 14.30-15.00
7 656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมสำนักงาน ( 6 ทีม) 5 ต.ค. 2559 15.00-16.00
8 657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมสำนักงาน (1 ทีม) 5 ต.ค. 2559 16.00-16.30
9 658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมทรงโดม 5 ต.ค. 2559 09.00-11.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายขจรศักดิ์ หลักแก้ว ศึกษานิเทศก์ (sornormek@esdc.go.th // 0834512133)และ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]