รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชุติมา  ชาคำไฮ
2. เด็กหญิงธนัชชา  สิงห์กวาง
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  นาโสก
4. นางสาวปณิตา  แก้วสีขาว
5. เด็กหญิงยุวธิดา  อ่วมกุล
6. เด็กหญิงวิจิตรา  หงษ์ทอง
7. เด็กหญิงศศิธร  มูลจันทร์
8. เด็กหญิงศศิวิมล  โมลา
9. นางสาวศิริขวัญ  โมลา
10. เด็กหญิงศุวิตา  นามบุรี
11. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สิงห์ทอง
12. เด็กหญิงสุทัตตา  หงษ์ทอง
13. เด็กหญิงสุพัตรา  เพี่ยก่ำ
14. เด็กหญิงสุพิชชา  ดวงสวรรค์
15. นางสาวเบญจมาศ  นิ่มมาศ
 
1. นางส่องศรี  เจริญรบ
2. นางเสาวนีย์  ศรีอภิญญา
3. นางสาวนิภา  บรรณาลัย
4. นายแก้วสุข  เกษมสุข
 
รวม154
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สมวงศ์
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  น้อยบาท
3. เด็กหญิงวรรณา  กุมผัน
4. เด็กชายวีรพล  บุญตรี
5. เด็กหญิงสิริยากร  คีรีกลาง
6. เด็กหญิงสุภาพร  เพียรถนอม
7. เด็กหญิงสุภาพร  อารีเอื้อ
8. เด็กหญิงเพ็ญนภา  น้อยบาท
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  สมภาร
 
3 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายสัตยา  รินทอง
 
1. นายวุฒิชัย  พันชวะนัส
 
4 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายกิตติชัย  เสาร์ศิริ
2. เด็กหญิงจุฑาธิป  ขันเงิน
3. เด็กหญิงชนกนันท์  มวลคำลา
4. เด็กหญิงณัฐติการ์  นามโคตร
5. เด็กชายณัฐพงศ์  สมวงศ์
6. เด็กชายทวี  ลือจันดา
7. เด็กชายธีรภัทร  บุญตรี
8. เด็กชายธีรารัตน์  พรมสิงห์
9. เด็กชายบุญนิมิตร  มณีกัญย์
10. เด็กหญิงปาริชาติ  กุมผัน
11. เด็กชายพิเศษ  จักรดาน
12. เด็กชายพีระพัฒน์  สดใส
13. เด็กหญิงรัชฎากรณ์  อินชื่น
14. เด็กหญิงรุ่งนภา  น้อยบาท
15. เด็กหญิงละมุน  ละผิว
16. เด็กหญิงวรรณา  กุมผัน
17. เด็กหญิงวันนิพา  ทองดวง
18. เด็กหญิงวิไลจิต  บุญสิทธิ์
19. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  น้อยบาท
20. เด็กชายสัตยา  รินทอง
21. เด็กหญิงสิริยากร  คีรีกลาง
22. เด็กหญิงสุปรียา  พรมกันหาชัย
23. เด็กหญิงสุภาพร  บุตรเมืองปักษ์
24. เด็กหญิงสุภาพร  เพียรถนอม
25. เด็กหญิงสุภาพร  อารีเอื้อ
26. เด็กหญิงสุลลิตา  เสือสา
27. เด็กหญิงอนันธิดา  สิมมะลา
28. เด็กชายเจตนิพันธ์  จันทร์หอม
29. เด็กชายเทียนทวี  จูศรี
30. เด็กหญิงเพ็ญนภา  น้อยบาท
 
1. นายมณี  หัสจรรย์
2. นายวุฒิชัย  พันชวะนัส
3. นางสาวหทัยรัตน์  สมภาร
4. นางลำดวน  ไชยน้ำอ้อม
5. นายศุภการ  กุมผัน
6. นางทองปน  ไชยน้ำอ้อม
7. นางสมหมาย  บุญชำ
 
รวม399
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 1. เด็กหญิงอรทัย  คำสิงห์
 
1. นางเนตรนภิส  ภูเรือง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 1. เด็กหญิงครองขวัญ  ทรัพย์โมกข์
2. เด็กหญิงนัฐวรา  เถาว์สอน
3. เด็กหญิงบุศรินทร์  แสงเนตร
 
1. นางเนตรนภิส  ภูเรือง
2. นายธนพล  ภูเรือง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 1. เด็กหญิงเปรมฤดี  สีกาวี
 
1. นางนิภาภรณ์  ชั้นพรหมงาม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 1. เด็กหญิงกิตติมา   สายสอน
2. เด็กชายชินวัตร   บุตรวาปี
3. เด็กชายทินภัทร   สีกู่กา
4. เด็กชายธนาวุฒิ   พลโยธา
5. เด็กชายศิริวัฒน์   ทองดี
 
1. นายฤทธิรงค์   เศษวงศ์
2. นายสมคิด  สาสุข
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 1. เด็กหญิงจันทร์พร  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงชญานิศ  ทิพย์แสง
3. เด็กชายปฏิภาณ  ชุมมา
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  เผ่าเพ็ง
5. เด็กชายราเมศร์  ปัตชีตะ
6. เด็กหญิงวรรณพา  ศรีหาโคตร
7. เด็กหญิงวรัญญา  ทองแสง
8. เด็กชายวัชระ  เยียวรัมย์
9. เด็กหญิงศศิธร  ศรีหาวงษ์
10. เด็กหญิงสุภาพร  ทรงพุทธ
 
1. นายฤทธิรงค์  เศษวงศ์
2. นางนิภาภรณ์  ชั้นพรหมงาม
3. นางสาวรัตติกาล  อุปวงษา
 
รวม209
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนริศรา  วรรณวงศ์
2. เด็กชายวิทวัส  ถนอมพล
3. เด็กหญิงศิริกัลยา  ภูต้ายผา
 
1. นางสาวอาทิติญาพร  สุดาเดช
2. นางรสิตา  เลิศพันธ์
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงมินทราภัทร์  ทองเชื้อ
 
1. นางสาวนิศากร  เรืองมนตรี
 
รวม43
12 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 1. เด็กชายสหราช   ไกรแก้ว
 
1. นางนัดนาฎ  เย็นศิริ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 1. เด็กชายครรชิต  สิมทะราช
2. เด็กหญิงปนัดดา  ม่วงมูลตรี
3. เด็กหญิงศิริพร  พุทธษา
 
1. นางฉวีวรรณ  ไชยเสนา
2. นางสุภาภรณ์  นันทวงษ์
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ธุระพันธ์
2. เด็กชายสุทธินันท์  จันทะสาร
 
1. นายสมชาติ  ชุมพล
2. นางฉวีวรรณ  ไชยเสนา
 
รวม65
15 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงสุภาพร  รัตนแสง
 
1. นางจงกล  ธนะมูล
 
รวม11
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี 1. เด็กชายปรมินทร์  หนองหาร
2. เด็กชายปรมินทร์  หนองหาร
 
1. นายสำราญ   บุญกลอย
 
17 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี 1. เด็กชายรพีภัทร  ชามะกรม
 
1. นางฐิติมา  คานโพนทัน
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี 1. เด็กชายชูศักดิ์  แสนสุข
2. เด็กชายวันเฉลิม  โพธิ์โสภา
3. เด็กชายศิวะ  แพไธสง
 
1. นายประยงค์  รักษา
2. นางธิติมา  คานโพนทัน
 
รวม64
19 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) 1. นายอัษฎาวุฒิ  ศรีสัมฤทธิ์
2. นางสาวอาริตา  ศรีประดู่
 
1. นายไพบูลย์  ศรีโสภา
 
รวม21
20 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฏยา   ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางสุนงค์  เวียงนนท์
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพัชฎาภา  แม้นศิริ
2. เด็กหญิงฟ้าใส  มะโฮงชัย
3. เด็กชายภานุพงษ์  กุมภวาปี
 
1. นางฐปนีย์  ไทยโสภา
2. นางสุภาพร  เจตราช
 
รวม43
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร 1. เด็กชายสิทธิโชค  เศวตศิลป์
 
1. นางนิลุบล  สายบุญมี
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษฎา  คิดหมาย
2. เด็กชายชินกฤติ  สีบุญลำ
3. เด็กชายธนวัฒน์  โกศลแสงวงษา
4. เด็กชายธีรภัทร์  วันนู
5. เด็กชายพีรพร  ทิลารักษ์
6. เด็กชายเขมณัฏฐ์  คำด้วง
 
1. นายแก่น  ธีรโชติวัฒนา
2. นายบัญญัติ  สวยรูป
3. นางพิกุล  หลอดทอง
 
รวม74
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศิริเรียง
2. เด็กหญิงดารากร  สอนสระคู
3. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  หลงเชิง
4. เด็กหญิงทิพากร  ซ้อนเพชร
5. เด็กชายธนวัฒน์  พลยูง
6. เด็กหญิงธนัญญา  นามพิชัย
7. เด็กชายปณชัย  ไชยสุวรรณ
8. เด็กชายปัญญากร  นาเมือง
9. เด็กหญิงพิมระภัส  ดีพลงาม
10. เด็กหญิงพิริดา  ยูงต้น
11. เด็กชายพีรภัทร  รัตนศรี
12. เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วใส
13. เด็กหญิงวิภา  กุลมน
14. เด็กหญิงวีรวดี  สังข์ชุม
15. เด็กชายศักดิพัฒน์  แก้วปิ่น
16. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อ้วนสูงยาง
17. เด็กชายศุภาวัฒน์  บุญศรัทธา
18. เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีคำพา
19. เด็กหญิงอาอิ  ไอฮาระ
20. เด็กชายเจษฎากร  ทิพย์มะณี
 
