สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  นนท์อ่อน
2. เด็กชายสุทธิรักษ์  เสาสูงยาง
3. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญสิทธิ์
 
1. นางวรางคนางค์  บุญธรรม
2. นางสาวบังอร  กุมผัน
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์  สิทธิประเสริฐ
2. เด็กหญิงยุภา  บุญสีทุม
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  บุตรราษี
 
1. นางลำดวน  ไชยน้ำอ้อม
2. นางสาวบังอร  กุมผัน