สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  ผันผาย
2. เด็กหญิงปริญาพร  เศวตกุญชร
3. เด็กหญิงสิริกัญญา  สุภาพสุนทร
 
1. นางสาวภัชราภรณ์  พันธุระ
2. นายวรวิทย์  บัวแสงใส
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษณะ   คินันติ
2. เด็กหญิงณัฐธิภา  ขนันแขง
3. เด็กชายธราวุฒิ  บุญค้ำ
 
1. นายวรวิทย์  บัวแสงใส
2. นายสมบูรณ์  มีสุข