1. นายนฤนาถ  ธรรมวิเศษ
2. นายนายกรีฑากร  ก้อนคำ
3. นางสาวกฤษณา  ธรรมวิเศษ
4. นาย นายพงษ์ศักดิ์   เหล่าวงษี
5. นายศุภกร  ศรีธรรมมา
6. นายต่อศักดิ์  บุญพิมล
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกติกา  วงศ์มาส
2. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  คำสวาสดิ์์
3. เด็กหญิงชุติมา  นาเมือง
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  มาสขาว
5. เด็กหญิงทิพากร  ซ้อนเพชร
6. เด็กชายธนวัฒน์  พลยูง
7. เด็กชายปัญญากร  นาเมือง
8. เด็กหญิงพิริดา  ยูงต้น
9. เด็กชายพีรภัทร  คนเพียร
10. เด็กชายพีรภัทร  รัตนศรี
11. เด็กหญิงรุจิรดา  สุดชารี
12. เด็กหญิงวีรวดี  สังข์ชุม
13. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โมชัย
14. เด็กชายศุภาวัฒน์  บุญศรัทธา
15. เด็กหญิงสุวรรณา  หนองหิน
16. เด็กหญิงอภิิษฎา  คำแสน
17. เด็กหญิงอภิิษฐา  คำแสน
18. เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีคำภา
19. เด็กหญิงเกียรติศักดิ์  ธรรมวิเศษ
20. เด็กชายเจษฎากร  ทิพย์มะณี
 
1. นายนฤนาท  ธรรมวิเศษ
2. นางนวลสะอาด  พิมทา
3. นายพรมมา  ผดุงรัตน์
4. นางสุภาภรณ์  ถาวร
5. นายสุวรรณ  สอนสนาม
 
รวม4011
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ 1. เด็กชายจิรายุทธ  สารางคำ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  คำภักดี
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สีระวงศ์
2. เด็กชายจิรายุทธ   สารางคำ
3. เด็กชายชนัสติพัฒน์   จันทร์หอม
4. เด็กหญิงชลธิชา   กองเกิด
5. เด็กชายชานนท์   มูลตรี
6. เด็กหญิงชุดาพร    พิลาป
7. เด็กชายณรงค์   วันกิ่ง
8. เด็กหญิงณัฐริกา   บุญภิโย
9. เด็กหญิงณัฐวดี  ไชยวัน
10. เด็กชายธนวัฒน์   คำสอง
11. เด็กชายธวัชชัย   จารย์คูณ
12. เด็กชายธีรศักดิ์    วิเศษจันทร์
13. เด็กหญิงนิดาวรรณ    แท่นทอง
14. เด็กชายปฏิภาณ   ทองคำพานิช
15. เด็กหญิงปฐมาวดี   ทวีนันท์
16. เด็กหญิงปริญญาภรณ์  รัตนแสง
17. เด็กชายพงศกร   โคตรแสงอ่อน
18. เด็กหญิงพฤษสุดา    ขนันไพร
19. เด็กหญิงพักตรพิไล  อุดมคำ
20. เด็กชายรดิศ  พรมสุทธิ
21. เด็กหญิงฤทัยรัตน์   ทับชาลี
22. เด็กชายวรวุฒิ   พิมพ์ปรุ
23. เด็กชายวัชรชัย  บูรณ์เจริญ
24. เด็กชายวิทยา   นามวงษา
25. เด็กชายวิศิษฐ์   วงษ์สนิท
26. เด็กชายศรายุทธ   อุดทา
27. เด็กชายศักดิ์กรินทร์   ทัพยูง
28. เด็กหญิงศิโรรัตน์   ไชยศักดิ์
29. เด็กชายสัจจพล   หาพันธุ์
30. เด็กชายสินสมุทร   เสียงสาย
31. เด็กหญิงสุจิตรา   บุญภิโย
32. เด็กชายสุจิตรา   วดาพงษ์
33. เด็กหญิงสุธิดา   วดาพงษ์
34. เด็กหญิงสุพรรษา  จารย์คุณ
35. เด็กชายอนันดา   มาตรศรี
36. เด็กหญิงอภัสรา   ปาเส
37. เด็กหญิงอรอุมา   วิลา
38. เด็กชายอาทร  งามทอง
39. เด็กชายเกษมศักดิ์   ดวงมะลา
40. เด็กหญิงเสาวรส   เขตบำรุง
 
1. นายมงคล  วันภักดี
2. นางสุเนตตา  แก้วไชย
3. นายสุชาติ  แก้วไชย
4. นางสาวจันทร์จิรา  คำภักดี
5. นายขวัญชัย  สมสุข
6. นางสาวฉัตรฤดี  ศรีสนไชย
7. นายประสิทธิ์  สีลาเหลี่ยม
8. นางเตือนใจ  วรรณศิลป์
 
รวม419
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงสุธินันท์  สร้อยสุข
2. เด็กหญิงอินทิรา  บัวสละ
3. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  หงษศรี
 
1. นางเจนจิต  สุขวาสนะ
2. นางสาวอัษฎาพร  สายเช้ือ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 1. นางสาวธีระดา  ทิพดารา
 
1. นายไสว  ศรีคุ้มเหนือ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  ทิพดารา
 
1. นายไสว  ศรีคุ้มเหนือ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 1. นางสาวเข็มศร  คำอ่อนศรี
 
1. นายไสว  ศรีคุ้มเหนือ
 
รวม65
32 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม 1. เด็กชายปัญญา  ถานัดดี
2. เด็กหญิงพรธีรา  แพงคำรักษ์
 
1. นางวิราภรณ์  วรรณวงษ์
2. นางวิรัชนี  บุญงอก
 
33 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม 1. นายจิรสิน  จันทรพิทักษ์
2. นายเกรียงไกร  รักษาภักดี
 
1. นางสาวรำไพ  ถานัดดี
2. นางพิสมัย  สนสมบัติ
 
รวม44
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาศิริ  สาระกุล
2. เด็กชายธนวัฒน์  หนูจิตต์
 
1. นายถวัลย์  สิงห์ทอง
2. นายสมัย  อันอาน
 
รวม22
35 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  สารบรรณ
 
1. นายสมพร  หงษ์ศรี
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  ดีอำมาตย์
2. เด็กหญิงชนิสรา  นาคนวล
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  ทิธรรมา
4. เด็กหญิงพรนิภา  แก้วสมศรี
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  ลาสองชั้น
6. เด็กหญิงอธิชา  ชัยบุรี
 
1. นางน้อม  โนนคำเฮือง
2. นายประยงค์  วิสูญ
3. นางสาวอภิญญา  พนมภูมิ
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มาลำโกน
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์   พิมพานิชย์
3. เด็กหญิงธวัลหทัย  พิมพานิชย์
4. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สิทธิศรีจันทร์
5. เด็กหญิงลลิตา  บุญเบ้า
6. เด็กหญิงอ้อม  กุลวงค์
 
1. นางน้อม  โนนคำเฮือง
2. นางนวลจันทร์  สุจริต
3. นางอุรารักษ์  สุวรรณพันธ์
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา 1. เด็กหญิงดรุณี  พันธ์โต
2. เด็กหญิงวาสนา  แซ่คู
3. นางสาวสุกัญญา  บัวทอง
 
1. นางเทียรทอง  มูลรัตน์
2. นางศิริลักษณ์  มูลละคร
 
รวม169
39 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว 1. เด็กหญิงชนิสรา  อุ่นสมัย
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ขวัญเนิน
3. เด็กหญิงทัศวรรณ   แผลงฤทธิ์
4. เด็กหญิงศศินิภา  ผลอ้อ
5. เด็กหญิงเจนจิรา   อุ่นสมัย
6. เด็กหญิงเพชรลัดดา  ทาโพนทัน
 
1. นางวราภรณ์  วงษ์จันทร์
2. นางเนาวรัตน์    โกกะบูรณ์
3. นางวีทามาศ   พาลำโกน
4. นางอรทัย   โพธิ์มนต์
 
รวม64
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 1. เด็กชายกิตติชัย  ทิพย์มาตร
 
1. นายวีระพัน  ไพศาล
 
รวม11
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ศรีกู่กา
 
1. นายสุชาติ  จำปาทิพย์
 
รวม11
42 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 1. เด็กชายจิรายุ   ขันธ์ใกล้
2. เด็กชายพีระพงศ์   อุทัย
3. เด็กหญิงวิศรุตา   ด่านสมัคร
 
1. นางรัศมี   ยงยุทธ
2. นางพาโชค   สาภูเมือง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  แก้วขาว
2. เด็กหญิงกมลพรรณ  สิงห์นา
3. เด็กหญิงพรทิพา   ใบบัวดง
4. เด็กหญิงสุภาพร   พลรักษา
5. เด็กหญิงอริศรา   โยวะ
 
1. นางอรพร   วงศ์ดินดำ
2. นางวิภาภรณ์   เพียรนุลา
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 1. เด็กหญิงวันวิสาข์    แสนสุข
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์   ชานาม
3. เด็กหญิงอรนิภา   ธงภักดิ์
 
