สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงอารียา  มีถาวร
 
1. นางเทียมใจ  เมืองสองชั้น
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติธร  แสนมาตย์
 
1. นางสาวบุญญิดา  ขันบุรี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ   จรรยาศรี
2. เด็กหญิงทิพรดา  หนองสิมมา
3. เด็กหญิงยุพาวดี  เศษบุปผา
 
1. นางสาวสวาสดิ์   ลาพันธ์
2. นางสาวฐาปนี   สิงห์นันท์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงปิ่นนภา   พิมพ์บอลล์
2. เด็กหญิงยุวรินทร์  สอนภักดี
 
1. นางนันทกานต์  ฤทธาพรม
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทิมา  มาตย์รัตน์
2. เด็กหญิงชนิดา  หมายยอดกลาง
3. เด็กชายชลธาร  สีเสือ
4. เด็กชายณัฐชาติ  แวงวรรณ
5. เด็กหญิงวิลาวรรณ  คำนิยม
6. เด็กหญิงศรุตา  พลศรี
7. เด็กชายเกริกพล  กองกะมุด
8. เด็กหญิงเจนจิรา  สิงห์คลี
9. เด็กชายเลอศักดิ์  นามโฮง
10. เด็กชายเสกสรรค์  ยิ่งอินทร์
 
1. นางเทียมใจ  เมืองสองชั้น
2. นางสาวสวาสดิ์  ลาพันธ์
3. นางสาวพรพิมล  โพตะโก
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันธิดา  กันหา
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีอาราม
 
1. นางสาวสวาท  สิงห์คลี
2. นางวราภรณ์  ผาละบุตร
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงธัญธร  น้ำกระจาย
 
1. นางสาวสมเพียร  เหลาคา
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิรดา  สอนภักดี
 
1. นางสวลี  แสงเทียน
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพันธ์วิรา   รื่นพล
2. เด็กชายศราวุฒิ  เทียบผา
3. เด็กชายอนุสรณ์  ผมหอม
 
1. นางสาวสวาสดิ์  ลาพันธ์
2. นางสาวกันต์กนิษฐ์  เศวตโชตินันท์
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยบัญชา  สืบเพชร
2. เด็กชายธีรวัฒน์  คำเล็ก
3. เด็กชายนครรินทร์  มีถาวร
 
1. นางโสภา  เศรษโถ
2. นางสาวสมเพียร  เหลาคา