สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 17 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วงศรีอาจ
 
1. นางสาวละออง  สมมาตย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 79 เงิน 8 1. เด็กชายธนภัทร  เชียงใหม่
2. เด็กชายไพรัตน์  ศรียะอาจ
 
1. นายบุญเพ็ง  ปะกาเว
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 83 ทอง 17 1. เด็กชายพีรดล  พรรณขาม
2. เด็กชายวีรยุทธ  พลสังหาร
 
1. นางสำราญ  คำพร
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายคทาวุธ  ขันรักษา
2. เด็กชายจีระพงษ์   บุญจันทร์ลา
3. เด็กชายตะวัน  ค้ำชู
4. เด็กชายพลภูมิ  สังฆะมาตย์
5. เด็กชายอภิวัฒน์  หารษาวงษ์
6. เด็กชายอายุษ  ญาติวิสุทธิ์
 
1. นายโกศล  เมาะลาษี
2. นางทำนอง   เมาะลาษี
3. นางสมโภช  มหาพานต์