1. นางรัศมี   ยงยุทธ
2. นางพาโชค   สาภูเมือง
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 1. เด็กชายธนายุทธ  กันนิกา
2. เด็กชายสุธิวัส  จำนงค์
3. เด็กชายอดิศักดิ์    ผลภักดี
 
1. นางรัศมี   ยงยุทธ
2. นางพาโชค   สาภูเมือง
 
รวม148
46 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ดงส้าวแห
2. เด็กหญิงชลดา  อุปแก้ว
3. นางสาวนิตยา  ศรีวงษา
 
1. นางประไพร  หงษ์สอ
2. นายสมหมาย  เสนาเนียร
 
รวม32
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อย 1. เด็กชายธนโชติ  จันทร์คูเมือง
 
1. นางสาวสุขุมาล  โยธะกา
 
48 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อย 1. นายสิทธิชาติ  สุโพธิ์
 
1. นางกัลยา  อวนศรี
 
49 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อย 1. เด็กหญิงปิยะพร  ศรีรัตนพันธ์
 
1. นางสาววิยะดา  จันดา
 
รวม33
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูดินทราย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ลีลานุช
 
1. นายวิทยา   แสนทวีสุข
 
รวม11
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ   จรรยาศรี
2. เด็กหญิงทิพรดา  หนองสิมมา
3. เด็กหญิงยุพาวดี  เศษบุปผา
 
1. นางสาวสวาสดิ์   ลาพันธ์
2. นางสาวฐาปนี   สิงห์นันท์
 
52 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กหญิงอภิรดา  สอนภักดี
 
1. นางสวลี  แสงเทียน
 
รวม43
53 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีวอ
2. เด็กหญิงพิชญา  จวงโพนงาม
3. เด็กหญิงสวรส  โทสมบูรณ์
 
1. นางรุ่งนภา  น้อยบัวทิพย์
2. นางอิ้ว  จำปา
 
รวม32
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงูเหลือม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พิมพ์ภูงา
2. เด็กชายเกรียงไกร  เสชู
 
1. นายประสิทธิ์  แก้ววิเศษ
2. นายพล  กองการ
 
รวม22
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์ 1. เด็กชายพีระพล  ทาระหอม
 
1. นางรติมา  ชมภู
 
รวม11
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานเหนือ 1. เด็กหญิงกิ่งกนก  ศาลางาม
 
1. นางเกษมศรี  พาโคกทม
 
รวม11
57 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานใต้ 1. เด็กชายฐาปกรณ์  คำภักดี
2. เด็กชายศิริวัฒน์  เวียงศิริ
 
1. นายอัมพร  สายสุด
 
58 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานใต้ 1. เด็กชายนิติวัฒน์  บูญเล็ก
 
1. นางจงกล  สุขพืช
 
59 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานใต้ 1. เด็กชายนิติพัฒน์  บุญเล็ก
 
1. นางจงกล  สุขพืช
 
รวม43
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย 1. เด็กหญิงชาริดา   มาตรสี
 
1. นายมานพ  แพงวงษ์
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ประทุมทอง
2. เด็กหญิงนันทกานต์  กุลวงษ์
 
1. นายวุฒิพงษ์  หอมฟุ้ง
2. นางมนเทียน  เกณทวี
 
รวม33
62 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  บัวจูม
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  บุญชมภู
3. เด็กชายรัชชานนท์  มณิชสาร
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  คานสวิง
2. นางสาวภัชราพร  เดชพละ
 
รวม32
63 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีละวรรณ
2. เด็กชายชัยมงคล   งอนจำปา
 
1. นายณัฐวุฒิ    ขันธ์เพชร
 
รวม21
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ 1. เด็กชายสราวุธ   มาตทอง
2. เด็กชายสุวิทย์   สายสีโส
 
1. นางเฟื่อง   สุขวัฒน์
2. นางสาวมลริยมร   สุนทวงค์
 
รวม22
65 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก 1. นางสาวมธุรส  พลรัตน์
2. เด็กหญิงมาริยา  อาจเจริญ
3. นางสาวศุภาวรรณ  มหามาตย์
 
1. นางละมัย  ชาระมาตย์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก 1. เด็กหญิงบุญฤดี  มูลสุวรรณ
2. เด็กหญิงปาริชาต  ไกรสุทธา
3. เด็กหญิงปาริชาติ  เพ็งหนู
4. เด็กหญิงวนิดา  สุระพินิจ
5. เด็กหญิงสุชาดา   เชื้อลิ้นฟ้า
 
1. นายสุรัก  ผดุงกิจ
2. นางรุ่งทิพย์  วงษ์ประเสริฐ
 
รวม83
67 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 1. เด็กหญิงชญากรณ์  สมรักษ์
2. เด็กหญิงชนัญธรณ์  สมรักษ์
3. เด็กชายวีรภัทร  เหลียววิทยานนท์
 
1. นางสาวมนตอมร  บุตรกันหา
2. นางรุ่งทิวา  โสดา
 
รวม32
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 1. เด็กหญิงพิมพ์กนก    เสือไธสง
 
1. นางสุวรรณา    เอราวรรณ
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 1. เด็กหญิงจิรภัทร์   อุทก
2. เด็กหญิงศิรินภา   ชาภักดี
3. เด็กหญิงอโนทัย   เลนไธสง
 
1. นางสาวสุกัญญา   เอราวรรณ
2. นางสุวรรณา  เอราวรรณ
 
รวม43
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  แป้ลา
2. เด็กชายวิทยา  ฮวดศรี
3. เด็กหญิงสุวิมล  วงศ์แสน
 
1. นายอภิลาส  ภิรมยา
2. นางวาสนา  พัฒนิบูลย์
 
รวม32
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นามวงษา
2. เด็กหญิงจริยาพร  จันทร์หล่ม
3. เด็กหญิงจันทกานต์  ครองกาย
4. เด็กชายจิระศักดิ์  ติมุลา
5. เด็กหญิงชัญญา  บูรณ์เจริญ
6. เด็กหญิงทอฝัน  ติมุลา
7. เด็กชายทินกรณ์  มะปะโม
8. เด็กชายธดากร  ชุมพล
9. เด็กชายธนพล  โลมะบุตร
10. เด็กหญิงธนาภรณ์  จูมเกตุ
11. เด็กชายธีรภัทร  บัตรวิเศษ
12. เด็กชายธีรภัทร  ทูลคำรักษ์
13. เด็กหญิงนภัสวรรณ  โยตำแย
14. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ตาลดง
15. เด็กหญิงปิยฉัตร  บุตตะชาติ
16. เด็กหญิงพัชรา  แสนตลาด
17. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก้วพัน
18. เด็กชายพิทยา  เภาพิชญกุล
19. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วมาก
20. เด็กชายพีรวัฒน์  อนุสัตย์
21. เด็กชายภูวดล  พิมพาสีดา
22. เด็กหญิงมนัสวี  หนองพร้าว
23. เด็กหญิงมัญฑิตา  พิมพาสีดา
24. เด็กหญิงมัสยา  พรมลี
25. เด็กหญิงลลิดา  ลุนละวงศ์
26. เด็กหญิงลัคณา  ปุริสาน
27. เด็กหญิงวิจิตรา  นามปัญญา
28. เด็กหญิงวิรดา  พิมพาสีดา
29. เด็กหญิงสุธิดา  สีโสภา
30. เด็กหญิงสุภัสสรา  สมดี
31. เด็กหญิงสุวรรณา  ลามี
32. เด็กหญิงอนุธิดา  โพธิ์หนอง
33. เด็กชายอนุวัฒน์  บุญแก้ว
34. เด็กชายอภิสิทธิ์  ภูมิลุน
35. เด็กชายอภิสิทธิ์  ใจหาญ
36. เด็กชายอรรถพล  สรรพวัตร
37. เด็กหญิงอิสราภรณ์  ลามี
38. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ฮาบพนม
 
1. นายอภิเดช  พรมขันธ์
2. นางสุธีรา  ยมนัตถ์
3. นางสมจินต์คนึง  ลือธิสาร
4. นางสุรภี  ปินะเล
5. นางสาวมณีรัตน์  หวันวิเศษ
6. นายคงศักดิ์  เลิศฤทธิ์
7. นายพลรบ  เหวห้วย
8. นางศริญญา  การิโก
 
รวม388
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 1. เด็กชายอนุวัฒชัย  พลอาษา
 
1. นางสาวทองสุข  พลทะกลาง
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สุดหนองบัว
2. เด็กหญิงภัทรลดา  สุนทรบุญ
 
1. นายอภิชาติ  สิงทอน
2. นายมงคล  จันดารัตน์
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 1. เด็กหญิงปิยพร  สวนมอญ
2. เด็กหญิงยุวดี   สุดพังยาง
 
1. นายอภิชาติ  สิงทอน
2. นายมงคล  จันดารัตน์
 
75 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 1. เด็กชายเอกพร  ผลาผล
 
1. นางสาวทองสุข  พลทะกลาง
 
รวม66
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าค้อ 1. เด็กหญิงกฤษณา  นามกุดเรือ
 
1. นางรำไพ  บุญผาลา
 
รวม11
77 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา 1. เด็กชายนพเก้า  พันโนลิต
 
1. นางสาวมัลลิกา  นาศพัฒน์
 
78 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา 1. เด็กชายนพเก้า  พันโนลิต
2. เด็กชายอานนท์  ภูอาจ
 
