สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแจ้ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. นางสาวปาริชาติ  ตรีกุล
 
1. นางพิกุลทอง  ภาคเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. นางสาวปริศนา  ศักดี
2. นางสาววรลดา  บุญเกิด
3. นางสาววิภาณี  ศรีกิตติกุล
 
1. นางพิกุลทอง  ภาคเจริญ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ประจันทร์ศรี
 
1. นายจำเนียร  ไชยรัตน์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 15 1. เด็กชายกิตติยากร  ทีหัวโทน
2. เด็กชายธีระยุทธ  ติตะพรมมา
3. เด็กชายนัฐพงษ์  วงษ์จันทร์แดง
4. เด็กชายปิยพัฒน์  โลเกตุ
5. เด็กชายภัตธร  โชว์สูงเนิน
6. เด็กชายอลงกรณ์  มุ่งภู่กลาง
 
1. นายณพธษร  จุลวงษ์
2. นางสาวหนูจิ๋ว  แสนเส็ง
3. นางสมถวิล  นาลา