สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแคน (วันครู 2503) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงมนฑิตา  สุมาลี
 
1. นางณัทญา  จันทรโคตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายนพณัฐ  สุมามิตร์
2. เด็กชายภูวนันท์  ภาคภูมิ
3. เด็กชายมงคล  เข็มนาค
 
1. นางหทัยกาญจน์  นวนรักษา
2. นายวิศิษฐ  นวนรักษา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุกัญญา  บัวภา
2. เด็กหญิงสุวนันท์  บัวภา
3. เด็กหญิงอรพรรณ  เฉลยพจน์
 
1. นางณัทญา  จันทรโคตร
2. นางสายใจ  ประวิสุทธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงทิวาพร  อุบลบาน
2. เด็กหญิงพิจิตตรา  อ่องสาธร
 
1. นางณัทญา  จันทรโคตร
2. นางกัญญ์ฐญาณ์  จันทรประทักษ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  สุมามิตร์
 
1. นายสนิท  นิลมาตย์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐวรา  สาระพร
2. เด็กหญิงธาริณี  โอบอ้วน
3. เด็กหญิงสุวนันท์  วิไลลักษณ์
 
1. นางเดือนฉาย  สิงห์ชา
2. นางสาวนัตธิยา  วิจารณ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกพร  สาระพร
2. เด็กหญิงชมภูทิพย์  มานะดี
3. เด็กหญิงทัณฑิกา  บัวภา
 
1. นายสุรสีห์  มานะดี
2. นางสาวนัตธิยา  วิจารณ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรุณี  เบญจขันธ์
 
1. นางศิริพันธุ์  พรหมเวียง
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กชายกวีวัฒน์  พันธ์เกษม
2. เด็กชายจิรายุ  พรมศิริเดช
3. เด็กหญิงชลลดา  วันงาม
4. เด็กชายทศพล  ฟูมเฟือย
5. เด็กชายนิติภูมิ  วิสัชนาม
6. เด็กชายนิธิ  วิสัชนาม
7. เด็กชายภานุพงษ์  ธุริราช
8. เด็กชายวัชระพล  เครือจันทร์
9. เด็กหญิงวิลาวัลย์  อุดมโภชน์
10. เด็กหญิงสุทธิดา  สายกัน
11. เด็กชายสุประชัย  กุลโพนเมือง
12. เด็กหญิงหทัยรัตน์  กุลโพนเมือง
13. เด็กหญิงอภิญญา  สุมาลี
14. เด็กหญิงอุษามณี  ศิริแสง
15. เด็กหญิงโสภิดา  นายม
 
1. นายปานทอง  สายโรจน์
2. นางสาวขนิษฐา  แสงศรี
3. นายพานิชย์  ไหวดี
4. นางสายใจ  ประวิสุทธิ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 9 1. เด็กชายสิทธิโชค  จันทะลุน
 
1. นางสาวขนิษฐา  แสงศรี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. เด็กชายอนุสรณ์  สุมาลี
 
1. นางศิริพันธุ์  พรหมเวียง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 13 1. เด็กชายศิขรินทร์  เบญจขันธ์
 
1. นางเดือนฉาย  สิงห์ชา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงศิริวิมล  กุลโพนเมือง
 
1. นางศิริพันธุ์  พรหมเวียง
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร  สิงห์จันทร์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุปผามาตย์
3. เด็กชายกฤติยา  อุดม
4. เด็กชายกฤษฎากร  ใจอินต๊ะ
5. เด็กหญิงนวินดา  สุดชา
6. เด็กชายบัณฑิต  ธงภักดี
7. เด็กชายภานุวัฒน์  สิงห์จันทร์
8. เด็กหญิงรุจิรา  แก้วสุวรรณ
9. เด็กหญิงอารียา  ปาวะพรม
10. เด็กชายเดชา  โชคชัยทิพย์
 
1. นางกัญญ์ฐญาณ์  จันทรประทักษ์
2. นายทองอินทร์  อุบลบาน
3. นางสายใจ  ประวิสุทธิ์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกฤษณาพร  แฟนไธสง
2. เด็กหญิงปิยมาศ  กุลโพนเมือง
 
1. นายสุพิษ  อิ่มทรัพย์
2. นายสถิตย์  ผลาผล