1. นางสาวมัลลิกา  นาศพัฒน์
2. นางสาวชุติมา  ธงศรี
 
รวม33
79 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   อรัญไชย
2. เด็กชายธนพัฒน์   เหลานาคำ
3. เด็กชายธีรเดช   หงส์บัวภา
 
1. นายณรงค์  เม็ดฝ้าย
2. สิบเอกปิยะ  สุทธาโย
 
รวม32
80 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  สุระศร
 
1. นางชวนพิศ  สุขประเสริฐ
 
รวม11
81 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง 1. เด็กหญิงอรทัย  ไชยน้ำอ้อม
 
1. นางสาวกัลยา  สุวรรณศรี
 
รวม11
82 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาง 1. เด็กหญิงผกามาศ  พรมผุย
2. เด็กหญิงอารียา  ใจอุ่น
 
1. นายธีร์ประภู  โพธิ์หล้า
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาง 1. เด็กหญิงโศรดา  มัจฉา
 
1. นางณัฐชุดา  อุ่นพิกุล
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาง 1. เด็กหญิงอารียา  ใจอุ่น
 
1. นางณัฐชุดา  อุ่นพิกุล
 
85 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาง 1. เด็กชายภาดล  คำรีห์
2. เด็กชายรัชพล  สำราญสุข
3. เด็กชายรุ่งทิวา  เศษลือ
 
1. นายธีร์ประภู    โพธิ์หล้า
2. นางณัฐชุดา   อุ่นพิกุล
 
86 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาง 1. เด็กหญิงกชกร  สีลุน
2. เด็กชายกฤตภาส  ไกรชิงฤทธิ์
3. เด็กหญิงชลธิชา   มุตะกาด
 
1. นายธีร์ประภู   โพธิ์หล้า
2. นางณัฐชุดา   อุ่นพิกุล
 
รวม107
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. นางสาวปิยะนุช  การะกิจ
 
1. นางสง่า  วงศ์สวัสดิ์
 
รวม11
88 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายศรัณ  หมู่หัวนา
2. เด็กชายอธิภัทร  ยอดไชย์
 
1. นายธนศักดิ์  จำปีกลาง
 
รวม21
89 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายสิทธิโชค  สุขบรรเทิง
2. เด็กชายสุรพร  ไพสาระ
 
1. นายสุรศักดิ์  สมสิงห์
 
รวม21
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  เลาะหะนะ
2. เด็กหญิงนริศรา  สังสนา
3. เด็กหญิงประภาศิริ  พิศเพ็ง
4. เด็กหญิงภัทรวดี  มีแยบ
5. เด็กหญิงอินทิรา  เบาะโหล่
 
1. นางวราภรณ์  ทุมรินทร์
2. นางวิไลลักษณ์  นนทะชาติ
 
รวม52
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนปอ 1. เด็กหญิงดนยา  สายจันทร์
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ลามี
 
1. นางไพลิน  เตียงพลกรัง
2. นางสาวกนกพรรณ  บุตรสิงห์
 
รวม22
92 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง 1. เด็กชายเจษฎากร   ชมแก้ว
 
1. นางนารี   สุวรรณพันธ์
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง 1. เด็กหญิงทัณฑิวา   ลำเภา
2. เด็กหญิงนันทกาญจน์   เพิ่มทอง
3. เด็กหญิงพรรพษา   สุดฉวี
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์    สมกูล
5. เด็กหญิงลักษณา   ใชยหาเทพ
6. เด็กหญิงสุกัญญา   รัตชำ
 
1. นางสุนันทา   คงสวัสดิ์
2. นายสมบูรณ์   โดสมะณี
3. นางนิตยา   ศรีบุญ
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง 1. เด็กหญิงทัณฑิกา   ลำเภา
2. เด็กหญิงนันทกาญจน์   เพิ่มทอง
3. เด็กหญิงพัชรพรรณ   วัดชำ
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์   สมกูล
5. เด็กหญิงลักษณา   ใชยหาเทพ
6. เด็กหญิงอรนิภา   ศรีแสงสว่าง
 
1. นางสุนันทา   คงสวัสดิ์
2. นางสุริยาพร   ชนะพันธ์
3. นายสมบูรณ์   ใสมะณี
4. นางเพ็ญศรี   ประกอบเสริม
 
95 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง 1. เด็กชายกมลชนก   โฮมแพน
2. เด็กชายณัฐพงศ์   บุญโสม
3. เด็กชายธนวัฒน์   ชิงสอน
 
1. นายสุจิน   พวงจันทร์
2. นางจันทร์จิรา   บุตรเกตุ
 
96 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง 1. เด็กชายธนโชติ  ปานสนาม
 
1. นางจันทร์จิรา  บุตรเกตุ
 
รวม1711
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี 1. เด็กชายเจสัน  สิทธิสาร
 
1. นางสาวสุมาพร  บังลือ
 
รวม11
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสูงยาง 1. เด็กชายจิรายุ  เค้าซื่อ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สาขี
3. เด็กหญิงชมภูนุท   พลศรี
4. เด็กหญิงชาญดา   ยมรัตน์
5. เด็กหญิงฑิฆัมพร  อ้วนคำ
6. เด็กหญิงธัญชนก  พาที
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  มุ่งงาม
8. เด็กหญิงนริศรา   เสาสูงยาง
9. เด็กหญิงนิภาภร  วงศ์ทอง
10. เด็กหญิงวนัชพร  สนิทพจน์
11. เด็กชายวราวงษ์  อินทรวรศิลป์
12. เด็กชายวิทยา  อุบลบาน
13. เด็กชายสรวิชญ์  ท้วมประเสริฐ
14. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีภูงา
15. เด็กชายอรรถกร   ชุมวัน
16. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  วิชัย
 
1. นายไพวัน  วันสูง
2. นายสมควร  ทีคลัง
3. นางสงวน  ประทุมมัง
4. นางอรฎี  อะทาโส
5. นางสุพัตรา  ผกามาศ
 
รวม165
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มโฮง 1. เด็กชายอรรศฏา  ด่านป้อม
 
1. นางสาววรติญา  แสนโพธิ์
 
รวม11
100 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูณ 1. เด็กหญิงนิชาภา  บรรจง
2. เด็กหญิงวิภาดา  วงพิลา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  หินซุย
 
1. นางหนูเพียร  โภชะโน
2. นางสุมานี  กลิ่นพูน
 
101 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูณ 1. เด็กชายกานตโชติก์  สุขหนองหว้า
2. เด็กหญิงพัชนินทร์  เชิงหอม
3. เด็กชายวรเทพ  นุ่นไทย
 
1. นางสาวสุปราณี  ลำใย
2. นางกิ่งแก้ว  บุญศรี
 
รวม64
102 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก 1. เด็กชายวรากร  หมื่นหาวงศ์
2. เด็กชายอภิรักษ์  อุบลไกรสีห์
3. เด็กชายอโณทัย  นามเทพ
 
1. นางสาวพุธศรี  เกรียงศรี
2. นางสาวปัทมา  ทุมพร
3. นางศรีประไพ  พุทไธสง
 
รวม33
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กหญิงณัฐพร  กมล
2. เด็กหญิงพลอยศรี  แสนกุมพันธ์
3. เด็กหญิงรัชนี  ก้อนทรวง
4. เด็กหญิงวชิรญาณ์  มหาศรีทะเนตร
5. เด็กหญิงสุวรรณษา  จำปาเหล็ก
6. เด็กหญิงอรพรรณ  ใจดี
7. เด็กหญิงเกวลิน  หอมกลิ่น
8. เด็กหญิงเมธาพร  สีสาวแห
 
1. นายบุญยืน  คำสอน
2. นางไพฑูลย์  บุตรวาปี
3. นางสาวสุดาทิพย์  สุทธิธรรม
 
รวม83
104 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา 1. เด็กหญิงทัศยา  บุสันเทียะ
 
1. นางมะลิวัลย์  กันยารัตน์
 
105 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  คล้ายห้างหว้า
 
1. นางลำพูล  กิ่งเมือง
 
รวม22
106 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม 1. เด็กหญิงอนิชา  สุระโส
 
1. นางกฤษณา  วรฉัตร
 
107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม 1. เด็กหญิงวิชญาพร  เชิงหอม
2. เด็กหญิงอริศรา  สุระโส
 
1. นางภาวนา  เศรษฐไตรรัตน์
2. นางอุทัย  เชิงหอม
 
รวม33
108 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   สมบุตร
2. เด็กหญิงกัญภัสสร   จันเสนา
 
1. นายสุพจน์   ไชยสิทธิ์
2. นายสมจิต   หนองหิน
 
รวม22
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กริดรัมย์
2. เด็กหญิงวรรณา  นาแซง
3. เด็กหญิงเยาวธิดา  บุตรกันหา
 
1. นางรัชดาภรณ์  ดีพลงาม
2. นางจิตสุรางค์  นาโพนงาม
 
รวม32
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 1. เด็กชายกิตติภพ   คำแพงทอง
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ศรีสมบูรณ์
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  ประทุมมา
4. เด็กหญิงมีน่า  เรียบจ้อก้อ
5. เด็กหญิงวิภาดา  ทิพรส
6. เด็กชายสุชาครีส์  มิเถาวัลย์
7. เด็กชายสุทธิมนต์  ไชยวงศ์
8. เด็กหญิงสุนันทา  ลาน้ำเที่ยง
9. เด็กชายอิสระ  จันทร์ฟ้าเลื่อม
10. เด็กชายเจษฎา  ธนาคุณ
 
