สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิตละมัย  กุมผัน
2. เด็กชายทัศพร  มณีแสง
3. เด็กหญิงวันนิพา  ทองดวง
 
1. นางวรางคนางค์  บุญธรรม
2. นางปรีดาณัฐ  รักษาชนม์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  นนท์อ่อน
2. เด็กชายสุทธิรักษ์  เสาสูงยาง
3. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญสิทธิ์
 
1. นางวรางคนางค์  บุญธรรม
2. นางสาวบังอร  กุมผัน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์  สิทธิประเสริฐ
2. เด็กหญิงชฎาพร  แสนศรีจันทร์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  นันท์อ่อน
4. เด็กหญิงยุภา  บุญสีทุม
5. เด็กหญิงวรรณา  กุมผัน
6. เด็กหญิงวันเพ็ญ  บุตรราษี
7. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญสิทธิ์
8. เด็กหญิงสุภาพร  เพียรถนอม
9. เด็กหญิงสุภาพร  อารีเอื้อ
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  น้อยบาท
 
1. นายศุภการ  กุมผัน
2. นางบุษรา  กุมผัน
3. นางปรีดาณัฐ  รักษาชนม์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 18 1. เด็กชายนิริเวศน์  เกลี้ยงดี
2. เด็กชายศตราวุธ  แสนบุญโท
 
1. นายนาถ  โพโสลี
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  น้อยบาท
2. เด็กหญิงวรรณา  กุมผัน
3. เด็กหญิงสิริยากร  คีรีกลาง
4. เด็กหญิงสุภาพร  เพียรถนอม
5. เด็กหญิงสุภาพร  อารีเอื้อ
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา  น้อยบาท
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  สมภาร
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สมวงศ์
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  น้อยบาท
3. เด็กหญิงวรรณา  กุมผัน
4. เด็กชายวีรพล  บุญตรี
5. เด็กหญิงสิริยากร  คีรีกลาง
6. เด็กหญิงสุภาพร  เพียรถนอม
7. เด็กหญิงสุภาพร  อารีเอื้อ
8. เด็กหญิงเพ็ญนภา  น้อยบาท
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  สมภาร
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์  สิทธิประเสริฐ
2. เด็กหญิงยุภา  บุญสีทุม
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  บุตรราษี
 
1. นางลำดวน  ไชยน้ำอ้อม
2. นางสาวบังอร  กุมผัน
 
8 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 84.66 ทอง 5 1. เด็กชายพีระวัฒน์  สดใส
 
1. นายวุฒิชัย  พันชวะนัส
 
9 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สมวงศ์
 
1. นายวุฒิชัย  พันชวะนัส
 
10 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพิเศษ  จักรดาน
 
1. นายวุฒิชัย  พันชวะนัส
 
11 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีรารัตน์  พรมสิงห์
 
1. นายวุฒิชัย  พันชวะนัส
 
12 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสัตยา  รินทอง
 
1. นายวุฒิชัย  พันชวะนัส
 
13 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กุมผัน
2. เด็กชายจักรรินทร์  ลือจันดา
3. เด็กหญิงจุฑาธิป  ขันเงิน
4. เด็กหญิงชนกนันท์  มวลคำลา
5. เด็กหญิงณัฐติการ์  นามโคตร
6. เด็กชายทวี  ลือจันดา
7. เด็กชายธีรภัทร  บุญตรี
8. เด็กหญิงปาริชาติ  กุมผัน
9. เด็กชายพีระพัฒน์  สดใส
10. เด็กหญิงรัชฎากรณ์  อินชื่น
11. เด็กหญิงรุ่งนภา  น้อยบาท
12. เด็กหญิงละมุน  ละผิว
13. เด็กหญิงวันนิพา  ทองดวง
14. เด็กหญิงวิไลจิต  บุญสิทธิ์
15. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  น้อยบาท
16. เด็กหญิงสิริยากร  คีรีกลาง
17. เด็กหญิงสุปรียา  พรมกันหาชัย
18. เด็กหญิงสุลลิตา  เสือสา
19. เด็กหญิงอนันธิดา  สิมมะลา
20. เด็กชายเจตนิพันธ์  จันทร์หอม
21. เด็กชายเทียนทวี  จูศรี
 
1. นายมณี  หัสจรรย์
2. นายวุฒิชัย  พันชวะนัส
3. นางสาวหทัยรัตน์  สมภาร
4. นางลำดวน  ไชยน้ำอ้อม
5. นายศุภการ  กุมผัน
6. นางทองปน  ไชยน้ำอ้อม
7. นางสมหมาย  บุญชำ
 
14 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติชัย  เสาร์ศิริ
2. เด็กหญิงจุฑาธิป  ขันเงิน
3. เด็กหญิงชนกนันท์  มวลคำลา
4. เด็กหญิงณัฐติการ์  นามโคตร
5. เด็กชายณัฐพงศ์  สมวงศ์
6. เด็กชายทวี  ลือจันดา
7. เด็กชายธีรภัทร  บุญตรี
8. เด็กชายธีรารัตน์  พรมสิงห์
9. เด็กชายบุญนิมิตร  มณีกัญย์
10. เด็กหญิงปาริชาติ  กุมผัน
11. เด็กชายพิเศษ  จักรดาน
12. เด็กชายพีระพัฒน์  สดใส
13. เด็กหญิงรัชฎากรณ์  อินชื่น
14. เด็กหญิงรุ่งนภา  น้อยบาท
15. เด็กหญิงละมุน  ละผิว
16. เด็กหญิงวรรณา  กุมผัน
17. เด็กหญิงวันนิพา  ทองดวง
18. เด็กหญิงวิไลจิต  บุญสิทธิ์
19. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  น้อยบาท
20. เด็กชายสัตยา  รินทอง
21. เด็กหญิงสิริยากร  คีรีกลาง
22. เด็กหญิงสุปรียา  พรมกันหาชัย
23. เด็กหญิงสุภาพร  บุตรเมืองปักษ์
24. เด็กหญิงสุภาพร  เพียรถนอม
25. เด็กหญิงสุภาพร  อารีเอื้อ
26. เด็กหญิงสุลลิตา  เสือสา
27. เด็กหญิงอนันธิดา  สิมมะลา
28. เด็กชายเจตนิพันธ์  จันทร์หอม
29. เด็กชายเทียนทวี  จูศรี
30. เด็กหญิงเพ็ญนภา  น้อยบาท
 
1. นายมณี  หัสจรรย์
2. นายวุฒิชัย  พันชวะนัส
3. นางสาวหทัยรัตน์  สมภาร
4. นางลำดวน  ไชยน้ำอ้อม
5. นายศุภการ  กุมผัน
6. นางทองปน  ไชยน้ำอ้อม
7. นางสมหมาย  บุญชำ