สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแคน (วันครู 2503) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงมนฑิตา  สุมาลี
 
1. นางณัทญา  จันทรโคตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุกัญญา  บัวภา
2. เด็กหญิงสุวนันท์  บัวภา
3. เด็กหญิงอรพรรณ  เฉลยพจน์
 
1. นางณัทญา  จันทรโคตร
2. นางสายใจ  ประวิสุทธิ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐวรา  สาระพร
2. เด็กหญิงธาริณี  โอบอ้วน
3. เด็กหญิงสุวนันท์  วิไลลักษณ์
 
1. นางเดือนฉาย  สิงห์ชา
2. นางสาวนัตธิยา  วิจารณ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกพร  สาระพร
2. เด็กหญิงชมภูทิพย์  มานะดี
3. เด็กหญิงทัณฑิกา  บัวภา
 
1. นายสุรสีห์  มานะดี
2. นางสาวนัตธิยา  วิจารณ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 13 1. เด็กชายศิขรินทร์  เบญจขันธ์
 
1. นางเดือนฉาย  สิงห์ชา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงศิริวิมล  กุลโพนเมือง
 
1. นางศิริพันธุ์  พรหมเวียง