1. นางสุภาวดี  ประมะลิ
2. นางชื่น  บาบุญ
3. นางละออง  วงศ์คำ
 
รวม103
111 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 1. เด็กชายกฤตภาส  อ่อนชาผิว
2. เด็กชายจิรภัทร  คำอ่อนสา
3. เด็กหญิงจิรภิญญา  นิยมลักษณ์
4. เด็กหญิงชบา  พลดอน
5. เด็กหญิงชลธิชา  พิมพ์พาเรือ
6. เด็กหญิงธันยพร  สิริวรรณ
7. เด็กหญิงนิภาพร  ถาแพนทอน
8. เด็กชายพิชาญ  ทองดอนดู่
9. เด็กชายภูธิป  สุทธิเสน
10. เด็กหญิงลลิตรา  เผ่าเสนา
11. เด็กหญิงศุจินทรา  กิ่งก้อน
12. เด็กหญิงสลิลทิพย์  คุณพรม
13. เด็กหญิงหทัยชนก  โรมศรี
14. เด็กชายเจษฎากร  ยอดคำมี
15. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อ่อนสาคร
 
1. นางสาวพรพรรณ   ศรีราตรี
2. นางสาวณัฐธิญาภรณ์  เพชรอินทร์
3. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองดอนดู่
4. นางสาวโสภิตา  โพนแดง
 
รวม154
112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กชายภานุพงษ์  อุทานัง
2. เด็กชายสุภโชค  ไชยสิงห์
3. เด็กชายสุรบดินทร์  นามหาไชย
 
1. นางวิไลวรรณ  ยิ่งกำแหง
2. นางสาคร  พัชรคำสุดที
 
113 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กหญิงปิยะพร  สุวรรณบูลย์
 
1. นางสุธิสา  ชะมารัมย์
 
รวม43
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) 1. เด็กชายพงศ์ธนกรณ์  วีระวงศ์
2. นางสาวภัทรวดี  รัตนศรี
 
1. นางดวงมณี  ศรีละคร
2. นางอัมพร  สุขประเสริฐ
 
รวม22
115 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธนาทิพย์  ศรีตะวัน
2. นายพรชัย  ชำนาญ
3. นายภาคภูมิ  ทำนา
 
1. นายวิรัตน์  วัฒนยา
2. นางอมรลักษณ์  วัฒนยา
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงัพันภสา  อิณลา
 
1. นายปริญญา  พุทธสีเสน
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพันภสา  อิณลา
 
1. นายปริญญา  พุทสีเสน
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจริญญา  สุภาสาร
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  จรรยาศรี
3. เด็กหญิงเพียงฤทัย  สีสินธุ์
 
1. นางวันเพ็ญ  โคตรเนตร
2. นางบุญเมือง  ปรักมาศ
 
รวม86
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 1. เด็กหญิงกชกร  อยู่เหมาะ
 
1. นางทองหล่อ  นันทะเสนา
 
120 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 1. เด็กชายวราเทพ  อุ่นคำ
2. เด็กหญิงสุวรรณี  สีแสงหน่อม
3. เด็กชายอรหันต์  โพลังกา
 
1. นางกุลธิดา  อุ่นคำ
2. นางพันทิวา  พิมพ์โพชา
 
รวม43
121 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ 1. เด็กหญิงสิริญาดา  ทุมมาศ
2. เด็กชายสุริยา  ศรีประสาร
 
1. นายบุญเที่ยง  ทองมาน
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ 1. เด็กหญิงนลิตา  สาโรจน์
2. เด็กหญิงสุนิษา  แสนพลสาร
3. เด็กหญิงอุไลพร  จำปางาม
 
1. นางอาทิตย์  จันทร์บุญมี
2. นางประดับจิต  เทพวงษ์
 
รวม53
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาหรดี 1. เด็กชายจักรพงษ์  ชัยปัญญา
2. เด็กชายปฏิวัติ  แสนดี
3. เด็กหญิงศศิวิมล  เคาศรี
4. เด็กชายสถิตย์  บุตรวิเศษ
5. เด็กชายสิทธิเดช  กัดโกนา
 
1. นายณัฏฐนันท์  ศรีจันทร์
2. นางจิราณี  ศรีบุญเรือง
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาหรดี 1. เด็กชายวโรดม  ยอดเสนา
2. เด็กชายศักรินทร์  สระแก้ว
 
1. นายณัฏฐนันท์  ศรีจันทร์
2. นางสาวเพ็ญพร  ฤทธิหงส์
 
รวม74
125 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  จิตรนอก
2. เด็กชายชลัมพุธ  ชำนาญจันทร์
3. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  บุญจันทร์
 
1. นายประกาย  หลักด่าน
2. นายทองพูล  ประมูลจะโก
 
รวม32
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1. เด็กชายวุฒิชัย  บัวผัน
 
1. นายสุทัศน์  หงษ์ศรี
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1. เด็กหญิงณิศรา  สมวงศ์
2. เด็กชายพันกร  โกกะบูรณ์
3. เด็กชายภัทรพล  สุดชาติ
4. เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีทานันท์
5. เด็กหญิงวิริยา  หงษ์ศรี
6. เด็กชายวุฒิชัย  บัวผัน
7. เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีบัวชม
8. เด็กหญิงเมธาพร  มูลขาว
 
1. นางช่อเอื้อง  โพธิ์แสง
2. นางนิ่ม  แสนบุญเรือง
3. นายไพรัตน์  เห็มวิจิตร
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1. เด็กหญิงชาลิสา  หวลคิด
2. เด็กหญิงณิศรา  สมวงศ์
3. เด็กหญิงธัญชนก  อายุสม
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุตรศรีเมือง
5. เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีทานันท์
6. เด็กหญิงวิริญา  หงษ์ศรี
7. เด็กหญิงเมธาพร  มูลขาว
 
1. นางช่อเอื้อง  โพธิ์แสง
2. นายสุทัศน์  หงษ์ศรี
3. นางรัญจวน  สุขประเสริฐ
4. นางสุวรรณี  พิศเพ็ง
 
129 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  นาดอนดู่
 
1. นางนิ่ม  แสนบุญเรือง
 
130 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1. เด็กหญิงบุภาวรรณ  ประสม
2. เด็กชายเนติภูมิ  บุตรศิริ
 
1. นางนิ่ม  แสนบุญเรือง
2. นางรัญจวน  สุขประเสิรฐ
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  นาดอนดู่
 
1. นายสุทัศน์  หงษ์ศรี
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1. เด็กหญิงกรวิภา  บังผาจาน
 
1. นายสุทัศน์  หงษ์ศรี
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  วิเศษทรัพย์
2. เด็กหญิงปิยาอร  ศรีตะวัน
3. เด็กหญิงพัชราภา  รักษาธรรม
 
1. นางนิ่ม  แสนบุญเรือง
2. นางสุวรรณี  พิศเพ็ง
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1. เด็กชายจีรวัฒน์  สมุทรหล้า
2. เด็กชายตรีภพ  กิ่งเมือง
3. เด็กชายธนพล  ชิมชม
 
1. นางนิ่ม  แสนบุญเรือง
2. นายประเสริฐ  โพธิขำ
 
รวม2717
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 1. เด็กชายรฐนนท์   ตันหงาย
2. เด็กหญิงอิงใจ   จุ่นหัวโทน
 
1. นางพรรณี  โสรถาวร
2. นางลัดดาวรรณ  แบ่งรัมย์
 
รวม22
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองสรวง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เงาเพ็ชร
2. เด็กหญิงปาณัสม์  ตรีพงษ์
3. เด็กหญิงวิรดา  วงศ์สมศรี
4. เด็กหญิงวิลาสินี  มนตรี
5. เด็กหญิงแพรวา  จิณฤทธิ์
 
1. นางศิรินารถ  วงศ์ขุมเงิน
2. นางพิสมัย  เวียงวิเศษ
 
รวม52
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหม้าหนองข่าวิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  วังสนาม
2. เด็กหญิงสุวนันท์  ตามบุญ
3. เด็กหญิงอุมากร  ภูปัง
 
1. นางปราณี  สามิบัติ
2. นางนันทพร  บุตรศาสตร์
 
รวม32
138 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   อินทะศรี
2. เด็กชายรณกฤต   แก้วภูมิแห่
 
1. นางสาวณัชปภา  แก่นอากาศ
 
รวม21
139 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว 1. นางสาวชนิดา  บ่อคุ้ม
2. เด็กหญิงมินตรา  แก่นจำปา
3. นางสาวเนตรชนก  เมืองหนองหว้า
 
1. นายสัมฤทธิ์  มืดทัพไทย
2. นายพลากร  จันทร์ซ้าย
 
รวม32
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าฮก 1. เด็กชายกฤษฎา  ศิลาวรรณ
2. เด็กชายธนกฤต  บุญมีผล
 
1. นางสาวเจนจิรา  อีสา
 
141 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าฮก 1. เด็กหญิงธนพร  สืบสำราญ
2. เด็กหญิงนัฐากร  ไชยเสนา
3. เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์สม
 
1. นางสุรีรัตน์  สุริยหาญ
2. นางสาวเจนจิรา  อีสา
 
รวม53
142 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 1. เด็กหญิงธนัชญา  เส็งตากแดด
2. เด็กหญิงผกายมาศ  ปั้นงาม
 
