สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงภิชญา  อุดมทรัพย์
2. เด็กหญิงอรนิภา  ศิริชัยราวรรณ
 
1. นายสำราญ  ประทุมทอง
2. นางสุภาภรณ์  หอมฟุ้ง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวสุพรรณี  เจริญยิ่ง
 
1. นายสมัย  มีมา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. นางสาวสุพรรณี  เจริญยิ่ง
 
1. นายสมัย  มีมา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงดาราวดี  อุดสัย
 
1. นางสุภาภรณ์  หอมฟุ้ง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.75 ทอง 16 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ค้าข้าว
 
1. นายสำราญ  ประทุมทอง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงนัฐริกา  หล่อดงบัง
 
1. นางสุภาภรณ์  หอมฟุ้ง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.5 เงิน 14 1. เด็กชายอชิรวัช  เกลียวทอง
 
1. นายสำราญ  ประทุมทอง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.8 ทอง 14 1. เด็กหญิงดาราวดี  อุดสัย
 
1. นางสุภาภรณ์  หอมฟุ้ง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงปริชาติ  จันทร์หอม
 
1. นายสำราญ  ประทุมทอง