สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชาติ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88.4 ทอง 9 1. เด็กชายกิตติภูมิ  แซงกลาง
2. เด็กหญิงณัฐพร  จันทะนาม
3. เด็กหญิงนิรภาดา  ขัตติยะ
4. เด็กชายวรวิช  จันทร์สุวรรณ
5. เด็กหญิงวราภรณ์  จารีรัตน์
6. เด็กชายวัชรกาล  ผาริการ
7. เด็กหญิงวิภาวรรณ  พุงไธสง
8. เด็กชายศิริรัตกุล  ไชยแก้ว
9. เด็กหญิงอนันตญา  สิงหาทอ
10. เด็กชายอนันต์สิทธิ์  อุทก
 
1. นางดวงใจ  สมบูรณ์พันธ์
2. นายนิคม  ศรีนวล
3. นางประนอม  ศรีจันทร์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.8 ทอง 8 1. เด็กหญิงเมธาวดี  กอศรี
 
1. นางประนอม  ศรีจันทร์