1. นางสาววรางคณา  ภาสองชั้น
2. นายภาณุเดช  ปักโคทานัง
 
รวม22
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ้ง 1. เด็กหญิงกัญญาวรรณ  วิรัตน์ศรี
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  น้อยบุดดี
3. เด็กหญิงจิดาภา  อุทุม
4. เด็กหญิงช่อปาริชาติ  ฤทธิราม
5. เด็กหญิงนิตยา  วรรณดี
6. เด็กหญิงปณิตา  ขันแข็ง
7. เด็กหญิงปรียาพร  จุลวงษ์
8. เด็กหญิงปุณรดา  มานะดี
9. เด็กหญิงศนิศา  ดำแดง
10. เด็กหญิงอารยา  อ่อนบุญมา
 
1. นางเกษร  หิมพล
2. นางสมสมัย  น้อยบุดดี
3. นางปริศนา  ทศกรรณ์
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ้ง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดีป้องปัด
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุตรสิม
3. เด็กหญิงนฤมล  เชื้อคำฮด
4. นางสาวปาริชาติ   ตรีกุล
5. เด็กหญิงผกามาศ  พยุงวงษ์
6. เด็กหญิงพรชิตา  เสียงพาณิชย์
7. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ประจันทร์ศรี
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  อ่อนศิลา
9. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เลิศสีดา
10. เด็กหญิงอมราพร   ศรีรักษา
 
1. นางเกษร  หิมพล
2. นางวิชญา  สมาน
3. นางสาวปรียา  เดชโยธิน
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ้ง 1. เด็กหญิงผกามาศ  พยุงวงษ์
 
1. นางสาวปรียา  เดชโยธิน
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ้ง 1. เด็กชายกิตติกุล  พุดมี
2. นายกิตติศักดิ์  จันทร์ฟ้าเลื่อม
3. นายณัฐวัตร  สีลำดวน
4. นายวรินทร  แก้วแสงใส
5. เด็กชายวีรพนน์  เพียรเสร็จ
6. นายสุกฤษฎิ์  วันดี
7. เด็กชายสุรชาติ  ขุนหอม
8. นายเกริกไกร  สีลำดวน
 
1. นายสมศักดิ์  ยอดบุดดี
2. นายสุระศักดิ์  นวนรักษา
3. นางวิชญา  สมาน
 
รวม2910
147 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทะมา
 
1. นางอนงค์  สาสนาม
 
รวม11
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  วังกะพันธ์
 
1. นายจำนงค์  ยาคำ
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  แฮนหลุน
 
1. นายจำนงค์  ยาคำ
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  แฮนหลุน
 
1. นายจำนงค์  ยาคำ
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงเบญญา  วัดวงษา
 
1. นางเบญวลี  คำจันทร์
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เอนกศักดิ์
 
1. นางเบญวลี  คำจันทร์
 
153 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงนวรัตน์  มงคลศรี
 
1. นายประยม  เสงี่ยมทรัพย์
 
รวม66
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กชายกิตติพศ  โพธิ์คำ
2. เด็กชายทิณวัฒน์  สีหาเสน
3. เด็กชายธีรพัฒน์  ไทยวิจารณ์
4. เด็กชายพงศ์นริศร์  ลีโคก
5. เด็กชายสรยุทธ  พลดงนอก
6. เด็กชายเจษฎากร  สืบสิงห์
 
1. นายศักดา  ชัยสงคราม
2. นางจุฑามาศ  ชัยสงคราม
3. นางสาวสุภาวินี  บุญมาตย์
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  วงค์ทอง
2. เด็กหญิงณัฐธิกานต์  คุณชื่น
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เล็กพุ่ม
 
1. นางสาวเกศแก้ว  ศรวิชัย
2. นางสาวสุภาวินี  บุญมาตย์
 
รวม95
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทัน 1. เด็กหญิงมุกตา  ผะกาเกษ
2. เด็กหญิงวิราพร  สุกใส
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  คงแสนคำ
 
1. นางวันทนา  ฉัตรสุวรรณ
2. นางวรรณริษา  วงศ์นาค
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทัน 1. เด็กหญิงอรณี  ผลดี
 
1. นางสาวปาณิสรา  ญาติบำเรอ
 
รวม43
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนหิน 1. เด็กหญิงกัญญาดา   มณีเลิศ
2. เด็กหญิงจีรนันท์   เพียโคตรแก้ว
3. เด็กหญิงจุฑามาศ   สีสม
4. เด็กหญิงธันยพร  อรรคบุตร
5. เด็กชายราเมศวร์  ศิริษา
6. เด็กชายวรวิทย์   มณีเลิศ
7. เด็กหญิงวรัทยา   เฉลิมผ่อง
8. เด็กหญิงศรัญญา  ลามี
9. เด็กหญิงสุกัญญา   จำปาดะ
10. เด็กชายอัศดา   แพงวงษ์
 
1. นายพงศธร    สมภักดี
2. นางสาวนุชรินทร์   มีมานะ
3. นายจรัส    คงเพชร
 
รวม103
159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแท่น 1. เด็กชายกฤษดา   อยู่ยัง
2. เด็กหญิงขวัญกมล   มัตรัตน์
3. เด็กชายจักรินทร์   คงสุดี
4. เด็กชายจิรายุ   หอมสมบัติ
5. เด็กหญิงชุติมา  เสริมวิเศษ
6. เด็กชายนิพน   เสริมวิเศษ
7. เด็กหญิงพรชิตา   คงศรี
8. เด็กชายภูวเนตร   เกตุชมภู
9. เด็กหญิงรจนา   ขดโข
10. เด็กหญิงรวิวรรณ   จันแพง
11. เด็กชายวัฒนชัย   ไชยกัญญา
12. เด็กชายวิชิด   สุทธิกร
13. เด็กชายวิทวัส   ผุยศรี
14. เด็กชายวุฒิชัย   ช่างศรี
15. เด็กหญิงสาริกา   เสริมวิเศษ
16. เด็กหญิงสาวิตรี   มากเหลือ
17. เด็กหญิงสุนิตรา   ผุยสี
18. เด็กหญิงอรญา   สำราญดี
19. เด็กชายอลงกรณ์   เสริมวิเศษ
20. เด็กชายอาจศึก   โชติรัตน์
 
1. นายนิสันต์   ศรีเที่ยง
2. นายสกล   ผลินยศ
3. นายพีรพันธุ์   หาพันธุ์
4. นางบัวลอย   บัวไข
5. นายประวัติ   ชัยสีหา
 
รวม205
160 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหรา 1. เด็กชายวุฒิไกร  มิพล
 
1. นายสุทธิสม  ดังก้อง
 
รวม11
161 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางคำวิทยา 1. เด็กหญิงวริศรากร  ดวงแก้ว
 
1. นางวาริณี   อักโข
 
รวม11
162 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  พลพิทักษ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  มะปะโท
 
163 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒื  สุดเฉลียว
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  มะปะโท
 
รวม22
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 1. เด็กหญิงวันวิสา  ธรรมิภักดิ์
 
1. นางสาวกุนฑรี  งอมสระคู
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 1. เด็กหญิงบุษบา  ธรรมิภักดิ์
 
1. นายประดิษฐ์  เจริญรัมย์
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 1. เด็กหญิงอลงกรณ์  เอี่ยมผิว
 
1. นางสาวกุนฑรี  งอมสระคู
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แก่นจันทร์
 
1. นายประดิษฐ์  เจริญรัมย์
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ทองจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรวัฒน์  พันสลาบขวา
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 1. เด็กชายสมบูรณ์  พลลาภ
 
1. นายประดิษฐ์  เจริญรัมย์
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 1. เด็กหญิงขณิษฐา  เวชกามา
2. เด็กหญิงจันทิมา  อนันตัง
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แสนภูมิ
4. เด็กหญิงดลญา  แย้มกลีบ
5. เด็กหญิงบุษบา  ธรรมิภักดิ์
6. เด็กชายพีรพัฒน์  ทองจันทร์
7. เด็กชายภัทรพล   มะลานิน
8. เด็กหญิงมยุรินทร์  สงเคราะห์
9. เด็กชายฤทธิชัย  หานาม
10. เด็กหญิงวันวิสา  ธรรมิภักดิ์
11. เด็กหญิงวันวิสา  บุญสุข
12. เด็กหญิงอลงกรณ์  เอี่ยมผิว
13. เด็กชายเจตณัฐ  ยามโสภา
14. เด็กหญิงเจนลดา  ชมภูหนู
15. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แก่นจันทร์
 
1. นายประดิษฐ์  เจริญรัมย์
2. นางณัฏฐนิช  น้อยสุพรรณ
3. นางสาวกุนฑรี  งอมสระคู
4. นายวิทวัส  น้อยสุพรรณ
 
รวม2110
171 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามขาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยกร   หนองหว้า
 
1. นางสาวราตรี   วงศ์รัตนาจันทร์
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามขาพิทยาคม 1. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์   สาโยธา
 
1. นายทศเทพ   คนึงรัมย์
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามขาพิทยาคม 1. เด็กหญิงมาริศา   เพ็ญริยะ
 
1. นางละม่อม  ชิณภา
 
174 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามขาพิทยาคม 1. เด็กชายปิติภูมิ   สนสมบัติ
 
1. นายสุวิทย์   สนสมบัติ
 
175 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามขาพิทยาคม 1. เด็กชายอรุณ   ศรีทองคำ
 
