สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงชนิดา   หมายยอดกลาง
 
1. นางสวลี  แสงเทียน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกชพร  สอนภักดี
2. เด็กหญิงทิพกร  พันโนเรศ
3. เด็กหญิงอรนิชา  ระหุ่ง
 
1. นางสาวสวาสดิ์  ลาพันธ์
2. นางสาวบุญญิดา  ขันบุรี