1. นายสุวิทย์   สนสมบัติ
 
รวม55
176 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1. เด็กหญิงวารุณี  พรมแพน
 
1. นางนงรักษ์  แผนคำ
 
177 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1. นายพรชัย  พิกุล
 
1. นางนงรักษ์  แผนคำ
 
178 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1. เด็กหญิงวราลักษณ์  พรมมี
 
1. นางนงรักษ์  แผนคำ
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  คำวงษา
2. เด็กหญิงวรนุช  กุลวงษ์
3. เด็กหญิงศัทธาทิพย์  ชิดลม
 
1. นางลำเพลิน  พรศิริสถิตกุล
2. นายไกรวัฒน์  พรศิริสถิตกุล
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1. นายกฤตชญา  บุญสงค์
2. นายณัฐวัฒน์  บุญสงค์
3. นายพัชรพงศ์  พันธุชา
 
1. นางนงรักษ์  แผนคำ
2. นายสุวิ  พรมแพน
 
รวม97
181 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีสวาดเล็บขาว 1. เด็กหญิงกัณนิภา  เกตุเหม
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  สว่างวงศ์
3. เด็กหญิงชนากานต์   บ้านเวียง
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  สีหัวโทน
5. เด็กชายธีรศักดิ์  มีอำนาจ
6. เด็กชายนัฐภูมิ    พันชารี
7. เด็กหญิงบุญญพร   โลเกตุ
8. เด็กหญิงพัชราพร   ธรรมเกตุ
9. เด็กหญิงภัทรียา   โยธานันท์
10. เด็กชายฤทธิชัย    เทพาฤทธิ์
11. เด็กหญิงศิริรัตน์    มีอำนาจ
12. เด็กชายศิวกานต์  ว่องไว
13. เด็กชายสิรภพ  ทั่นเส็ง
14. เด็กหญิงสุภิญญา   พันชารี
15. เด็กหญิงหัทยา   ใบฟัก
16. เด็กชายเกียรติศักดิ์   วิจิตขะจี
17. เด็กหญิงเบญจพร   มีอำนาจ
18. เด็กชายเสกสรรค์  มั่นจิต
19. เด็กหญิงแก้วพยงค์   บาลคำมี
 
1. นายประสพ    พลพิทักษ์
2. นายทองนาค    หงษ์ลอยลม
3. นางสุขโฉม  ริโยธา
4. นางสาวปทิตตา   ราษฎร์ศิริ
5. นางสาวนริศรา   ธรรมเกตุ
 
รวม195
182 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร   อุลมาน
2. เด็กหญิงธิญาดา   ไชยพลงาม
3. เด็กหญิงบัณฑิตา   เสลมาตย์
 
1. ดร.ศิริรัตน์  มูลอินทร์
2. นางฉวีวรรณ  ขันคำ
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามวิทยา 1. นายธาดา   ชำนาญงาม
2. นางสาวภัคจิรา  มณีสร้อย
3. นางสาวหฤทัย   สาแก้ว
 
1. ดร.ศิริรัตน์  มูลอินทร์
2. นางฉวีวรรณ  ขันคำ
 
รวม64
184 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 98.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   หวังคู่กลาง
 
1. นางนันทนา   สุขขารมย์
 
185 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยกร   ศรีนุเคราะห์
2. เด็กหญิงวนิดาภรณ์    สุขขารมย์
3. เด็กหญิงอังศุมาลิน  เปี่ยมฤทธิ์
 
1. นางจุฑารัตน์   นามเพ็ง
2. นางศิริพร  ปานบุดดา
 
รวม43
186 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง 1. เด็กชายรุ่งเจริญ    นารี
2. เด็กชายวัชรพล   บุญเสริม
3. เด็กชายศุภชัย   บรรลุสุข
 
1. นายปัญญาฤทธิ์   ถาวงษ์กลาง
2. นายประทีป   คำพร
 
รวม32
187 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองย่างงัว 1. เด็กหญิงธนพร   กรุงสีลา
2. เด็กชายพรพิรุณ   จารีรัตน์
 
1. นางสาวสว่างจิต   พลรัตน์
2. นางสุภัชชา  ปานา
 
188 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองย่างงัว 1. เด็กชายทักษ์ดนัย   ปานา
2. เด็กชายนัฐพงษ์   ทิพย์วรรณ
 
1. นางสุภัชชา    ปานา
2. นางเยาว์  ศรีอุดร
 
189 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองย่างงัว 1. เด็กชายปฏิญญา   วรนาม
 
1. นายวีรชัย   มาตรหลุบเลา
 
รวม55
190 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 1. เด็กหญิงธิดารัตต์  ตาดำนิล
 
1. นางละเอียด  แพงวงศ์
 
191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 1. เด็กหญิงปองขวัญ  ปักเคทาติ
2. เด็กหญิงรัชนี  เหมือดนอก
 
1. นางพรณี  พุธอุดร
2. นางสุกัลญา  ประทุมมัง
 
192 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 1. เด็กหญิงบุญสุดา  กงทัพ
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  บานกลีบ
 
1. นางญาดา  ไชยแสน
2. นางพรณี  พุธอุดร
 
รวม55
193 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา 1. เด็กหญิงจีรัญญา  หวังผล
 
1. นางเพชรรัตน์  จินาศรีพูล
 
รวม11
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1. เด็กหญิงพัชรนรินทร์  เอกวงษา
 
1. นางชวนพิศ  สุขประเสริฐ
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1. เด็กชายธีระ   เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงผกามาศ  มลาวาสน์
3. เด็กหญิงสุธิดา   จงชุมผา
 
1. นางสายันต์   สายเชื้อ
2. นางอวยชัย   สว่างวงศ์
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1. เด็กชายชนะชล  ศรีสอน
 
1. นางรุ่งเรือง   พนิกรณ์
 
197 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1. เด็กหญิงจิตติมา  คำนาก่วม
 
1. นายวันฉัตร  ชาติประเสริฐ
 
รวม65
198 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงอักษราภัค  ละเอียด
 
1. นางติตาพร  จันทะวงษ์
 
199 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงนฤดี  คุณมี
2. เด็กหญิงเบญจพร  โสดารัตน์
 
1. นางถนอม  ขันโมลี
 
200 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กชายภัทรภูมิ  สุกใส
 
1. นางอุทัยวรรณ  สังฆะ
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงจรัญญา  คำสนาม
 
1. นางเสาวนีย์  แก้วสมศรี
 
202 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กชายทรงพล  สงพระ
2. เด็กชายสรวิชญ์  ดวงกางกอ
 
1. นายนรา  เเก้วหล่อ
 
203 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกุลชา  คลังมนตรี
2. เด็กหญิงปาลิตา  วรวงษ์
3. เด็กหญิงเมธาวี  คำสงค์
 
1. นายชินพันธ์  บุตรรักษา
2. นายอภินันท์  บุตรศาสตร์
 
204 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงฐิติสุดา  คำแพงศรี
2. เด็กหญิงปาริชาติ  สงทะลา
3. เด็กหญิงพริริสา  นามสม
 
1. นางนันท์นภัส  บุตรรักษา
2. นายอภินันท์  บุตรศาสตร์
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กชายชูเทพ  สล้างสิงห์
 
1. นางติตาพร  จันทะวงษ์
 
รวม1410
206 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1. เด็กหญิงศิรินธร  เจนสำโรง
 
1. นายอุทัย  สุริยมาตย์
 
207 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1. นายจักรพงษ์  สิงห์ดงเมือง
2. นายณัฐวุฒิ  ปะโสตกัง
3. นายธนา  แสงคำ
4. นายวิริยะ  กันภูมิ
5. นายสรายุทธ  สบู่รัมย์
6. นายอนุชา  สิมสีดา
 
1. นายเสน่ห์  ประกอบเสริม
2. นายอุทัย  สุริยมาตย์
3. นายนิคม  บุตรหินกอง
 
รวม74
208 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา 1. นางสาวคีตภัทร  วัดหินกอง
2. นางสาวจิกตา  ศิริ
3. นางสาวพันธิชา  สุภนิธิ
 
1. นายสมนึก  อัคนิจ
2. นายธน  นันพิลา
 
รวม32
209 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกพร  อาจสุโพธิ์
2. เด็กหญิงกนกพร  ศรีละคร
3. เด็กหญิงกาญจนา  ปัญญาง
4. เด็กหญิงกาญจนา  แสนมาตย์
5. เด็กหญิงชนม์นิภา  กลางราช
6. เด็กชายณัฐวัฒน์  กางเงา
7. เด็กหญิงทวินันท์  พรมสุทธิ์
8. เด็กชายทัฐณาวิน  ชุมมา
9. เด็กหญิงธีรดา  อันชำนาญ
10. เด็กหญิงบุษยมาศ  ไชยสาร
11. เด็กหญิงปวันรัตน์  ใจภักดี
12. เด็กหญิงพรธิตา  หาพันธุ์
13. เด็กหญิงพรนภา  ออมอด
14. เด็กหญิงพัชรวลัย  บุญเลิศ
15. เด็กหญิงพิมพาศิริ  อ่างสุวรรณ
16. เด็กชายภูสนะ  อรุณศรี
17. เด็กหญิงมนัสวี  บุญคำ
18. เด็กหญิงวราภรณ์  ศิริชมภู
19. เด็กชายวริทธิ์นันท์  พันธศรี
20. เด็กชายวีระวัฒน์  มูลทรัพย์
21. เด็กหญิงศศิประภา  สงเคราะห์
22. เด็กหญิงศิริวิมล  พาละพล
23. เด็กหญิงษุฌาดา  คำแก้ว
24. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีละคร
25. เด็กหญิงสุตาภัทร  แสนอุ่น
26. เด็กหญิงสุนิสา  แพงหอม
27. เด็กหญิงสุภาศิริ  ไชยเวท
28. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ไชยราช
29. เด็กชายอัฐชัย  ไชยราช
30. เด็กหญิงไผ่ทอง  อินธิยศ
 
1. นางเพ็ญศรี  คำภูเมือง
2. นางแสงเทียน  ไวยารัตน์
3. นายสุนทร  อินธิสาร
4. นายกริช  อุปชิต
5. นายไพศาล  โล่วันทา
6. นางทองวัน  แก้วเสถียร
7. นางหนูเพียร  มากสี
 
รวม307
210 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พลคำ
 
1. นางมณเทียร  ห่วงเนาวกุล
 
211 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 1. เด็กหญิงจริยา  แสงทวีป
2. เด็กหญิงปานรพี  แสงแสน
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทะวงษ์
 
1. นายโกศล  พานนงค์
2. นางอำมร  ไทยโสภา
 
212 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  กาญจนศร
2. เด็กหญิงศจิษฐา  เชียงศรี
3. เด็กหญิงอินทิรา  คุ้มสุวรรณ
 
1. นางจิรภิญญา  คำแปล
2. นางนิตยา  ศรีเที่ยง
 
213 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 1. เด็กชายพงศธร  คำบุดดี
2. เด็กหญิงพรนิดา  โพธิ์พยัคฆ์
 
1. นางสาวนิตยา  ตองติดรัมย์
 
214 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 1. เด็กหญิงกฤติยา  บุญศร
2. เด็กหญิงชุดาภา  สุวงษ์
3. เด็กหญิงนันทรัตน์  ยั่งยืน
4. เด็กหญิงวราภรณ์  เวียงใต้
5. เด็กชายสิทธิโชค  ขอสุข
 
1. นายสราวุธ  คุริรัง
2. นางกัลยาณี  คุณอุดม
 
215 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 1. เด็กชายวิศวนันท์  บึงลอย
 
1. นายกฤษดา  หอมไกล
 
216 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  บุญสัตย์
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  ลิขิตอัมพร
3. เด็กชายแองเจโล่  แลมโบโลโต
 
1. นายกสิณ  สิมลี
2. นางสาวศิริลักษณ์  วาพันสุ
 
217 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 1. เด็กหญิงวันวิสา  โคตรทม
2. เด็กชายสุประวัติ  ใจกระสัน
3. เด็กชายอลงกรณ์  บึงลอย
 
1. นายกสิณ  สิมลี
2. นายธนาวัฒน์  จำปา
 
218 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 1. เด็กชายดนัยภัทร  ศูนย์ธรรมลา
2. เด็กชายภัคพล  สินพรม
3. เด็กชายภูมิภัทร  คุ้มสุวรรณ
 
1. นายกสิณ  สิมลี
2. นายพิทักษ์  ทุมพร
 
219 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 1. เด็กหญิงธณัฐชา  ศรีจานเหนือ
2. เด็กหญิงวรัญญา  ไทยโสภา
3. เด็กหญิงอภิญดา  ข่าขันมะณี
 
1. นายกสิณ  สิมลี
2. นายกฤษดา  ห่วงเนาวกุล
 
รวม2717
220 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ปาปะไพ
 
1. นางลดาภรณ์  แสนเมือง
 
221 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายพีระศุภ  ศร๊ฮาด
 
1. นายถนอม  ศรีสร้อย
 
222 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  เศรษโฐ
2. เด็กหญิงศศิประภา  เสนน้ำเที่ยง
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  สาติพา
 
1. นางสมพร  กัญญาคำ
2. นางนัฏฐิกา  เรืองวงษ์งาม
 
223 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายจุทาภัทร  นาควัชระ
2. เด็กหญิงภรณีนิภา  สามไชย
 
1. นางมิ่งขวัญ  อาจสม
2. นางสาววัชรีพรรณ  สุขเกษม
 
224 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ฤทธิขันธ์
2. เด็กหญิงจรัญญา  ทองทิพย์
3. เด็กหญิงจาน่า  แคมร่อน
4. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  วิชัย
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สังเขต
6. เด็กหญิงชนิสรา  แสงเพชร
7. เด็กหญิงชลาลัย  โกสัสโพธิ์
8. เด็กหญิงชาลิสา  คล้ายปาน
9. เด็กหญิงญานิศา  ตรีสอน
10. เด็กหญิงฐิดาภา  นันทไสย์
11. เด็กหญิงณัฐกฤตา  นามเพ็ง
12. เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  สามไชย
13. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ดวงเกต
14. เด็กหญิงนฤมล  พิลา
15. เด็กหญิงปฑิตตา  เสียงใหญ่
16. เด็กหญิงปพชญา  สุระโส
17. เด็กหญิงปภาวรินณ์  สุวรรณพันธุ์
18. เด็กหญิงประลิสา  สาลีวรรณ์
19. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คำสวาสดิ์
20. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จำปาไชย
21. เด็กหญิงภัทรธิดา  นาใจดี
22. เด็กหญิงภัทรธิดา  สุดชารี
23. เด็กหญิงมาริษา  ณ พัทลุง
24. เด็กหญิงยุภาวรรณ  ยังยุยง
25. เด็กหญิงลดา  ผาพรมมา
26. เด็กหญิงลลิตตา  สุวรรณพันธ์
27. เด็กหญิงลลิภัทร  เสื่อมเงิน
28. เด็กหญิงลักษณาพร  แปวประเสริฐ
29. เด็กหญิงวรินทร  ประทุมแพง
30. เด็กหญิงวิภาดา  หงษ์ธรรม
31. เด็กหญิงศศิมาพร  ขุนไพ
32. เด็กหญิงสาริศา  คงสำนึก
33. เด็กหญิงสิริปภา  ผิวสุวรรณ
34. เด็กหญิงอนัญญา  ซองศิริ
35. เด็กหญิงอภิชญา  สิงหลสาย
36. เด็กหญิงอภิษฎา  พรมภูงา
37. เด็กหญิงอารีรัตน์  วงศ์สระคู
38. เด็กหญิงอิศราภรณ์  สมวงษ์
39. เด็กหญิงเด็กหญิงพิมริษา  เกษรบัว
40. เด็กหญิงเพชรรัตน์  สุขสงค์
 
1. นางประทุมทิพย์  ยาสมร
2. นางวิจิตร  วันภูงา
3. นางสุพีพร  ยาสมร
4. นางสุมณฑา  สิงห์พันธ์
5. นางจินตนา  เกษหอม
6. นายเชาวรัตน์  ปาภูงา
7. นางขนิษฐา  สุระโส
8. นางสาวกันติยาภรณ์  ต้นแหวน
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทร์สุระ
2. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  แสนบุญมี
3. เด็กหญิงจันจิรา  สระตังหมง
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันทะออน
5. เด็กหญิงศุภวรรณ  หนักแน่น
6. เด็กหญิงสุกัญญา  กระแสโท
7. เด็กหญิงอ้อม  ทองทิพย์
 
1. นางประทุมทิพย์  ยาสมร
2. นางสาวสุภากรณ์  กลางคาร
3. นางมารศรี  แย้มโกสุมภ์
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงนันทนิดา  หนักแน่น
2. เด็กหญิงสุพิตรา  ดวงประทุม
3. เด็กหญิงไอลดา  บุญยืน
 
1. นางเย็นใจ  คำดี
2. นางนัฏฐิกา  เรืองวงษ์งาม
 
รวม5719
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1. เด็กหญิงนันทนา  วรวงค์
2. เด็กชายพุทธางกูล  เจษฎา
3. เด็กชายเพชรไพรินทร์  เวียงนนท์
 
1. นางอมร  แสนยะบุตร
2. นายนครินทร์  มานะดี
 
รวม32
228 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพนทราย 1. เด็กหญิงกรธนัท   ชินวงค์
2. เด็กหญิงนันทยา   ปาลัง
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   กาญจนรังสิชัย
4. เด็กหญิงมัศยา   เขตอนันต์
5. เด็กหญิงสิริมา  ไชยดำ
 
1. นางสาววาสนา   หงษ์ทำ
 
รวม51
229 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร 1. เด็กชายนนทกร  ผลเหม
2. นายประชาสรรค์  ผาดโผน
 
1. นายนารินทร์  วงแหวน
2. นางสาวอรรัตน์  ลัดดา
 
230 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลญา  ราวินิช
2. เด็กหญิงจีรภา  โพธิ์เรือง
3. นางสาวดรุณี  กุชโร
 
1. นางสาวอรรัตน์  ลัดดา
2. นางธันยพร  สุริโย
 
231 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ท้วมจันทร์
 
1. นางสุนันทา  พรหมป้อง
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร 1. เด็กชายนฤพล  บัวหลวง
2. เด็กชายพัฒนศักดิ์  พงษ์สุพัฒน์
3. เด็กชายศุภกร  พิศกระโทก
 
1. นายบรรพต  ลุนอุดม
2. นางธันยพร  สุริโย
 
รวม97
233 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 1. เด็กหญิงชลลดา  ศรีรัตนพันธ์
 
1. นายไสว  ภาระบุตร
 
รวม11
รวมทั้งหมด852426